ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

17.11.11р. Справа № 16/5005/14572/2011

За позовом Відкритог о акціонерного товариства "П 'ятихатський елеватор", м. П'ятихатки Дніпроп етровської області

до відповідача-1: Приват ного підприємства "Паша плюс 06", м. Дніпропетровськ;

відповідача-2: Приватного сільськогосподарського під приємства "Злагода", с. Жовте П 'ятихатського району Дніпроп етровської області

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, но таріус П'ятихатської державн ої нотаріальної контори Дніп ропетровської області - ОСО БА_3, м. П'ятихатки Дніпропет ровської області

про визнання недійсним договору, визнання права вла сності та витребування майна з чужого незаконного володі ння

Суддя ЗАГИНАЙКО Т.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1 - п редставник, дов. від 26.08.2011р.;

від відповідача-1: не з'явивс я;

від відповідача-2: ОСОБА_2 . - представник, дов. від 05.07.2011р.;

від третьої особи: не з'явив ся.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач просить визнати н едійсним договір купівлі-про дажу від 19.12.2006р. приміщення та с поруд, розташованих за адрес ою: П'ятихатський район, смт. З елене, вул. Привокзал ьна, 1 б, що укладений між позив ачем та відповідачем-1; визнат и за позивачем право власнос ті та витребувати з чужого не законного володіння шляхом в илучення у відповідача-2 неру хоме майно - приміщення та спо руди, розміщенні по ву л. Привокзальна, 1 б, смт. Зелене П'ятихатського району, які ск ладаються з: блок підсобних п риміщень та механічна майсте рня цеглові "Б", прийомна лабор аторія цеглова "В", пожежний ре зервуар бетонний "К", бункер дл я тимчасового зберігання мет алевий "Т", мехкомплекс РОБ1 це гловий "Й", підйомний пристрій для автотранспорту цегловий "Л", зварювальний цех цегловий "Д", будівля распредпристрою ц еглова "З", вісова цеглова "Е", на дземний склад цегловий "Р", ж/д вісова цеглова "Я", трансформа торна підстанція та трансфор маторна підстанція будівля ц еглова "Ю", топка та поточній л інії цеглова "У", будівля РОБ-2 ц еглова "Н", зерносклад №1 кам. бу т. "З", зерносклад №2 кам. бут. "И", з ерносклад №6, 3 цегловий "О", зерн осклад №7, 10 цегловий "П", зернос клад №9 кам. бут. "М", зерносклад №4 цегловий "Ж", зерносклад №5 це гловий "Ф", контрольно-прохідн ий пункт цегловий "Г", вбираль ня "С", будівля МОБ цеглова "Х", р озподільний пристрій цеглов ий "Ч", огорожа з/б плити №1, воро та металеві №2, колодязь з/б кі льця "К", приймальний пристрій з автотранспорту цегловий "Щ ", розміщеного на земельній ді лянці 34 715 кв. м.

Відповідач-1 відзиву на позо в та інших витребуваних госп одарським судом документів н е надав, його представник у су дове засідання не з'явився.

Відповідач-2 у відзиві (вх. №20 432/11 від 24.03.2011р.) на позовну заяву п роти позовних вимог заперечу є, оскільки на момент укладен ня договору купівлі-продажу відповідач-1 був законним та є диним власником майна та мав всі права на відчуження вказ аного майна на користь відпо відача-2 та повідомляє, що не м оже надати будь-які поясненн я з приводу договору купівлі -продажу від 19.12.2006р., оскільки ві дповідач-2 не був учасником да ної угоди та не має будь-якої і нформації стосовно обставин її укладення.

Також відповідач-2 у відзиві (вх. №29025/11 від 26.04.2011р.) на позовну за яву просить прийняти до уваг и факт спливу позовної давно сті та застосувати позовну д авність щодо вимоги про визн ання недійсним договору купі влі-продажу від 19.12.2006р., припини ти провадження в частині вим ог, заявлених відповідачу-1, та в задоволенні решти позовни х вимог відмовити в повному о бсязі, оскільки: - оскаржувани й правочин було укладено на в иконання рішення правління п озивача та за погодженням з Г оловою правління позивача, я кий особисто передав відчуже не майно на користь відповід ач-1; - даний договір було викон ано сторонами в повному обся зі; - на теперішній час Приватн е підприємство "Паша плюс 06" є л іквідованим; - трирічний стро к позовної давності з вимого ю про визнання договору купі влі-продажу від 19.12.2006р. недійсни м сплинув 19.12.2009р.

Відповідач-2 у додаткових по ясненнях (вх. №29026/11 від 26.04.2011р.) до в ідзиву на позовну заяву прос ить відмовити в задоволені п озову, оскільки посилання по зивача на порушення статті 245 Цивільного кодексу України н е ґрунтується на нормах чинн ого законодавства та існують факти волевиявлення з боку п озивача на укладення та вико нання оскаржуваної угоди.

Позивач у поясненнях (вх. №7980 9/11 від 17.11.2011р.) по справі з урахува нням постанови ВГСУ від 28.09.2011р. зазначає про те, що: - довірені сть, на яку є посилання в догов орі, не видавалась згідно "Пов ного витягу з Єдиного реєстр у довіреностей" від 12.11.2010р. №16678773; - укладання договору ОСОБА_5 без відповідного дорученн я, спрямоване на незаконне за володіння майном позивача; - д оговір не містить жодного ві дбитку печатки з боку позива ча; - договір купівлі-продажу в ід 19.12.2006р. є нікчемним, спірне ма йно вибуло із володіння його власника поза його волею; - по купець спірного майна - відпо відач-1, купивши та миттєво про давши нерухомість, почав про цедуру ліквідації; - маючи ста тутний фонд у розмірі 200 грн. 00 к оп. відповідач-1 взяв на себе з обов'язання щодо сплати 350 516 гр н. 04 коп.; - через 3 дні після уклад ення первісного договору спі рне нерухоме майно було пере продано на підставі укладенн я договору купівлі-продажу м іж ОСОБА_4. і ОСОБА_5, яка в цьому договорі виступала в же представником відповідач а-1, на підставі якого 25.12.2006р. було зареєстровано право власнос ті на спірне майно; - ОСОБА_5 . як особа, що ставила свій під пис під обома договорами, дос товірно знала, що відповідач -1 не є власником майна, оскіль ки набуло його на підставі ні кчемного договору.

Відповідач у додаткових по ясненнях (вх. №79806/11 від 17.11.2011р.) прос ить застосувати позовну давн ість щодо вимог про визнання недійсним договору купівлі- продажу від 19.12.2006р., припинити п ровадження в частині вимог, з аявлених до відповідача-1 та в задоволенні решти позовних вимог відмовити в повному об сязі, оскільки: - Вищий господа рський суд в постанові від 28.09.2 011р. не спростував висновків с удів першої та апеляційної і нстанції і дійшов лише висно вку про порушення норми проц есуального права щодо неповн ого дослідження обставин спр ави; - правлінням, в тому числі за участю Голови правління т овариства -Податя А.І., було пр ийнято рішення про відчуженн я спірного майна, про що склад ено Протокол правління позив ача від 15.12.2006р., згідно якого офо рмлення факту відчуження дор учено ОСОБА_5; - балансова в артість спірного майна на мо мент укладення угоди була ни жчою за встановлену статутом позивача для погодження з бо ку Спостережної ради; - повнов аження на ведення переговорі в та укладення угод Головою п равління товариства позивач а прямо передбачено статутом ; - після прийнято рішення про відчуження спірного майна мі ж позивачем та відповідачем- 1 було укладено попередній до говір від 15.12.2006р., що було підпис ано Головою правління особис то; - на виконання умов договор у спірне майно було передано відповідач-1 згідно з Актом пр иймання-передачі товару від 20.12.2006р., що був підписаний Голов ою правління особисто; - навіт ь, якщо спірний договір було у кладено з перевищенням повно важень, то факт виконання вка заного правочину з боку відп овідача-1 свідчить про безпер ечне його схвалення з боку ві дповідача-1; - позивачем було п рийнято грошові кошти за спі рне майно; - зміна керівника юр идичної особи не змінює факт волевиявлення юридичної осо би; - факт нотаріального посві дчення договору не змінює йо го письмової форми; - відповід ач-1 на даний час є ліквідовани м; - позовна давність за вимого ю про визнання спірного дого вору недійсним сплинула 19.12.2009р .

Третя особа у листі (вх. №76900/11 в ід 07.11.11р.) просить судове засіда ння, призначене на 17.11.2011р., розгл янути без її участі.

Позивач у заяві (вх. №77864/11 від 09 .11.2011р.) про вжиття заходів забез печення позову просить: - накл асти арешт на нерухоме майно - приміщення та споруди, що ро зташовані за адресою: П'ятиха тський район Дніпропетровсь кої області, смт. Зелене, вул. Привокзальна, 1 б на вс е рухоме майно, що є невід'ємно ю складовою частиною вказано ї нерухомості як елеваторног о комплексу; - заборонити відп овідачу-2 та іншим особам вчин яти дії щодо користування, ек сплуатації та відчуження у б удь-який спосіб (в т.ч передавати в оренду, ко ристування, управління, пози ку, лізинг, заставу (іпотеку) я к внесок до статутного фонду , але не виключно) нерухомого м айна - приміщень та споруди, що розташовані за адресою: П'яти хатський район Дніпропетров ської області, смт. Зелене, вул. Привокзальна, 1 б що до всього рухомого майна, що є невід'ємною складовою части ною вказаної нерухомості як елеваторного комплексу; - заб оронити відповідачу-2 та інши м особам вчиняти будь-які дії , що мають наслідки знеціненн я (демонтаж, розборку, розуком плектування та інше) нерухом ого майна - приміщень та спору ди, що розташовані за адресою : П'ятихатський район Дніпроп етровської області, смт. Зеле не, вул. Привокзальна, 1 б щодо в сього рухомого майна, що є нев ід'ємною складовою частиною вказаної нерухомості як елев аторного комплексу; - заборон ити відповідачу-2 та іншим осо бам вчиняти дії щодо користу вання та експлуатації нерухо мого майна - приміщень та спор уди, що розташовані за адресо ю: П'ятихатський район Дніпро петровської області, смт. Зел ене, вул. Привокзальна, 1 б щодо всього рухомого майна , що є невід'ємною складовою ча стиною вказаної нерухомості як елеваторного комплексу.

Суд вважає, що для визначенн я питання щодо вжиття заході в забезпечення позову, необх ідно надати докази в підтвер дження обставин, викладених у заяві про вжиття заходів за безпечення позову.

У зв'язку з необхідністю вит ребування нових доказів спір не може бути вирішено у даном у судовому засіданні і розгл яд справи підлягає відкладен ню.

На підставі викладеного, ке руючись пунктом 3 статті 77, ста ттею 86 Господарського процес уального кодексу України, го сподарський суд,-

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд справи на 08.12.2011р. на 12год. 10хв., каб.№ 7.

До судового засідання над ати:

Позивачу:

- докази в підтвердження о бставин, викладених у заяві п ро вжиття заходів забезпечен ня позову (оригінали для огля ду, належним чином засвідчен і копії у справу).

Відповідачу-2:

- пояснення щодо заяви про в життя заходів забезпечення п озову.

Явка в судове засідання повноважних представників у часників судового процесу об ов' язкова.

Роз' яснити сторонам, щ о згідно з п.5 ст. 83 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни, за не надіслання витре буваних господарським судом матеріалів, а також за ухилен ня від вчинення дій, покладен их господарським судом на ст орону, з винної сторони стягу ється штраф до 1 700 грн.

СУДДЯ Т.В. ЗАГИНАЙКО

Зареєстровано 18.12.2011
Оприлюднено 21.12.2011
Дата набрання законної сили 17.11.2011

Судовий реєстр по справі 16/5005/14572/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.03.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 28.12.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 20.12.2012 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.11.2012 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.07.2012 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.06.2012 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 26.12.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.11.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону