ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬК ИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

8304 8, м.Донецьк, вул.Артема, 157

У Х В А Л А

ПРО В ІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

17.08.11 р. Спра ва № 27/27б

за заявою кредитора (заявн ика) Товариства з обмеженою в ідповідальністю „ТЕРРАМУС” м.Донецьк

до боржника Товариства з об меженою відповідальністю „В ІЗАВІ-ТРАСТ” м.Донецьк

про банкрутство

арбітражний керуючий Голо бородько С.О.

Суддя С.С.Тарапата

Представники сторін:

від кредиторів - ОСОБА_1 (за довір.)

від ліквідатора - ОСОБА _2 (за довір.)

Господарським судом Донец ької області ухвалою від 11.02.11р . порушена справа про банкрут ство Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІЗАВІ-ТР АСТ” м.Донецьк, введений мора торій на задоволення вимог к редиторів, введена процедура розпорядження майном боржни ка строком на 6 місяців до 11.08.11р. , розпорядником майна призна чений арбітражний керуючий Г олобородько С.О.

В газеті „Голос України” №47 від 16.03.11р. опубліковано оголош ення про порушення справи №27/2 7Б про банкрутство Товариств а з обмеженою відповідальніс тю „ВІЗАВІ-ТРАСТ” м.Донецьк.

Ухвалою господарського су ду від 14.04.11р. затверджений реєс тр вимог кредиторів.

Постановою суду від 18.05.11р. ТОВ „ВІЗАВІ-ТРАСТ” м.Донецьк виз нано банкрутом, відкрита лік відаційна процедура строком на 3 місяці до 18.08.2011р., ліквідатор ом призначений арбітражний к еруючий Голобородько С.О.

Ліквідатор подав до суду зв іт та ліквідаційний баланс б анкрута. Ухвалою суду від 22.07.11р . розгляд звіту ліквідатора п ризначено на 17.08.11р.

В судовому засіданні 17.08.11р. п редставник ліквідатора нада в суду довідку КП Бюро техніч ної інвентаризації м.Донецьк а від 15.08.11р.

За результатами розгляду в судовому засіданні 17.08.11р. звіт у ліквідатора та інших матер іалів справи виникла необхід ність в отриманні від ліквід атора додаткових документів , у зв' язку з чим суд визнає з а необхідне відкласти розгля д звіту ліквідатора.

Враховуючи вищевикладене та керуючись п.1 ст.5 Закону Укр аїни “Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом”, ст.ст. 7 7, 86 ГПК України, господарський суд

У Х В А Л И В:

< Текст >

Відкласти розгляд справи на 10:00 год. 30.08.11 року.

Ліквідатору надати суду до кази закриття реєстру права власності на знищене майно; д окази вжиття заходів до вияв лення печатки, штампів та інш ої бухгалтерської документа ції; довідку ДПІ про відкриті рахунки.

Явка представників ліквід атора та кредитора в судове з асідання обов' язкова.

Суддя Тарапата С.С .

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

< Текст >

Дата ухвалення рішення 17.08.2011
Зареєстровано 20.09.2011
Оприлюднено 21.09.2011

Судовий реєстр по справі 27/27б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.08.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 17.08.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 22.07.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 18.05.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 14.04.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.03.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 01.03.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.02.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 03.09.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 24.07.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 21.04.2009 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 27/27б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону