Ухвала
від 08.11.2011 по справі 29/201
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

08.11.11 р. Справа № 29/201

Господарський суд Донец ької області у складі судді Р иженко Т.М.,

при секретарі судового зас ідання Бондар В.В. розглянувш и матеріали

за позовною заявою: Товарис тва з обмеженою відповідальн істю „Нафтова компанія Техно л”, м.Донецьк

до Відповідача: Дочірнього підприємства „Донецький обл автодор” Відкритого акціоне рного товариства „Державна а кціонерна компанія „Автомоб ільні дороги України”, м.Доне цьк

про: стягнення заборговано сті у розмірі 7930,04грн.

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_1.- за довіреністю,

від відповідача: не з”явивс я,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою від повідальністю „Нафтова комп анія Технол”, м.Донецьк зверн улось до господарського суду з позовною заявою до Дочірнь ого підприємства „Донецький облавтодор” Відкритого акці онерного товариства „Держав на акціонерна компанія „Авто мобільні дороги України”, м.Д онецьк про стягнення заборго ваності у розмірі 7930,04грн.

Ухвалою Господарського су ду Донецької області від 19.10.2011р . справа прийнята до провадже ння, розгляд справи призначе но на 19.10.2011р. о 10:40год.

Судом визнано обов' язков ою явку у судове засідання пр едставників сторін, сторони у справі зобов' язані надат и докази та документи, необхі дні для всебічного, повного т а об' єктивного розгляду по зовної заяви.

Розгляд справи було відкла дено на 08.11.2011р.

Від Позивача через канцеля рію суду 08.11.2011р. надано клопотан ня про долучення до матеріал ів справи платіжного доручен ня № 418 від 26 жовтня 2011р.

Представник Позивача у суд овому засіданні повідомив, щ о сума заборгованості відпов ідачем сплачена, в підтвердж ення чого до суду надане плат іжне доручення № 418 від 26 жовтня 2011р. та просить провадження по справі припинити.

Відповідач у судове з асідання 08.11.2011р. не з' явився, п ро час та місце слухання спра ви повідомлений належним чин ом.

Виходячи з принципу повног о, всебічного та об'єктивного розгляду всіх обставин спра ви, суд вважає заяву Відповід ача про припинення проваджен ня у справі такою, що підлягає задоволенню, враховуючи нас тупне:

Як вбачається із позовної з аяви, предметом спору у розгл ядуваній справі є стягнення суми боргу за договором на по ставку товару № 04/01/ФТА від 04.01.2010р . у розмірі 7 930,04грн.

Відповідачем було сплачен о суму боргу у повному обсязі , припинивши у такий спосіб і снування предмету спору, оск ільки інших спірних питань м іж сторонами в межах розгляд уваної справи не залишилося. Вказана сплата підтверджена документально, це платіжне д оручення № 418 від 26 жовтня 2011р.

Оскільки погашення відбул ося після звернення із розгл ядуваним позовом до суду, так е усунення існування предмет у спору у зв' язку із його вре гулюванням сторонами зумов лює припинення провадження у справі відповідно до п. 1-1 ст. 80 Г осподарського процесуально го кодексу України. Аналогіч ної позиції дотримується і В ищий господарський суд Украї ни в п. 3.2. Роз' яснення „Про дея кі питання практики застосув ання статей 80 та 81Господарськ ого процесуального кодексу України” від 23.08.94 р. N 02-5/612.

При цьому, враховуючи, що на момент звернення Позивача і з розглядуваним позовом (згі дно відмітки канцелярії суду позов надійшов 21.09.11року) забор гованість не була погашена, с удові витрати згідно ст. 49 Гос подарського процесуального кодексу України покладають ся на Відповідача.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 4-5, 4-7, 22, 78, 80, 86 Господа рського процесуального коде ксу України, суд

УХВАЛИВ:

Провадження у справі за поз овною заявою Товариства з об меженою відповідальністю „Н афтова компанія Технол”, м.До нецьк до Відповідача Дочірн ього підприємства „Донецьки й облавтодор” Відкритого акц іонерного товариства „Держа вна акціонерна компанія „Авт омобільні дороги України”, м .Донецьк про стягнення забор гованості у розмірі 7930,04грн. пр ипинити.

Стягнути з Дочірнього підп риємства „Донецький облавто дор” Відкритого акціонерног о товариства „Державна акціо нерна компанія „Автомобільн і дороги України”, м.Донецьк (8 3055, м.Донецьк, пр.Комсомольськи й, 6а, код ЄДРПОУ 32001618) на користь Товариства з обмеженою відп овідальністю „Нафтова компа нія Технол”, м.Донецьк (83050, м.Дон ецьк, вул..Щорса, 39, п/р 26004969968815 в філ ії ПАТ „ПУМБ” м.Донецьк компе нсацію судових витрат: держа вне мито в розмірі 102,00грн. та ви трати на інформаційно-техніч не забезпечення судового про цесу в сумі 236,00 грн.

Суддя Риженко Т. М.

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

< Текст > .

СудГосподарський суд Донецької області
Дата ухвалення рішення08.11.2011
Оприлюднено29.11.2011
Номер документу19317321
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —29/201

Ухвала від 05.11.2010

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Могилєвкін Ю.О.

Ухвала від 29.07.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Тихий П.В.

Ухвала від 14.07.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Тихий П.В.

Ухвала від 07.06.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Тихий П.В.

Ухвала від 13.10.2010

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Могилєвкін Ю.О.

Ухвала від 08.11.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Риженко Т.М.

Ухвала від 19.10.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Риженко Т.М.

Ухвала від 21.09.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Риженко Т.М.

Постанова від 17.08.2011

Господарське

Вищий господарський суд України

Костенко Т.Ф.

Ухвала від 16.05.2011

Господарське

Господарський суд Одеської області

Аленін О.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні