ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 16/539 19.07.11

За позовом Прокурора Святошинського району м. Киє ва в інтересах держави в особ і

Київської міської ради;

до Товариства з обмеженою відповідальніст ю «Фаворит - Поліс»;

про повернення н езаконно зайнятої земельної ділянки;

Суддя Мандриченко О.В.

Представники

Від прокуратури: Сем ененко В.П., помічник прокур ора, посвідчення №186

від 20.08.2007 р.;

Від позивача: ОСОБ А_2, представник, довіреніст ь №225-КР-607

від 23.05.2011 р.;

Від відповідача: не з'явились;

Ухвалою Господарськог о суду міста Києва від 26.10.2001 р. (су ддя Ропій Л.М.) порушено провад ження у справі №16/539, справа при значена слуханням на 27.11.2001 р.

Ухвалою Господарського с уду міста Києва від 27.11.2001 р. слух ання справи було відкладене до 18.12.2001 р.

Ухвалою В.о. першого засту пника голови Господарського суду міста Києва від 05.12.2001р. спр ава №16/540 передана на розгляду с удді Мандриченку О.В.

Ухвалою Господарського с уду міста Києва від 06.12.2001 р. слух ання справи призначене на 17.12.20 01 р.

Ухвалою Господарського с уду міста Києва від 17.12.2001 р. зупи нене провадження у справі №16/5 40 до вирішення питання Київсь кою міською радою.

Ухвалою Господарського с уду міста Києва від 27.05.2011 р. пров адження у справі №16/539 поновлен о, справа призначена слуханн ям на 14.06.2011 р.

Справа, в порядку статті 77 ГП К України, була відкладена сл уханням: з 14.06.2011 р. до 05.07.2011 р., з 05.07.2011 р. до 19.07.2011 р., про що господарським судом винесені відповідні у хвали від 14.06.2011 р. та від 05.07.2011 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Прокурор Святошинськ ого району міста Києва зверн увся до господарського суду в інтересах держави в особі п озивача з позовною заявою, в я кій просить зобов' язати від повідача звільнити незаконн о зайняту земельну ділянку ш ляхом знесення незаконно вст ановлених кіосків, торгових рядів та палаток з мотивів, вк азаних у позовній заяві.

У судових засіданнях предс тавник прокуратури та позива ча позовні вимоги підтримали , просили позов задовольнити у повному обсязі.

Відповідач повноважних пр едставників сторін у судові засідання не направив, у нада ному відзиві на позов посила ється на те, що на момент зверн ення до суду з позовом Київсь кою міською державною адміні страцією відповідачеві було надано дозвіл про погодженн я місця розташування ринку з а адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 4 4. Крім того, місце розташуванн я ринку було погоджено з ДКО « Київводоканал», Головним упр авлінням містобудування та а рхітектури, затверджено АЗП з держуправлінням екологічн ої безпеки в м. Києві, з головн им державним санітарним ліка рем м. Києва та іншими відпові дними установами, а матеріал и передані на вирішення сесі ї Київської міської ради.

Розглянувши документи і ма теріали, додані до позовної з аяви, заслухавши пояснення п редставників прокуратури та позивача, всебічно і повно з' ясувавши всі обставини справ и, оцінивши докази, які мають з начення для вирішення спору, господарський суд

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до акту пере вірки ТОВ «Фаворит - Поліс»що до законності будівництва та експлуатації ринку, розташо ваного у м. Києві по вул. Зодчи х, 44, складеного 25.09.2000р. комісією у складі помічника прокурора Ленінградського району м. Ки єва, інспектора Управління з емельних ресурсів, інспектор а Управління державного архі тектурно-будівельного контр олю, встановлено наступні об ставини:

- ринок ТОВ «Фаворит - Поліс »займає площу 2057 кв.м.;

- ринок ТОВ «Фаворит - Пол іс»введений в експлуатацію б ез належного оформлених на т е документів;

- на території ринку знахо дяться 3 павільйони, 19 кіосків , 44 палатки та 1 торговий ряд;

- займана під ринок земель на ділянка надана ТОВ «Фавор ит - Поліс»на підставі розпо рядження від 28.01.1997 р. №101 «Про доз віл на проведення проектно-в ишукувальних робіт по влашту ванню тимчасового торговель ного майдачника»;

- займана земельна ділянк а використовується відповід ачем без документів, що засві дчують відповідні права;

- термін дії договору, укла деного з Ленінградською райд ержадміністрацією №169 від 04.09.1997 р. на право тимчасового корис тування землею закінчився 01.06 .2000 р.

29.05.2001 р. Київським міським упр авлінням земельних ресурсів Державного комітету України по земельних ресурсах склад ений протокол про адміністра тивне правопорушення, згідно з яким директора ринку «Зодч их»притягнуто до адміністра тивної відповідальності за т оргову діяльність без докуме нтів, що засвідчують право на її використання.

Оцінюючи наявні в матері алах справи документи та дос ліджені в засіданні суду док ази, господарський суд вважа є позовні вимоги обґрунтован ими та такими, що підлягають з адоволенню, виходячи з навед еного нижче.

Відповідно до з п. 2 ст. 5 За кону України «Про прокуратур у», на органи прокуратури пок ладено функції представницт ва інтересів держави в суді.

Згідно з п. 4 ст. 6 Закону Украї ни «Про прокуратуру», органи прокуратури України вживают ь заходів до усунення поруше нь закону, від кого б вони не в иходили, поновлення порушени х прав і притягнення у встано вленому законом порядку до в ідповідальності осіб, які до пустили ці порушення.

Пунктом 6 ст. 20 Закону Україн и «Про прокуратуру», визначе но що прокурор має повноваже ння звертатись до суду з заяв ами про захист прав і законни х інтересів держави.

Статтею 121 Конституції Укра їни на органи прокуратури Ук раїни покладено функції пред ставництва інтересів громад ян та держави в судах.

Відповідно до ст. 36-1 Закону У країни «Про прокуратуру», пр окурор здійснює представниц тво інтересів держави в суді у разі порушення або загрози порушень державних інтересі в. Прокурор самостійно визна чає підстави для представниц тва у судах.

На підставі зазначених пол ожень, Прокуратура Святошинс ького району міста Києва зве рнулась до суду в інтересах д ержави в особі та Київської м іської ради до ТОВ «Фаворит - П оліс», посилаючись на те, що ві дповідач самовільно займає с пірну земельну ділянку.

Рішенням ІХ сесії ХХІІІ с кликання Київської міської р ади №381-2/1815 від 28.03.2002р. «Про погодже ння місця розташування об' є кта»відповідачеві погоджен о, за умови виконання п. 1.1. ріше ння, місце розташування ринк у продовольчих та промислови х товарів на вул. Зодчих, 44 у Свя тошинському районі м. Києва н а землях міської забудови ор ієнтовною площею 0,21 га, в тому ч ислі 0,09 га в межах червоних лін ій.

Пунктом 10.1. вищезазначеного рішення відповідачеві реком ендовано:

- виконувати умови АПЗ Гол овкиївархітектури та техніч ні умови відповідних служб щ одо приєднання об' єкта до і нженерних мереж міста (п. 1.1.1. рі шення);

- майново-правові питання вирішувати в установленому порядку (п. 1.1.2. рішення);

- питання пайової участі в ирішити до початку будівницт ва згідно з рішенням Київськ ої міської ради від 30.09.1999 р. №49/551 « Про пайову участь (внески) інв есторів (забудовників) у ство ренні соціальної та інженерн о-транспортної інфраструкту ри м. Києва»(п. 1.1.3. рішення).

З матеріалів справи вбачає ться, що відповідачем не вико нані умови п. 1.1. рішення ІХ сесі ї ХХІІІ скликання Київської міської ради №381-2/1815 від 28.03.2002р. «Пр о погодження місця розташува ння об' єкта».

Згідно зі ст. 32 ГПК України д оказами у справі є будь-які фа ктичні дані, на підставі яких господарський суд у визначе ному законом порядку встанов лює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуютьс я вимоги і заперечення сторі н, а також інші обставини, які мають значення для правильно го вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 1 Закону Ук раїни «Про державний контрол ь за використанням та охорон ою земель», самовільним зайн яттям земельної ділянки - є будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земел ьної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу м ісцевого самоврядування про її передачу у власність або н адання у користування (оренд у) або за відсутності вчинено го правочину щодо такої земе льної ділянки, за винятком ді й, які відповідно до закону є п равомірними.

Згідно зі ст. 116 Земельного ко дексу України, юридичні особ и набувають права власності та права користування земель ними ділянками із земель дер жавної або комунальної власн ості за рішенням органів вик онавчої влади або органів мі сцевого самоврядування та де ржавних органів приватизаці ї щодо земельних ділянок, на я ких розташовані об' єкти, як і підлягають приватизації, в межах їх повноважень, визнач ених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 122 Земель ного кодексу України, сільсь кі, селищні, міські ради перед ають земельні ділянки у влас ність або у користування із з емель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Вказаними нормами Земельн ого кодексу України встановл юється, що передача в оренду з емельних ділянок, що перебув ають у комунальній власності , здійснюється на підставі рі шення органу місцевого самов рядування шляхом укладення д оговору оренди земельної діл янки. При цьому, надання земел ьних ділянок юридичним особа м здійснюється на підставі р ішень органів місцевого само врядування за проектами відв едення цих ділянок.

Відповідно до ст. 125 Земельно го кодексу України, право вла сності та право постійного к ористування на земельну діля нку або право оренди земельн ої ділянки виникає: після оде ржання її власником або кори стувачем документа, що посві дчує право власності чи прав о постійного користування зе мельною ділянкою, та його дер жавної реєстрації; після укл адення договору оренди і йог о державної реєстрації.

Приступати до використанн я земельної ділянки до встан овлення її меж у натурі (на міс цевості), одержання документ а, що посвідчує право на неї, т а державної реєстрації забор оняється.

Згідно зі ст. 126 Земельного ко дексу України, вказане право посвідчується державним акт ом встановленої форми або до говором, який реєструється в ідповідно до закону.

Враховуючи зазначене, судо м встановлено, що відповідач , в порушення зазначених норм чинного законодавства, вико ристовує земельну ділянку у м. Києві по вул. Зодчих, 44 для ро зміщення торгівельного паві льйону, що підтверджується а ктом перевірки щодо законног о будівництва та експлуатаці ї ринку, що знаходиться у м. Ки єві по вул. Зодчих, 44.

Таким чином, враховуючи вищ евикладене, матеріалами спра ви підтверджується, що земел ьну ділянку, що розташована п о вул. Зодчих, 44 у м. Києві відпо відач замає без відповідних документів.

Згідно ст. 13 Конституції Укр аїни визначено, що земля є об' єктом права власності Україн ського народу, від імені яког о права власника здійснюють органи державної влади та ор гани місцевого самоврядуван ня в межах, визначених Консти туцією України.

Відповідно до п. 2 ст. 152 Земель ного кодексу України, власни к земельної ділянки або земл екористувач може вимагати ус унення будь-яких порушень йо го прав на землю, навіть якщо ц і порушення не пов'язані з поз бавленням права володіння зе мельною ділянкою, і відшкоду вання завданих збитків.

Статтею 212 Земельного кодек су України встановлено, що са мовільно зайнята земельна ді лянка підлягає поверненню вл аснику землі або землекорист увачу, без відшкодування зат рат понесених за час незакон ного користування ними.

Згідно ст. 124 Конституції Укр аїни, правосуддя в Україні зд ійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функ цій іншими органами чи посад овими особами не допускаютьс я. Юрисдикція судів поширюєт ься на всі правовідносини, що виникають у державі.

Відповідно до ч. 3 ст. 212 Земель ного кодексу України, поверн ення самовільно зайнятих зем ельних ділянок провадиться з а рішенням суду.

Таким чином, суд приходить д о висновку, що відповідач, не н абувши у встановленому чинни м законодавством України пор ядку права користування земе льною ділянкою, що розташова на по вул. Зодчих, 44 у м. Києві, бе зпідставно та неправомірно к ористується вказаною земель ною ділянкою.

Відповідно до ст. 33 ГПК Украї ни кожна сторона повинна дов ести ті обставини, на які вона посилається як на підставу с воїх вимог і заперечень.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач доказів н а спростування обставин, пов ідомлених прокуратурою та по зивачем, суду не надав.

За таких обставин, враховую чи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги п рокуратури Святошинського р айону м. Києва підлягають зад оволенню.

Враховуючи викладе не та керуючись статтями 43, 49, 82-8 5 ГПК України, господарський с уд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовол ьнити повністю.

2. Зобов'язати Товарист во з обмеженою відповідальні стю «Фаворит - Поліс»(м. Київ, в ул. Зодчих, 44, код ЄДРПОУ 21634306) зві льнити незаконно зайняту зем ельну ділянку, що розташован а у м. Києві по вул. Зодчих, 44. В идати наказ.

3. Стягнути з Товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Фаворит - Поліс»(м. Київ, в ул. Зодчих, 44, код ЄДРПОУ 21634306) в до хід Державного бюджету Украї ни 85 (вісімдесят п' ять) грн. де ржавного мита та 118 (сто вісімн адцять) грн. витрат на інформа ційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати н аказ.

4. Накази видати пі сля набрання рішенням законн ої сили.

5. Рішення господарськ ого суду набирає законної си ли після закінчення строку п одання апеляційної скарги, я кщо апеляційну скаргу не бул о подано. У разі подання апеля ційної скарги рішення, якщо й ого не скасовано, набирає зак онної сили після розгляду сп рави апеляційним господарсь ким судом.

Суддя О.В. Мандриченко

Дата складання рішення 22.07.20 11 р.

Дата ухвалення рішення 19.07.2011
Зареєстровано 24.08.2011
Оприлюднено 26.08.2011

Судовий реєстр по справі 16/539

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 29.03.2012 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 07.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.01.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.12.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 25.11.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.11.2011 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Рішення від 19.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.06.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.05.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 23.10.2008 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 08.10.2008 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 12.11.2007 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 11.10.2007 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 19.09.2007 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 25.09.2006 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 16/539

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону