ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 23/82 12.04.11

За позовом Товариства з обмеженою ві дповідальністю “Ліко-житлос ервіс”

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

про стягнення 3 020, 00 грн.

Суддя Кирилюк Т.Ю.

Представники сторін:

від позивача: представник Войтенко-Школ а Л.В. (довіреність № б/н від 01.04.2011 року)

від відповідача: не з' явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Ліко-житло сервіс” звернулось до Господ арського суду міста Києва з п озовом про стягнення з Фізич ної особи-підприємця ОСОБА _1 збитків в розмірі 3 020, 00 грн., з авданих невиконанням постав ки товару. Позов обґрунтован ий тим, що Відповідач не поста вив товар та не повернув Пози вачу суму попередньої оплати .

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 28.03.2011 року по рушено провадження у справі № 23/82 та призначено її розгляд на 12.04.2011 року.

У судове засідання предста вник Позивача подав завяу пр о зміну підстав позову, відпо відно до якої просить суд стя гнути з Відповідача суму поп ередньої оплати за неотриман ий товар в розмірі 3 020, 00 грн.

Представник Відповідача у судове засідання не з' явив ся, вимоги ухвал суду не викон ав.

Ухвала про порушення прова дження у справі була відправ лена за адресою Відповідача, вказаною у позовній заяві. Та ким чином, Відповідач належн им чином повідомлений про пр изначення справи до розгляду господарським судом та про ч ас і місце проведення судово го засідання.

Відповідно до статті 22 Госп одарського процесуального к одексу України сторони зобов 'язані добросовісно користув атися належними їм процесуал ьними правами, виявляти взає мну повагу до прав і охоронюв аних законом інтересів друго ї сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єкт ивного дослідження всіх обст авин справи. Крім того, відпов ідно до статті 65 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни з метою забезпечення п равильного і своєчасного вир ішення господарського спору суддя зобов'язує сторони вик онати певні дії, витребовує в ід них документи, відомості, в исновки, необхідні для виріш ення спору та вчиняє інші дії , спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного р озгляду справи. Відповідачем вимоги ухвал суду не виконан о, не надано письмового відзи ву та письмових заперечень п о суті заявлених вимог, а тако ж не надано доказів, які б підт верджували поважність та вин ятковість причин пропуску су дових засідань.

Судом, на виконання вимог ст атті 811 Господарського процес уального кодексу України, ск ладено протокол судового зас ідання, який долучено до мате ріалів справи.

Відповідно до статті 75 Госп одарського процесуального к одексу України справу розгля нуто за наявними у ній матері алами.

У судовому засіданні 12.04.2011 ро ку оголошено вступну та резо лютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення пред ставника Позивача, дослідивш и наявні у матеріалах справи докази Господарський суд мі ста Києва, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матер іалів справи, на підставі над аного Відповідачем рахуну-фа ктури № СФ-230513 від 03.11.2010 року на су му 5 520, 00 грн. Позивачем було пере раховано Відповідачу 5 520, 00 грн ., що підтверджується платіжн им дорученням № 1655 від 03.11.2010 року .

Частинами першою та другою статті 180 Господарського коде ксу України визначено, що змі ст господарського договору с тановлять умови договору, ви значені угодою його сторін, с прямованою на встановлення, зміну або припинення господа рських зобов'язань, як погодж ені сторонами, так і ті, що при ймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно д о законодавства. Господарськ ий договір вважається укладе ним, якщо між сторонами у пере дбаченому законом порядку та формі досягнуто згоди щодо у сіх його істотних умов. Істот ними є умови, визнані такими з а законом чи необхідні для до говорів даного виду, а також у мови, щодо яких на вимогу одні єї із сторін повинна бути дос ягнута згода.

Згідно з частиною першою ст атті 181 Господарського кодекс у України допускається уклад ення господарських договорі в у спрощений спосіб, тобто шл яхом обміну листами, факсогр амами, телеграмами, телефоно грамами тощо, а також шляхом п ідтвердження прийняття до ви конання замовлень, якщо зако ном не встановлено спеціальн і вимоги до форми та порядку у кладення даного виду договор ів.

Таким чином, між сторонами ф актично було укладено у спро щений спосіб договір поставк и, а відтак - виникли відносини , які підпадають під правове р егулювання параграфу 1 глави 30 Господарського кодексу Укр аїни.

Відповідно до статті 265 Госп одарського кодексу України з а договором поставки одна ст орона (постачальник) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність друг ій стороні (покупцеві), а покуп ець приймає або зобов'язуєть ся прийняти майно (товар) і спл атити за нього певну грошову суму.

Положеннями статті 205 Цивіл ьного кодексу України визнач ено, що правочин може вчиняти ся усно або в письмовій формі . Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Правоч ин, для якого законом не встан овлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, я кщо поведінка сторін засвідч ує їхню волю до настання відп овідних правових наслідків.

Частиною 2 статті 184 Господар ського України визначено, що укладення договору на основ і вільного волевиявлення сто рін може відбуватися у спрощ ений спосіб або у формі єдино го документа, з додержанням з агального порядку укладення договорів, встановленого ст аттею 181 Кодексу.

Про вчинення відповідного правочину свідчать напрвлен ий Відповідачем рахунок фактура № СФ-230513 від 03.11.2010 року та його оплата Позивачем - 03.11.2010 ро ку.

Однак, Відповідач своїх зоб ов' язань щодо поставки Пози вачу товару на суму 5 520, 00 грн. не виконав.

В силу статті 530 Цивільного к одексу України якщо у зобов'я занні встановлений строк (те рмін) його виконання, то воно п ідлягає виконанню у цей стро к (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визн ачений вказівкою на подію, як а неминуче має настати, підля гає виконанню з настанням ці єї події. Якщо строк (термін) в иконання боржником обов'язку не встановлений або визначе ний моментом пред'явлення ви моги, кредитор має право вима гати його виконання у будь-як ий час. Боржник повинен викон ати такий обов'язок у семиден ний строк від дня пред'явленн я вимоги, якщо обов'язок негай ного виконання не випливає і з договору або актів цивільн ого законодавства.

26.11.2010 року Позивач надіслав В ідповідачу листа № 236 про пове рнення коштів в розмірі 5 520, 00 гр н. за неотриманий товар.

В матеріалах справи знаход иться копія банківської випи ски, яка підтверджує, що Відпо відач повернув частину кошті в в розмірі 2 500, 00 грн.

Відповідно до статті 599 Циві льного кодексу України зобов 'язання припиняється виконан ням, проведеним належним чин ом.

06.01.2011 року Позивач повторно н адіслав Відповідачу претенз ію про повернення залишкових коштів в сумі 3 020, 00 грн. Зазначе ну претензію Відповідач зали шив без відповіді та без задо волення.

Частиною другою статті 693 Ци вільного кодексу України вст ановлено, що якщо продавець, я кий одержав суму попередньої оплати товару, не передав тов ар у встановлений строк, поку пець має право вимагати пере дання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

У судовому засіданні з' яс овано, що оплачений Позиваче м товар поставлений не був та у подальшому Позивач не має н аміру користуватися послуга ми Відповідача, за таких обст авин суд вважає за доцільне в ідповідно до частини 2 статті 693 Цивільного кодексу України и зобов' язати Відповідача п овернути суму попередньої оп лати в розмірі 3 020, 00 грн.

Всебічно та об' єктивно до слідивши наявні у справі док ази, заслухавши пояснення пр едставників сторін у судовом у засіданні, суд дійшов висно вку, що позов Товариства з обм еженою відповідальністю “Лі ко-житлосервіс” підлягає зад оволенню в повному обсязі.

Відповідно до статті 49 Госп одарського процесуального к одексу України з Відповідача на користь Позивача стягуют ься понесені ним витрати по с платі державного мита та вит рати по сплаті інформаційно- технічного забезпечення суд ового процесу.

На підставі викладеного, ке руючись статтями 49, 82-85 Господа рського процесуального коде ксу України господарський су д міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 (04071, АД РЕСА_1, ідентифікаційний ко д НОМЕР_1) на користь Товар иства з обмеженою відповідал ьністю Ліко-житлосервіс” (03191, м . Київ, вул. Костичева, 2; іденти фікаційний код 30303467) попередню оплату за непоставлений тов ар в розмірі 3 020 (три тисячі два дцять) грн. 00 коп., 102 (сто дві) грн. 00 коп. - державного мита та 236 (дв істі тридцять шість гривень) грн. 00 коп. витрат на інформаці йно-технічне забезпечення су дового процесу.

3. Видати наказ.

Суддя Т .Ю. Кирилюк

Повне рішення складено: 13.04. 2011 року.

Дата ухвалення рішення 12.04.2011
Оприлюднено 20.04.2011

Судовий реєстр по справі 23/82

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.12.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.11.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 26.08.2016 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.06.2016 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.05.2016 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 12.06.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.03.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.03.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.10.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 12.04.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.03.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 23.11.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.11.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.10.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.10.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 14.09.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 18.08.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 29.06.2010 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 23/82

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону