ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВ СЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, те л. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

04.10.2011 р. Справа № 23/82.

за заявою Управлін ня Пенсійного фонду України в Чорнухинському районі (37100, П олтавська область, смт. Чорну хи, вул. Леніна, 30, код ЄДРПОУ 22534630 )

до Відкритого акціон ерного товариства "Чорнухинс ька сільгоспхімія" (37130, Полтавс ька область, Чорнухинський р айон, с. Кізлівка, вул. Централ ьна, б. 92, код ЄДРПОУ 05487194)

про визнання банкрут ом

Суддя Ореховська О.О.

За участю представників :

від кредиторів - не з"явилис ь

ліквідатор - арбітражний ке руючий Юхименко Д.В.

Суть справи: Розгляда ється справа про банкрутство Відкритого акціонерного то вариства "Чорнухинська сільг оспхімія", смт. Чорнухи , поруш ена за заявою Управління Пен сійного фонду України в Чорн ухинському районі, смт. Чорну хи відповідно до приписів ст . 52 Закону України “Про віднов лення платоспроможності бор жника або визнання його банк рутом” .

Через канцелярію господар ського суду Полтавської обла сті від Кізілівської сільськ ої ради Чорнухинського район у Полтавської області надій шов лист від 03.10.2011 р. за № 275/02-08 (факс ова копія) в якому повідомляє ться наступна інформація :

1) сільській раді були пред "явлені технічні паспорти н а нежитлові будівлі колишнь ого ВАТ "Чорнухинська сільго спхімія" на ім"я ОСОБА_1, ви готовлені Лубенським МБТІ, а саме:

1. Ангар (пункт техобслугову вання, вул. Центральна, 94/3), Реєс тровий № 2/173 від 07.12.2007 р.;

2. Склад запчастин ( вул. Цент ральна, 94/4) , Реєстровий № 2/174 від 07.12.2007 р.;

3. Агрохімлабораторія (адмі нбудинок), вул.Центральна, 92, Ре єстровий № 2/169 від 07.12.2007 р.;

2) свідоцтва про право власн ості на вищевказані будівлі сільською радою не реєструва лись.

Вищевказаний лист залучен ий судом до матеріалів справ и.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши в судовом у засіданні ліквідатора, суд , встановив:

постановою господарськог о суду Полтавської області в ід 18.03.2010 року Відкрите акціонер не товариство "Чорнухинська сільгоспхімія" (37130, Полтавська область, Чорнухинський райо н, с. Кізлівка, вул. Центральна , б. 92, код ЄДРПОУ 05487194) (ВАТ "Чорнух инська сільгоспхімія") визна но банкрутом, відкрито лікві даційну процедуру, ліквідато ром підприємства-банкрута пр изначено арбітражного керую чого Юхименка Д.В. відповідно до ст. 52 Закону України "Про ві дновлення платоспроможност і боржника або визнання його банкрутом".

За результатам поведеної р оботи ліквідатор представив на розгляд суду підсумковий звіт ліквідатора (з додатком ) від 17.08.2011 р. за № 23/82-15 та ліквідаці йний баланс ВАТ "Чорнухинськ а сільгоспхімія".

Для повного та всебічного з "ясування обставин, що мають з начення для справи та витреб ування документальних доказ ів в обґрунтування обставин, викладених у звіті ліквідат ора, розгляд справи підлягає відкладенню.

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господар ського процесуального кодек су України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд спра ви на 27.10.2010 року на 11 год. 30 хв.

2. Явку ліквідатора визна ти обов"язковою.

3. КП "Лубенське міжрайон не бюро технічної інвентариз ації" до 25.10.2011 р. надати суду:

- витяг з Реєстру прав власн ості на нерухоме майно за пар аметрами запиту: ВАТ "Чорнухи нська сільгоспхімія" (37130, Полта вська область, Чорнухинськи й район, с. Кізлівка, вул. Центр альна, б. 92, код ЄДРПОУ 05487194);

- підтвердити чи спрос тувати надану Кізілівською с ільською радою Чорнухинсько го району Полтавської област і інформацію ( лист від 03.10.2011 р. з а № 275/02-08 ) про реєстрацію об"єкті в нерухомого майна в с.Кізлі вка, Чорнухинського району, П олтавської області, а саме:

1. Ангар (пункт техобслугову вання, вул. Центральна, 94/3),

2. Склад запчастин ( вул. Цента ральна, 94/4),

3. Склад сухих міндобрив (вул .Центральна, 98),

4. Адмінбудинок (вул.Централ ьна, 92)

(вказані об"єкти відносилис ь до державної форми власнос ті і передані Регіональним відділенням Фонду державно го майна України по Полтавсь кій області згідно Акту пере дачі майна від 20 серпня 1998 рок у ВАТ "Чорнухинська сільгосп хімія") за ОСОБА_1 чи повід омити суду за ким зареєстров ані вищевказані об"єкти неру хомості на даний час.

Попередити КП "Лубенське міжрайонне бюро технічної і нвентаризації", що в разі неви конання вищевказаних вимог с уду господарським судом Пол тавської області буде направ лено належним органам Повід омлення в порядку ст. 90 ГПК Укр аїни про виявлення в діяльн ості працівників КП "Лубенс ьке міжрайонне бюро технічно ї інвентаризації" порушення законності, що містять ознак и дії, переслідуваної в кримі нальному порядку, а саме - пору шення, передбаченого ст. 382 Кри мінального кодексу України .

4. Копії ухвали напр авити кредиторам, ліквідато ру Юхименку Д.В. та КП "Лубенсь ке міжрайонне бюро технічної інвентаризації".

Суддя О. О. Ореховська

Дата ухвалення рішення 04.10.2011
Оприлюднено 20.10.2011

Судовий реєстр по справі 23/82

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.12.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.11.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 12.06.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.05.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.04.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.02.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.02.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.04.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.12.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 27.10.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 04.10.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 06.09.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.07.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 11.07.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.07.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.06.2011 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 23/82

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону