ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 5/168 17.11.11

За позовом Дочі рнього підприємства «Київсь ке обласне дорожнє управлінн я»Відкритого акціонерного товариства «Державна акціон ерна компанія «Автомобільні дороги України»

до Дочірнього підп риємства «Київський облавто дор»Відкритого акціонерног о товариства «Державна акціо нерна компанія «Автомобільн і дороги України»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предме т спору на стороні відпо відача

Приватний нотаріус Київс ького міського нотаріальног о округу

ОСОБА_3

про визнання так им, що не підлягає виконанню в иконавчого напису нотаріуса

Суддя Ломака В.С.

Представники учасникі в судового процесу:

від позивача: ОСОБ А_1. за довіреністю № 42д від 09.02. 2011 р.;

ОСОБА_2. за довіреністю № 126д від 19.10.2011 р.;

від відповідача: не з'я вився;

від третьої особи: не з'я вився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дочірнє підприємство " Київське обласне дорожнє упр авління" Відкритого акціонер ного товариства "Державна ак ціонерна компанія "Автомобіл ьні дороги України" звернуло сь до господарського суду мі ста Києва з позовом до Дочірн ього підприємства "Київський облавтодор" Відкритого акці онерного товариства "Державн а акціонерна компанія "Автом обільні дороги України" про в изнання таким, що не підлягає виконанню виконавчого напис у від 26.11.2010 р., зареєстрованого в реєстрі за № 2792, що здійснений приватним нотаріусом Київсь кого міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Обґрунтовуючи позовні вим оги позивач посилається на т е, що при вчиненні спірного ви конавчого напису відповідач ем не надавались нотаріусу п ервинні бухгалтерські, які б підтверджували безспірніст ь вимог за векселем серії АА № 0956995 від 02.12.2009 р. номіналом 1 000 000, 00 грн . Крім того, він звертає увагу на те, що вимоги за вказаним ве кселем не можуть бути безспі рними, оскільки позивач не вч иняв дій, які б свідчили про ви знання боргових зобов' язан ь перед відповідачем.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 10.10.2011 р. поруш ено провадження у справі № 5/168, на підставі ст. 27 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни залучено до участі в сп рави в якості третьої особи, я ка не заявляє самостійних ви мог на предмет спору на сторо ні відповідача Приватного но таріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБ А_3; розгляд справи призначе но на 20.10.2011 р.

Ухвалою господарського су ду України від 20.10.2011 р., у зв' язк у з неявкою учасників процес у розгляд справи в порядку ст . 77 ГПК України було відкладен о на 03.11.2011 р.

28.10.2011 р. через відділ діловод ства господарського суду міс та Києва подано письмовий ві дзив на позовну заяву, відпов ідно до якого він просить в за доволенні позову відмовити з підстав, викладених у відзив і.

У судовому засіданні 03.11.2011 р. п редставником позивача подан о клопотання про призначення судово-економічної експерти зи у справі № 5/168.

Зазначене клопотання обґр унтоване тим, що для підтверд ження безспірності вимог від повідача за простим векселем , є необхідним дослідження пе рвинних бухгалтерських доку ментів.

Представником відповідача покладено вирішення даного клопотання на розсуд суду.

Крім того, представниками с торін подано клопотання про продовження строку вирішенн я спору на п'ятнадцять днів, як е судом розглянуто та задово лено.

Враховуючи неявку предста вника третьої особи за наслі дками судового засідання 03.11.201 1 р. судом було вирішено відкла сти розгляд справи на 17.11.2011 р. та зобов' язано відповідача та третю особу надати письмові пояснення відносно заявлено го позивачем клопотання про призначення судово-економіч ної експертизи.

10.11.2011 р. через відділ діловодс тва господарського суду міст а Києва надійшли письмові по яснення третьої особи, згідн о з якими вона не заперечує пр оти призначення судово-еконо мічної експертизи у справі.

У судове засідання 17.11.2011 р. пре дставники відповідача та тре тьої особи не з'явились, про да ту час та місце розгляду спра ви повідомлені належним чино м.

В судовому засіданні 17.11.2011 р. п редставники позивача підтри мали раніше заявлене клопота ння про призначення у справі судово-економічної експерти зи.

Розглянувши вказане клопо тання, суд ухвалою від 17.11.2011 р. ух валив призначити у справі № 5/1 68 судово-економічну експерти зу, проведення якої доручено Київському науково-дослідно му інституту судових експерт из Міністерства юстиції Укра їни.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК У країни господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням стор они, прокурора, який бере учас ть в судовому процесі, або за с воєю ініціативою, зокрема у в ипадку призначення господар ським судом судової експерти зи.

Отже, з огляду на викладене, з метою дотримання процесуа льних строків, вставлених ст. 69 ГПК України, суд вважає з а необхідне зупинити провадж ення у даній справі на час про ведення судово-економічної е кспертизи.

Керуючись ст. ст. 79, 86 Господар ського процесуального кодек су України, господарський су д міста Києва, -

УХВАЛИВ:

Зупинити провадження у сп раві № 5/168 на час проведення суд ово-економічної експертизи.

Зобов' язати учасників су дового процесу повідомити го сподарський суд міста Києва про закінчення вказаної експ ертизи.

Суддя В.С. Ломака

Дата ухвалення рішення 17.11.2011
Оприлюднено 30.11.2011

Судовий реєстр по справі 5/168

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.03.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.06.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 07.06.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 22.04.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Судовий наказ від 03.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 10.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 02.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5/168

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону