ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

ПРО ПОРУШЕННЯ СПРАВИ П РО БАНКРУТСТВО

19.12.11 р. Справа № 27/190 б

Суддя Тарапата С.С.

розглянувши матеріали за з аявою кредитора (заявника) Фізичної особи- підприємця ОСОБА_2 м.Горлівка

до боржника Фізичної ос оби-підприємця ОСОБА_3 м.Г орлівка (ідентифікаційний но мер НОМЕР_1)

вважає представлені матер іали достатніми для порушен ня справи про банкрутство

У зв' язку з викладеним, ке руючись ст.ст. 1, 7, 8, 11, 47, 48 Закону Ук раїни “Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом”, госп одарський суд

У Х В А Л И В:

1. Порушити справу про ба нкрутство Фізичної особ и-підприємця ОСОБА_3 м.Гор лівка (ідентифікаційний номе р НОМЕР_1) та прийняти заяв у до розгляду.

2. Справу призначити до розг ляду у засіданні на 12.01.12 року об 11:30 год.

Засідання відбудеться у п риміщенні суду, кабінет №408 .

3.Заявнику (кредитору) предс тавити суду письмову інформа цію Державної виконавчої слу жби про стан виконавчого про вадження по примусовому вико нанню наказу суду №35/251 від 14.02.11р. ; докази включення боржника д о ЄДР станом на 2011р.; завірену с удом копію рішення господарс ького суду від 30.11.10р. по справі № 35/251.

4. Боржнику подати відз ив на заяву про порушення спр ави про банкрутство відповід но до пунктів 2, 3 ст.11 Закону Укр аїни „Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом”, копію останньої звітності до пода ткового органу; письмові поя снення щодо наявності боргу перед іншими кредиторами, ст осовно можливості складання плану погашення боргу та йог о виконання; документи, що під тверджують державну реєстра цію як суб' єкта підприємниц ької діяльності; паспорт.

5. Ввести мораторій на з адоволення вимог кредиторів .

6. Накласти арешт на май но громадянина-підприємця, з а винятком майна, на яке згідн о з цивільним процесуальним законодавством України не мо же бути звернено стягнення.

7. Явка представника кр едитора та боржника в судове засідання обов' язкова.

8. Дану ухвалу надіслат и:

а) кредитору;

б) боржнику;

в) державному органу з питань банкрутства;

г) Державному реєстр атору за місцезнаходженням б оржника;

д) Державній виконав чій службі за місцезнаходжен ням боржника.

Суддя Тарапата С.С.

< Текст >

Вик < Текст > тел. < Текст >

Надруковано примірників - < Текст >

господарському суду Донец ької області - < Текст >

кредитору - < Текст >

боржнику - < Текст >

< Текст >

Дата ухвалення рішення 19.12.2011
Зареєстровано 22.12.2011
Оприлюднено 26.12.2011

Судовий реєстр по справі 27/190б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 31.01.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.01.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.12.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.05.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 13.04.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.02.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 22.12.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 31.01.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.09.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.11.2006 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.09.2006 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 19.09.2006 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 27/190б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону