ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ПРО ВИЗНА ННЯ БОРЖНИКА БАНКРУТОМ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.12 р. Справа № 27/190б

за заявою кредитора (заяв ника) Фізичної особи- підп риємця ОСОБА_2 м.Горлівка

до боржника Фізичної ос оби-підприємця ОСОБА_3 м.Г орлівка (ідентифікаційний но мер НОМЕР_1)

про визнання банкрутом

Суддя С.С.Тарапата

Представники сторін: від кр едитора - ОСОБА_1.(за дові р.)

від б оржника - ОСОБА_5

Господарським судом Донец ької області ухвалою від 19.12.11р . порушена справа про банкрут ство Фізичної особи-підп риємця ОСОБА_3 м.Горлівка відповідно до ст.ст. 1, 7, 8, 11, 47, 48 Зак ону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, розгляд справи призначени й в судовому засіданні на 12.01.12р .

12.01.12р. до господарського суду від боржника надійшов відзи в від 11.01.12р. на заяву про порушен ня справи про банкрутство та інші документи.

Від кредитора 12.01.12р. до суду н адійшло клопотання про призн ачення ліквідатором по справ і арбітражного керуючого О СОБА_6 та інші документи.

Ухвалою суду від 12.01.12р. розгля д справи відкладено на 31.01.12р.

31.01.12р. до суду надійшла заява арбітражного керуючого Ри гованова Р.О. про згоду на пр изначення ліквідатором по да ній справі.

Від боржника 31.01.12р. до суду на дійшла довідка КП «Горлівськ е міське БТІ» та Горлівської ОДПІ.

Розглянувши в судовому зас іданні 31.01.12р. матеріали справи , заслухавши представника кр едитора, суд встановив:

В заяві про порушення справ и про банкрутство кредитор п осилається на наявність забо ргованості боржника перед кр едитором в загальній сумі 310355,5 1грн., що підтверджена рішенн ям господарського суду Донец ької області по справі №35/251 від 30.11.10р.

Боржник у відзиві від 11.01.12р. п овідомив про наявність непог ашеної заборгованості перед ФОП ОСОБА_2 за рішенням го сподарського суду по справі №35/251, наявність заборгованост і перед ТОВ «Шарм» в сумі 10274грн . та перед АКБ «Укрсоцбанк» в с умі 1501247,20грн., а також наявність на праві власності Ѕ квартир и. Крім того у відзиві повідом лено про неможливість склада ння плану погашення боргу та його виконання з причини від сутності регулярних надходж ень грошових коштів від підп риємницької діяльності.

Як встановлено господарсь ким судом, вищевказаним ріше нням господарського суду Дон ецької області по справі №35/251 в ід 30.11.10р. з фізичної особи- підпр иємця ОСОБА_3 м.Горлівка т а ТОВ «Шарм» на користь фізич ної особи- підприємця ОСОБА _2 м.Горлівка солідарно стяг нуто: 296328,59грн. основного боргу; 5708,36грн. - суми інфляції; 3% річних у сумі 5012,07грн.; 3070,49грн. - витрати п о сплаті державного мита; 236гр н.- витрати на інформаційно-те хнічне забезпечення судовог о процесу.

Постановою державного вик онавця Микитівського відділ у державної виконавчої служб и Горлівського міського упра вління юстиції від 27.05.11р. відкр ито виконавче провадження з виконання судового наказу №3 5/251, виданого господарським су дом Донецької області 14.02.11р., пр о стягнення з ОСОБА_3 на ко ристь ОСОБА_2 310355,51грн.

Згідно листа Микитівськог о ВДВС Горлівського міського управління юстиції від 11.01.12р. № 52/04-33/31498 на викоанні у ВДВС перебу ває зведене виконавче провад ження про стягнення з ОСОБА _3 заборгованості на корист ь фізичних і юридичних осіб н а суму 1811602,71грн., в ході виконавч ого провадження накладено ар ешт на майно боржника та забо ронено його відчуження, у зв' язку з порушенням справи про банкрутство державним викон авцем винесено постанову про зупинення зведеного виконав чого провадження.

За поясненнями представни ка кредитора станом на 31.01.12р. за боргованість в сумі 310355,51грн. ан і боржником, ані ТОВ «Шарм» не погашена.

Заявлена сума заборговано сті становить більше 300 мініма льних заробітних плат. Стано м на дату звернення кредитор а до господарського суду із з аявою про порушення справи п ро банкрутство сплинув 3-х міс ячний строк для її погашення , встановлений ст.6 Закону Укра їни „Про відновлення платосп роможності боржника або визн ання його банкрутом”.

Згідно п.2 ст.48 Закону Україн и „Про відновлення платоспро можності боржника або визнан ня його банкрутом” за заявою громадянина-підприємця госп одарський суд може відкласти розгляд справи про банкрутс тво не більше ніж на два місяц і для проведення громадянино м-підприємцем розрахунків з кредиторами чи укладення мир ової угоди.

Відповідне клопотання бор жником суду не заявлено.

В силу п.4 вказаної статті За кону якщо у встановлений час тиною другою цієї статті стр ок громадянин-підприємець не подав доказів задоволення в имог кредиторів і в зазначен ий строк не укладено мирової угоди, господарський суд виз нає громадянина-підприємця б анкрутом і відкриває ліквіда ційну процедуру.

Відповідно до ч.5 ст.48 Закону України „Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з д ня прийняття господарським с удом постанови про визнання громадянина-підприємця банк рутом і відкриття ліквідацій ної процедури:

строки виконання зобов'яза нь громадянина-підприємця вв ажаються такими, що настали;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), проце нтів та інших фінансових (еко номічних) санкцій за всіма зо бов'язаннями громадянина-під приємця крім зобов'язань, не п ов'язаних із здійсненням так ою особою підприємницької ді яльності;

припиняється стягнення з г ромадянина-підприємця за всі ма виконавчими документами, за винятком виконавчих докум ентів за вимогами про стягне ння аліментів, а також за вимо гами про відшкодування шкоди , заподіяної життю та здоров'ю громадян та за вимогами, не по в'язаними із здійсненням так ою особою підприємницької ді яльності.

Згідно ч.2 п.7 ст.48 Закону Укра їни „Про відновлення платосп роможності боржника або визн ання його банкрутом” у разі н еобхідності постійного упра вління нерухомим майном або цінним рухомим майном громад янина-підприємця, визнаного банкрутом, господарський суд призначає для цієї мети лікв ідатора та визначає розмір й ого винагороди. У цьому разі п родаж майна громадянина-підп риємця здійснюється ліквіда тором.

В судовому засіданні предс тавник кредитора клопотав пр о призначення ліквідатором п о справі арбітражного керуюч ого Ригованова Р.О., посил аючись на наявність у боржни ка нерухомого майна - кварт ири та необхідність постійно го управління таким майном.

Згідно наданої боржником д овідки КП «Горлівське міське БТІ від 27.01.12р.» за ОСОБА_3 зар еєстровано право власності на Ѕ частку квартири АДРЕСА _1 згідно свідоцтва про пра во власності №5430 від 07.12.06р.

З огляду на зазначене суд в важає за необхідне визнати б оржника банкрутом, за клопот анням кредитора відкрити лік відаційну процедуру строком на 6 місяців, ліквідатором при значити арбітражного керуюч ого Ригованова Р.О.

Враховуючи викладене та ке руючись ст.ст. 3-1, 22-24, 47, 48 Закону Ук раїни „Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом”, ст.ст . 4-1, 36, 43 ГПК України, господарськ ий суд

П О С Т А Н О В И В :

Визнати боржника - Фізи чну особу-підприємця ОСО БА_3 (АДРЕСА_1, ідентифіка ційний номер НОМЕР_1) банк рутом.

Відкрити ліквідаційну про цедуру строком на 6 місяців - до 31.07.2012р.

Ліквідатором призначити - арбітражного керуючого Ри гованова Руслана Олександро вича (ліцензія серії НОМЕ Р_3, ідентифікаційний номер - НОМЕР_2; місце проживання - АДРЕСА_1).

Встановити строк пред' яв лення кредиторами вимог до б оржника - два місяці з дати в изнання боржника банкрутом.

Скасувати арешт на майно бо ржника, накладений ухвалою с уду від 19.12.2011р.

Ліквідатору по закінченні встановленого судом строку ліквідаційної процедури пре дставити суду звіт про прове дену роботу та документи, пер едбачені ст.32 Закону України „ Про відновлення платоспромо жності боржника або визнання його банкрутом”

Копію постанови про визнан ня громадянина-підприємця ба нкрутом та відкриття ліквіда ційної процедури направити в сім відомим кредиторам - ТО В «Шарм», м.Горлівка, АКБ «Укрс оцбанк", а також Микитівськом у відділу державної виконавч ої служби Горлівського міськ ого управління юстиції.

Суддя Тарапата С.С.

Вик тел.

Надруковано примірників - : господарському суду Донец ької області - , сторонам - .

Дата ухвалення рішення 31.01.2012
Зареєстровано 10.02.2012
Оприлюднено 10.02.2012

Судовий реєстр по справі 27/190б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 31.01.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.01.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.12.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.05.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 13.04.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.02.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 22.12.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 31.01.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.09.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.11.2006 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 27/190б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону