ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.12.11р. Справа № 16/5005/14572/2011

За позовом Відкритог о акціонерного товариства "П 'ятихатський елеватор", м. П'ятихатки Дніпроп етровської області

до відповідача-1: Приват ного підприємства "Паша плюс 06", м. Дніпропетровськ;

відповідача-2: Приватного сі льськогосподарського підпр иємства "Злагода", с. Жовте П'ят ихатського району Дніпропет ровської області

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, но таріус П'ятихатської державн ої нотаріальної контори Дніп ропетровської області - Нове нко Сергій Володимирович, м. П'ятихатки Дніпропетровсько ї області

про визнання недійсним договору, визнання права вла сності та витребування майна з чужого незаконного володі ння

Суддя ЗАГИНАЙКО Т.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1. - п редставник, дов. від 26.08.2011р.;

від відповідача-1: не з'явивс я, про час і місце судового зас ідання був повідомлений нале жним чином;

від відповідача-2: ОСОБА_2 . - представник, дов. від 05.07.2011р.;

від третьої особи: не з'явив ся, про час і місце судового за сідання був повідомлений нал ежним чином.

СУТЬ СПОРУ:

Згідно із статтею 77 Господ арського процесуального код ексу України у судовому засі данні було оголошено перерви до 21.12.2011р. та до 26.12.2011р.

Позивач (з урахуванням заяв и (вх. №25313/11 від 12.04.2011р. про виправле ння помилки) просить визнати недійсним договір купівлі-п родажу від 19.12.2006р. приміщення та споруд, розташованих за адре сою: П'ятихатський район, смт. Зелене, вул. Привокзальна, 1 б, щ о укладений між позивачем та відповідачем-1; визнати за поз ивачем право власності та ви требувати з чужого незаконно го володіння шляхом вилученн я у відповідача-2 нерухоме май но - приміщення та споруди, роз міщенні по вул. Привокзальна , 1 б, смт. Зелене П'ятихатського району, які складаються з: бло к підсобних приміщень та мех анічна майстерня цеглові "Б", п рийомна лабораторія цеглова "В", пожежний резервуар бетонн ий "К", бункер для тимчасового зберігання металевий "Т", мехк омплекс РОБ1 цегловий "Й", підй омний пристрій для автотранс порту цегловий "Л", зварювальн ий цех цегловий "Д", будівля ра спредпристрою цеглова "З", віс ова цеглова "Е", надземний скла д цегловий "Р", ж/д вісова цегло ва "Я", трансформаторна підста нція та трансформаторна підс танція будівля цеглова "Ю", топ ка та поточній лінії цеглова "У", будівля РОБ-2 цеглова "Н", зер носклад №1 кам. бут. "З", зерноскл ад №2 кам. бут. "И", зерносклад №6, 3 цегловий "О", зерносклад №7, 10 це гловий "П", зерносклад №9 кам. бу т. "М", зерносклад №4 цегловий "Ж" , зерносклад №5 цегловий "Ф", кон трольно-прохідний пункт цегл овий "Г", вбиральня "С", будівля МОБ цеглова "Х", розподільний пристрій цегловий "Ч", огорожа з/б плити №1, ворота металеві № 2, колодязь з/б кільця "К", прийма льний пристрій з автотранспо рту цегловий "Щ", розміщеного н а земельній ділянці 34 715 кв. м.

Відповідач-1 відзиву на позо в та інших витребуваних госп одарським судом документів н е надав, його представник у су дове засідання не з'явився, пр о час і місце судового засіда ння був повідомлений належни м чином.

Відповідач-2 у клопотанні (в х. №20349/11 від 24.03.2011р.) просить припин ити провадження у справі у ча стині вимог, заявлених до При ватного підприємства „Паша п люс 06”, оскільки на теперішній час приватне підприємство „ Паша плюс 06” є ліквідованим.

Відповідач-2 у відзиві (вх. №20 432/11 від 24.03.2011р.) на позовну заяву п роти позовних вимог заперечу є, оскільки на момент укладен ня договору купівлі-продажу відповідач-1 був законним та є диним власником майна та мав всі права на відчуження вказ аного майна на користь відпо відача-2 та повідомляє, що не м оже надати будь-які поясненн я з приводу договору купівлі -продажу від 19.12.2006р., оскільки ві дповідач-2 не був учасником да ної угоди та не має будь-якої і нформації стосовно обставин її укладення.

Також відповідач-2 у відзиві (вх. №29025/11 від 26.04.2011р.) на позовну за яву просить прийняти до уваг и факт спливу позовної давно сті та застосувати позовну д авність щодо вимоги про визн ання недійсним договору купі влі-продажу від 19.12.2006р., припини ти провадження в частині вим ог, заявлених відповідачу-1, та в задоволенні решти позовни х вимог відмовити в повному о бсязі, оскільки: - оскаржувани й правочин було укладено на в иконання рішення правління п озивача та за погодженням з Г оловою правління позивача, я кий особисто передав відчуже не майно на користь відповід ач-1; - даний договір було викон ано сторонами в повному обся зі; - на теперішній час Приватн е підприємство "Паша плюс 06" є л іквідованим; - трирічний стро к позовної давності з вимого ю про визнання договору купі влі-продажу від 19.12.2006р. недійсни м сплинув 19.12.2009р.

Відповідач-2 у додаткових по ясненнях (вх. №29026/11 від 26.04.2011р.) до в ідзиву на позовну заяву прос ить відмовити в задоволені п озову, оскільки посилання по зивача на порушення статті 245 Цивільного кодексу України н е ґрунтується на нормах чинн ого законодавства та існують факти волевиявлення з боку п озивача на укладення та вико нання оскаржуваної угоди.

Позивач у поясненнях (вх. №7980 9/11 від 17.11.2011р.) по справі з урахува нням постанови ВГСУ від 28.09.2011р. зазначає про те, що: - довірені сть, на яку є посилання в догов орі, не видавалась згідно "Пов ного витягу з Єдиного реєстр у довіреностей" від 12.11.2010р. №16678773; - укладання договору ОСОБА_3 . без відповідного дорученн я, спрямоване на незаконне за володіння майном позивача; - д оговір не містить жодного ві дбитку печатки з боку позива ча; - договір купівлі-продажу в ід 19.12.2006р. є нікчемним, спірне ма йно вибуло із володіння його власника поза його волею; - по купець спірного майна - відпо відач-1, купивши та миттєво про давши нерухомість, почав про цедуру ліквідації; - маючи ста тутний фонд у розмірі 200 грн. 00 к оп. відповідач-1 взяв на себе з обов'язання щодо сплати 350 516 гр н. 04 коп.; - через 3 дні після уклад ення первісного договору спі рне нерухоме майно було пере продано на підставі укладенн я договору купівлі-продажу м іж ОСОБА_4. і ОСОБА_3., яка в цьому договорі виступала в же представником відповідач а-1, на підставі якого 25.12.2006р. було зареєстровано право власнос ті на спірне майно; - ОСОБА_3 . як особа, що ставила свій під пис під обома договорами, дос товірно знала, що відповідач -1 не є власником майна, оскіль ки набуло його на підставі ні кчемного договору.

Відповідач-2 у додаткових по ясненнях (вх. №79806/11 від 17.11.2011р.) прос ить застосувати позовну давн ість щодо вимог про визнання недійсним договору купівлі- продажу від 19.12.2006р., припинити п ровадження в частині вимог, з аявлених до відповідача-1 та в задоволенні решти позовних вимог відмовити в повному об сязі, оскільки: - Вищий господа рський суд в постанові від 28.09.2 011р. не спростував висновків с удів першої та апеляційної і нстанції і дійшов лише висно вку про порушення норми проц есуального права щодо неповн ого дослідження обставин спр ави; - правлінням, в тому числі за участю Голови правління т овариства -ОСОБА_5, було пр ийнято рішення про відчуженн я спірного майна, про що склад ено Протокол правління позив ача від 15.12.2006р., згідно якого офо рмлення факту відчуження дор учено ОСОБА_3.; - балансова в артість спірного майна на мо мент укладення угоди була ни жчою за встановлену статутом позивача для погодження з бо ку Спостережної ради; - повнов аження на ведення переговорі в та укладення угод Головою п равління товариства позивач а прямо передбачено статутом ; - після прийнято рішення про відчуження спірного майна мі ж позивачем та відповідачем- 1 було укладено попередній до говір від 15.12.2006р., що було підпис ано Головою правління особис то; - на виконання умов договор у спірне майно було передано відповідач-1 згідно з Актом пр иймання-передачі товару від 20.12.2006р., що був підписаний Голов ою правління особисто; - навіт ь, якщо спірний договір було у кладено з перевищенням повно важень, то факт виконання вка заного правочину з боку відп овідача-1 свідчить про безпер ечне його схвалення з боку ві дповідача-1; - позивачем було п рийнято грошові кошти за спі рне майно; - зміна керівника юр идичної особи не змінює факт волевиявлення юридичної осо би; - факт нотаріального посві дчення договору не змінює йо го письмової форми; - відповід ач-1 на даний час є ліквідовани м; - позовна давність за вимого ю про визнання спірного дого вору недійсним сплинула 19.12.2009р .

Позивач у заяві (вх. №77864/11 від 09 .11.2011р.) про вжиття заходів забез печення позову просить: - накласти арешт на нерухоме майно - приміщення та споруди , що розташовані за адресою: се лище. Зелене П'ятихатського р айону Дніпропетровської обл асті, селище. Зелене, вул. Прив окзальна, №1-б на все рухоме ма йно, що є невід'ємною складово ю частиною вказаної нерухомо сті як елеваторного комплекс у; - заборонити відповід ачу-2 та іншим особам вчиняти д ії щодо користування, експлу атації та відчуження у будь-я кий спосіб (в т.ч передавати в оренду, користування, управл іння, позику, лізинг, заставу ( іпотеку) як внесок до статутн ого фонду, але не виключно) нер ухомого майна - приміщень та с поруд, що розташовані за адре сою: селище. Зелене П'ятихатсь кого району Дніпропетровськ ої області, вул. Привокзальна , №1-б та щодо всього рухомого м айна, що є невід'ємною складов ою частиною вказаної нерухом ості як елеваторного комплек су; - заборонити відпові дачу-2 та іншим особам вчинят и будь-які дії, що мають наслід ки знецінення (демонтаж, розб орку, розукомплектування та інше) нерухомого майна - примі щень та споруд, що розташован і за адресою: селище. Зелене П' ятихатського району Дніпроп етровської області, вул. Прив окзальна, №1-б та рухомого майн а, що є невід'ємною складовою ч астиною вказаної нерухомост і як елеваторного комплексу; - заборонити відповідач у-2 та іншим особам вчиняти ді ї щодо користування та експл уатації нерухомого майна - пр иміщень та споруд, що розташо вані за адресою: селище Зелен е П'ятихатського району Дніп ропетровської області, вул. П ривокзальна, №1-б щодо корис тування та експлуатації всьо го рухомого майна, що є невід'є мною складовою частиною вказ аної нерухомості як елеватор ного комплексу.

В обґрунтування заяви про в життя заходів посилається на те, що: - спірне майно в даний ча с належить ПСП „Злагода”, а от же до розгляду справи по суті і вирішення спору ПСП „Злаго да” може розпорядитися спірн им майном (продати, подаруват и тощо) на свій розсуд, що ускл аднить або зробить неможливи м виконання рішення суду щод о повернення майна власнику (позивачу); - на сьогодні це май но експлуатується ПСП „Злаго да” і відповідач та заінтере совані особи мають реальну м ожливість в будь-який час не т ільки здійснити дії щодо йог о відчуження, але і дії щодо йо го пошкодження, які можуть пр извести до суттєвого знеціне ння цього майна; це нерухоме м айно, приміщення та споруди є фактично обладнанням елеват ора, пошкодження та використ ання якого може призвести до таких наслідків, що в подальш ому унеможливлять його викор истання за цільовим призначе нням та суттєво вплине на йог о вартість; - у ВАТ „П'ятихатсь кий елеватор”, як позивача, є в сі реальні підстави припуска ти, що саме такі дії і будуть в чинені зі сторони відповідач а та зацікавлених осіб, які фа ктично здійснили дії щодо пр ивласнення цього майна і буд уть намагатися шляхом інтенс ивної експлуатації та безвід повідального відношення зне цінити або навіть знищити це майно.

Відповідач-2 у поясненнях (в х. №85819/11 від 08.12.2011р.) щодо заяви про вжиття заходів забезпечення позову вважає, що заява позив ача є необґрунтованою, безпі дставною та такою, що супереч ить чинному законодавству, а позивач не намагається ніяк им чином підтвердити ті обст авини, на які посилається, хоч а обґрунтування таких обстав ин є обов' язковою умовою дл я вжиття заходів забезпеченн я позову.

Суд не вбачає підстав для за доволення заяви про забезпеч ення позову, оскільки:

- згідно статті 66 Господарсь кого процесуального кодексу України господарський суд з а заявою сторони, прокурора ч и його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів забе зпечення позову; забезпеченн я позову допускається у будь -якій стадії провадження у сп раві, якщо невжиття таких зах одів може утруднити чи зроби ти неможливим виконання ріше ння господарського суду;

- відповідно до статті 67 Госп одарського процесуального к одексу України позов забезпе чується, у тому числі, - наклад енням арешту на майно або гро шові суми, що належать відпов ідачеві; - забороною відповід ачеві вчиняти певні дії, що ст осуються предмета спору; - заб ороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета с пору; - зупиненням стягненн я на підставі виконавчого д окумента або іншого докумен та, за яким стягнення здійсню ється у безспірному порядку.

- умовою застосування заходів до забезпечення поз ову є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому ч ислі грошові суми, цінні папе ри тощо), яке є у відповідача н а момент пред' явлення позов у до нього, може зникнути, змен шитися за кількістю або погі ршитися за якістю на момент в иконання рішення;

- відповідно до Інформаційн ого листа Вищого господарськ ого суду України від 12.12.2006р. №01-8/277 6 "Про деякі питання практики з абезпечення позову" з урахув анням загальних вимог, перед бачених статтею 33 Господарсь кого процесуального кодексу України обов'язковим є подан ня доказів наявності фактичн их обставин, з якими пов'язуєт ься застосування певного зах оду до забезпечення позову;

- позивачем в підтвердження намірів відповідача-2 провес ти відчуження спірного майна , а саме споруд та приміщень, р озташованих по вул. Привокза льній, №1-б в селищі Зелене П'ят ихатського району Дніпропет ровської області надано копі ї листів, спрямованих Генера льному директору ВАТ „П'ятих атський елеватор” Товариств ом з обмеженою відповідальні стю „Ю.Крейн ТСМ Трейд Групп” та Товариством з обмеженою в ідповідальністю „Дніпромон тажконструкція”, в яких у зв' язку з наявною інформацією п ро продаж елеватора у селищі Зелене вказані підприємств а просять повідомити про зак онного власника елеватора та чи існує на цей час спір щодо Зеленівського елеватора;

- проте, вказані листи не мож уть свідчити про намір відпо відача-2 вчинити дії, про які з азначає позивач у заяві про з абезпечення позову, оскільки докази в підтвердження саме таких намірів від відповіда ча-2 позивачем не надані.

За клопотання відповідача -2 здійснювався запис розгляд у судової справи за допомого ю технічних засобів, а саме: ав томатизованої системи „Доку ментообіг господарських суд ів” на диск CD-R серійний номер С 03265013929.

У судовому засіданні було о голошено вступну та резолюти вну частини рішення.

Дослідивши матеріали спра ви, вислухавши пояснення пре дставників позивача та відпо відача-2 господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарськог о суду Дніпропетровської обл асті від 26.04.2011р.у справі №5005/2460/2011 з а позовом Відкритого а кціонерного товариства "П'ят ихатський елеватор", м. П'ятиха тки Дніпропетровської облас ті до Відповідача-1: П риватного підприємства "Паша плюс 06", м. Дніпропетровськ; Від повідача-2: Приватного сільсь когосподарського підприємс тва "Злагода", с. Жовте П'ятихат ського району Дніпропетровс ької області Третя особа, яка не заявляє самостійних вимо г на предмет спору на стороні позивача: нотаріус П'ятихатс ької державної нотаріальної контори Дніпропетровської о бласті Новенко Сергій Володи мирович, м. П'ятихатки Дніпроп етровської області про визнання недійсним договор у, визнання права власності т а витребування майна з чужог о незаконного володіння в ча стині позовних вимог до відп овідача-1 - провадження у спр аві припинено; в решті позовн их вимог - відмовлено.

Постановою Дніпропетровсь кого апеляційного господарс ького суду від 15.06.2011р. у справі № 5005/2460/2011 рішення господарського суду Дніпропетровської обла сті від 26.04.2011р.у справі №5005/2460/2011 за лишено без змін.

Постановою Вищого господа рського суду України від 28.09.2011р . у справі №5005/2460/2011 рішення госпо дарського суду Дніпропетров ської області від 26.04.2011р. та пос танову Дніпропетровського а пеляційного господарського суду від 15.06.2011р. у справі №5005/2460/2011 с касовано; справу передано на новий розгляд до господарсь кого суду Дніпропетровської області.

Скасовуючи рішення господ арського суду Дніпропетровс ької області від 26.04.2011р. та пост анову Дніпропетровського ап еляційного господарського с уду від 15.06.2011р. у справі №5005/2460/2011 Вищ ий господарський суд України зазначив, що суди не дослідил и чи мав повноваження викона вчий орган Відкритого акціон ерного товариства "П'ятихатс ький елеватор" вирішувати пи тання про відчуження нерухом ого майна, чи мав відповідні п овноваження голова правлінн я на укладення спірного дого вору та чи відповідає форма д овіреності, на підставі якої діяла ОСОБА_3., укладаючи в ід імені позивача спірний до говір, вимогам статті 245 Цивіл ьного кодексу України.

Як вбачається 19.12.2006р., між пози вачем - Відкритим акціонерни м товариством "П'ятихатський елеватор" (продавцем) в особі ОСОБА_3., яка діяла на підст аві довіреності від 04.12.2006р. від імені ОСОБА_5., який діє на п ідставі Статуту Відкритого а кціонерного товариства ”П'ят ихатський елеватор” та відпо відачем-1 - Приватним підприєм ством «Паша плюс 06»(покупцем) в особі голови Кириченко П.П., який діяв на підставі Статут у, було укладено договір купі влі-продажу (надалі - Догові р купівлі-продажу), відповідн о до пункту 1.1. якого продавець зобов' язується передати ма йно у власність покупцю, а пок упець зобов' язується прийн яти майно і сплатити за нього обговорену грошову суму.

Приміщення та споруди, розм іщені по вул. Привокзальній з а №1Б в селищі Зелене П'ятихатс ького району Дніпропетровсь кої області, які складаються з: блок підсобних приміщень т а механічна майстерня цеглов і "Б", прийомна лабораторія цег лова "В", пожарний резервуар бе тонний "К", бункер для тимчасов ого зберігання металевий "Т", м ехкомплекс РОБ1 цегловий "Й", п ідйомний пристрій для автотр анспорту цегловий "Л", зварюва льний цех цегловий "Д", будівля распредпристрою цеглова "З", в ісова цеглова "Е", надземний ск лад цегловий "Р", ж/д вісова цег лова "Я", трансформаторна підс танція та трансформаторна пі дстанція будівля цеглова "Ю", т опка на поточній лінії цегло ва "У", будівля РОБ-2 цеглова "Н", з ерносклад № 1 кам. бут "З", зернос клад № 2 кам. бут "И", зерносклад № 6,3 цегловий "О", зерносклад № 7,10 цегловий "П", зерносклад № 9 кам . бут "М", зерносклад № 4 цегловий "Ж", зерносклад № 5 цегловий "Ф", к онтрольно-прохідний пункт це гловий "Г", вбиральня "С", будівл я МОБ цеглова "Х", розподільний пристрій цегловий "Ч", огорожа з/б плити № 1, ворота металеві № 2, колодязь з/б кільця "К", прийм альний пристрій з автотрансп орту цегловий "Щ" розміщеного на земельній ділянці 34715 кв.м. (п ункт 1.2 Договору купівлі-прода жу).

Договір купівлі-продажу бу в посвідчений державним нота ріусом П'ятихатської державн ої нотаріальної контори Дніп ропетровської області Новен ко Сергієм Володимировичем т а зареєстрований в реєстрі з а №2-1486.

На підставі вказаного Дого вору купівлі-продажу 20.12.2006р. пра во власності на вказане у Дог оворі купівлі-продажу нерухо ме майно було зареєстровано Дніпропетровським обласним комунальним підприємством « П'ятихатське бюро технічної інвентаризації»за відповід ачем-1 - Приватним підприємс твом «Паша плюс 06», про що свід чить витяг від 20.12.2006р. № 12970139 про р еєстрацію права власності на нерухоме майно.

В подальшому 22.12.2006р. між відпо відачем-1 - Приватним підпри ємством «Паша плюс 06»(продавц ем) в особі голови Кириченка П .П., який діяв на підставі Стат уту та відповідачем-2 - Приватн им сільськогосподарським пі дприємством "Злагода" (покупц ем) в особі ОСОБА_3., яка дія ла на підставі довіреності в ід 20.12.2006р. від імені ОСОБА_6., я кий діє як генеральний дирек тора на підставі Статут ПСП „ Злагода” було укладено дого вір купівлі-продажу (надалі - Договір купівлі-продажу2), від повідно до якого продавець п родав покупцю придбані за сп ірним договором приміщення т а споруди, приміщення та спор уди, розміщені по вул. Привокз альна, 1 б в селищі Зелене, які с кладаються з: блок підсобних приміщень та механічна майс терня цеглові "Б", прийомна лаб ораторія цеглова "В", пожарний резервуар бетонний "К", бункер для тимчасового зберігання металевий "Т", мехкомплекс РОБ 1 цегловий "Й", підйомний прист рій для автотранспорту цегло вий "Л", зварювальний цех цегло вий "Д", будівля распредпристр ою цеглова "З", вісова цеглова "Е", надземний склад цегловий " Р", ж/д вісова цеглова "Я", трансф орматорна підстанція та тран сформаторна підстанція буді вля цеглова "Ю", топка на поточ ній лінії цеглова "У", будівля РОБ-2 цеглова "Н", зерносклад № 1 кам. бут "З", зерносклад № 2 кам. б ут "И", зерносклад № 6,3 цегловий "О", зерносклад № 7,10 цегловий "П", зерносклад № 9 кам. бут "М", зерно склад № 4 цегловий "Ж", зерноскл ад № 5 цегловий "Ф", контрольно-п рохідний пункт цегловий "Г", вб иральня "С", будівля МОБ цеглов а "Х", розподільний пристрій це гловий "Ч", огорожа з/б плити № 1, ворота металеві № 2, колодязь з/б кільця "К", приймальний при стрій з автотранспорту цегло вий "Щ" розміщеного на земельн ій ділянці 34715 кв.м.

Договір купівлі-продажу2 22.12. 2006р. був посвідчений державни м нотаріусом П'ятихатської д ержавної нотаріальної конто ри Дніпропетровської област і Новенко Сергієм Володимиро вичем та зареєстрований в ре єстрі за №2-1486;

На підставі цього договору 25.12.2006р. право власності на спір не нерухоме майно було зареє стровано Дніпропетровським обласним комунальним підпри ємством «П'ятихатське бюро т ехнічної інвентаризації»за Приватним сільськогосподар ським підприємством „Злагод а”, про що свідчить витяг від 2 5.12.2006р. №13038355 про реєстрацію права власності на нерухоме майно .

Позивачем пред' явлено ви могу про визнання недійсним Договору купівлі-продажу від 19.12.2006р., укладеного між Відкрит им акціонерним товариством „ Пятихатський елеватор” та Пр иватним підприємством „Паша плюс 06”.

Як вбачається з довідки Гол овного управління статистик и у Дніпропетровській област і від 22.03.2011р. №18-12/527 Приватне підпр иємство „Паша плюс 06” вилучен о з Єдиного державного реєст ру підприємств та організаці й України у зв' язку із прове денням 07.11.2007р. виконавчим коміт етом Дніпропетровської місь кої ради державної реєстраці ї припинення юридичної особи . Згідно з витягом з Єдиного де ржавного реєстру юридичних о сіб та фізичних осіб-підприє мців станом на 15.11.2010р. Приватне підприємство „Паша плюс 06” є п рипиненим.

Відповідно до частини 5 стат ті 111 Цивільного кодексу Украї ни юридична особа є ліквідов аною з дня внесення до єдиног о державного реєстру запису про її припинення.

Відповідно до пункту 6 части ни 1 статті 80 Господарського п роцесуального кодексу Украї ни господарський суд припиня є провадження у справі, якщо п ідприємство чи організацію, які є сторонами, ліквідовано .

Враховуючи викладене, пров адження у справі в частині по зовних вимог до відповідача- 1 слід припинити на підставі п ункту 6 частини 1 статті 80 Госпо дарського процесуального ко дексу України.

Згідно статті 215 Цивільного кодексу України передбачено , що підставою недійсності пр авочину є недодержання в мом ент вчинення правочину сторо ною (сторонами) вимог, які вста новлені частинами першою, тр етьою, п' ятою та шостою стат ті 203 цього Кодексу;недійсним є правочин, якщо його недійсн ість встановлена законом (ні кчемний правочин); у цьому раз і визнання такого правочину недійсним судом не вимагаєть ся.

Частинами 1-3, 5 та 6 статті 203 Цив ільного кодексу України вста новлено, що зміст правочину н е може суперечити актам циві льного законодавства, а тако ж моральним засадам суспільс тва; особа, що вчиняє правочин , повинна мати необхідний обс яг цивільної дієздатності; в олевиявлення учасника право чину має бути вільним і відпо відати його внутрішній волі; правочин має бути спрямован ий на реальне настання право вих наслідків, що обумовлені ним; правочин, що вчиняється б атьками (усиновлювачами), не м оже суперечити правам та інт ересам їхніх малолітніх, неп овнолітніх та непрацездатни х дітей.

Отже, вирішуючи спір про виз нання угоди недійсною необхі дно встановити наявність тих обставин, з якими закон пов' язує визнання угод недійсним и і настання відповідних нас лідків, а саме: відповідність змісту угод вимогам закону; п равоздатність сторін за угод ою; у чому конкретно полягає н еправомірність дій сторони т а інші обставини, що мають зна чення для правильного виріше ння спору.

Відповідно до частини 1 стат ті 238 Цивільного кодексу Украї ни представник може бути упо вноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчин ення яких має особа, яку він пр едставляє.

Представництво інтересів юридичної особи, в тому числі і на здійснення правочинів з відчуження об' єктів нерухо мого майна за вимогами стате й 244 та 246 Цивільного кодексу Ук раїни здійснюється на підста ві довіреності, виданої особ ою, уповноваженою на це устан овчими документами, та скріп леної печаткою цієї юридично ї особи.

Частиною 1 статті 245 Цивільно го кодексу України встановле но, що форма довіреності пови нна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчи нятися правочин.

Відповідно до пункту 3.8 Стат уту Відкритого акціонерного товариства „П'ятихатський е леватор” (надалі - Товариств о) товариство має право уклад ати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підря ду, страхування майна, переве зень і зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майн ові та особисті немайнові пр ава, нести обов' язки, виступ ати у суді, арбітражному або т ретейському суді.

Частиною 1 статті 92 Цивільно го кодексу України передбаче но, що юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої орга ни, які діють відповідно до ус тановчих документів та закон у.

Відповідно до пункту 8.3.1 Стат уту Товариства в Товаристві з числа акціонерів Товариств а створюється рада акціонері в товариства (спостережна ра да), яка представляє інтереси акціонерів у період між пров еденням загальних зборів і в межах компетенції контролює і регулює діяльність правлі ння.

Спостережна рада у відпові дності з пунктом 8.3.4 Статуту То вариства, у тому числі, погодж ує проведення операцій розпо рядження нерухомим майном То вариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквіва лентну 5 000 мінімальним заробі тним платам, виходячи із став ки мінімальної заробітної пл ати, діючої на момент продажу .

Виконавчим органом Товари ства, який здійснює керівниц тво його поточною діяльністю , є правління (пункт 8.4.1 Статуту ).

До компетенції правління в ідносяться всі питання діяль ності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавст вом, цим Статутом або рішення м вищого органу Товариства в іднесено виключно до компете нції іншого органу Товариств а. Вищий орган товариства мож е прийняти рішення про перед ачу частини належних йому пр ав до компетенції правління (пункт 8.4.2 Статуту).

Як вбачається з протоколу в ід 15.12.2006р. правління Відкритого акціонерного товариства „П 'ятихатський елеватор” на засіданні правління було розглянуто питання про відч уження Зеленівського ХПП Від критого акціонерного товари ства „П'ятихатський еле ватор” та вирішено провести відчуження приміщень і спору Зеленівського ХПП, розташов аних за адресою: селище Зелен е Пятихатського району Дніпр опетровської області, вул. Пр ивокзальна, 1-б Приватному під приємству „Паша Плюс 06” за 350 516 грн. 04 коп. та доручено оформле ння факту відчуження даних о б' єктів ОСОБА_3.

Відповідно до пункту 8.4.5 голо ва правління керує роботою п равління; голова правління в праві без доручення здійснюв ати дії від імені Товариства ; він уповноважений керувати поточними справами товарист ва і виконувати рішення вищо го органу Товариства та спос тережної ради, представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами , вести переговори та укладат и угоди від імені Товариства , організовувати ведення про токолів засідань правління.

Отже, виходячи з положень Ст атуту Товариства, враховуючи , що сума продажу не перевищув ала суми, еквівалентної 5000 мін імальних заробітних плат на момент продажу, суд вважає, що виконавчий орган Відкритого акціонерного т товариства „ П'ятихатський елеватор ”, яким є правління, мав право на відчуження зазначеного не рухомого майна, а право на укл адення спірного Договору куп івлі-продажу мав голова прав ління.

Проте, як вбачається спірни й Договір купівлі-продажу бу ло підписано від Відкритого акціонерного товариства О СОБА_3 на підставі довірено сті від 04.12.2006р., підписаної голо вою правління ВАТ „П'яти хатський елеватор” ОСОБА_5 .

Відповідно до статті 657 Циві льного кодексу України догов ір купівлі-продажу земельних ділянок, цілісних (єдиних) май нових комплексів, житлових б удників (квартири) та іншого н ерухомого майна укладається у письмовій формі, підлягає н отаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Отже, оскільки Договір купі влі-продажу підлягав нотаріа льному посвідченню, то і дові реність на відчуження спірни х об' єктів ВАТ „П'ятиха тський елеватор” повинна бут и нотаріально посвідчена і в идана після 15.12.2006р., тобто після прийняття правлінням рішенн я про відчуження нерухомого майна.

Відсутність нотаріально п освідченої довіреності на ві дчуження спірного майна пози вача після прийняття правлін ням Товариства такого рішенн я, свідчить про невідповідні сть вимогам закону спірного Договору купівлі-продажу, а т ому вказаний Договір купівлі -продажу є недійсним.

Як вбачається власником пр иміщень та споруд, що розташо вані по вул. Привокзальній, 1-б в селищі Зелене П'ятиха тського району Дніпропетров ської області на момент вчин ення спірного Договору купів лі-продажу був позивач - Від крите акціонерне товариство „П'ятихатський елевато р”, про що свідчить витяг з реє стру від 12.12.2006р. №12863222 (т.1., а.с. 23).

Відповідно до частини 1 стат ті 321 Цивільного кодексу Украї ни право власності є непоруш ним; ніхто не може бути протип равно позбавлений цього прав а чи обмежений у його здійсне нні.

Таким чином, оскільки власн иком спірного майна на момен т вчинення Договору купівлі- продажу, який є недійсним, був позивач, то право власності н а це майно належить Відкрито му акціонерному товариству „ Пятихатський елеватор”.

Відповідно до статті 387 Циві льного кодексу України власн ик має право витребувати сво є майно від особи, яка незакон ного, без достатньої правово ї підстави заволоділа ним.

У зв' язку з тим, що нерухом е майно вибуло з власності Ві дкритого акціонерного товар иства „П'ятихатський ел еватор” незаконним шляхом на підставі недійсного договор у купівлі-продажу, воно підля гає поверненню у власність В ідкритого акціонерного това риства „П'ятихатський е леватор” у відповідності до статті 387 Цивільного кодексу У країни.

З урахуванням викладеного позовні вимоги підлягають з адоволенню.

Згідно із статтею 49 Господа рського процесуального коде ксу України судові витрати у справі слід покласти на відп овідача-2.

Керуючись статтями 49, пункт ом 6 частини 1 статті 80, 82-85, 116 Госпо дарського процесуального ко дексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

В частині позовних вимо г до Приватного підприємства "Паша плюс 06" провадження у спр аві припинити.

В решті позовних вимог позо в задовольнити.

Визнати недійсним договір купівлі-продажу від 19.12.2006р. при міщення та споруд, розташова них за адресою: П'ятихатський район, смт. Зелене, вул. Привок зальна, №1-б, що укладений між В ідкритим акціонерним товари ством "П'ятихатський елевато р" (ідентифікаційний код 00953680) та Приватним підприємством "Па ша плюс 06" (ідентифікаційний к од 34776054).

Визнати за Відкритим акціо нерним товариством "П'ятихат ський елеватор" (ідентифікац ійний код 00953680) право власності на нерухоме майно - приміщенн я та споруди, розміщенні по ву л. Привокзальна, №1-б, селищі. Зе лене П'ятихатського району, а саме: блок підсобних приміще нь та механічна майстерня це глові "Б", прийомна лабораторі я цеглова "В", пожежний резерву ар бетонний "К", бункер для тим часового зберігання металев ий "Т", мехкомплекс РОБ1 цеглов ий "Й", підйомний пристрій для автотранспорту цегловий "Л", з варювальний цех цегловий "Д", б удівля распредпристрою цегл ова "З", вісова цеглова "Е", надзе мний склад цегловий "Р", ж/д віс ова цеглова "Я", трансформатор на підстанція та трансформат орна підстанція будівля цегл ова "Ю", топка на поточній ліні ї цеглова "У", будівля РОБ-2 цегл ова "Н", зерносклад №1 кам. бут. "З ", зерносклад №2 кам. бут. "И", зерн осклад №6, 3 цегловий "О", зерноск лад №7, 10 цегловий "П", зерноскла д №9 кам. бут. "М", зерносклад №4 це гловий "Ж", зерносклад №5 цегло вий "Ф", контрольно-прохідний п ункт цегловий "Г", вбиральня "С ", будівля МОБ цеглова "Х", розпо дільний пристрій цегловий "Ч ", огорожа з/б плити №1, ворота ме талеві №2, колодязь з/б кільця "К", приймальний пристрій з авт отранспорту цегловий "Щ", розм іщеного на земельній ділянці 34 715 кв. м.

Витребувати з чужого незак онного володіння шляхом вилу чення у Приватного сільськог осподарського підприємства "Злагода" (ідентифікаційний к од 31098051) та передати на користь В ідкритого акціонерного това риства "П'ятихатський елеват ор" (ідентифікаційний код 00953680) н ерухоме майно - приміщення та споруди, розміщенні по вул. Пр ивокзальна, №1-б, селище Зелене П'ятихатського району, а саме : блок підсобних приміщень та механічна майстерня цеглові "Б", прийомна лабораторія цегл ова "В", пожежний резервуар бет онний "К", бункер для тимчасово го зберігання металевий "Т", ме хкомплекс РОБ1 цегловий "Й", пі дйомний пристрій для автотра нспорту цегловий "Л", зварювал ьний цех цегловий "Д", будівля распредпристрою цеглова "З", в ісова цеглова "Е", надземний ск лад цегловий "Р", ж/д вісова цег лова "Я", трансформаторна підс танція та трансформаторна пі дстанція будівля цеглова "Ю", т опка на поточній лінії цегло ва "У", будівля РОБ-2 цеглова "Н", з ерносклад №1 кам. бут. "З", зернос клад №2 кам. бут. "И", зерносклад №6, 3 цегловий "О", зерносклад №7, 10 цегловий "П", зерносклад №9 кам . бут. "М", зерносклад №4 цегловий "Ж", зерносклад №5 цегловий "Ф", к онтрольно-прохідний пункт це гловий "Г", вбиральня "С", будів ля МОБ цеглова "Х", розподільни й пристрій цегловий "Ч", огорож а з/б плити №1, ворота металеві №2, колодязь з/б кільця "К", прий мальний пристрій з автотранс порту цегловий "Щ", розміщеног о на земельній ділянці 34 715 кв. м .

Стягнути з Приватного сіль ськогосподарського підприє мства "Злагода" (52130, с. Жовте П'ят ихатського району Дніпропет ровської області, ст.. Зелене; ідентифікаційний код 31098051) на к ористь Відкритого акціонерн ого товариства "П'ятихатськи й елеватор" (52100, м. П'ятихатки Дні пропетровської області, вул. Клименка, 1; ідентифікаційний код 00953680) 3 591 грн. 00 коп. - витрати п о сплаті державного мита та 2 36 грн. 00 коп. - витрати на інфор маційно-технічне забезпечен ня судового процесу.

Видати накази.

Накази видати після набран ня рішенням законної сили.

Рішення господарського су ду набирає законної сили піс ля закінчення десятиденного строку з дня його підписання .

СУДДЯ Т.В. ЗАГИНАЙКО

Дата підписання рішення ,

оформленого відповідно до статті 84 ГПК України,

„30„ грудня 2011р.

Зареєстровано 05.01.2012
Оприлюднено 05.01.2012
Дата набрання законної сили 26.12.2011

Судовий реєстр по справі 16/5005/14572/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.03.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 28.12.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 20.12.2012 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.11.2012 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.07.2012 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.06.2012 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 26.12.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.11.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону