ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 6/210 18.07.11

За позовом Товари ства з обмеженою відповідаль ністю «СіЕмЕс Камерон МакКен на ЕлЕлСі»

До Товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Торговий дім «Єврокомфор т ком»

Про стягнен ня 4499,00 грн.

С уддя Ковтун С.А.

Представники сторін:

від позивача ОСОБА_1 . - за дов..

від відповідача не з' яви лись

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До господарського суд у міста Києва звернулося тов ариство з обмеженою відповід альністю «СіЕмЕс Камерон Мак Кенна ЕлЕлСі»до товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Єврокомфорт ком»про стягнення 4499,00 грн..

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем не поста влений товар, у зв' язку з чим підлягає поверненню сума по передньої оплати.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 01.07.2011 р. поруш ено провадження у справі № 6/210 т а призначено розгляд справи на 18.07.2011 р..

Відповідач відзиву на позо в не подав, представника в суд ове засідання не направив, пр о час та місце розгляду справ и повідомлений належним чино м.

За таких обставин, суд вважа є за можливе розглянути спра ву за наявними в ній матеріал ами в порядку ст. 75 ГПК України .

Розглянувши надані поз ивачем документи і матеріали , суд встановив:

10.02.2011 р. товариством з о бмеженою відповідальністю «Торговий дім «Єврокомфорт ком»(продавцем) було виставл ено товариству з обмеженою відповідальністю «СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі»(по купцю) для оплати за придбанн я посудомийної машини Bosh SRV 55T13 (да лі - товару) рахунок № 40 на сум у 4499,00 грн.

11.02.2011 р. покупець перерахував на рахунок продавця вартіст ь товару на суму 4499,00 грн.

Відповідно до відомостей, щ о розміщені на сторінці прод авця в мережі «Інтернет», дос тавка товару здійснюється на наступний день після оформл ення замовлення.

Оскільки продавець не здій снив доставку товару покупцю в строк до 15.03.2011 р., покупець елек тронним листом звернувся з в имогою про повернення попере дньої оплати, яка залишена бе з задоволення.

06.04.2011 р. покупець листом № 9, яки й було отримано продавцем 11.05.20 11 р., звернувся з вимогою повер нути грошові кошти в розмірі 4499,00 грн.

Товар на суму 4499,00 грн. поставл ено не було. Звернення залише ні продавцем без задоволення .

Станом на день розгляду спр ави сума невикористаної попе редньої оплати відповідачем позивачу не повернута.

Статтями 11, 509 Цивільного код ексу України передбачено, що договір є підставою виникне ння цивільних прав і обов'язк ів (зобов'язань), які мають вик онуватися належним чином і в установлений строк відповід но до вказівок закону, догово ру.

Стаття 526 Цивільного кодекс у України передбачає, що зобо в' язання має виконуватися н алежним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільн ого законодавства тощо. Одно стороння відмова від зобов' язання або одностороння змін а його умов не допускається, щ о передбачено ст. 525 Цивільног о кодексу України. Згідно з ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу Укра їни, якщо у зобов' язанні вст ановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає в иконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст. 655 Цивільного ко дексу України за договором к упівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов 'язується передати майно (тов ар) у власність другій сторон і (покупцеві), а покупець прийм ає або зобов'язується прийня ти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з ч. 2 ст. 693 Цивільного к одексу України якщо продавец ь, який одержав суму попередн ьої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, п окупець має право вимагати п ередання оплаченого товару або повернення суми попере дньої оплати.

У передбачений домовленіс тю строк товар не було пост авлено покупцю в повному обс язі, постачання товару було п рипинено відповідачем, тобто у покупця виникло право на пр ед' явлення вимоги про повер нення попередньої оплати за непоставлений товар.

Факт наявності боргу у відп овідача перед позивачем в су мі 4499,00 грн. належним чином д оведений, документально підт верджений та відповідачем не спростований, відтак, позовн і вимоги про стягнення з відп овідача попередньої оплати з а непоставлений товар підляг ають задоволенню в сумі 4499,00 грн.

Приймаючи рішення, суд зобо в' язаний керуватись надани ми сторонами доказами.

Позивачем належним чином д оведене порушення його прав зі сторони відповідача.

Обставини, на які посилаєть ся позивач, як на підставу сво їх вимог, належним чином дове дені і відповідачем не спрос товані, а тому позовні вимоги позивача до останнього підл ягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 ГПК Украї ни судові витрати покладають ся на відповідача.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України , суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити пов ністю.

Стягнути з товариства з обм еженою відповідальністю « Торговий дім «Єврокомфорт ко м» (01011, м. Київ, вул. Панаса Ми рного, 16/13 літ. «А», код 35059152) на ко ристь товариства з обмеженою відповідальністю «СіЕмЕс Ка мерон МакКенна ЕлЕлСі»(01034, м . Київ, вул. Володимирська, 38, код 35209367) 4499 (чотири тисячі чо тириста дев' яносто дев' ят ь) грн. боргу, 102 (сто дві) грн. де ржавного мита та 236 (двісті три дцять шість) грн. витрат на інф ормаційно-технічне забезпеч ення судового процесу.

Суддя С. А. Ковтун

Рішення підпис ано 27.07.2011 р.

Дата ухвалення рішення 18.07.2011
Оприлюднено 29.08.2011

Судовий реєстр по справі 6/210

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.10.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 26.09.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 16.09.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 22.07.2013 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 22.07.2013 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.07.2013 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.04.2013 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.04.2013 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 26.02.2013 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 22.02.2013 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Рішення від 18.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.05.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.03.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 14.12.2010 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 19.10.2010 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 01.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 09.02.2010 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 02.02.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.01.2010 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 6/210

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону