ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 5/168 17.02.12

За позовом Дочі рнього підприємства «Київсь ке обласне дорожнє управлінн я»Відкритого акціонерного товариства «Державна акціон ерна компанія «Автомобільні дороги України»

до Дочірнього підп риємства «Київський облавто дор»Відкритого акціонерног о товариства «Державна акціо нерна компанія «Автомобільн і дороги України»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предме т спору на стороні відпо відача

Приватний нотаріус Київс ького міського нотаріальног о округу

ОСОБА_1

про визнання так им, що не підлягає виконанню в иконавчого напису нотаріуса

Суддя Ломака В.С.

Без виклику представни ків учасників судового проце су

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дочірнє підприємство "К иївське обласне дорожнє упра вління" Відкритого акціонерн ого товариства "Державна акц іонерна компанія "Автомобіль ні дороги України" звернулос ь до господарського суду міс та Києва з позовом до Дочірнь ого підприємства "Київський облавтодор" Відкритого акціо нерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомо більні дороги України" про ви знання таким, що не підлягає в иконанню виконавчого напису від 26.11.2010 р., зареєстрованого в р еєстрі за № 2792, що здійснений пр иватним нотаріусом Київсько го міського нотаріального ок ругу ОСОБА_1.

Обґрунтовуючи позовні вим оги позивач посилається на т е, що при вчиненні спірного ви конавчого напису відповідач ем не надавались нотаріусу п ервинні бухгалтерські, які б підтверджували безспірніст ь вимог за векселем серії АА № 0956995 від 02.12.2009 р. номіналом 1 000 000, 00 грн . Крім того, він звертає увагу на те, що вимоги за вказаним ве кселем не можуть бути безспі рними, оскільки позивач не вч иняв дій, які б свідчили про ви знання боргових зобов' язан ь перед відповідачем.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 10.10.2011 р. поруш ено провадження у справі № 5/168, на підставі ст. 27 Госпо дарського процесуального ко дексу України залучено до уч асті в справи в якості третьо ї особи, яка не заявляє самост ійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Прив атного нотаріуса Київського міського нотаріального окру гу ОСОБА_1; розгляд справи призначено на 20.10.2011 р.

Ухвалою господарського су ду України від 20.10.2011 р., у зв' язк у з неявкою учасників процес у розгляд справи в порядку ст . 77 ГПК України було відкладен о на 03.11.2011 р.

Враховуючи неявку предста вника третьої особи за наслі дками судового засідання 03.11.201 1 р. судом було вирішено відкла сти розгляд справи на 17.11.2011 р. та зобов' язано відповідача та третю особу надати письмові пояснення відносно заявлено го позивачем клопотання про призначення судово-економіч ної експертизи. Крім того, вка заною ухвалою продовжено стр ок вирішення спору у справі № 5/168.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 17.11.2011 р. призн ачено у справі № 5/168 судово-екон омічну експертизу, проведенн я якої доручено Київському н ауково-дослідному інституту судових експертиз Міністерс тва юстиції України.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 17.11.2011 р. на під ставі ст. 79 Господарського про цесуального кодексу України зупинено провадження у спра ві № 5/168 на час проведення судов о-економічної експертизи.

16.02.2012 р. до господарського суд у міста Києва надійшли матер іали справи № 5/168 разом з виснов ком судово-економічної експе ртизи № 13942/1493/13494/11-45 від 14.02.2012 р., надан им Київським науково-дослідн им інститутом судових експер тиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 79 Господ арського процесуального код ексу України, господарський суд поновлює провадження у с праві після усунення обстави н, що зумовили його зупинення .

Враховуючи те, що матеріали справи повернені Київським науково-дослідним інституто м судових експертиз разом з в исновком № 13942/1493/13494/11-45 від 14.02.2012 р., су д на підставі ст. 79 Господарсь кого процесуального кодексу України поновлює провадженн я у справі № 5/168, оскільки відпа ли обставини, які були підста вою для його зупинення.

Керуючись ст. ст. 79, 86 Господар ського процесуального кодек су України, господарський су д міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 5/168.

2. Розгляд справи призначити на 12.03.2012 р. о 15:15 год. Засіданн я відбудеться в приміщенні г осподарського суду міста Киє ва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хм ельницького 44-Б, зал судови х засідань № 11.

3. Зобов' язати учасників с удового процесу надати суду письмові пояснення з врахува нням обставин, викладених у в исновку судово-економічної е кспертизи № 13942/1493/13494/11-45 від 14.02.2012 р.

4. Зобов' язати повт орно позивача надати суду письмові пояснення з врахув анням фактів та обставин вик ладених відповідачем в своєм у письмовому відзиві.

Крім того, втретє зобо в' язати позивача нада ти суду:

- витяг від Державного реєст ратора про включення відп овідача до Єдиного держав ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на день розгляду спра ви;

- направити на адресу залуче ної третьої особи копію позо вної заяви з доданими до неї д окументами, належні докази н аправлення надати в судове з асідання;

5. Вчетверте третій особі надати суду письмові пояс нення з приводу заявлених по зовних вимог, з наданням дока зів, що підтверджують виклад ені в них обставини.

6. За відсутності витребу ваних доказів надати обґрунт овані письмові пояснення з д аного приводу.

7. Учасникам судового проце су оформити письмові докази відповідно до ст. 36 Господарсь кого процесуального кодексу України.

8. Учасникам судового процес у подати витребувані судом докази з супровідним листом через відділ діловодства го сподарського суду міста Києв а до 07.03.2012 р. (п. 2.4 постано ви Пленуму Вищого господарсь кого суду України № 18 від 26.12.2011 р. “Про деякі питання практики застосування Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни судами першої інстанції ”).

9. Явку повноважних предс тавників учасників судового процесу для дачі пояснень з в итребуваними ухвалою суду до кументами визнати обов' язк овою.

10. Попередити учасників судового процесу, що у випадк у ухилення від вчинення дій п окладених господарським суд ом на сторону, можуть бути зас тосовані санкції передбачен і п. 5 ст. 83 Господарського проце суального кодексу України.

11. Зобов' язати учасників судового процесу направити в судове засідання своїх пов новажних представників, нада вши їм відповідні довіреност і, які будуть залучені до мате ріалів справи.

Суддя В.С. Ломака

12.03.12 о 15:15.

Дата ухвалення рішення 17.02.2012
Оприлюднено 02.03.2012

Судовий реєстр по справі 5/168

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.03.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.06.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 07.06.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 22.04.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Судовий наказ від 03.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 10.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 02.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5/168

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону