Ухвала
від 17.10.2011 по справі 42/149б
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

по справі про банкрутство

17.10.11 р. Справа № 42/149б

за заявою кредитора (заяв ника) Горлівської об' єднано ї державної податкової інспе кції, м. Горлівка

до боржника Приватного під приємства “МІНЕРАЛАГРОСЕРВ ІС”, м.Горлівка

про визнання банкрутом

арбітражний керуючий Галу нець Д.Г.

Суддя О.В. Попов

Представники:

від кредиторів: ОСОБА_1 - за довіреністю від Горлівсь кої ОДПІ, м.Горлівка

від боржника: не з' явився

арбітражний керуючий: Галу нець Д.Г.

Ухвалою від 02.11.09 за заявою Го рлівської об' єднаної держа вної податкової інспекції м. Горлівка господарським судо м Донецької області порушена справа про банкрутство відс утнього боржника Приватног о підприємства “МІНЕРАЛАГРО СЕРВІС” м. Горлівка.

Постановою суду від 16.11.09 борж ник визнаний банкрутом, відк рита ліквідаційна процедура строком на 3 місяці до 16.02.10 та пр изначений ліквідатор - Горл івська ОДПІ, м. Горлівк а.

Ухвалою суду від 09.03.10 ст рок ліквідаційної процедури продовжений до 16.04.10.

Ухвалою суду від 18.11.10 пр изначений новий ліквідатор - арбітражний керуючий Галуне ць Д.Г., строк ліквідаційної пр оцедури встановлений до 18.01.11.

Ухвалами суду від 19.01.11, 1 8.02.11, 21.03.11, 06.05.11 строк ліквідаційної процедури продовжений відпо відно до 18.02.11, 18.03.11, 18.04.11, 18.06.11.

Ухвалою суду від 15.08.11 провадж ення у справі №42/149Б про банкрут ство Приватного підприємств а „МІНЕРАЛАГРОСЕРВІС” м. Гор лівка зупинено до прийняття рішення Центрально-Міським р айонним судом м. Горлівки по с праві № 5-123/2011 за позовом Приватн ого підприємства „МІНЕРАЛАГ РОСЕРВІС” м. Горлівка про зня ття арешту з грошових коштів банкрута - Приватного підпри ємства „МІНЕРАЛАГРОСЕРВІС” м.Горлівка на банківському р ахунку у ПАТ „Укрсиббанк” м. Х арків.

Ухвалою суду від 22.08.11 пр овадження по справі №42/149Б про б анкрутство Приватного підпр иємства „МІНЕРАЛАГРОСЕРВІС ” м. Горлівка поновлено; строк ліквідаційної процедури При ватного підприємства „МІНЕР АЛАГРОСЕРВІС” м. Горлівка та повноваження ліквідатора - арбітражного керуючого Галу нця Д.Г. продовжені до 22.11.11.

За результатами л іквідаційної процедури лікв ідатор 15.09.11 надав до господарс ького суду Донецької області звіт про проведену роботу та ліквідаційний баланс, а тако ж клопотання від 12.09.11 №76л42149Б про затвердження звіту про опла ту послуг та відшкодування в итрат арбітражного керуючог о.

Ухвалою суду від 19.09.11 розгля д справи призначений в судов ому засіданні на 06.10.11.

Ухвалою суду від 06.10.11 розгля д справи відкладений на 17.10.11.

Господарський суд, розглян увши в судовому засіданні 17.10.11 дані звіту та ліквідаційног о балансу, а також додані до ни х документи, заслухавши вист уп ліквідатора, встановив:

На виконання вимог ст .25 Закону України „Про відновл ення платоспроможності борж ника або визнання його банкр утом” в ході ліквідаційної п роцедури ліквідаторами пров едені заходи, направлені на в иявлення майна банкрута та м ожливих кредиторів.

Ліквідатором письм ово повідомлені про визнання боржника банкрутом всі можл иві кредитори, а саме: УПФУ у Ц ентрально-Міському районі м. Горлівки, Горлівський міськи й центр зайнятості, Відділен ня виконавчої дирекції ФСС в ід нещасних випадків на виро бництві та професійних захво рювань України у Центрально- Міському районі м.Горлівки, Г орлівська міська виконавча д ирекція Донецького обласног о відділення ФСС з тимчасово ї втрати працездатності, а та кож кредитори - юридичні ос оби, за вимогами яких здійсню валося виконавче провадженн я згідно відомостей, наданих Відділом державної виконавч ої служби Центрально-Міськог о району м.Горлівки. Окрім тог о, ліквідатором в газеті “Гол ос України” №219 (4969) від 20.11.11 було н адане оголошення про визнанн я Приватного підприємства „М ІНЕРАЛАГРОСЕРВІС”, м.Горлівк а банкрутом.

На адресу ліквідатора над ійшли відповіді:

- довідка УПФУ у Центра льно-Міському районі м.Горлі вки від 19.05.10 №04-71-0030 про відсутніст ь заборгованості;

- лист Відділення вико навчої дирекції ФСС від неща сних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Центрально-Міськом у районі м.Горлівки від 26.04.11 №03/27- 393 про відсутність заборгован ості;

- лист Горлівської міс ької виконавчої дирекції Дон ецького обласного відділенн я ФСС з тимчасової втрати пра цездатності від 20.04.10 №01-211/1, яким п овідомлено про відсутність з аборгованості по сплаті стра хових внесків;

- заява Горлівського м іського центру зайнятості ві д 05.05.10 №01/1476 про визнання кредито ром у справі №42/149Б;

- заява ТОВ „Покрова-Сі ч” від 07.10.11 №28 про визнання кред иторських вимог;

- заява ТОВ „Бахчисара йська агропромислова компан ія” від 29.03.11 №22 про визнання кре диторських вимог.

Згідно отриманих від повідей з вимогами до боржни ка звернулися наступні креди тори: Горлівський міський це нтр зайнятості, ТОВ „Покрова -Січ”, ТОВ „Бахчисарайська аг ропромислова компанія”.

У відповідності з ви могами ст. 32 Закону України “П ро відновлення платоспромож ності боржника або визнання його банкрутом” ліквідаторо м був складений реєстр вимог кредиторів, який доданий до звіту ліквідатора. Відповід но до поданого звіту вимоги к редиторів визнані ліквідато ром та включені до реєстру ви мог кредиторів.

З метою виявлення активів банкрута для погашення кред иторської заборгованості лі квідаторами направлені запи ти до Комунального підприємс тва „Горлівське бюро технічн ої інвентаризації”, АКБ „Укр соцбанк”, управління Держком зему у м.Горлівка Донецької о бласті, Горлівського МРЕВ УД АІ при УМВС України в Донецьк ій області.

Як вбачається з поданого з віту та за пояснення ліквіда тора, наданими в судовому зас іданні, грошові кошти виявле ні на розрахунковому рахунку банкрута направлені на пога шення кредиторських вимог пе ршої, другої, третьої та частк ово четвертої черг.

Згідно представлених у зві ті ліквідатора відомостей, б удь які інші майнові активи, н еобхідні для ведення виробни чої діяльності у боржника ві дсутні, що підтверджується з апитами ліквідатора банкрут а та відповідями на них відпо відних державних органів, що здійснюють реєстрацію та об лік рухомого та нерухомого м айна.

В зв' язку з недоста тністю майнових активів борж ника, кредиторські вимоги ча стково четвертої черги залиш илися незадоволеними та відп овідно до приписів п. 6 ст. 31 Зак ону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ” вважаються погашеними.

Зауважень та запереч ень стосовно проведення лікв ідаційної процедури до суду не надходило.

За результатами розг ляду в судовому засіданні зв іту ліквідатора та ліквідаці йного балансу суд визнає їх т акими, що підлягають затверд женню, а підприємство-банкру т - ліквідації, оскільки в си лу п.2 ст.32 Закону України “Про в ідновлення платоспроможнос ті боржника або визнання йог о банкрутом”, якщо за результ атами ліквідаційного баланс у після задоволення вимог кр едиторів не залишилося майна , господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юриди чної особи-банкрута.

Розглянувши в судово му засіданні клопотання лікв ідатора про затвердження зві ту про оплату послуг та відшк одування витрат арбітражног о керуючого Галунця Д.Г. за пер іод з 18.11.10 по 12.09.11 у загальній сумі 28501,71 грн. та матеріали справи, з аслухавши пояснення ліквіда тора, суд встановив:

Згідно з ч.12 ст.3-1 Закону України „Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (на далі - Закон) оплата послуг а рбітражного керуючого (розпо рядника майна, керуючого сан ацією, ліквідатора) за кожен м ісяць здійснення своїх повно важень встановлюється та вип лачується в розмірі, встанов леному комітетом кредиторів і затвердженому господарськ им судом, якщо інше не встанов лено цим Законом, але не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомі сячної заробітної плати кері вника боржника за дванадцять місяців його роботи перед по рушенням провадження у справ і про банкрутство.

Відповідно до приписів ч.14 ст.3-1 Закону України „Про ві дновлення платоспроможност і боржника або визнання його банкрутом” звіт про оплату п ослуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого затв ерджується рішенням комітет у кредиторів та ухвалою госп одарського суду.

Понесені витрати арб ітражного керуючого Галунця Д.Г. підтвердженні доданими д о клопотання матеріалами.

Керуючись ст. 32, п.6 ст. 40, ст. 52 За кону України „Про відновленн я платоспроможності боржник а або визнання його банкруто м”, ст. 86 ГПК України, господар ський суд

У Х В А Л И В :

1. Затвердити звіт лікв ідатора та ліквідаційний бал анс Приватного підприємства „МІНЕРАЛАГРОСЕРВІС”, м.Горл івка (код ЄДРПОУ 34383766), що зареєс троване за адресою: 84646, Донецьк а область, м.Горлівка, Централ ьно-Міський район, вул. Бєлінс ького, буд. 49.

2. Затвердити звіт про о плату послуг та відшкодуванн я витрат арбітражного керуюч ого Галунця Д.Г. за період з 18.11.10 по 12.09.11 у загальній сумі 28501,71грн.

3. Юридичну особу - бан крут Приватне підприємство „МІНЕРАЛАГРОСЕРВІС”, м.Горл івка - ліквідувати.

4. Провадження по справ і - припинити.

5. Ухвалу направити орг ану, який здійснив державну р еєстрацію банкрута, органу д ержавної статистики для викл ючення підприємства - банкр ута з Єдиного державного реє стру підприємств та організа цій України, власнику, органу державної податкової служби за місцем знаходження банкр ута, державному реєстратору та органу ДВС.

Суддя Попов О. В.

< Текст >

Вик < Текст > тел. < Текст >

Надруковано примірників - < Текст > :

господарському суду Донец ької області - < Текст >,

сторонам - < Текст > ,

< Текст >

СудГосподарський суд Донецької області
Дата ухвалення рішення17.10.2011
Оприлюднено08.11.2011
Номер документу18889169
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —42/149б

Ухвала від 17.10.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 06.10.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 19.09.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 22.08.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 15.08.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 23.06.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 02.06.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 01.06.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 11.05.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

Ухвала від 06.05.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Попов О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні