ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДГОТОВ ЧОГО ЗАСІДАННЯ

01.03.11 р. Справ а № 27/27б

за заявою кредитора (заяв ника) Товариства з обмеженою відповідальністю „ТЕРРАМУС ” м.Донецьк

до боржника Товариства з об меженою відповідальністю „В ІЗАВІ-ТРАСТ” м.Донецьк

про банкрутство

арбітражний керуючий Голо бородько С.О.

Суддя С.С.Тарапата

Представники сторін: від кр едитора - Окуневський В.Ю. (за довір.)

від б оржника - не з' явився

розпорядн ик майна - Голобородько С.О.

Господарським судом Донец ької області ухвалою від 11.02.11р . порушена справа про банкрут ство Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІЗАВІ-ТР АСТ” м.Донецьк, введений мора торій на задоволення вимог к редиторів, введена процедура розпорядження майном боржни ка строком на 6 місяців до 11.08.11р. , розпорядником майна призна чений арбітражний керуючий Г олобородько С.О., розгляд спра ви призначений в судовому за сіданні на 01.03.11р.

01.03.11р. до суду від кредитора н адійшла заява про уточнення кредиторських вимог та визна ння суми кредиторських вимог на загальну суму 501700,00грн. Також суду надана довідка з Єдиног о державного реєстру юридичн их осіб та фізичних осіб-підп риємців виданої станом на 25.02.11 р.

Боржник письмовий відзив н а заяву про порушення справи та інші витребувані судом до кументи не надав, в судове зас ідання не з' явився. Конверт з вказаною ухвалою, що був нап равлений боржнику, повернути й поштою на адресу суду з відм іткою „за зазначеною адресою не проживає”. Вказана на конв ерті адреса боржника відпові дає адресі, зазначеній в дові дці з Єдиного державного реє стру юридичних осіб та фізич них осіб-підприємців станом на 25.02.11р.

В силу п.12 ст.11 Закону України „Про відновлення платоспром ожності боржника або визнанн я його банкрутом” відсутніст ь відзиву боржника не зупиня є провадження у справі.

У зв' язку з викладеним спр ава розглянута за наявними в ній матеріалами відповідно до ст.75 ГПК України.

Розглянувши в судовому зас іданні 01.03.11р. заяву про порушен ня справи про банкрутство та інші матеріали справи, заслу хавши представника кредитор а, суд встановив:

Ініціюючий кредитор - Тов ариство з обмеженою відповід альністю „ТЕРРАМУС” м.Донец ьк в заяві про порушення спра ви про банкрутство (з урахува нням заяви про уточнення сум и кредиторських вимог) посил ається на наявність заборгов аності боржника - Товариств а з обмеженою відповідальніс тю „ВІЗАВІ-ТРАСТ” м.Донецьк в сумі 501700,00грн., що підтверджуєть ся простим векселем, протест ом про неоплату векселя, вико навчим написом нотаріуса та постановою ВДВС Ворошиловсь кого районного управління юс тиції у м.Донецьку від 08.11.10р. про відкриття виконавчого прова дження.

Як встановлено в судовому з асіданні, боржником 26.12.08р. був в иданий простий вексель сері ї АА №1381373 на суму 500000,00грн. зі стро ком платежу до 02.11.10.

Згідно п.1 ст.14 Закону України „Про цінні папери та фондови й ринок” вексель - цінний папі р, який посвідчує безумовне г рошове зобов'язання векселед авця або його наказ третій ос обі сплатити після настання строку платежу визначену сум у власнику векселя (векселед ержателю).

Уніфікованим законом про п ереказні векселі та прості в екселі, запровадженим Женевс ькою конвенцією 1930 року, перед бачено, що простий вексель мі стить безумовне зобов' язан ня сплатити визначену суму г рошей.

В силу статей 34 та 77 Уніфіков аного закону про переказні в екселі та прості векселі век сель строком за пред'явлення м підлягає оплаті при його пр ед'явленні.

Враховуючи непроведення о плати за векселем, приватним нотаріусом Донецького міськ ого нотаріального округу О СОБА_1 03.11.10р. здійснений проте ст про неоплату вказаного ве кселя, а також вчинено викона вчий напис №8429, яким запропоно вано стягнути з векселедавця Товариства з обмеженою відп овідальністю „ВІЗАВІ-ТРАСТ” м.Донецьк на користь Товарис тва з обмеженою відповідальн істю „ТЕРРАМУС” м.Донецьк пл ату в розмірі 500000,00грн., а також в итрати, пов' язані з вчиненн ям цього виконавчого напису в сумі 1700,00грн., всього в загальн ій сумі 501700,00грн.

08.11.10р. Відділом державної вик онавчої служби Ворошиловськ ого районного управління юст иції у м.Донецьку відкрито ви конавче провадження з примус ового виконання виконавчого напису, виданого 03.11.10р., про стя гнення з Товариства з обмеже ною відповідальністю „ВІЗАВ І-ТРАСТ” м.Донецьк боргу в сум і 501700,00грн., що підтверджується н аданою суду постановою про в ідкриття виконавчого провад ження від 08.11.10р.

Присутній в судовому засід анні представник кредитора п овідомив, що станом на 01.03.11р. ні боржником, ні виконавчою слу жбою не здійснено погашення заборгованості.

Згідно п.3 ст.6 Закону України „Про відновлення платоспром ожності боржника або визнанн я його банкрутом” справа про банкрутство порушується гос подарським судом, якщо безсп ірні вимоги кредитора (креди торів) до боржника сукупно ск ладають не менше трьохсот мі німальних розмірів заробітн ої плати, які не були задоволе ні боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Зако ном.

В силу п.11 ст.11 вказаного Зако ну за результатами розгляду заяви кредитора та відзиву б оржника у підготовчому засід анні виноситься ухвала, в які й визначається розмір вимог кредитора, який подав заяву п ро порушення справи про банк рутство.

Статтю 1 Закону України „Пр о відновлення платоспроможн ості боржника або визнання й ого банкрутом” встановлено, що кредитор - це юридична або ф ізична особа, яка має у встано вленому порядку підтверджен і документами вимоги щодо гр ошових зобов'язань до боржни ка, боржник - це суб'єкт підпр иємницької діяльності, неспр оможний виконати свої грошов і зобов'язання перед кредито рами протягом трьох місяців після настання встановленог о строку їх сплати.

Відповідно до вказаної ста тті закону: грошове зобов'яза ння - це зобов'язання боржника заплатити кредитору певну г рошову суму відповідно до ци вільно-правового договору та на інших підставах, передбач ених цивільним законодавств ом України; безспірні вимоги кредиторів - вимоги кредитор ів, визнані боржником, інші ви моги кредиторів, підтверджен і виконавчими документами чи розрахунковими документами , за якими відповідно до закон одавства здійснюється списа ння коштів з рахунків боржни ка.

Наявність безспірних грош ових зобов' язань перед кред итором в сумі 501700,00грн., підтверд жена наданими суду документа ми.

З огляду на зазначене, забо ргованість Товариства з обме женою відповідальністю „ВІЗ АВІ-ТРАСТ” м.Донецьк в сумі 501700 ,00грн. є такою, що не задоволена боржником протягом трьох мі сяців після встановленого ст року для її погашення. Безспі рні вимоги кредитора до борж ника з основного боргу склад ають більше 300 мінімальних зар обітних плат.

Таким чином, суд вважає за н еобхідне визначити за резуль татами підготовчого засідан ня вимоги ініціюючого кредит ора в сумі 501700,00грн. (основний бо рг).

За результатами підготовч ого засідання, керуючись ст.1, п.3 ст.6, ст.ст. 11, 13 Закону України „ Про відновлення платоспромо жності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 43, 86, 75 ГПК України, господарський суд

У Х В А Л И В:

Зобов' язати кредитора (за явника) - ТОВ „ТЕРРАМУС” м.Доне цьк у десятиденний строк за й ого рахунок подати до офіцій ного друкованого органу Верх овної Ради України чи Кабіне ту Міністрів України оголоше ння про порушення справи №27/27Б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальніст ю „ВІЗАВІ-ТРАСТ” м.Донецьк, в я кому повинно міститися:

повне найменування боржни ка, його поштова адреса;

банківські реквізити;

найменування та адреса гос подарського суду;

номер справи, дату порушенн я справи, дату введення морат орію;

відомості про розпорядник а майна.

У тижневий термін після под ачі такого оголошення кредит ору подати до суду докази нал ежного виконання вищевказан их вимог (пл. доручення, рахуно к і т.п.). Невиконання такої вим оги дає право господарському суду залишити заяву про пору шення справи про банкрутство без розгляду.

Визнати вимоги ініціюючог о кредитора - ТОВ „ТЕРРАМУС” д о боржника в сумі 501700,00грн. (осно вний борг).

Встановити дату складання реєстру вимог кредиторів - 11.04.11р.

Встановити дату п опереднього засідання суду н а 14.04.11 о 11:00 .

Дата проведення перших заг альних зборів кредиторів та дата засідання суду щодо вве дення подальшої процедури у справі про банкрутство будут ь визначені ухвалою суду за р езультатами попереднього за сідання.

Явка розпорядника майна, пр едставника кредитора та борж ника в судове засідання обов ' язкова.

Суддя Тарапата С.С .

Вик тел.

Надруковано примірників -

господарському суду Донец ької області -

кредитору -

боржнику -

Дата ухвалення рішення 01.03.2011
Зареєстровано 09.03.2011
Оприлюднено 09.03.2011

Судовий реєстр по справі 27/27б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.08.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 17.08.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 22.07.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 18.05.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 14.04.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.03.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 01.03.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.02.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 03.09.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 24.07.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 21.04.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.04.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.11.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.10.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 14.10.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.08.2008 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 27/27б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону