Постанова
від 17.05.2011 по справі 27/27б
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ПРО ВИЗНА ННЯ БОРЖНИКА БАНКРУТОМ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.11 р. Справа № 27/27б

за заявою кредитора (заяв ника) Товариства з обмеженою відповідальністю „ТЕРРАМУС ” м.Донецьк

до боржника Товариства з об меженою відповідальністю „В ІЗАВІ-ТРАСТ” м.Донецьк

про банкрутство

арбітражний керуючий Голо бородько С.О.

Суддя С.С.Тарапата

Представники сторін: від кр едитора- не з' явився

від б оржника- не з' явився

розпорядн ик майна- Голобородько С.О.

Господарським судом Донец ької області ухвалою від 11.02.11р . порушена справа про банкрут ство Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІЗАВІ-ТР АСТ” м.Донецьк, введений мора торій на задоволення вимог к редиторів, введена процедура розпорядження майном боржни ка строком на 6 місяців до 11.08.11р. , розпорядником майна призна чений арбітражний керуючий Г олобородько С.О.

В газеті „Голос України” №47 від 16.03.11р. опубліковано оголош ення про порушення справи №27/2 7Б про банкрутство Товариств а з обмеженою відповідальніс тю „ВІЗАВІ-ТРАСТ” м.Донецьк.

Ухвалою господарського су ду від 14.04.11р. затверджений реєс тр вимог кредиторів, дата зас ідання суду з розгляду питан ня щодо введення подальшої п роцедури по справі встановле на на 18.05.11р.

В судовому засіданні 18.05.11р. р озпорядник майна надав суду клопотання комітету кредито рів про введення процедури л іквідації боржника та призна чення ліквідатором арбітраж ного керуючого Голобородько С.О. До клопотання доданий про токол загальних зборів креди торів від 04.05.11р., протокол засід ання комітету кредиторів №1 в ід 04.05.11р., звіт розпорядника ма йна та заява про згоду на приз начення ліквідатором по дані й справі.

Розглянувши в судовому зас іданні 18.05.11р. надане клопотанн я та інші матеріали справи, за слухавши розпорядника майна , суд встановив:

Згідно звіту розпоряднико м майна останнім від керівни ка ТОВ „ВІЗАВІ-ТРАСТ” отрима на відповідь про відсутність у нього документів фінансов о-господарської діяльності п ідприємства. За відсутністю документів бухгалтерської т а фінансової звітності прове дення аналізу фінансово-госп одарської діяльності не можл иво. У зв' язку з викладеним р озпорядником майна зроблено висновок про відсутність пі дстав для введення процедури санації, а подальше проведен ня процедури банкрутства по справі можливо в рамках визн ання боржника банкрутом і ві дкриття ліквідаційної проце дури.

На засіданні 04.05.11р. комітетом кредиторів прийнято рішення про введення ліквідаційної процедури ТОВ „ВІЗАВІ-ТРАСТ” та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Голо бородько С.О.

Станом на 18.05.11р. заяви осіб, як і бажають взяти участь у сана ції боржника в якості інвест ора, до суду не надходили.

В силу п.8 ст.16 Закону України „Про відновлення платоспром ожності боржника або визнанн я його банкрутом” прийняття рішення про звернення до гос подарського суду з клопотанн ям про визнання боржника бан крутом і відкриття ліквідаці йної процедури належить до к омпетенції комітету кредито рів.

Згідно ст.22 Закону України „ Про відновлення платоспромо жності боржника або визнання його банкрутом” у випадках, п ередбачених цим Законом, гос подарський суд приймає поста нову про визнання боржника б анкрутом і відкриває ліквіда ційну процедуру.

Відповідно до ст.24 вказаног о закону господарський суд м ає право призначити ліквідат ором особу, яка виконувала по вноваження розпорядника май на.

З огляду на вищевикладене с уд вважає за необхідне клопо тання комітету кредиторів за довольнити, визнати боржника банкрутом, відкрити ліквіда ційну процедуру по справі ст роком на 3 місяці, ліквідаторо м призначити арбітражного ке руючого Голобородько С.О.

Враховуючи викладене та ке руючись статтями 3-1, 16, 22 - 25 Закону України „Про відновлення пл атоспроможності боржника аб о визнання його банкрутом”, г осподарський суд

П О С Т А Н О В И В:

Визнати боржника - Товарист во з обмеженою відповідальні стю „ВІЗАВІ-ТРАСТ” м.Донецьк (83015, м.Донецьк, б.Шкільний, б.6-А; к од ЄДРПОУ 36167323) банкрутом.

Відкрити ліквідаційну про цедуру по справі строком на 3 м ісяці до 18.08.2011р.

Призначити ліквідатором а рбітражного керуючого Голоб ородько Сергія Олександрови ча (ліцензія серії НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1; ідентифі каційний номер- НОМЕР_2).

Зобов' язати ліквідатора опублікувати в офіційних дру кованих органах оголошення п ро визнання боржника банкрут ом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення лік відатора; докази публікації оголошення представити суду . По закінченні встановленог о судом строку ліквідаційної процедури подати до суду зві т про проведену роботу та док ументи, передбачені ст.32 Закон у України “Про відновлення п латоспроможності боржника а бо визнання його банкрутом”.

Суддя Тарапата С.С.

Вик тел.

Надруковано примірників - : господарському суду Донец ької області - , сторонам - .

Дата ухвалення рішення17.05.2011
Оприлюднено01.06.2011

Судовий реєстр по справі —27/27б

Ухвала від 10.10.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Тарапата С.С.

Ухвала від 19.09.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Тарапата С.С.

Ухвала від 29.08.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Тарапата С.С.

Постанова від 27.05.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Тарапата С.С.

Ухвала від 25.04.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Тарапата С.С.

Ухвала від 04.04.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Тарапата С.С.

Ухвала від 08.03.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Тарапата С.С.

Ухвала від 15.02.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Тарапата С.С.

Ухвала від 27.09.2009

Господарське

Господарський суд Донецької області

Тарапата С.С.

Ухвала від 03.08.2009

Господарське

Господарський суд Донецької області

Тарапата С.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні