ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАК АРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

88000, м.Ужгород, вул.Коцюбин ського, 2-а

_________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

УХВАЛА

06.03.2012 Спра ва № 5008/505/2011

За заявою Управління Пе нсійного фонду України в Бер егівському районі, м.Берегов е та

Берегівської об”єднаної д ержавної податкової інспекц ії, м.Берегове

до Державного підпри ємства “Дослідне господарст во Закарпатського інституту агропромислового виробницт ва національної академії агр арних наук України” (Закарпа тська область, м.Берегове, вул .Суворова, 33; код ЄДРПОУ 00724815, р/р 260 00300252 в ЗОУ ВАТ “Держощадбанк Ук раїни”, МФО 312364) (поштова адреса : 90252, Берегівський район, с.В.Бак та, пр.Свободи, 4)

про банкрутство,

СУДДЯ Й.Й.Кадар

Представники:

Від ініціюючого кредитор а (УПФУ в Берегівському район і) - ОСОБА_1, довіреність № 6783/06 від 18.10.2011 року,

Від ініціюючого кредитора (Берегівської ОДПІ) - ОСОБ А_2, представник за довірені стю № 2 від 05.01.2012р.,

Від кредитора (Фонд соціаль ного страхування з тимчасово ї втрати працездатності) - ОСОБА_3 - представник по до віреності № 07-06-211 від 08.02.2012 року;

Від кредитора (ПАТ "КБ "Надра " в особі філії Ужгородське РУ ) - ОСОБА_4, головний юриск онсульт довіреність від 14.07.2011 р .,

Від кредитора (ФОП ОСОБА_5 ) - ОСОБА_5 - приватний пі дприємець;

Від боржника - Буря В.В. , в.о. директора;

Від прокуратури Закарпатс ької області - Онуфрій В.І. - прокурор відділу прокурат ури Закарпатської області, п освідчення № 148,

Від сектору з питань банкру тства у Закарпатській област і - ОСОБА_8, представник з а довіреністю №12-13 від 21.12.2011р.

Розпорядник майна - Бахн ин В.В. - арбітражний керую чий,

Суть спору: вирішення питання щодо подальшого про вадження у справі № 5008 /505/2011 про банкрутство Державно го підприємства “Дослідне го сподарство Закарпатського і нституту агропромислового в иробництва національної ака демії аграрних наук України” (Закарпатська область, м.Бер егове, вул.Суворова, 33; код ЄДРП ОУ 00724815, р/р 26000300252 в ЗОУ ВАТ “Держощ адбанк України”, МФО 312364) (пошто ва адреса: 90252, Берегівський рай он, с.В.Бакта, пр.Свободи, 4) відп овідно до положень Закону Ук раїни „Про відновлення плато спроможності боржника або в изнання його банкрутом”,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарськог о суду Закарпатської області № 5008/505/2011 від 15.11.2011р. призначено суд ове засідання по вирішенню п итання щодо подальшого прова дження у справі про банкрутс тво Державного підприємства “Дослідне господарство Зака рпатського інституту агропр омислового виробництва наці ональної академії аграрних н аук України” та зобов' язано комітет кредиторів та розпо рядника майна подати суду в у становленому законом порядк у пропозиції щодо подальшої процедури банкрутства Держа вного підприємства “Дослідн е господарство Закарпатсько го інституту агропромислово го виробництва національної академії аграрних наук Укра їни”.

На виконання ухвали суду го ловою комітету кредиторів по дано протокол засідання комі тету кредиторів Державного п ідприємства “Дослідне госпо дарство Закарпатського інст итуту агропромислового виро бництва національної академ ії аграрних наук України” ві д 06.03.2012р. з письмовим клопотання м до суду про продовження стр оку розпорядження майном та повноважень розпорядника ма йном арбітражного керуючого Бахтин В.В. на один місяць .

Присутні в судовому засід анні представники кредиторі в та боржник підтримали пода не клопотання та просили суд його задовільнити.

Заслухавши учасників судо вого засідання та дослідивши матеріали справи в сукупнос ті, суд прийшов до висновку пр о можливість задоволення кло потання комітету кредиторів про продовження строку проц едури розпорядження майна та повноважень розпорядника ма йна з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону Ук раїни “Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом”, розп орядження майном боржника - с истема заходів щодо нагляду та контролю за управлінням т а розпорядженням майном борж ника з метою забезпечення зб ереження та ефективного вико ристання майнових активів бо ржника та проведення аналізу його фінансового становища.

Відповідно до п.7 ст.13 Закону України “Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ро зпорядник майна, а відповідн о і процедура розпорядження майна боржника, призначаєтьс я на строк не більше ніж на шіс ть місяців. Цей строк може бут и продовжений або скорочени й судом за клопотанням коміт ету кредиторів чи самого роз порядника майна або власника (органу, уповноваженого упра вляти майном) боржника.

Відповідно до п.8 ст.16 Закону України “Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, до компетенції комітету креди торів належить прийняття рі шення про внесення пропозиц ій господарському суду щодо продовження або скорочення с троку процедур розпорядженн я майном боржника чи санації боржника, звернення до госпо дарського суду з клопотанням про відкриття процедури сан ації, визнання боржника банк рутом і відкриття ліквідацій ної процедури.

Станом на день судового роз гляду до суду надійшла пропо зиція (клопотання) від коміте ту кредиторів про продовженн я процедури розпорядження ма йна та продовження повноваже нь розпорядника майна. Інших клопотань, оформлених належ ним чином, від комітету креди торів до суду не надходило.

З огляду на викладене, керую чись ст.ст. 1, 13, 16 Закону України “Про відновлення платоспром ожності боржника або визнанн я його банкрутом”, ст.ст.4-1,86 Гос подарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1. Продовжити проц едуру розпорядження майном та повноваження розпорядник а майном арбітражного керуюч ого Бахтин В.В. Державного підприємства “Дослідне госп одарство Закарпатського інс титуту агропромислового вир обництва національної акаде мії аграрних наук України” н а два місяці.

2. Засідання по вирішенн ю питання щодо подальшого пр овадження у справі відкласт и на 19 квітня 2012 р. о 11:00 год.

3. Зобов' язати коміте т кредиторів та розпорядника майном в установленому Зако ном порядку подати суду проп озиції щодо подальшої процед ури банкрутства Державного п ідприємства “Дослідне госпо дарство Закарпатського інст итуту агропромислового виро бництва національної академ ії аграрних наук України”.

4. Визнати явку уповноважен их представників сторін та у часників провадження у спра ві у судове засідання обов' язковою.

Суддя Й.Й.Кадар

Дата ухвалення рішення 06.03.2012
Зареєстровано 09.03.2012
Оприлюднено 13.03.2012

Судовий реєстр по справі 5008/505/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.08.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.07.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.07.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 14.06.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 22.05.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 22.05.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 05.04.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 06.03.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 01.02.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 23.01.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 15.11.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 29.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 29.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону