ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, те л. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

20.12.2011р. Справа № 23/82

за заявою Управл іння Пенсійного фонду Україн и в Чорнухинському районі (37100 , Полтавська область, смт. Чор нухи, вул. Леніна, 30, код ЄДРПОУ 22534630)

до Відкритого акціон ерного товариства "Чорнухинс ька сільгоспхімія" (37130, Полтавс ька область, Чорнухинський р айон, с. Кізлівка, вул. Централ ьна, б. 92, код ЄДРПОУ 05487194)

про визнання банкрут ом

Суддя Ореховська О.О.

За участю представників :

від кредиторів - не з"явил ись

ліквідатор - арбітражний к еруючий Юхименко Д.В.

Відповідно до правової позиції Вищого господарськ ого суду ( див. п.4.1 Постанови П ленуму ВГСУ від 24.10.2011 № 11 ухвали зі справ про банкрутство , в яких вирішуються питання по суті ( про визнання або відмо ву у визнанні вимог кредито рів, про затвердження плану с анації, про затвердження зв іту ліквідатора боржника та припинення провадження у с праві тощо ) фактично є рішен нями суду . Відповідно до ст.8 5 ГПК України в судовому засі данні оголошено вступну та р езолютивну частини ухвали су ду.

Суть справи: Розглядає ться справа про банкрутство Відкритого акціонерного то вариства "Чорнухинська сільг оспхімія", смт. Чорнухи Полтав ської області (далі по тексту - ВАТ "Чорнухинська сільгоспх імія" - банкрут), порушена за за явою Управління Пенсійного ф онду України в Чорнухинськом у районі, смт. Чорнухи Полтав ської області (далі по тексту - УПФУ в Чорнухинському район і - ініціюючий кредитор) відпо відно до приписів ст. 52 Закону України “Про відновлення пл атоспроможності боржника аб о визнання його банкрутом” .

Кредитори по справі явку с воїх уповноважених представ ників в судове засідання не з абезпечили, хоча про час, дату та місце проведення судовог о засідання повідомлені нале жним чином, що підтверджуєть ся відміткою на звороті у лі вому нижньому куті ухвали с уду від 09.12.2011 р. де проставлено відповідний штамп суду з від міткою про відправку докуме нта , що містить: вихідний реєс траційний номер, загальну кі лькість відправлених примі рників документа, дату відпр авки, підпис працівника , яким вона здійснена. Відповідно д о Інформаційного Листа Вищо го господарського суду Укра їни від 13.08.2008 р. № 01-8/482 ( п.19) дана від мітка , оформлена відповідно до вимог п. 3.5.11 Інструкції з д іловодства в господарських с удах України , затв. наказом ВГ СУ від 10.12.2002 р. № 75 ( з подальшими зм інами) є підтвердженням нал ежного надіслання копії пр оцесуального документа сто ронам та іншим учасникам су дового процесу.

Через канцелярію господар ського суду Полтавської обла сті ліквідатор ВАТ "Чорнухин ська сільгоспхімія" - арбітра жний керуючий Юхименко Д.В. з супровідним листом від 19.12.2011 р. за вих. № 23/82-26/1 надав додаткові д окументи до підсумкового зві ту ліквідатора згідно їх пер еліку, зазначеного у вищевка заному листі.

Вищевказані документи зал учені судом до матеріалів сп рави.

Розглянувши матеріали с прави, заслухавши в судовому засіданні ліквідатора, суд в становив:

Управління Пенсійного фон ду України в Чорнухинському районі, смт. Чорнухи Полтавс ької області звернулося до г осподарського суду Полтавсь кої області із заявою за вх. № 4783 від 30.11.2009 р. про порушення спра ви про банкрутство боржника - Відкритого акціонерного то вариства "Чорнухинська сільг оспхімія", с. Кізлівка Чорнухи нського району Полтавської о бласті (код ЄДРПОУ 05487194) відпові дно до вимог ст. 52 Закону Укра їни "Про відновлення платосп роможності боржника або визн ання його банкрутом".

Ухвалою господарського су ду Полтавської області від 04.1 2.2009 р. (а.с. 1 т. 1) вищевказану заяву УПФУ в Чорнухинському район і прийнято до розгляду та пор ушення провадження у справі № 23/82 про банкрутство ВАТ "Чорну хинська сільгоспхімія", ... .

Постановою господарського суду Полтавської області ві д 18.03.2010 р. (а.с. а.с. 79-81 т. 1) ВАТ "Чорнухи нська сільгоспхімія" визнано банкрутом та відкрито лікві даційну процедуру згідно ст . 52 Закону України “Про віднов лення платоспроможності бор жника або визнання його банк рутом”, ліквідатором підприє мства-банкрута призначено ар бітражного керуючого Юхимен ка Дмитра Володимировича (лі цензія серії НОМЕР_1 від 19 .06.2007 р.).

На підставі письмового кло потання ліквідатора, згідно ухвали господарського суду П олтавської області від 26.07.2011 р. (а.с. а.с. 26-27 т. 2 ) термін ліквідац ійної процедури ВАТ "Чорнухи нська сільгоспхімія" продовж ено на шість місяців.

За результатами проведено ї роботи ліквідатором надан о на розгляд суду ліквідацій ний баланс ВАТ "ЧОРНУХИНСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" та підсумко вий Звіт ліквідатора (з додат ком) від 17.08.2011 р. за вих. № 23/82-15 (а.с.а.с . 35-132 т. 2). В подальшому ліквідато р надав суду уточнений та доп овнений Звіт ліквідатора ( з д одатком) від 23.11.2011 р. за вих. № 23/82-16 - а .с.а.с. 1- 148 т. 4), а також з супровідн ими листами від 06.09.2011 р. за № 23/82-22, в ід 09.12.2011 р. за № 23/82-32 та від 19.12.2011 р. за № 23/82-26/1 надав додаткові документ и до звіту (а.с.а.с. 135-137 т. 2, 36-40, 44-68 т. 3).

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, п. 1.1. Статуту В АТ "Чорнухинська сільгоспхім ія" (нова редакція) товариств о засноване Фондом державног о майна України у відповідно сті до ЗУ "Про господарські т овариства", ЗУ"Про цінні папер и", ЗУ "Про цінні папери та фонд овий ринок" Цивільного та Гос подарського кодексів згідно рішення від 02 квітня 1996 р. за № 65, шляхом перетворення Чорнух инського державного багатог алузевого підприємства по аг рохімічному обслуговуванню сільського господарства "Сі льгоспхімія" у відрите акціо нерне товариство.

ВАТ "Чорнухинська сільгосп хімія" є правонаступником Чо рнухинського державного баг атогалузевого підприємства по агрохімічному обслуговув анню сільського господарств а "Сільгоспхімія" ( п. 3.3. Статуту ).

Як вбачається з листа викон авчого комітет Кізлівської с ільської ради Чорнухинськог о району Полтавської області від 22.09.2009 р. вих. № 435 (а.с. 21 т. 1) ВАТ "Ч орнухинська сільгоспхімія" починаючи з січня місяця 2008 р. підприємницьку діяльність н е здійснює.

З представлених ліквідато ром документів вбачається, щ о відповідно до вимог ст. 52 ЗУ “ Про відновлення платоспромо жності боржника або визнання його банкрутом” для визначе ння розміру вимог кредиторів до боржника ліквідатором пи сьмово повідомлено про визна ння боржника банкрутом усіх відомих кредиторів, а також н аправлено запит до Відділу д ержавної виконавчої служби Ч орнухинського РУЮ про наявн ість (чи відсутність) виконав чих проваджень де стороною, з окрема, боржником є підприє мство - банкрут.

В ході ліквідаційної проце дури з грошовими вимогами до ВАТ "Чорнухинська сільгоспх імія" звернулись:

1) Відділення виконавчої дир екції Фонду соціального стр ахування від нещасних випад ків на виробництві та профес ійних захворювань України у Лохвицькому та Чорнухинсько му районах Полтавської облас ті, м. Лохвиця (заява про приє днання в якості кредитора по справі № 23/82 від 13.04.2010 р. вих. № 407 (а.с .а.с. 82-93 т. 1), довідка від 12.04.2011 р. № 431 (а .с. а.с. 120-121 т. 2) на суму 28 611,25грн.;

2) Чорнухинський районний це нтр зайнятості , смт. Чорнухи П олтавської області (заява пр о визнання кредиторських вим ог від 13.05.2010 р. № 231 - а.с.а.с 94-96 т. 1) на с уму 299,98грн. ;

3) Полтавське територіальне управління Державної коміс ії з цінних паперів та фондов ого ринку (заява про грошові вимоги від 11.11.2010 р. № 02/2240 - а.с.а.с. 115-118 т . 2) на суму 1 700,00грн.

Також, згідно довідки ініці юючого кредитора - УПФУ в Чорн ухинському районі від 05.07.2011 р. з а № 03-5318 (а.с.а.с.105-112 т. 2) заборговані сть ВАТ "Чорнухинська сільго спхімія" збільшилась і стано м на 01.07.2011 р. складає 58 492,97грн.

Кредиторські вимоги вищев казаних кредиторів розглян уті ліквідатором та визнані ним в повному обсязі.

Листом від 26.07.2010 р. за № 0107/489 (а.с. 99 т . 2) ВДВС Чорнухинського РУЮ по відомив ліквідатору, що вико навчі провадження стосовно В АТ "Чорнухинська сільгоспхім ія" у відділі на виконанні ві дсутні.

На підставі письмових заяв кредиторів, а також листа де ржавної виконавчої служби, щ о надійшли в ході ліквідацій ної процедури, ліквідатором складено реєстр вимог кредит орів ВАТ "Чорнухинська сільг оспхімія" (а.с. 7-8 т. 4), до якого вкл ючено вимоги наступних креди торів:

1) УПФУ в Чорнухинському рай оні (ініціюючий кредитор) в су мі 58 492,97грн. (в т.ч. 50 254,32грн. визнані постановою господарського суду Полтавської області ві д 18.03.2010р. по даній справі);

2) Відділення виконавчої дир екції Фонду соціального стр ахування від нещасних випад ків на виробництві та профес ійних захворювань України у Лохвицькому та Чорнухинсько му районах Полтавської облас ті, м. Лохвиця в сумі 28 611,25грн.

2) Чорнухинський районний це нтр зайнятості , смт. Чорнухи П олтавської області в сумі 299,98 грн. ;

3) Полтавське територіальне управління Державної коміс ії з цінних паперів та фондов ого ринку в сумі 1 700,00грн.

Загальний розмір кредитор ської заборгованості ВАТ "Чо рнухинська сільгоспхімія" ст ановить 89 104,20грн.

В ході проведених заходів с прямованих на пошук майна ба нкрута, встановлено наступн е.

Відповідно до Витягу з Де ржавного реєстру обтяжень р ухомого майна від 02.09.2011 р. № 32813965 (а. с. 137 т. 2 ) за параметрами запиту : ВАТ "Чорнухинська сільгоспх імія" (Полтавська область, Чо рнухинський район, с. Кізлівк а, вул. Центральна, б. 92, код ЄДРП ОУ 05487194) в Державному реєстрі о бтяжень рухомого майна інфо рмація відсутня.

Згідно Витягу з Єдиного ре єстру заборон відчуження об 'єктів нерухомого майна від 0 2.09.2011 р. № 32813891 (а.с. 136 т. 2) за параметра ми запиту: ВАТ "ЧОРНУХИНСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" (Полтавська о бласть, Чорнухинський район , с. Кізлівка, вул. Центральна, б . 92, код ЄДРПОУ 05487194) 18.02.2008 р. за № 6610536 з ареєстровано обтяження :

тип обтяження: арешт нерух омого майна;

підстава обтяження: постан ова про арешт майна боржника та оголошення заборони на йо го відчуження від 15.02.2008 р.;

заявник: Чорнухинська ДНК;

об"єкт обтяження: нежитлови й будинок Ангар (склад біля а еродрому), що знаходиться в с. Кизлівка по вул. Центральна, буд. 98;

власник : ВАТ "ЧОРНУХИНСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" (Полтавська о бласть, Чорнухинський район , с. Кізлівка, вул. Центральна, б . 92, код ЄДРПОУ 05487194).

Відповідно до листа КП "Лубе нське міжрайонне бюро техні чної інвентаризації" від 30.06.2010 р. за № 417 (а.с. 96 т. 2) за ВАТ "Чорнухи нська сільгоспхімія" право в ласності на нерухоме майно п о Чорнухинському району не з ареєстровано. В 2009-2010 р. замовлен ь від підприємства на реєстр ацію або відчуження нерухомо го майна не надходили.

Листом від 29.06.2010 р. за № 01-21/777 (а.с. 103 т. 2) Відділ держкомзему у Чорн ухинському районі Полтавськ ої області повідомив ліквіда тору, що за ВАТ "Чорнухинська с ільгоспхімія" в постійному к ористуванні знаходиться 4,05г а забудованих земель. За попе редній 2009 р. площа, що знаходить ся в постійному користуванн і ВАТ "Чорнухинська сільгосп хімія" в с. Кизлівка по вул. Цен тральній, 92, залишилась без зм ін.

Згідно листа Лохвицького В РЕР УДАІ ГУМВС України в Полт авській області від 12.08.2009 року в их. № 57/109 (а.с. 5 т. 1) за наявними дани ми за ВАТ "Чорнухинська сільг оспхімія", код 05487194, с. Кізлівка Ч орнухинського району автомо тотранспорту не зареєстрова но.

Згідно листа Інспекції Дер жтехнагляду по Чорнухинсько му району Полтавської ОДА ві д 25.06.2010 р. за № 19 (а.с. 101 т. 2) за ВАТ "Чо рнухинська сільгоспхімія" т рактори, самохідні сільськог осподарські машини, тракторн і причепи в інспекції не заре єстровані. Разом з цим, як вбач ається з вищевказаного листа , за кодом 05487194 в інспекції Держт ехнагляду з зареєстрована "Р айсільгоспхімія" (на базі яко го було створено ВАТ „Чорнух инська сільгоспхімія” ), за я кою обліковуються зареєстро ваними 5 одиниць техніки згі дно її переліку, зазначеного у вищевказаному листі.

В ході ліквідаційної проце дури вищевказана техніка лік відатором не виявлена. В зв"яз ку з чим, ліквідатор неоднора зово звертався до Чорнухин ського РВ УМВС України в Полт авській області із заявами (в ід 23.03.2011 р. за вих. №23/82-13, від 27.04.2011 р. за вих. № 23/82-14 (а.с.а.с. 66-68 т. 2) про припин ення незаконного користуван ня невідомими особами та пов ернення законному власнику 5 одиниць тракторної техніки. .

Листом від 08.04.2011 р. за № 719 (а.с. 63 т. 2) Чорнухинський РВ УМВС Украї ни в Полтавській області пов ідомив ліквідатору, що за рез ультатами перевірки, проведе ної Чорнухинським РВ УМВС Ук раїни в Полтавській області по заяві ліквідатора що відс утності зареєстрованої техн іки, винесено постанову про відмову в порушенні криміна льної справи, місце знаходже ння техніки не встановлено

В зв”язку з фактичною відсу тністю тракторної техніки л іквідатором було прийнято рі шення про списання 5 одиниць т ракторної техніки, зазначени х у листі Інспекції Держтехн агляду по Чорнухинському рай ону Полтавської ОДА від 25.06.2010 р. № 19, про що складено Акт на с писання тракторної техніки від 16.08.2011 р. (а.с. 62 т. 2) (списання пог оджено кредиторами згідно Пр отоколу № 1 зборів кредиторів ВАТ "Чорнухинська сільгоспх імія" від 16.12.2011 р. - а.с.а.с. 45-48 т. 3).

В ході ліквідаційної проце дури Регіональне відділення Фонду державного майна Укра їни по Полтавській області н а письмовий запит ліквідатор а надало копію Акту передачі майна Чорнухинського держав ного багатогалузевого підпр иємства по агрохімічному обс луговуванню сільського насе лення "Сільгоспхімія" від 20 се рпня 1998 р. (а.с. 71 т. 2), з якого вбачає ться, що до статутного фонду В АТ „Чорнухинська сільгоспхі мія” від його попередника бу ло передано наступні об"єкти : пункт техобслуговування, ск лад запчастин, склад сухих мі ндобрив, адмінбудинок.

28.04.2011 р. ліквідатор зверну вся до Кізлівської сільської ради з проханням розглянути на найближчій сесії сільськ ої ради наступі питання:

1) виділення окремих адрес н ежитловим будівлям, які пере дані до статутного фонду ВАТ „Чорнухинська сільгоспхімі я”,

2) прийняття рішення про офо рмлення права власності на в казані будівлі.

3) виділення земельних діля нок під вказані будівлі.

Згідно відповіді Кізлівсь кої сільської ради (а.с. 69 т. 2) від повідно до інформації, наявн ої в сільській раді, нежитлов і будівлі стосовно яких звер тався ліквідатор ВАТ „Чорнух инська сільгоспхімія” не нал ежать. Дані будівлі належать фізичній особі.

В подальшому вищевказана і нформація підтвердилась на даними на вимогу суду КП "Луб енське міжрайонне бюро техн ічної інвентаризації" Інформ аційними довідками з Реєстру прав власності на нерухоме м айно (а.с.а.с. 30-32 т. 3), відповідно д о яких право власності на неж итлові будівлі, а саме:

1. Ангар (пункт техобслугов ування, вул. Центральна, 94/3, с.Кі злівка, Чорнухинський район ),

2. Склад запчастин ( вул. Центр альна, 94/4, с.Кізлівка, Чорнухин ський район ),

3.Адмінбудинок (вул.Централь на, 92, с.Кізлівка, Чорнухинськи й район) зареєстровано за гр. ОСОБА_1

Ліквідатором проведено о бстеження складу сухих міндо брив та встановлено, що вказа ний склад порожній, сухі мінд обрива відсутні, про що склад ено відповідну фототаблицю ( а.с 47 т.2) . Також, в ході проведен ня ліквідаційної процедури б уло з' ясовано, що склад сухи х міндобрив є незавершеним б удівництвом і відповідно не може бути зареєстрований, як об' єкт нерухомості.

Також, на виконання приписі в ст. 25 Закону України “Про від новлення платоспроможності боржника або визнання його б анкрутом” ліквідатором пров едено інвентаризацію наявно го майна ВАТ "Чорнухинська сі льгоспхімія", результати яко ї оформлені Відомістю інвент аризації від 24.11.2011 р. (а.с. 9 т. 4), до я кої включено:

1) Залізобетонні конструкці ї складу сухих міндобрив, що з находяться за адресою: Полта вська область, Чорнухинський район, с. Кізлівка, вул. Центр альна, буд. 98 та складаються з:

- блоків стінових б/в в кільк ості 25 шт.;

- ключків залізобетонних б/в в кількості 14 шт.;

- плит перекриття б/в в кільк ості 138 шт.

2) Плити дорожні розміром 3х 1 м в кількості 131 шт.

3) Ємкість для ПММ об' ємом 10 м. куб., підземного зберігання , в кількості 6 шт.

4) Ємкість для ПММ об' ємом 5 м . куб., підземного зберігання, в кількості 2 шт.

Вищевказане майно підпри ємства-банкрута включено лік відатором до складу ліквіда ційної маси.

Згідно експертної оцінки, п роведеної Науково-виробничи м комерційним підприємством "ТЕЗІС" (сертифікат ФДМУ № 7895/08 с уб"єкта оціночної діяльності , виданий 28.10.2008 р.) загальна варті сть сформованої ліквідаційн ої маси банкрута склала 69 497,00гр н. з ПДВ (Звіти про оцінку майн а - а.с.а.с.16-45, 50-70,75-96 т. 4).

Майнові активи ВАТ "Чорнух инська сільгоспхімія" реаліз овані за ціною експертної оц інки на загальну суму 69 497,00грн. згідно договорів купівлі-про дажу: № 1 від 14.10.2011 р. (а.с. 11-12 т. 4), № 2 від 11.11.2011 р. (а.с.а.с. 46-47 т. 4), № 3 від 11.11.2011 р. (а.с .а.с. 71-72) (порядок продажу погодж ено кредиторами згідно Прото колу № 1 зборів кредиторів ВАТ "Чорнухинська сільгоспхімія " від 16.12.2011 р. - а.с.а.с. 45-48 т. 3)

Отримані кошти направлен і ліквідатором на відшкодува ння витрат, пов'язаних з прова дженням у справі про банкрут ство, а саме:

1.Оплата послуг арбітражно го керуючого за період з 18.03.2010 р . по 24.11.2011 р. включно - 37 609,00грн. (нар ахування проведено відпові дно до ч. 12 ст. 3 № Закону України "Про відновлення платоспром ожності боржника або визнанн я його банкрутом" у розмірі д вох мінімальних заробітних п лат за кожен місяць виконанн я арбітражним керуючим Юхиме нком Д.В. повноважень ліквід атора (помісячний розрахунок наведено у звіті ліквідатор а).

2. послуги з оцінки майна (Д оговори від 09.10.2011 р., Акти викона них робіт, рахунки на оплату, к витанції прибуткового касо вого ордера - а.с.а.с. 110-124 т. 4) - 1 500,00 грн.;

3. Пальне, зв' язок, канцеляр ські матеріали та ін. (докумен тальне підтвердження понес ених витрат наявні в матеріа лах справи - а.с.а.с. 97-109 т. 4)- 10 231,80 гр н.;

4. оплата послуг ОСОБА_2 (Д оговір надання послуг від 01.04.20 10 р. , Акти виконаних робіт, вида ткові касові ордери - а.с.а.с. 125-14 8 т. 4) - 20 156,200 грн.

Сформовану ліквідаційну масу реалізовано в повному о бсязі. Залишок грошових кошт ів відсутній.

За інформацією, наданою Лох вицькою МДПІ (а.с. а.с. 93-94 т. 2) у ВА Т "Чорнухинська сільгоспхімі я" в банківських установах об ліковуються відкритими 4 рах унки. Ліквідатором встановле но, що всі рахунки закриті уст ановами банків у зв”язку з ві дсутністю руху коштів на рах унках більше трьох років та о тримані відповідні довідки:

довідка АБ "Полтава-банк" ві д 15.07.2011 р. № 931 (а.с. 58 т. 2);

довідка ПАТ КБ "Приватбанк" від 15.08.2011 р. № 08.7.0.0.0./110815160536 (а.с. 59 т. 2);

довідка Відділення ПАТ "Кр еді Агріколь Банк" від 18.07.2011 р. № 0 4008 (а.с. 61 т. 2);

копія електронного файла- в ідповіді щодо взяття на облі к / зняття з обліку рахунку пла тника податків в органі держ авної податкової служби (а.с. 60 т. 2).

На виконання приписів ст. 34 З акону України “Про відновлен ня платоспроможності боржни ка або визнання його банкрут ом” ліквідатором здійснено п ередачу архівних документів банкрута на зберігання Кізл івській сільській раді, про щ о складено відповідний Акт (а .с.а.с.44-47 т. 2).

По завершенню ліквідаційн ої процедури проведено знищ ення печатки та штампу ВАТ "Чо рнухинська сільгоспхімія", п ро що складено Акт на знищенн я печатки та штампу (а.с. 10 т. 4), а також направлено лист до Від ділу держкомзему у Чорнухинс ькому районі Полтавської обл асті про припинення права п остійного користування 4,5га з абудованих земель ВАТ "Чорну хинська сільгоспхімія" (а.с. 63-64 т. 3).

Грошові зобов' язання п еред кредиторами задовольн ити не має можливості в зв'язк у з відсутністю у банкрута вл асності, транспортних засоб ів та грошових коштів.

Вимоги, не задоволені за нед остатністю майна, відповідно до ч. 6 ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможно сті боржника або визнання йо го банкрутом”, вважаються по гашеними.

Відповідно до вимог п.1 ст. 32 З акону України "Про відновлен ня платоспроможності боржни ка або визнання його банкрут ом" після завершення усіх роз рахунків з кредиторами лікві датор подає до господарсько го суду звіт та ліквідаційн ий баланс, до якого додаються : показники виявленої лікві даційної маси (дані її і нвентаризації); відомості пр о реалізацію об'єктів лікв ідаційної маси з посиланням на укладені договори купівл і -продажу; копії договорів к упівлі-продажу та акти прийм ання-передачі майна; реєстр в имог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кре диторів документи, які підтв ерджують погашення вимог кре диторів.

Господарський суд після з аслуховування звіту ліквіда тора та думки членів коміте ту кредиторів або окремих кр едиторів виносить ухвалу пр о затвердження звіту лікві датора та ліквідаційного б алансу.

Згідно ч.2 ст. 32 Закону Україн и “Про відновлення платоспро можності боржника або визнан ня його банкрутом”, якщо за ре зультатами ліквідаційного б алансу після задоволення вим ог кредиторів не залишилося майна, що має місце у справі, с уд виносить ухвалу про лікві дацію банкрута.

Звіт ліквідатора, кошторис витрат та ліквідаційний бал анс ВАТ "Чорнухинська сільго спхімія" розглянуто та затве рджено на зборах кредиторів , що відображено в Протоколі № 1 зборів кредиторів ВАТ "Чорну хинська сільгоспхімія" від 16.1 2.2011 р. - а.с.а.с. 45-48 т. 3) (докази належн ого повідомлення кредиторів про час, дату та місце проведе ння засідання кредиторів лік відатором в суд представлено - а.с.а.с.51-61 т. 3).

На дату винесення даної ухв али зауважень щодо підсумков ого звіту ліквідатора та лік відаційного балансу ВАТ "Чор нухинська сільгоспхімія" до господарського суду від кре диторів не надходило.

Оскільки наданий ліквідат ором звіт та ліквідаційний б аланс Відкритого акціонерно го товариства "Чорнухинська сільгоспхімія" відповідає вимогам ст.32 Закону України “ Про відновлення платоспромо жності боржника або визнання його банкрутом”, підтвердже ний матеріалами справи, лікв ідаційний баланс та звіт лік відатора підлягають затвер дженню, а підприємство - лікві дації.

Керуючись ст. 32 , п. 6 ч. 1 ст. 40, ст. 52 Закону України “Про відновл ення платоспроможності борж ника або визнання його банкр утом”, суд ,-

УХВАЛИВ:

1.Затвердити звіт ліквіда тора та ліквідаційний бала нс Відкритого акціонерного т овариства "Чорнухинська сіль госпхімія" (37130, Полтавська обла сть, Чорнухинський район, с. К ізлівка, вул. Центральна, б. 92, к од ЄДРПОУ 05487194) .

2.Ліквідувати Відкрите акці онерне товариство "Чорнухинс ька сільгоспхімія" (37130, Полтавс ька область, Чорнухинський р айон, с. Кізлівка, вул. Централ ьна, б. 92, код ЄДРПОУ 05487194)

3. Державному реєстратору (Ч орнухинська районна державн а адміністрація) внести за пис до Єдиного державного ре єстру про припинення юридичн ої особи - Відкритого акціон ерного товариства "Чорнухинс ька сільгоспхімія" (37130, Полтавс ька область, Чорнухинський р айон, с. Кізлівка, вул. Централ ьна, б. 92, код ЄДРПОУ 05487194).

4. Зобов' язати лікв ідатора у разі наявності ор игіналів установчих докумен тів та свідоцтва про держа вну реєстрацію Відкритого акціонерного товариства "Чо рнухинська сільгоспхімія" (3713 0, Полтавська область, Чорнух инський район, с. Кізлівка, вул . Центральна, б. 92, код ЄДРПОУ 05487194 ) передати їх державному реєс тратору.

5. Зобов' язати ліквід атора здійснити заходи по ск асуванню реєстрації випускі в акцій та анулювання свідоц тв про реєстрацію випуску ак цій у зв' язку з ліквідацією акціонерного товариства.

6. Припинити провадже ння у справі.

7. Копію ухвали на правити кредиторам, арбі тражному керуючому Юхименку Д.В. , державному реєстратору (Чутівська райдержадміністр ація), облстатуправлінню для виключення з ЄДРПОУ, держ авному органу з питань банкр утства, Державній комісії з ц інних паперів та фондового р инку.

Суддя О.О. Ореховська

Дата ухвалення рішення 20.12.2011
Зареєстровано 24.12.2011
Оприлюднено 26.12.2011

Судовий реєстр по справі 23/82

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.12.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.11.2017 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 12.06.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.05.2013 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.04.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.02.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 27.02.2013 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.04.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.12.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 09.12.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 30.11.2011 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 27.10.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 19.10.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 04.10.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 31.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.08.2011 Донецький апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 23/82

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону