ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2011 р. Справа № 11/35-10

Вищий господарський суд України у складі колегії суд дів:

головуючого - судді К арабаня В.Я.,

суддів Доповідач - Жабо тина Г.В.

Жаботиної Г.В., Ковтоню к Л.В.

у відкритому судовому засі данні за участю представникі в сторін:

від позивача: не з'явився

від відповідача: Буліч Н.С .

розглянувши касаційну с каргу ОСОБА_4

на ухвалу Харківського апеляційного господар ського суду

від 15.08.2011р.

у справі № 11/35-10 Госпо дарського суду Сумської обла сті

за позовом ОСОБА_5

до ОСОБА_4

третя особа, без самостійн их вимог на предмет спору на с тороні позивача ОСОБА_6 р айонна державна адміністрац ія Сумської області

про визнання договору к упівлі-продажу частки в стат утному капіталі товариства н едійсним.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарськог о суду Сумської області від 02. 06.2010 р. відмовлено в позові про в изнання недійсним договору к упівлі-продажу 1/4 частки в ста тутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальніст ю “Елга” від 09.11.2009 р., укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4, посвідченого приватним нота ріусом Шосткинського нотарі ального округу Сумської обла сті ОСОБА_7 та зареєстрова ного в реєстрі за №2077.

Постановою Харківського а пеляційного господарського суду від 02.08.2010р., залишеною без з мін постановою Вищого господ арського суду України від 06.12. 2010р., вищезазначене судове ріш ення скасоване, позов задово лений, спірний договір визна ний недійсним.

Відповідач - ОСОБА_4 зв ернувся до Харківського апел яційного господарського суд у із заявою про перегляд назв аної постанови за нововиявле ними обставинами.

Ухвалою Харківського апеляційного господарськог о суду

від 15.08.2011р. (судді: Пуль О.А., Білоусова Я.О., Крестьянін ов О.О.) в задоволенні названо ї заяви відмовлено.

Не погоджуючись з ухвалою Х арківського апеляційн ого господарського суду від 15.08.2011р., ОСОБА_4 звернувся до Вищого господарського суду У країни з касаційною скаргою, в якій посилаючись на поруше ння судом апеляційної інстан ції норм матеріального та пр оцесуального права, зокрема ст.ст. 43, 112-114 Господарського про цесуального кодексу України , ст.ст. 215, 203, 233 Цивільного кодекс у України, ст.ст. 41, 58 Закону Укра їни "Про господарські товари ства", просить її скасувати та прийняти нове рішення про за доволення заяви відповідача та відмову в позові.

Розглянувши касаційну ск аргу, перевіривши правильніс ть застосування господарськ ими судами попередніх інста нцій норм процесуального пра ва, Вищий господарський суд У країни дійшов висновку, що ка саційна скарга не підлягає з адоволенню.

Господарськими судами вст ановлено:

Відповідно до Статуту за сновниками Товариства з обме женою відповідальністю “Ел га” є: ОСОБА_5, який володі є 40% часток статутного капітал у товариства; ОСОБА_8, який володіє 20% часток статутного капіталу товариства; ОСОБА _4 , який володіє 40% часток стат утного капіталу товариства.

09.11.2009 р. між учасниками назван ого товариства ОСОБА_5 (п родавець) та ОСОБА_4 (покуп ець) був підписаний та нотарі ально посвідчений договір ку півлі-продажу частки у стату тному капіталі товариства пр иватним нотаріусом Шосткінс ького міського нотаріальног о округу Сумської області О СОБА_7 та зареєстрованого в реєстрі за № 2077.

За вищезазначеним договор ом позивач передав відповіда чу частину (10%) від належної йом у частини у статутному капіт алі Товариства з обмеженою в ідповідальністю “Елга”.

Реєстрація відповідних змін щодо розподілу часток у статутному капіталі товарис тва у визначеному законом по рядку відсутня.

Задовольняючи постаново ю від 02.08.2010р. позовні вимоги про визнання спірного договору недійсним, Харківський апеляційний господарський с уд дійшов висновку, що назван ий договір купівлі - продажу частки у статутному капітал і укладений в порушення уста новчих документів Товариств а з обмеженою відповідальніс тю “Елга” ( учасниками якого є позивач та відповідач) та вим ог Закону України "Про господ арські товариства", що є підст авою для визнання договору н едійсним як-то передбачено п риписами частини 1 ст. 215 Цивіль ного кодексу України. Суд кас аційної інстанції постаново ю від 06.12.2010р. підтримав висновк и суду апеляційної інстанції .

Відповідно до статті 112 Госп одарського процесуального к одексу України господарськи й суд може переглянути прийн яте ним судове рішення, яке на брало законної сили, за новов иявленими обставинами, що ма ють істотне значення для спр ави і не могли бути відомі зая вникові.

Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є факт ичними даними, що в установле ному порядку спростовують фа кти, які було покладено в осно ву судового рішення. Господа рський суд вправі змінити аб о скасувати судове рішення з а нововиявленими обставинам и лише за умови, що ці обставин и впливають на юридичну оцін ку обставин, здійснену судом у судовому рішенні, що перегл ядається.

В обґрунтування заяви про п ерегляд за нововиявленими об ставинами названої постано ви апеляційної інстанції, ві дповідач - ОСОБА_4 посилає ться на те, що він як покупець за договором та відповідач п о справі не знав про наявніст ь такого доказу як квитанції про сплату позивачем податк у з доходів фізичних осіб, які отриманий останнім за спірн им договором, адже згідно п.6. 5 договору податок з доходів ф ізичних осіб у розмірі 465,00 грн. оплачується продавцем. Окрі м того, заявник вважав, що поси лання на тяжкі обставини, під впливом яких нібито позивач підписав угоду, залишаються недоведеними. Заявник вважає, що істотність зазнач ених обставин полягає в тому , що саме на відсутність зазна чених документів як на підст аву недійсності договору Хар ківський апеляційний господ арський суд спирався при при йнятті своєї постанови від 02.0 8.2010 р. у даній справі.

Дослідивши обставини, на я кі відповідач посилався як н ововиявлені, апеляційний гос подарський суд дійшов виснов ку, що ці обставини ніяким чин ом не впливають на юридичну о цінку обставин ( невідповідн ість спірного договору вимог ам закону), здійснену судом у п останові, що переглядається, з чим погоджується і суд каса ційної інстанції. А відтак, су д апеляційної інстанції прав омірно відмовив в задоволенн і заяви відповідача про пере гляд судового рішення за нов овиявленими обставинами.

З урахуванням викладеног о, касаційна інстанція, перев іривши відповідно до ч. 2 ст. 111-5 Г осподарського процесуально го кодексу України юридичну оцінку обставин справи та по вноту їх встановлення у оска рженій ухвалі, дійшла виснов ку про відсутність підстав для її скасування .

Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, ст. 111-9, 111 -11 Господарського процесуаль ного кодексу України, Вищий г осподарський суд України

ПОСТАНОВИВ :

Касаційну скаргу ОС ОБА_4 залишити без задоволе ння, а ухвалу Харківського апеляційного господарсь кого суду від 15.08.2011р. у справі № 11 /35-10 - без змін.

Головуючий суддя

Карабань В.Я.

Суддя Жаботина Г.В.

Суддя

Ковтонюк Л.В.

Дата ухвалення рішення13.11.2011
Оприлюднено20.11.2011

Судовий реєстр по справі —11/35-10

Ухвала від 09.02.2017

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Пуль О.А.

Ухвала від 30.06.2016

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Бабакова Л.М.*

Ухвала від 27.10.2015

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Левченко Павло Іванович

Ухвала від 20.09.2015

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Черленяк М.І.

Ухвала від 20.09.2015

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Черленяк М.І.

Ухвала від 20.09.2015

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Черленяк М.І.

Ухвала від 20.09.2015

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Черленяк М.І.

Ухвала від 20.09.2015

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Черленяк М.І.

Ухвала від 20.09.2015

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Черленяк М.І.

Ухвала від 08.09.2015

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Черленяк М.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні