Ухвала
від 15.08.2011 по справі 42/149б
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

15.08.11 р. Справа № 42/149б

за заявою кредитора (заявн ика) Горлівської об' єднаної державної податкової інспек ції, м. Горлівка

до боржника Приватного під приємства “МІНЕРАЛАГРОСЕРВ ІС” м. Горлівка

про визнання банкрутом

арбітражний керуючий Галу нець Д.Г.

Суддя Попов О.В.

Представники:

від кредиторів: ОСОБА_1 - за довіреністю від Горлівсь кої ОДПІ, м. Горлівка

від боржника: не з' явився

арбітражний керуючий: Галу нець Д.Г.

Ухвалою від 02.11.09 за заявою Го рлівської об' єднаної держа вної податкової інспекції м. Горлівка господарським судо м Донецької області порушена справа про банкрутство відс утнього боржника Приватног о підприємства “МІНЕРАЛАГРО СЕРВІС” м. Горлівка.

Постановою суду від 16.11.09 борж ник визнаний банкрутом, відк рита ліквідаційна процедура строком на 3 місяці до 16.02.10 та пр изначений ліквідатор - Горл івська ОДПІ, м. Горлівк а.

Ухвалою суду від 09.03.10 ст рок ліквідаційної процедури продовжений до 16.04.10.

Ухвалою суду від 18.11.10 пр изначений новий ліквідатор - арбітражний керуючий Галуне ць Д.Г., строк ліквідаційної пр оцедури встановлений до 18.01.11.

Ухвалами суду від 19.01.11, 1 8.02.11, 21.03.11, 06.05.11 строк ліквідаційної процедури продовжений відпо відно до 18.02.11, 18.03.11, 18.04.11, 18.06.11.

До господарського су ду Донецької області 11.05.11 наді йшло клопотання ліквідатора від 11.05.11 №25л42149Б про затвердженн я звіту ліквідатора та лікві даційного балансу банкрута - Приватного підприємства “МІ НЕРАЛАГРОСЕРВІС” м. Горлівка .

Ухвалою суду від 11.05.11 с удове засідання з розгляду з віту ліквідатора та ліквідац ійного балансу банкрута приз начено на 02.06.11 та ліквідатора з обов' язано надати визначен ий перелік додаткових докуме нтів.

Ухвалою суду від 02.06.11 у зв' язку з неявкою ліквідат ора та ненаданням витребуван их документів розгляд справи відкладений на 23.06.11.

Ухвалою суду від 23.06.1 1 розгляд справи відкладений на 15.08.11, строк ліквідаційної пр оцедури продовжений до 18.08.11 та ліквідатора зобов' язано на дати ліквідаційний баланс; в ідомості щодо розподілення г рошових коштів виявлених на рахунку №26006047614300 боржника; докум енти, що підтверджують здійс нення дій відповідно до звіт у.

В судовому засіданні 15.08.11 лі квідатор доповів про ведену роботу в ході ліквідаційної процедури, надав суду необхі дні пояснення щодо здійсненн я відповідних заходів, спрям ованих на завершення ліквіда ційної процедури та звернувс я до господарського суду з кл опотанням від 15.08.11 №б/н про зупи нення провадження у справі № 42/149Б про банкрутство Приватно го підприємства “МІНЕРАЛАГР ОСЕРВІС” м. Горлівка до винес ення Центрально-Міським райо нним судом м. Горлівки рішенн я по справі № 5-123/201.

Присутній в судовому засіданні представник креди тора підтримав клопотання лі квідатора про зупинення пров адження по даній справі.

Розглянувши в судово му засіданні матеріали справ и та надані клопотання, заслу хавши пояснення ліквідатора , господарський суд встанови в, що Центрально - Міським райо нним судом м. Горлівки розгля дається справа № 5-123/2011 за позово м Приватного підприємства „М ІНЕРАЛАГРОСЕРВІС” м. Горлівк а про зняття арешту з грошови х коштів банкрута - Приватног о підприємства „МІНЕРАЛАГРО СЕРВІС” м. Горлівка н банківс ькому рахунку у ПАТ „Укрсибб анк” м. Харків. До теперішньо го часу рішення за даним позо вом Центрально-Міським райо нним судом м. Горлівки не прий малося.

Розгляд вказаної справи ма є суттєве значення для справ и № 42/149Б про банкрутство Приват ного підприємства „МІНЕРАЛА ГРОСЕРВІС” м. Горлівка, оскіл ьки впливає на формування лі квідаційної маси боржника та розмір погашення вимог кред иторів.

Відповідно до приписів ст. 4 -1 ГПК України господарські су ди розглядають справи про ба нкрутство у порядку провадже ння, передбаченому цим Кодек сом, з урахуванням особливос тей, встановлених Законом Ук раїни "Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом".

Згідно приписів ч.1 ст.79 ГПК У країни господарський суд зуп иняє провадження у справі в р азі неможливості розгляду да ної справи до вирішення пов' язаної з нею іншої справи що р озглядається іншим судом.

Враховуючи викладене та ке руючись ст. 4-1, ч. 1 ст. 79 ГПК Україн и, ст. 5 Закону України „Про від новлення платоспроможності боржника або визнання його б анкрутом”, господарський су д

У Х В А Л И В :

1. Зупинити провадженн я у справі №42/149Б про банкрутств о Приватного підприємства „М ІНЕРАЛАГРОСЕРВІС” м. Горлівк а до прийняття рішення Центр ально-Міським районним судом м. Горлівки по справі № 5-123/2011 за п озовом Приватного підприємс тва „МІНЕРАЛАГРОСЕРВІС” м. Г орлівка про зняття арешту з г рошових коштів банкрута - При ватного підприємства „МІНЕР АЛАГРОСЕРВІС” м. Горлівка на банківському рахунку у ПАТ „ Укрсиббанк” м. Харків.

2. Арбітражному керуюч ому Галунцю Д.Г. продовжувати , на час зупинення провадженн я по справі виконувати повно важення ліквідатора боржник а передбачені ст. 25 Закону Укр аїни „Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом”, у п' ятиденний строк з дня набутт я чинності судового рішення по справі № 5-123/2011 повідомити гос подарський суд Донецької обл асті у справі про банкрутств о №42/149Б та надати належним чино м посвідчені копії відповідн их процесуальних документів .

Суддя Попов О.В.

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

< Текст >

СудГосподарський суд Донецької області
Дата ухвалення рішення15.08.2011
Оприлюднено14.09.2011
Номер документу18118211
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —42/149б

Ухвала від 17.10.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 06.10.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 19.09.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 22.08.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 15.08.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 23.06.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 02.06.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 01.06.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 11.05.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 06.05.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні