ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 5/168 22.03.12

За позовом Дочі рнього підприємства Київськ е обласне дорожнє управління "Відкритого акціонерного то вариства "Державна акціонерн а компанія "Автомобільні дор оги України"

до Дочірнього підп риємства "Київський облавтод ор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціоне рна компанія "Автомобільні д ороги України"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предме т спору на стороні відпо відача

Приватний нотаріус Київс ького міського нотаріальног о округу ОСОБА_2

про визнання так им, що не підлягає виконанню в иконавчого напису нотаріуса

Суддя Ломака В.С .

Представники учасникі в судового процесу:

від позивача: не з'явив ся;

від відповідача: ОСОБА _1 за довіреністю б/н від 25.01.2011 р .;

від третьої особи: не з'явив ся.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дочірнє підприємство "К иївське обласне дорожнє упра вління" Відкритого акціонерн ого товариства "Державна акц іонерна компанія "Автомобіль ні дороги України" звернулос ь до господарського суду міс та Києва з позовом до Дочірнь ого підприємства "Київський облавтодор" Відкритого акціо нерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомо більні дороги України" про ви знання таким, що не підлягає в иконанню виконавчого напису від 26.11.2010 р., зареєстрованого в р еєстрі за № 2792, що здійснений пр иватним нотаріусом Київсько го міського нотаріального ок ругу ОСОБА_2.

Обґрунтовуючи позовні вим оги позивач посилається на т е, що при вчиненні спірного ви конавчого напису відповідач ем не надавались нотаріусу п ервинні бухгалтерські докум енти, які б підтверджували бе зспірність вимог за векселем серії АА №0956995 від 02.12.2009 р. номінал ом 1 000 000, 00 грн. Крім того, він звер тає увагу на те, що вимоги за в казаним векселем не можуть б ути безспірними, оскільки по зивач не вчиняв дій, які б свід чили про визнання боргових з обов' язань перед відповіда чем.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 10.10.2011 р. поруш ено провадження у справі № 5/1 68, на підставі ст. 27 Господарськ ого процесуального кодексу У країни залучено до участі в с прави в якості третьої особи , яка не заявляє самостійних в имог на предмет спору на стор оні відповідача Приватного н отаріуса Київського міськог о нотаріального округу ОСО БА_2; розгляд справи признач ено на 20.10.2011 р.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 20.10.2011 р., у зв' язку з неявкою учасників суд ового процесу, розгляд справ и в порядку ст. 77 ГПК України бу ло відкладено на 03.11.2011 р.

28.10.2011 р. через відділ діловодс тва господарського суду міст а Києва подано письмовий від зив на позовну заяву, відпові дно до якого відповідач прос ить в задоволенні позову від мовити. Зокрема, він вказує на те, що за змістом Закону Украї ни "Про цінні папери та фондо вий ринок" та Уніфікованого З акону про переказні та прост і векселі вексель є таким док ументом, що посвідчує безумо вне та безспірне зобов' язан ня сплатити певну суму гроше й та не потребує доказування іншими документами. Крім тог о, відповідач звертає увагу н а те, що ним були у повному обс язі виконані вимоги ст. ст. 87, 88 З акону України "Про нотаріат" т а Постанови Кабінету Міністр ів України № 1172 від 29.06.1999 р., а саме : надано приватному нотаріус у оригінал простого векселя та оригінал акту протесту ве кселя, а також статутні докум енти, які підтверджують прав о- та дієздатність відповіда ча.

У судовому засіданні 03.11.2011 р. п редставником позивача було п одано клопотання про признач ення судово-економічної експ ертизи у справі № 5/168.

Зазначене клопотання обґр унтоване тим, що для підтверд ження безспірності вимог від повідача за простим векселем , є необхідним дослідження пе рвинних бухгалтерських доку ментів.

Представником відповідача покладено вирішення даного клопотання на розсуд суду.

Крім того, представниками с торін подано клопотання про продовження строку вирішенн я спору на п'ятнадцять днів, як е судом розглянуто та задово лено.

Враховуючи неявку предста вника третьої особи за наслі дками судового засідання 03.11.201 1 р. судом було вирішено відкла сти розгляд справи на 17.11.2011 р. та зобов' язано відповідача та третю особу надати письмові пояснення відносно заявлено го позивачем клопотання про призначення судово-економіч ної експертизи.

10.11.2011 р. через відділ діловодс тва господарського суду міст а Києва надійшли письмові по яснення третьої особи, згідн о з якими вона не заперечує пр оти призначення судово-еконо мічної експертизи у справі.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 17.11.2011 р. у спра ві призначено судово-економі чну експертизу, на вирішення якої поставлено питання: Чи п ідтверджується документаль но безспірність вимог Дочірн ього підприємства "Київський облавтодор" Відкритого акці онерного товариства "Державн а акціонерна компанія "Автом обільні дороги України" до До чірнього підприємства Київс ьке обласне дорожнє управлін ня" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціоне рна компанія "Автомобільні д ороги України" за наступним п ростим векселем: - серія АА № 0956 995, векселедавець - ДП "Київсь кий облавтодор" ВАТ "ДАК "Автом обільні дороги України", дата складання - 02.12.2009 р.. номінал - 1 000 000, 00 грн., строк платежу - за п ред'явленням? Проведення екс пертизи доручено Київському науково-дослідному інститут у судових експертиз Міністер ства юстиції України. Провад ження у справі зупинено.

16.02.2012 р. до господарського суд у міста Києва надійшли матер іали справи № 5/168 разом з виснов ком судово-економічної експе ртизи № 13942/1493/13494/11-45 від 14.02.2012 р., над аним Київським науково-дослі дним інститутом судових експ ертиз.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 17.02.2012 р. понов лено провадження у справі та призначено її до розгляду на 12.03.2012 р.

У зв'язку з неявкою представ ників учасників процесу у су дове засідання 12.03.2012 р., розгляд справи відкладено на 22.03.2012 р.

У судове засідання 22.03.2012 р. пре дставники позивача та третьо ї особи не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки не повідо мили.

Від відповідача надійшло к лопотання про залишення позо ву у справі без розгляду, обґр унтоване тим, що позивач не ви конав вимоги ухвал суду від 17. 02.2012 р. та 12.03.2012 р., а також повтор но не з'явився в судове засіда ння.

Суд, розглянувши вказане к лопотання відповідача, дослі дивши матеріали справи, дійш ов висновку про наявність об ставин, які є достатніми підс тавами для залишення позову без розгляду з огляду на наст упне.

Так, як вбачається з матері алів справи, ухвалами господ арського суду міста Києва ві д 17.02.2012 р. та 12.03.2012 р. було зобов' яз ано позивача надати суду пис ьмові пояснення з врахування м обставин, викладених у висн овку судово-економічної експ ертизи № 13942/1493/13494/11-45 в ід 14.02.2012 р., надати суду письмові пояснення з врахуванням фак тів та обставин викладених в ідповідачем в своєму письмов ому відзиві, докази направле ння третій особі копії позов ної заяви з доданими до неї до кументами.

Однак, позивачем не надано с уду відповідних документів, а його представник без повід омлення причин вдруге не з'яв ився в судове засідання, що на думку суду, перешкоджає вирі шенню спору.

Зокрема, належить зазначит и, що вказане зумовлює наслід ки, передбачені ст. 81 Господар ського процесуального кодек су України.

Відповідно до п. 3.13. Постанов и Пленуму Вищого господарськ ого суду України № 18 від 26.12.2011 р. "П ро деякі питання практики за стосування Господарського п роцесуального кодексу Украї ни судами першої інстанції" у разі неподання учасником су дового процесу з неповажних причин або без повідомлення причин матеріалів та інших д оказів, витребуваних господа рським судом, останній може з дійснити розгляд справи за н аявними в ній матеріалами та доказами або, з огляду на о бставини конкретної справи, залишити позов без розгляду на підставі пункту 5 частини п ершої статті 81 ГПК.

Також, згідно з п. 4.9. Постано ви Пленуму Вищого господарсь кого суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики з астосування Господарського процесуального кодексу Укра їни судами першої інстанції" при вирішенні питання щодо з алишення позову без розгляду (стаття 81 ГПК) господарським с удам слід мати на увазі, що зас тосування пункту 5 частини пе ршої цієї статті можливо лиш е за наявності таких умов:

- додаткові документи вважа ються витребуваними, тільки якщо про це зазначено у відпо відному процесуальному доку менті або, в разі оголошення п ерерви в судовому засіданні, - в протоколі такого засіданн я;

- витребувані документи чи я вка представника позивача ді йсно необхідні для вирішення спору, тобто за їх відсутност і суд позбавлений можливості вирішити спір по суті;

- позивач не подав документи , витребувані судом при підго товці справи до розгляду (ста ття 65 ГПК) або в порядку статті 38 названого Кодексу, чи н е направив свого представник а в засідання господарського суду без поважних причин. Отж е, перш ніж залишити позов без розгляду господарський суд зобов'язаний з'ясувати причи ни невиконання його вимог по зивачем і об'єктивно оцінити їх поважність.

Поважними, з урахуванням ко нкретних обставин справи, вв ажаються причини, які за об'єк тивних, тобто не залежних від позивача, обставин унеможли влювали або істотно утруднюв али вчинення ним відповідних процесуальних дій; при цьому береться до уваги й те, чи вжи вав позивач заходів до усуне ння цих обставин або послабл ення їх негативного впливу н а виконання позивачем процес уальних обов'язків, покладен их на нього судом. Відповідні докази подаються позивачем і оцінюються господарським с удом за загальними правилами статті 43 ГПК.

У разі неповідомлення пози вачем таких причин суд вправ і, в залежності від конкретни х обставин справи, або залиши ти позов без розгляду, або роз глянути справу за наявними в ній доказами.

В даному випадку, позивач не повідомив поважних причин н е направлення свого представ ника до суду для участі у судо вому засіданні та неподання відповідних документів, а по вторна неявка в судове засід ання без клопотання про розг ляд справи за відсутності пр едставника позивача, може св ідчити про те, що він втратив п роцесуальний інтерес до спра ви.

Враховуючи предмет спору, а також доказове наповнення м атеріалів справи, суд вважає , що за вказаних обставин спір не може бути вирішено по суті , у зв' язку з чим залишає позо в без розгляду в порядку п. 5 ч. 1 ст. 81 ГПК України.

При цьому судові витрати, зг ідно з ст. 49 Господарського пр оцесуального кодексу Україн и, відносяться на рахунок поз ивача у повному обсязі.

Водночас, суд вважає за необ хідне зазначити, що згідно з ч . 4 ст. 81 Господарського процесу ального кодексу України, піс ля усунення обставин, які зум овили залишення позову без р озгляду, позивач має право зн ову звернутися з ним до госпо дарського суду в загальному порядку.

На підставі викладеного, ке руючись п. 5 ч. 1 ст. 81, ст. 86 Господа рського процесуального коде ксу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Позов Дочірнього підприємства Київське облас не дорожнє управління "Відкр итого акціонерного товарист ва "Державна акціонерна комп анія "Автомобільні дороги Ук раїни" залишити без розгляду .

2. Роз' яснити позив ачу, що після усунення обстав ин, які зумовили залишення по зову без розгляду, він має пра во знову звернутися з ним до г осподарського суду в загальн ому порядку.

3. Ухвалу про залишення позову без розгляду може бут и оскаржено в порядку і строк и, встановлені Господарським процесуальним кодексом Укра їни.

4. Копію ухвали направи ти учасникам судового процес у.

Суддя В.С. Лома ка

Дата ухвалення рішення 22.03.2012
Оприлюднено 02.04.2012

Судовий реєстр по справі 5/168

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.03.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.06.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 07.06.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 22.04.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Судовий наказ від 03.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 10.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 02.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5/168

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону