ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАК АРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: 88000, м.Ужгород, вул.К оцюбинського, 2-а тел.: 61-72- 21

_________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

УХВАЛА

"23" січня 2012 р. Справа № 5008/505 /2011

6/5008/505/2011 551/2012

За заявою Управління Пе нсійного фонду України в Бер егівському районі, м.Берегов е та Берегівської об”єднаної державної податкової інспек ції, м.Берегове

до Державного підпри ємства “Дослідне господарст во Закарпатського інституту агропромислового виробницт ва національної академії агр арних наук України” (Закарпа тська область, м.Берегове, вул .Суворова, 33; код ЄДРПОУ 00724815, р/р 260 00300252 в ЗОУ ВАТ “Держощадбанк Ук раїни”, МФО 312364) (поштова адреса : 90252, Берегівський район, с.В.Бак та, пр.Свободи, 4)

про банкрутство,

Суддя Й.Й. Кадар

Представники - не викли кались

Суть спору: розгляд клоп отання арбітражного ке руючого Бахтин В.В. - розпо рядника майном Державн ого підприємства “Дослідне г осподарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної ак адемії аграрних наук України ” (Закарпатська область, м.Бе регове, вул.Суворова, 33; код ЄДР ПОУ 00724815, р/р 26000300252 в ЗОУ ВАТ “Держо щадбанк України”, МФО 312364) (пошт ова адреса: 90252, Берегівський ра йон, с.В.Бакта, пр.Свободи, 4) про затвердження розміру оплати послуг арбітражного керуючо го у справі про банкрутство № 5008/505/2011,

ВСТАНОВИВ:

Арбітражний керую чий Бахтин В.В. - розпорядн ик майна Державного під приємства “Дослідне господа рство Закарпатського інстит уту агропромислового виробн ицтва національної академії аграрних наук України” (Зака рпатська область, м.Берегове , вул.Суворова, 33; код ЄДРПОУ 00724815, р/р 26000300252 в ЗОУ ВАТ “Держощадбан к України”, МФО 312364) (поштова ад реса: 90252, Берегівський район, с .В.Бакта, пр.Свободи, 4) звернувс я до суду із клопотанням про з атвердження розміру оплати п ослуг арбітражного керуючог о за ведення процедури банкр утства вищезазначеного підп риємства у розмірі двох міні мальних заробітних плат в мі сяць відповідно до положень ст.3.1 Закону України “Про в ідновлення платоспроможнос ті боржника або визнання йог о банкрутом”.

Відповідно до п.12 ст.3.1 Зако ну України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника май на, керуючого санацією, лікві датора) за кожен місяць здійс нення ним своїх повноважень встановлюється та виплачуєт ься в розмірі, встановленому комітетом кредиторів і затв ердженому господарським суд ом, якщо інше не встановлено ц им Законом, але не менше двох м інімальних заробітних плат т а не більше середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадця ть місяців його роботи перед порушенням провадження у сп раві про банкрутство.

За результатами розгля ду матеріалів справи, зокрем а протоколу засідання Коміте ту кредиторів Державного під приємства “Дослідне господа рство Закарпатського інстит уту агропромислового виробн ицтва національної академії аграрних наук України” від 1 0.11.2011 року про встановлення роз міру оплати послуг арбітражн ому керуючому у справі про ба нкрутство Державного підпри ємства “Дослідне господарст во Закарпатського інституту агропромислового виробницт ва національної академії агр арних наук України” в розмір і 2-х мінімальних заробітних плат в місяць, заяву Арб ітражного керуючого Бахти н В.В. задоволити.

Керуючись ст.ст.3.1,5 Закону України “Про відн овлення платоспроможності б оржника або визнання його ба нкрутом”, ст.ст.4-1,86 Господарськ ого процесуального кодексу У країни,

УХВАЛИВ:

1. Заяву Арбітражно го керуючого Бахтин В.В. п ро встановлення розміру опла ти послуг арбітражному керую чому задоволити.

2. Встановити розмір оп лати послуг арбітражному кер уючому Бахтин В.В. у справ і про Державного підприємств а “Дослідне господарство Зак арпатського інституту агроп ромислового виробництва нац іональної академії аграрних наук України” в розмірі 2-х мі німальних заробітних плат в місяць, встановленому коміте том кредиторів протоколом в ід 10.11.2011р.

3. Копію ухвали надіслат и ініціюючому кредитору, лік відатору, банкруту.

Суддя Й.Й. К адар

Дата ухвалення рішення 23.01.2012
Зареєстровано 31.01.2012
Оприлюднено 31.01.2012

Судовий реєстр по справі 5008/505/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.08.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.07.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.07.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 14.06.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 22.05.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 22.05.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 05.04.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 06.03.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 01.02.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 23.01.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 15.11.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 29.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 29.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 29.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 02.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону