ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 т ел. 235-24-26

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"29" листопада 2011 р. Справа № 12/190-11

Господарський суд Киї вської області

у складі:

головуючого: судді Дьоміної С.Ю.

секретар: Кулак ова С.С.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні справу

за позовом п ублічного акціонерного това риства «Сведбанк»

до товариства з обмеженою відповідальніст ю «СТАНДАРТ 7»

про звернення стягнення на заставлене май но

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 . - представник (довіреність №336 від 01.07.2011 року);

від відповідача: не з' явився,

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2011 року до госп одарського суду Київської об ласті надійшла позовна заява публічного акціонерного тов ариства «Сведбанк»(далі - по зивач) до товариства з обмеже ною відповідальністю «СТАНД АРТ 7»(далі - відповідач) про з вернення стягнення на застав лене майно.

В обґрунтування заявлених вимог, позивач пояснив, що 21 жо втня 2005 року між закритим акці онерним товариством «ТАС-ІНВ ЕСТБАНК» (далі - кредитор), пр авонаступником якого є позив ач, та товариством з обмежено ю відповідальністю «Архітек турно-будівельна компанія «Е КО-ДІМ»(далі - боржник) був ук ладений кредитний договір №4 06 (далі - кредитний договір), з гідно з умовами якого кредит ор зобов' язувався відкрити боржнику кредитну лінію, що в ідновлюється, відповідно до якої надавати відповідачу кр едит у доларах США, а боржник з обов' язувався кошти, отрима ні в кредит, повернути та спла тити відсотки за користуванн я ними.

Крім цього, 21 жовтня 2005 року мі ж кредитором та відповідачем був укладений іпотечний дог овір №406/ІП-1 (далі - іпотечний д оговір), згідно з умовами яког о відповідач, як майновий пор учитель, у забезпечення зобо в' язань боржника, що виплив ають з кредитного договору, з обов' язувався передати в іп отеку: земельну ділянку, зага льною площею 9,2514 га, що розташо вана на території с. Копилів К опилівської сільської ради М акарівського району Київськ ої області; земельну ділянку , загальною площею 25,2020 га, що роз ташована на території с. Копи лів Копилівської сільської р ади Макарівського району Киї вської області, та земельну д ілянку, загальною площею 25,2995 г а, що розташована на територі ї с. Копилів Копилівської сіл ьської ради Макарівського ра йону Київської області (далі - предмет іпотеки), а кредито р зобов' язувався прийняти п редмет іпотеки.

Відповідач зобов' язання, взяті на себе згідно з кредит ним договором, не виконав.

Вважаючи, що його права пору шені, позивач звернувся до су ду, просив звернути стягненн я на заставлене майно, що нале жить на праві власності відп овідачу, шляхом проведення п рилюдних торгів, а також задо вольнити вимоги позивача щод о стягнення основного боргу (кредиту) в розмірі 2 768 000,00 дол. СШ А, відсотків за користування кредитом у сумі 918 652,88 дол. США, 228 661, 71 грн. комісії, пені за несвоє часне повернення кредиту у р озмірі 222 531,26 дол. США, пені за нес воєчасне повернення відсотк ів за користування кредитом у сумі 85 232,58 дол. США та 26 646,37 грн. пе ні за несвоєчасну оплату ком ісії з вартості реалізованог о майна.

Провадження у справі поруш ено ухвалою господарського с уду Київської області від 23.09.20 11 року, справу призначено до р озгляду 18.10.2011 року.

10 жовтня 2011 року представник відповідача направив на адр есу суду зустрічну позовну з аяву про визнання кредитного договору недійсним, яка була прийнята судом для спільног о розгляду з первісним позов ом. Представника відповідача за первісним позовом (далі - відповідач) було зобов' язан о надати документи, що підтве рджують здійснення оплати су дових витрат, у зв' язку із зв ерненням до суду з зустрічни м позовом.

В обґрунтування заявлених зустрічних вимог, відповіда ч пояснив, що оскільки зобов' язання за кредитним договоро м виражене в іноземній валют і, то кредитний договір супер ечить вимогам чинного законо давства, а отже підлягає визн анню недійсним.

18 жовтня 2011 року представник позивача за первісним позов ом (далі - позивач) у судовому засіданні первісний позов п ідтримала, вважала його обґр унтованим та таким, що підляг ає задоволенню, проти задово лення зустрічного позову зап еречувала. Крім цього, заявил а клопотання про продовження строку розгляду спору, яке пі длягало задоволенню судом на підставі ч. 3 ст. 69 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни.

Представник відповідача н аправив на адресу суду телег раму, просив відкласти розгл яд справи.

Розгляд справи, на підставі ч. 1 ст. 77 Господарського кодекс у України, було відкладено на 25.10.2011 року, представника відпов ідача повторно зобов' язано надати документи, що підтвер джують здійснення оплати суд ових витрат.

07 листопада 2011 року відповід ач звернувся до Київського а пеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати ухвал у про повернення зустрічної позовної заяви, в прийнятті я кої ухвалою Київського апеля ційного господарського суду від 23.11.2011 було відмовлено.

25 жовтня 2011 року представник позивача направив на адресу суду клопотання про відклад ення розгляду справи, у зв' я зку з неможливістю з' явитис ь у судове засідання, яке підл ягало задоволенню судом.

25 жовтня 2011 року представник и сторін у судове засідання н е з' явились, про час та місце розгляду справи були повідо млені належним чином, про при чини неявки суд не повідомил и.

Розгляд справи, на підставі ч. 1 ст. 77 Господарського процес уального кодексу України, бу ло відкладено на 29.11.2011 року, пре дставника відповідача повто рно було зобов' язано надати документи, що підтверджують здійснення оплати судових в итрат, у зв' язку із зверненн ям до суду з зустрічним позов ом.

29 листопада 2011 року представ ник позивача у судовому засі данні первісний позов підтри мала, вважала його обґрунтов аним та таким, що підлягає зад оволенню, проти задоволення зустрічного позову заперечу вала.

Представник відповідача у судове засідання не з' явив ся, витребуваних ухвалою суд у документів не надав, про при чини неявки суд не повідомив .

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Господ арського процесуального код ексу України, подання зустрі чного позову провадиться за загальними правилами поданн я позовів.

Згідно з п. п. 3), 3-1) ч. 1 ст. 57 Господ арського процесуального код ексу України, до позовної зая ви додаються документи, які п ідтверджують, зокрема, сплат у державного мита у встановл ених порядку і розмірах, а так ож сплату витрат на інформац ійно-технічне забезпечення с удового процесу.

Господарський суд залишає позов без розгляду, зокрема, я кщо позивач без поважних при чин не подав витребувані гос подарським судом матеріали, необхідні для вирішення спор у, або представник позивача н е з' явився на виклик у засід ання господарського суду і й ого нез' явлення перешкоджа є вирішенню спору (п. 5 ч. 1 ст. 81 Го сподарського процесуальног о кодексу України).

Враховуючи те, що представн иком відповідача документів , що підтверджують здійсненн я оплати судових витрат, у зв' язку із зверненням до суду з з устрічним позовом, суду не на дано, то зустрічна позовна за ява підлягає залишенню без р озгляду.

Враховуючи те, що відповіда ч був належним чином повідом лений про час і місце розгляд у справи, відзиву на позовну з аяву не подано, керуючись ст. 7 5 Господарського процесуальн ого кодексу України, суд розг лянув справу за наявними в ні й матеріалами та дійшов висн овку:

21 жовтня 2005 року між закритим акціонерним товариством «ТА С-ІНВЕСТБАНК»(далі - кредито р) та товариством з обмеженою відповідальністю «Архітект урно-будівельна компанія «ЕК О-ДІМ»(далі - боржник) був укл адений кредитний договір №406 ( далі - кредитний договір), зг ідно з умовами якого кредито р зобов' язувався відкрити б оржнику кредитну лінію, що ві дновлюється, відповідно до я кої надавати відповідачу кре дит у доларах США, а боржник зо бов' язувався кошти, отриман і в кредит, повернути та сплат ити відсотки за користування ними.

Публічне акціонерне товар иство «Сведбанк»(далі - пози вач) є правонаступником закр итого акціонерного товарист ва «ТАС-ІНВЕСТБАНК».

Пунктом 1.2 кредитного догов ору передбачено, що загальни й ліміт заборгованості за кр едитною лінією: 1 000 000,00 доларів С ША, що зменшується згідно з до датком №1 до договору.

Відповідно до п. 1.3 кредитног о договору, строк дії кредитн ої лінії: з 21 жовтня 2005 року по 19 ж овтня 2008 року включно.

03 квітня 2006 року між кредитор ом та боржником був укладени й додатковий договір №2 до кре дитного договору №406 від 21 жовт ня 2005 року, згідно з умовами яко го загальний ліміт заборгова ності за кредитною лінією: 1 260 000,00 доларів США, що зменшується згідно з додатком №1 до догово ру.

24 липня 2006 року між кредиторо м та боржником був укладений додатковий договір №3 до кред итного договору №406 від 21 жовтн я 2005 року, згідно з умовами яког о загальний ліміт заборгован ості за кредитною лінією: 2 868 000 ,00 доларів США, що зменшується згідно з додатком №1 до догово ру.

17 вересня 2009 року між кредито ром та боржником був укладен ий додатковий договір №16 до кр едитного договору №406 від 21 жов тня 2005 року, згідно з умовами як ого строк дії кредитної ліні ї: з 21 жовтня 2005 року по 19 червня 20 12 року включно.

Кредитор свої зобов' язан ня за кредитним договором ви конав, що підтверджується ме моріальними валютними ордер ами за період з 16.02.2006 року до 06.08.2007 року.

Відповідач зобов' язання, взяті на себе згідно з кредит ним договором, не виконав.

Вважаючи, що його права пору шені, позивач звернувся до су ду, просив звернути стягненн я на заставлене майно, що нале жить на праві власності відп овідачу, шляхом проведення п рилюдних торгів, а також задо вольнити вимоги позивача щод о стягнення основного боргу (кредиту) в розмірі 2 768 000,00 дол. СШ А, відсотків за користування кредитом у сумі 918 652,88 дол. США, 228 661, 71 грн. комісії, пені за несвоє часне повернення кредиту у р озмірі 222 531,26 дол. США, пені за нес воєчасне повернення відсотк ів за користування кредитом у сумі 85 232,58 дол. США та 26 646,37 грн. пе ні за несвоєчасну оплату ком ісії з вартості реалізованог о майна.

Згідно з ч. 2 ст. 345 Господарськ ого кодексу України, кредитн і відносини здійснюються на підставі кредитного договор у, що укладається між кредито ром і позичальником у письмо вій формі. У кредитному догов орі передбачаються мета, сум а і строк кредиту, умови і поря док його видачі та погашення , види забезпечення зобов'яза нь позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кред ит, обов'язки, права і відповід альність сторін щодо видачі та погашення кредиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 Цивіль ного кодексу України, за кред итним договором банк або інш а фінансова установа (кредит одавець) зобов'язується нада ти грошові кошти (кредит) пози чальникові у розмірі та на ум овах, встановлених договором , а позичальник зобов'язуєтьс я повернути кредит та сплати ти відсотки.

Частиною 1 ст. 173 Господарсько го кодексу України встановле но, що господарським визнаєт ься зобов'язання, що виникає м іж суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасника ми) відносин у сфері господар ювання з підстав, передбачен их цим Кодексом (зокрема з дог овору), в силу якого один суб'є кт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний в чинити певну дію господарськ ого чи управлінсько-господар ського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роб оту, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощ о), або утриматися від певних д ій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредито р) має право вимагати від зобо в'язаної сторони виконання ї ї обов'язку.

Згідно з ч. 1 ст. 193 Господарськ ого кодексу України, суб' єк ти господарювання та інші уч асники господарських віднос ин повинні виконувати господ арські зобов' язання належн им чином відповідно до закон у, інших правових актів, догов ору, а за відсутності конкрет них вимог щодо виконання зоб ов' язання - відповідно до ви мог, що у певних умовах звичай но ставляться.

Відповідно до ч. 7 ст. 193 Господ арського кодексу України, од ностороння відмова від зобов 'язання або одностороння змі на його умов не допускається , якщо інше не встановлено дог овором або законом.

Господарське зобов'язання припиняється, зокрема, викон анням, проведеним належним ч ином (ч. 1 ст. 202 Господарського к одексу України).

Пунктом 8.1 кредитного догов ору передбачено, що банк впра ві вимагати дострокового пов ернення кредиту, наданого в м ежах кредитної лінії, разом і з сплатою процентів і передб ачених договором неустойок, а також відшкодування збиткі в, завданих кредитору в резул ьтаті невиконання чи неналеж ного виконання боржником умо в договору, а боржник зобов' язаний повернути кредитору о держану суму кредиту, сплати ти проценти та неустойки, а та кож відшкодувати завдані кре дитору збитки, зокрема у випа дку, якщо боржник два і більше разів порушує строки сплати процентів та погашення кред иту, встановлені п. 4.1 та 4.2 догов ору (8.1.1 кредитного договору).

Згідно з п. 4.1 кредитного дого вору, кошти кредиту, одержані боржником за договором, пове ртаються ним у валюті кредит у на позичковий рахунок (пунк т 2.1.1 договору) з додержанням ст років, визначених у графіку в становлення та зменшення лім іту заборгованості за кредит ною лінією (додаток №1 до догов ору).

Відповідно до п. 4.2 кредитног о договору, боржник щомісячн о сплачує проценти за корист ування кредитом на рахунок к редитора (пункт 2.1.2 договору) у валюті кредиту у такі строки : не пізніше 05 числа кожного мі сяця за період з першої по ост анню дату попереднього місяц я або разом з повним погашенн ям суми кредиту, якщо таке пог ашення відбувається раніше 0 5 числа місяця. Якщо день сплат и процентів припадає на вихі дний, святковий або неробочи й день, то строком сплати проц ентів вважається наступний р обочий (банківський) день.

Представник відповідача ж одних документів, що підтвер джували б оплату ним заборго ваності перед позивачем або спростовували доводи позива ча, суду не надав.

Таким чином, суд вважає вимо гу позивача щодо стягнення з відповідача заборгованості за кредитом у сумі 2 768 000,00 дол. СШ А обґрунтованою та такою, що п ідлягає задоволенню.

Крім стягнення основного б оргу, позивач просив стягнут и з відповідача відсотки за к ористування кредитом у сумі 918 652,88 дол. США, 228 661, 71 грн. комісії, п еню за несвоєчасне поверненн я кредиту у розмірі 222 531,26 дол. СШ А, пеню за несвоєчасне поверн ення відсотків за користуван ня кредитом у сумі 85 232,58 дол. США та 26 646,37 грн. пені за несвоєчасн у оплату комісії.

Частиною 3 ст. 346 Господарсько го кодексу України встановле но, що кредити надаються банк ом під відсоток, ставка якого , як правило, не може бути нижч ою від відсоткової ставки за кредитами, які бере сам банк, і відсоткової ставки, що випл ачується ним по депозитах. На дання безвідсоткових кредит ів забороняється, крім випад ків, передбачених законом.

Згідно з ч. 3 ст. 198 Господарськ ого кодексу України, відсотк и за грошовими зобов'язанням и учасників господарських ві дносин застосовуються у випа дках, розмірах та порядку, виз начених законом або договоро м.

Згідно з п. 1.4 кредитного дого вору, процентна ставка за кор истування коштами кредиту: 15 в ідсотків річних.

04 березня 2008 року між кредито ром та боржником був укладен ий додатковий договір №7 до кр едитного договору №406 від 21 жов тня 2005 року, згідно з умовами як ого процентна ставка за кори стування коштами кредиту вст ановлюється у наступному роз мірі: на період з 21.10.2005 року по 29.02. 2008 року - 15 відсотків річних, н а період з 01.03.2008 року по 19.10.2008 року - 14,5 відсотків річних.

10 жовтня 2008 року між кредитор ом та боржником був укладени й додатковий договір №11 до кре дитного договору №406 від 21 жовт ня 2005 року, згідно з умовами яко го процентна ставка за корис тування коштами кредиту вста новлюється у наступному розм ірі: на період з 21.10.2005 року по 29.02.2008 року - 15 відсотків річних, на період з 01.03.2008 року по 30.09.2008 року - 14,5 відсотків річних, на період з 01.10.2008 року по 28.02.2009 року - 16 відсо тків річних, на період з 01.03.2009 ро ку по дату повного погашення кредиту 14,5 відсотків річних.

19 грудня 2008 року між кредитор ом та боржником був укладени й додатковий договір №13 до кре дитного договору №406 від 21 жовт ня 2005 року, згідно з умовами яко го процентна ставка за корис тування коштами кредиту вста новлюється у наступному розм ірі: на період з 21.10.2005 року по 29.02.2008 року включно - 15 відсотків р ічних, на період з 01.03.2008 року по 30 .09.2008 року включно - 14,5 відсоткі в річних, на період з 01.10.2008 року п о 19.12.2008 року включно - 16 відсотк ів річних, на період з 20.12.2008 року по дату повного погашення кр едиту 14,5 відсотків річних.

Так, суд дійшов висновку про те, що вимога позивача про стя гнення з відповідача заборго ваності по сплаті відсотків за користування кредитом у р озмірі 918 652,88 дол. США є обґрунто ваною та такою, що підлягає за доволенню.

Пунктом 7.4 кредитного догов ору передбачено, що боржник с плачує кредитору на підставі рахунків банку:

7.4.1. комісію за відкриття поз ичкового рахунку у розмірі 140, 00 грн. без ПДВ протягом 3-х робоч их (банківських) днів з дати ви ставлення кредитором рахунк у на рахунок №61110903900101, МФО 320650.

7.4.2. комісію за відкриття кре дитної лінії і управляння кр едитною лінією у розмірі 1% від розміру чергового траншу за кредитною лінією, що сплачує ться без ПДВ у гривнях за курс ом Національного банку Украї ни на день здійснення платеж у на рахунок №61113903901107, МФО 320650 протя гом трьох робочих (банківськ их) днів з дати виставлення кр едитором рахунку. Рахунки ви ставляються кредитором у зв' язку із здійсненням кредитор ом кожного платежу по кредит ній лінії, виходячи із суми пл атежу, до першого повного вик ористання ліміту заборгован ості за кредитною лінією.

7.4.3. інші комісії, що передбач ені тарифами, затвердженими кредитором (додаток №2 до дого вору), або визначені кредитор ом в межах цих тарифів, на підс таві рахунків кредитор, у раз і внесення змін до договору п ротягом його дії.

Разом з тим, позивач не нада в суду рахунки, що були надані ним боржнику для оплати комі сії, тому суд дійшов висновку , що вимоги позивача щодо стяг нення з відповідача 228 661, 71 грн. к омісії та 26 646,37 грн. пені за несв оєчасну оплату комісії є нео бґрунтованими та такими, що з адоволенню не підлягають.

Крім цього, позивач просив с тягнути з відповідача пеню з а несвоєчасне повернення кре диту у розмірі 222 531,26 дол. США та п еню за несвоєчасне поверненн я відсотків за користування кредитом у сумі 85 232,58 дол. США.

Частиною 1 ст. 530 Цивільного к одексу України встановлено, якщо у зобов'язанні встановл ений строк (термін) його викон ання, то воно підлягає викона нню у цей строк (термін).

Відповідно до п. 4.2 кредитног о договору, боржник щомісячн о сплачує проценти за корист ування кредитом на рахунок к редитора (пункт 2.1.2 договору) у валюті кредиту у такі строки : не пізніше 05 числа кожного мі сяця за період з першої по ост анню дату попереднього місяц я або разом з повним погашенн ям суми кредиту, якщо таке пог ашення відбувається раніше 0 5 числа місяця. Якщо день сплат и процентів припадає на вихі дний, святковий або неробочи й день, то строком сплати проц ентів вважається наступний р обочий (банківський) день.

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного к одексу України, боржник вваж ається таким, що прострочив, я кщо він не приступив до викон ання зобов'язання або не вико нав його у строк, встановлени й договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господ арського кодексу України, шт рафними санкціями у цьому Ко дексі визнаються господарсь кі санкції у вигляді грошово ї суми (неустойка, штраф, пеня) , яку учасник господарських в ідносин зобов' язаний сплат ити у разі порушення ним прав ил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання госпо дарського зобов' язання.

Згідно з ч. 6 ст. 231 Господарськ ого кодексу України, штрафні санкції за порушення грошов их зобов'язань встановлюютьс я у відсотках, розмір яких виз начається обліковою ставкою Національного банку України , за увесь час користування чу жими коштами, якщо інший розм ір відсотків не передбачено законом або договором.

Платник грошових коштів сп лачує на користь одержувача цих коштів за прострочку пла тежу пеню в розмірі, що встано влюється за згодою сторін, ал е не може перевищувати подві йної облікової ставки Націон ального банку України, що дія ла у період, за який сплачуєть ся пеня (ч. 2 ст. 343 Господарськог о кодексу України).

Частиною 6 ст. 232 Господарсько го кодексу України встановле но, що нарахування штрафних с анкцій за прострочення викон ання зобов'язання, якщо інше н е встановлено законом або до говором, припиняється через шість місяців від дня, коли зо бов'язання мало бути виконан о.

Пунктом 6.2 кредитного догов ору передбачено, що у разі пор ушення строків погашення кре диту боржник на вимогу креди тора сплачує кредитору (дода тково до процентів за корист ування кредитом) за кожний де нь прострочення платежів (вк лючаючи день сплати боргу) пе ню, яка сплачується у гривнях за курсом Національного бан ку України на день здійсненн я платежу, у розмірі, що розрах овується, виходячи із подвій ної облікової ставки Націона льного банку України що діє у період, за який сплачується п еня, та суми своєчасно не пове рнутих коштів.

Відповідно до п. 6.3 кредитног о договору, у разі порушення с троків сплати процентів за к ористування кредитом та комі сії боржник на вимогу кредит ора сплачує кредитору (додат ково до процентів за користу вання кредитом) за кожний ден ь прострочення платежів (вкл ючаючи день сплати боргу) пен ю, яка сплачується у гривнях з а курсом Національного банку України на день здійснення п латежу, у розмірі, що розрахов ується, виходячи із подвійно ї облікової ставки Національ ного банку України що діє у пе ріод, за який сплачується пен я, та суми боргу.

Розмір пені за простроченн я повернення кредиту, врахов уючи період заборгованості з 01.10.2009 року до 01.04.2010 року, суму борг у, що у цей період становила 25 0 00,00 дол. США, облікову ставку На ціонального банку України, щ о становила 10,25% (Постанова НБУ від 10.08.2009р. №468), складає 2 569,52 дол. СШ А, які підлягають стягненню.

Суд вважає, що розмір пені з а прострочення повернення ві дсотків за користування кред итом, враховуючи період забо ргованості з:

06.01.2009 року до 13.01.2009 року, борг у ро змірі 36 752,89 дол. США, облікову ст авку Національного банку Укр аїни, що становила 12,0% (Постанов а НБУ від 21.04.2008р. №107), складає 193,33 до л. США;

14.01.2009 року до 05.03.2009 року, борг у ро змірі 39 752,89 дол. США, облікову ст авку Національного банку Укр аїни, що становила 12,0% (Постанов а НБУ від 21.04.2008р. №107), складає 1 333,08 д ол. США;

06.03.2009 року до 06.04.2009 року, борг у ро змірі 70 969,79 дол. США, облікову ст авку Національного банку Укр аїни, що становила 12,0% (Постанов а НБУ від 21.04.2008р. №107), складає 1 493,28 д ол. США;

07.04.2009 року 14.06.2009 року, борг у розм ірі 102 186,69 дол. США, облікову став ку Національного банку Украї ни, що становила 12,0% (Постанова НБУ від 21.04.2008р. №107), складає 4 636,20 дол . США;

15.06.2009 року до 06.07.2009 року, борг у ро змірі 133 403,59 дол. США, облікову ст авку Національного банку Укр аїни, що становила 11,0% (Постанов а НБУ від 12.06.2009р. №343), складає 1 768,97 д ол. США.,

разом 9 424,86 дол. США, які підля гають стягненню.

Крім цього, позивач просив с уд задовольнити заявлені вим оги шляхом звернення стягнен ня на заставлене майно шляхо м проведення прилюдних торгі в.

21 жовтня 2005 року між кредитор ом та відповідачем був уклад ений іпотечний договір №406/ІП- 1 (далі - іпотечний договір), з гідно з умовами якого відпов ідач, як майновий поручитель , на забезпечення зобов' яза нь боржника, що випливають з к редитного договору №406 від 21.10.200 5 року, зобов' язувався перед ати в іпотеку: земельну ділян ку, загальною площею 9,2514 га, що р озташована на території с. Ко пилів Копилівської сільсько ї ради Макарівського району Київської області; земельну ділянку, загальною площею 25,2020 га, що розташована на територ ії с. Копилів Копилівської сі льської ради Макарівського р айону Київської області, та з емельну ділянку, загальною п лощею 25,2995 га, що розташована на території с. Копилів Копилів ської сільської ради Макарів ського району Київської обла сті (далі - предмет іпотеки), а кредитор зобов' язувався пр ийняти предмет іпотеки.

Згідно з ч. 1 ст. 199 Господарськ ого кодексу України, виконан ня господарських зобов'язань забезпечується заходами зах исту прав та відповідальност і учасників господарських ві дносин, передбаченими цим Ко дексом та іншими законами. За погодженням сторін можуть з астосовуватися передбачені законом або такі, що йому не с уперечать, види забезпечення виконання зобов'язань, які зв ичайно застосовуються у госп одарському (діловому) обігу. Д о відносин щодо забезпечення виконання зобов'язань учасн иків господарських відносин застосовуються відповідні п оложення Цивільного кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 546 Цивіль ного кодексу України, викона ння зобов'язання може забезп ечуватися неустойкою, поруко ю, гарантією, заставою, притри манням, завдатком.

Частиною 1 ст. 575 Цивільного к одексу України встановлено, що іпотекою є застава нерухо мого майна, що залишається у в олодінні заставодавця або тр етьої особи.

Іпотека - вид забезпечення в иконання зобов'язання нерухо мим майном, що залишається у в олодінні і користуванні іпот екодавця, згідно з яким іпоте кодержатель має право в разі невиконання боржником забез печеного іпотекою зобов'язан ня одержати задоволення свої х вимог за рахунок предмета і потеки переважно перед іншим и кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом (ст. 1 Закону України « Про іпотеку»).

Згідно зі ст. 572 Цивільного ко дексу України, в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зо бов'язання, забезпеченого за ставою, одержати задоволення за рахунок заставленого май на переважно перед іншими кр едиторами цього боржника, як що інше не встановлено закон ом (право застави).

Відповідно до ч. 1 ст. 589 Цивіль ного кодексу України, у разі н евиконання зобов'язання, заб езпеченого заставою, заставо держатель набуває право звер нення стягнення на предмет з астави.

Частиною 2 цієї статті встан овлено, що за рахунок предмет а застави заставодержатель м ає право задовольнити в повн ому обсязі свою вимогу, що виз начена на момент фактичного задоволення, включаючи сплат у відсотків, неустойки, відшк одування збитків, завданих п орушенням зобов'язання, необ хідних витрат на утримання з аставленого майна, а також ви трат, понесених у зв'язку із пр ед'явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону Украї ни «Про іпотеку», за рахунок п редмета іпотеки іпотекодерж атель має право задовольнити свою вимогу за основним зобо в'язанням у повному обсязі аб о в частині, встановленій іпо течним договором, що визначе на на час виконання цієї вимо ги, включаючи сплату відсотк ів, неустойки, основної суми б оргу та будь-якого збільшенн я цієї суми, яке було прямо пер едбачене умовами договору, щ о обумовлює основне зобов'яз ання.

Відповідно до ч. 5 ст. 590 Цивіль ного кодексу України, якщо пр едметом застави є дві або біл ьше речей (два або більше прав ), стягнення може бути звернен е на всі ці речі (права) або на б удь-яку з речей (прав) на вибір заставодержателя.

Частиною 2 цієї статті встан овлено, що заставодержатель набуває право звернення стяг нення на предмет застави в ра зі, коли зобов'язання не буде в иконано у встановлений строк (термін), якщо інше не встанов лено договором або законом.

Звернення стягнення на пре дмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не вс тановлено договором або зако ном (ч. 1 ст. 590 Цивільного кодекс у України).

Пунктом 4.1 іпотечного догов ору передбачено, що кредитор набуває права звернення стя гнення на предмет іпотеки у в ипадках, передбачених Законо м України «Про іпотеку»та (аб о) іпотечним договором, а тако ж, якщо у момент настання стро ку виконання зобов' язання б оржником за кредитним догово ром ці зобов' язання не буду ть виконані, а саме: при неспла ті або частковій несплаті в с трок процентів за користуван ня кредитом; та (або) при повно му або частковому неповернен ні суми кредиту у встановлен і строки відповідно до креди тного договору; та (або) при не сплаті або частковій несплат і в строк сум комісій, пені та (або) штрафу, а також в інших ви падках невиконання умов кред итного договору, зазначених в розділі 8 кредитного догово ру випадках кредитор має пра во звернути стягнення на пре дмет іпотеки незалежно від н аявності інших застав (іпоте к) та інших видів забезпеченн я виконання зобов' язань за іншими договорами, укладеним и з кредитодавцем кредитним договором, без додержання бу дь-якої черговості.

16 липня 2010 року позивач напра вив на адресу відповідача та боржника лист з вимогою опла тити заборгованість за креди тним договором та попереджен ням про те, що позивач звернет ься до суду з вимогою звернен ня стягнення на предмет іпот еки, проте відповіді на прете нзію не отримав.

Так, суд вважає задоволення позовних вимог шляхом зверн ення стягнення на майно обґр унтованим.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Господ арського процесуального код ексу України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд м ає право покласти на неї госп одарські витрати незалежно в ід результатів вирішення спо ру.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 124 Конституції У країни, ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 173, ч. ч. 1, 7 ст. 1 93, ч. 1 ст. 202, ч. 3 ст. 346, ч. 3 ст. 198, ч. 1 ст. 230, ч . 6 ст. 231, ч. 2 ст. 343, ч. 6 ст. 232, ч. 1 ст. 199 Госп одарського кодексу України, ч. 1 ст. 1054, ч. 1 ст. 530, ч. 1 ст. 612, ч. 1 ст. 546, ч. 1 ст. 575, ст. 572, ч. ч. 1, 2 ст. 589, ч. ч. 1, 2, 5 ст. 590 Ц ивільного кодексу України, с т. 1, ч. 1 ст. 7 Закону України «Про іпотеку», ч. 2 ст. 49, ст. ст. 82-85, ст. 116 Г осподарського процесуально го кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов публічного акці онерного товариства «Сведба нк»до товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ 7»про звернення стягнення на заставлене майно шляхом про ведення прилюдних торгів задовольнити частково.

Стягнути товариства з об меженою відповідальністю «С ТАНДАРТ 7»(Київська обл., Макар івський р-н, с. Копилів, вул. Жов тнева, буд. 86, код 33466563) на користь публічного акціонерного тов ариства «Сведбанк»(м. Київ, ву л. С.Петлюри, 30, код 19356840) заборгов аність за кредитом у розмірі 2 768 000,00 дол. США (два мільйон и сімсот шістдесят вісім тис яч дол. 00 центів), що за офіційни м курсом НБУ станом на 29.11.2011 рок у становить 22 115 489,60 грн. (двадцят ь два мільйони сто п'ятнадцят ь тисяч чотириста вісімдесят дев' ять грн. 60 коп.); відсотки за користування кредитом у с умі 918 652,88 дол. США (дев' ят сот вісімнадцять тисяч шістс от п' ятдесят два дол. 88 центі в), що за офіційним курсом НБУ станом на 29.11.2011 року становить 7 339 760,92 грн. (сім мільйонів триста тридцять дев' ять тисяч сім сот шістдесят грн. 92 коп.); 2 569,5 2 дол. США (дві тисячі п' ятс от шістдесят дев' ять дол. 52 ц енти), що за офіційним курсом Н БУ станом на 29.11.2011 року становит ь 20 529,69 грн. (двадцять тисяч п' я тсот двадцять дев' ять грн. 69 коп.) пені за прострочення пов ернення кредиту; 9 424,86 дол. СШ А (дев' ять тисяч чотирист а двадцять чотири дол. 86 центі в), що за офіційним курсом НБУ станом на 29.11.2011 року становить 7 5 301,80 грн. (сімдесят п' ять тисяч триста одна грн. 80 коп.) пені за прострочення повернення від сотків за користування креди том, шляхом звернення стяг нення на майно, а саме: земе льну ділянку, загальною площ ею 9,2514 га, кадастровий номер 32227832 00:05:003:0020, що розташована на терито рії с. Копилів Копилівської с ільської ради Макарівського району Київської області; зе мельну ділянку, загальною пл ощею 25,2020 га, кадастровий номер 3222783201:01:027:0073, що розташована на тер иторії с. Копилів Копилівськ ої сільської ради Макарівськ ого району Київської області , та земельну ділянку, загальн ою площею 25,2995 га, кадастровий н омер 3222783201:01:027:0072, що розташована на території с. Копилів Копилів ської сільської ради Макарів ського району Київської обла сті.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ 7»(Київська обл., Ма карівський р-н, с. Копилів, вул . Жовтнева, буд. 86, код 33466563) на кори сть публічного акціонерного товариства «Сведбанк»(м. Киї в, вул. С.Петлюри, 30, код 19356840) 25 500,0 0 грн. (двадцять п' ять тися ч п' ятсот грн. 00 коп.) витрат на сплату державного мита; 236,00 грн. (двісті тридцять шіст ь грн. 00 коп.) витрат на інформац ійно-технічне забезпечення с удового процесу. В іншій част ині позову відмовити.

Наказ видати після набран ня судовим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної с или після закінчення десятид енного строку з дня його нале жного оформлення та підписан ня і може бути оскаржено в апе ляційному порядку.

Суддя С. Дьомі на

Рішення оформлено від повідно до вимог ст. 84 Господа рського процесуального коде ксу України і підписано 05.12.2011 ро ку.

Дата ухвалення рішення28.11.2011
Оприлюднено19.12.2011

Судовий реєстр по справі —12/190-11

Постанова від 16.01.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 26.12.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 04.12.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 10.11.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Горбасенко П.В.

Ухвала від 31.10.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Горбасенко П.В.

Ухвала від 28.10.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Горбасенко П.В.

Ухвала від 11.09.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чонгова С.І.

Ухвала від 17.07.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чонгова С.І.

Ухвала від 19.05.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мальована Л.Я.

Ухвала від 12.06.2013

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шапран В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні