ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 5/168 17.11.11

За позовом Дочі рнього підприємства «Київсь ке обласне дорожнє управлінн я»Відкритого акціонерного товариства «Державна акціон ерна компанія «Автомобільні дороги України»

до Дочірнього підп риємства «Київський облавто дор»Відкритого акціонерног о товариства «Державна акціо нерна компанія «Автомобільн і дороги України»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предме т спору на стороні відпо відача

Приватний нотаріус Київс ького міського нотаріальног о округу

Постол Наталя Іванівна

про визнання так им, що не підлягає виконанню в иконавчого напису нотаріуса

Суддя Ломака В.С.

Представники учасникі в судового процесу:

від позивача: ОСОБ А_1 за довіреністю № 42д від 09.02.2 011 р.;

ОСОБА_2. за довіреністю № 126д від 19.10.2011 р.;

від відповідача: не з'я вився;

від третьої особи: не з'я вився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дочірнє підприємство " Київське обласне дорожнє упр авління" Відкритого акціонер ного товариства "Державна ак ціонерна компанія "Автомобіл ьні дороги України" звернуло сь до господарського суду мі ста Києва з позовом до Дочірн ього підприємства "Київський облавтодор" Відкритого акці онерного товариства "Державн а акціонерна компанія "Автом обільні дороги України" про в изнання таким, що не підлягає виконанню виконавчого напис у від 26.11.2010 р., зареєстрованого в реєстрі за № 2792, що здійснений приватним нотаріусом Київсь кого міського нотаріального округу Постол Наталею Івані вною.

Обґрунтовуючи позовні вим оги позивач посилається на т е, що при вчиненні спірного ви конавчого напису відповідач ем не надавались нотаріусу п ервинні бухгалтерські, які б підтверджували безспірніст ь вимог за векселем серії АА № 0956995 від 02.12.2009 р. номіналом 1 000 000, 00 грн . Крім того, він звертає увагу на те, що вимоги за вказаним ве кселем не можуть бути безспі рними, оскільки позивач не вч иняв дій, які б свідчили про ви знання боргових зобов' язан ь перед відповідачем.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 10.10.2011 р. поруш ено провадження у справі № 5/168 , на підставі ст. 27 Господарськ ого процесуального кодексу У країни залучено до участі в с прави в якості третьої особи , яка не заявляє самостійних в имог на предмет спору на стор оні відповідача Приватного н отаріуса Київського міськог о нотаріального округу Посто л Наталю Іванівну; розгляд сп рави призначено на 20.10.2011 р.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 20.10.2011 р., у зв' язку з неявкою учасників про цесу розгляд справи в порядк у ст. 77 ГПК України було відкла дено на 03.11.2011 р.

28.10.2011 р. через відділ діловод ства господарського суду міс та Києва подано письмовий ві дзив на позовну заяву, відпов ідно до якого відповідач про сить в задоволенні позову ві дмовити з підстав, викладени х у відзиві.

У судовому засіданні 03.11.2011 р. п редставником позивача подан о клопотання про призначення судово-економічної експерти зи у справі № 5/168.

Зазначене клопотання обґр унтоване тим, що для підтверд ження безспірності вимог від повідача за простим векселем , є необхідним дослідження пе рвинних бухгалтерських доку ментів.

Представником відповідача покладено вирішення даного клопотання на розсуд суду.

Крім того, представниками с торін подано клопотання про продовження строку вирішенн я спору на п'ятнадцять днів, як е судом розглянуто та задово лено.

Враховуючи неявку предста вника третьої особи за наслі дками судового засідання 03.11.201 1 р. судом було вирішено відкла сти розгляд справи на 17.11.2011 р. та зобов' язано відповідача та третю особу надати письмові пояснення відносно заявлено го позивачем клопотання про призначення судово-економіч ної експертизи.

10.11.2011 р. через відділ діловодс тва господарського суду міст а Києва надійшли письмові по яснення третьої особи, згідн о з якими вона не заперечує пр оти призначення судово-еконо мічної експертизи у справі.

У судове засідання 17.11.2011 р. пре дставники відповідача та тре тьої особи не з'явились, про да ту час та місце розгляду спра ви повідомлені належним чино м.

В судовому засіданні 17.11.2011 р. п редставники позивача підтри мали раніше заявлене клопота ння про призначення у справі судово-економічної експерти зи.

Заслухавши пояснення пред ставників позивача, розгляну вши заявлене клопотання пози вача, надані сторонами докум енти й з' ясувавши обставини справи, суд дійшов висновку п ро необхідність призначення у даній справі судово-економ ічної експертизи.

Так, як вбачається з матері алів справи, позивач не визна є обставин того, що вимоги за в екселем серії АА №0956995 від 02.12.2009 р. номіналом 1 000 000, 00 грн., відносно якого нотаріусом було вчинен о виконавчий напис, є безспір ними.

Відповідно до приписів ст. 4 3 ГПК України, суд зобов' язан ий всебічно, повно та об' єкт ивно досліджувати обставини справи, для вирішення справи по суті.

Належними доказами, які під тверджують наявність чи відс утність заборгованості, а та кож встановлюють розмір забо ргованості, можуть бути викл ючно первинні документи, офо рмлені у відповідності до ви мог ст. 9 Закону України "Про бу хгалтерський облік та фінанс ову звітність".

Відповідно до ч. 1-3 ст. 41 ГПК Ук раїни для роз'яснення питань , що виникають при вирішенні г осподарського спору і потреб ують спеціальних знань, госп одарський суд призначає судо ву експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати гос подарському суду питання, як і мають бути роз'яснені судов им експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється г осподарським судом в ухвалі.

Проведення судової експер тизи доручається державним с пеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які ві дповідають вимогам, встановл еним Законом України "Про суд ову експертизу". Особа, яка про водить судову експертизу (да лі - судовий експерт) користує ться правами і несе обов'язки , зазначені у статті 31 цього Ко дексу.

З огляду на наведене, з' ясу вавши обставини й дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що для об' єктивно го та правильного вирішення спору потрібні спеціальні зн ання в сфері бухгалтерського обліку, тому слід клопотання позивача задовольнити й при значити у справі судово-екон омічну експертизу.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 41, 86 Господа рського процесуального коде ксу України, господарський с уд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

Призначити у справі № 5/168 с удово-економічну експертизу , на вирішення якої поставити наступне питання:

1. Чи підтверджується докуме нтально безспірність вимог Д очірнього підприємства "Київ ський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Де ржавна акціонерна компанія " Автомобільні дороги України " до Дочірнього підприємства Київське обласне дорожнє уп равління" Відкритого акціоне рного товариства "Державна а кціонерна компанія «Автомоб ільні дороги України" за зазн аченим простим векселем:

- серія АА № 0956995, векселедавец ь - ДП "Київський облавтодор " ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", дата складання - 02.12. 2009 р.. номінал - 1 000 000, 00 грн., строк п латежу - за пред'явленням?

Проведення вказаної експе ртизи у встановлений законом строк доручити Київському н ауково-дослідному інституту судових експертиз Міністерс тва юстиції України.

Зобов' язати учасників су дового процесу надати на вим огу експерта оригінали всіх, необхідних для проведення е кспертизи, документів.

Оплату витрат по проведенн ю судово-економічної експерт изи покласти на позивача.

Зобов' язати учасників су дового процесу повідомити го сподарський суд міста Києва про закінчення експертизи.

Суддя В.С. Ло мака

Дата ухвалення рішення 17.11.2011
Оприлюднено 30.11.2011

Судовий реєстр по справі 5/168

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.03.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.06.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 07.06.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 22.04.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Судовий наказ від 03.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 10.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 02.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5/168

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону