Постанова
від 01.02.2012 по справі 11/35-10
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2012 р. Справа № 11/35-10

Вищий господарський суд України у складі колегії су ддів:

головуючого - судді Дерепи В. І.,

суддів : Бондар С.В.,

Грека Б.М. - (доповідача у сп раві)

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційн у скаргу Публічного акціонерного т овариства "Укртелеком" в особ і Харківської філії

на постанову Харківського апеляційно го господарського суду від 17.1 0.11

у справі № 11/35-10

господарського суду Харківської області

за позовом Публічного акціонерного т овариства "Укртелеком" в особ і Харківської філії

до Головного управління з пи тань надзвичайних ситуацій Х арківської обласної державн ої адміністрації

за участю Заступника прокурора Харк івської області

треті особи Харківська обласна держав на адміністрація, Головне фі нансове управління Харківсь кої обласної державної адмін істрації

про стягнення суми

за участю представників в ід:

позивача ОСОБА_1. (дов. від 30.12.11)

прокуратури Громадський С.О. (посв. №42)

В С Т А Н О В И В :

ВАТ "Укртелеком" в особ і Харківської філії ВАТ "Укрт елеком" звернулося до господ арського суду Харківської об ласті з позовом до Головного управління з питань надзвич айних ситуацій Харківської о бласної державної адміністр ації, в якому просив (з урахува нням наступних уточнень позо вної заяви): зобов'язати Голов не управління з питань надзв ичайних ситуацій Харківсько ї облдержадміністрації вико нати умови договору №36-24 від 01.09. 02 в частині підписання актів в иконаних робіт за : січень 2009 ро ку, лютий 2009 року, березень 2009 ро ку, квітень 2009 року, травень 2009 р оку, червень 2009 року, липень 2009 р оку, серпень 2009 року, вересень 2 009 року, жовтень 2009 року, грудень 2009 року. Стягнути з Головного у правління з питань надзвичай них ситуацій Харківської обл держадміністрації на корист ь ВАТ “Укртелеком”в особі Ха рківської філії ВАТ “Укртеле ком” заборгованість у сумі 263 450,29 грн., витрати по сплаті держ мита -

3 601,38 грн. та витрати н а інформаційно-технічне забе зпечення у сумі 236 грн.

Рішенням господарського с уду Харківської області від 06.12.10 (суддя

Лаврова Л.С.) позо в задоволено: зобов'язано Гол овне управління з питань над звичайних ситуацій Харківсь кої облдержадміністрації ви конати умови договору №36-24 від 01.09.02 в частині підписання акті в виконаних робіт за: січень 20 09 року, лютий 2009 року, березень 20 09 року, квітень 2009 року, травень 2009 року, червень 2009 року, липень 2009 року, серпень 2009 року, вересе нь 2009 року, жовтень 2009 року, груд ень 2009 року з ВАТ "Укртелеком" в особі Харківської філії ВАТ "Укртелеком".

Стягнуто з Головного управ ління з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласн ої державної адміністрації на користь ВАТ "Укртелеком" в о собі Харківської філії ВАТ "У кртелеком" 263 450,29 грн. основного боргу, 2719,50 грн. витрат по сплаті держмита, 236 грн. витрат на інфо рмаційно-технічне забезпече ння судового процесу. Відстр очено виконання рішення до 01.0 4.11.

Рішення мотивоване тим, що н евиконання умов договору - не підписання актів виконаних р обіт та несплата відповідаче м заборгованості за надані п озивачем послуги по обслугов уванню та утриманню в стані п остійної готовності апарату ри, прийнятої на експлуатаці йно-технічне обслуговування , завдає значних матеріальни х збитків ВАТ “Укртелеком”. В ідповідач свої договірні зоб ов'язання належним чином не в иконав, внаслідок чого утвор илась заборгованість перед п озивачем в сумі 263 450,29грн.

За результатом апеляційно го перегляду справи Харківсь кий апеляційний господарськ ий суд 17.10.11 (колегія суддів у скл аді: головуючого-судді Погре бняк В.Я., суддів: Гончар Т.В., Сл ободін М.М.) прийняв постанову , якою рішення скасував, в позо ві відмовив. В частині відмов и в позові про зобов'язання пі дписати акти виконаних робіт постанова мотивована тим, що даний спосіб захисту не приз веде до захисту прав, оскільк и відсутній механізм виконан ня такого рішення. В частині в ідмови в стягненні суми, пост анова мотивована тим, що стро к виконання відповідачем зоб ов'язання ще не настав, оскіль ки акти прийнятих робіт не бу ли підписані, а претензія в по рядку ст. 530 Цивільного кодекс у України ним не направлялас я.

Не погоджуючись із постано вою, позивач звернувся до Вищ ого господарського суду Укра їни з касаційною скаргою, в як ій просить її скасувати, ріше ння залишити без змін. Скарга мотивована тим, що суд апеляц ійним судом невірно оцінені обставини справи.

Заслухавши суддю-доповіда ча, розглянувши та обговорив ши доводи касаційної скарги щодо дотримання судом першої та апеляційної інстанції но рм матеріального і процесуал ьного права, колегія суддів В ищого господарського суду Ук раїни вважає, що скарга підля гає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судами попе редніх інстанцій та вбачаєть ся з матеріалів справи, 01.09.02 між Управлінням з питань надзви чайних ситуацій ЦЗН Харківсь кої облдержадміністрації та ВАТ "Укртелеком" укладений до говір №36-24 про експлуатаційно -технічне обслуговування апа ратури та інших технічних за собів оповіщення і зв' язку ЦО.

Відповідно до умов договор у, відповідач передає, а позив ач приймає на себе обов' язк и щодо експлуатаційно-техніч ного обслуговування, апарату ри та інших технічних засобі в оповіщення і зв' язку ЦО зг ідно з відомістю, що додаєтьс я.

Відповідно до п.3.1 вищезазна ченого Договору, оплата за ек сплуатаційно-технічне обслу говування апаратури здійсню ється відповідачем згідно з доданим до цього договору ко шторисно-фінансовим розраху нком. Розрахунки провадяться щомісяця не пізніше 20 числа н аступного місяця на підставі пред'явленого рахунку згідн о з кошторисно-фінансовим ро зрахунком.

Пунктом 3.4 Договору передба чено, що підставою для розрах унку за експлуатаційно-техні чне обслуговування є коштори сно-фінансовий розрахунок та акт виконаних робіт, у якому м ожуть зазначатися випадки ви ходу апаратури і технічних з асобів оповіщення і зв'язку Ц О з ладу, несанкціонованого з апуску, а також неповний обся г виконання робіт з обслугов ування, що тягне за собою змен шення суми перерахувань.

Задовольняючи позов, місце вий господарський суд послав ся на те, що не виконання умов договору відповідач свої дог овірні зобов'язання належним чином не виконав, внаслідок ч ого у нього перед позивачем в иникла заборгованість в сумі

263 450,29грн., тому суд дійшов ви сновку про задоволення позо ву.

Втім, з такими висновками не погодився апеляційний суд, я кий вказав на наступне.

У грудні 2008 року Головним упр авлінням з питань надзвичайн их ситуацій до Харківській ф ілії ВАТ “Укртелеком” направ лено лист №05/1615, в якому вказува лося, що Головне управління з питань надзвичайних ситуаці й не має права подовжити дію д оговору про експлуатаційно-т ехнічне обслуговування апар атури та інших технічних зас обів оповіщення і зв'язку ЦО н а 2009 рік та узгодити кошторисн о-фінансові розрахунки у зв'я зку з відсутністю бюджетних асигнувань, встановлених кош торисами на дані цілі. Але, не зважаючи на це попередження, Харківська філія ВАТ “Укрте леком” продовжувала надсила ти акти виконаних робіт по ек сплуатаційно-технічному обс луговуванню апаратури та інш их технічних засобів оповіще ння та зв'язку ЦО.

В той же час, за умовами дого вору, у разі затримки оплати з а експлуатаційно-технічне об слуговування протягом одног о місяця ВАТ “Укртелеком”, за умови своєчасного і повного виконання ним зобов'язань за цим договором, мало право чер ез місяць після отримання по передження відмовити йому в подальшому наданні послуг. Т аким чином, ВАТ “Укртелеком” мав змогу скористатись прав ами, передбаченими договором , та припинити надання послуг , натомість продовжував їх на давати та надсилати акти вик онаних робіт, які не підписан і, а отже не визнані відповіда чем.

Вимога про зобов'язання від повідача підписати акти не в ідповідає визначеним законо давством способам захисту пр ава та не підлягає задоволен ню.

Колегія суддів Вищого госп одарського суду України вваж ає, що апеляційним судом прав ильно відмовлено в задоволен ні немайнового позову, але бе зпідставно відмовлено в позо ві про стягнення суми заборг ованості та скасовано в цій ч астині рішення суду першої і нстанції.

Так, апеляційний суд цілком правомірно зазначив, що позо вні вимоги про зобов'язання п ідписати акти суперечать при писам ст. 16 ЦК України та ст. 20 ГК України, оскільки позивачем вибраний невірний спосіб за хисту своїх інтересів. Такі в исновки зроблені виходячи з того, що акти виконаних робіт за своєю правовою природою н е є документами, які створюют ь, змінюють чи припиняють пра вовідношення сторін, а є лише первинними документами, які слугують підставою для відо браження в бухгалтерському о бліку фактичного здійснення господарської операції. Біл ьше того, відсутній і механіз м виконання такого рішення с уду.

За таких обставин, постанов а апеляційного суду в частин і відмови в позові про зобов'я зання відповідача виконати у мови договору №36-24 від 01.09.02 в част ині підписання актів виконан их робіт за : січень 2009 року, лют ий 2009 року, березень 2009 року, кві тень 2009 року, травень 2009 року, че рвень 2009 року, липень 2009 року, се рпень 2009 року, вересень 2009 року, жовтень 2009 року, грудень 2009 року , є законною та обґрунтованою та підлягає залишенню без зм ін.

Разом з тим, суд касаційної інстанції вважає, що апеляці йний суд безпідставно відмов ив у позові про стягнення сум и заборгованості та скасував в цій частині рішення суду пе ршої інстанції, яким таку заб оргованість стягнуто.

Згідно ст. 1 Закону України “ Про цивільну оборону”, цивіл ьна оборона України є систем ою органів управління, сил і з асобів, що створюється для ор ганізації і забезпечення зах исту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техно генного, екологічного, приро дного та воєнного характеру. Складовою системи цивільної оборони є системи зв' язку, о повіщення та інформаційного забезпечення. Одним із завда нь цивільної оборони, відпов ідно до ст. 2 Закону, є оповіщен ня населення про загрозу вин икнення надзвичайних ситуац ій у мирний та воєнний часи та постійне інформування його про наявну обстановку.

Постановою Кабінету Мініс трів України від 15.02.99, № 192 затвер джено “Положення про організ ацію оповіщення і зв'язку у на дзвичайних ситуаціях". Згідн о п.5 Положення, підприємства е лектрозв'язку забезпечують н а договірних умовах експлуат аційно-технічне обслуговува ння апаратури і технічних за собів оповіщення та зв'язку Ц О, що належить до сфери управл іння центральних та місцевих органів виконавчої влади, зн аходяться в пунктах управлін ня, на підприємствах, в устано вах і організаціях. Оплата по слуг зв'язку, вартості експлу атаційно-технічного обслуго вування здійснюється за тари фами Держкомзв'язку. Фінансу вання реконструкції, удоскон алення загальнодержавної і р егіональних систем централі зованого оповіщення ЦО, варт ості експлуатаційно-технічн ого обслуговування апаратур и і технічних засобів загаль нодержавної і регіональних с истем централізованого опов іщення та зв'язку ЦО провадит ься за рахунок асигнувань, що передбачаються бюджетами ві дповідних центральних і місц евих органів виконавчої влад и (п.6). Експлуатаційно-технічн е обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщенн я та зв'язку ЦО повинно забезп ечувати підтримання їх у гот овності до виконання завдань у разі загрози або виникненн я надзвичайних ситуацій та з абезпечення сталого управлі ння заходами ЦО (п.51). Експлуата ційно-технічне обслуговуван ня апаратури та інших техніч них засобів оповіщення та зв 'язку ЦО здійснюється згідно з інструкцією про порядок ек сплуатаційно-технічного обс луговування апаратури та інш их технічних засобів оповіще ння і зв'язку ЦО, яка затверджу ється спільним наказом МНС т а Держкомзв'язку (п.52).

Відповідно до постанови Ка бінету Міністрів України від 15.02.99 № 192 спільним наказом Мініс терства України з питань над звичайних ситуацій та у спра вах захисту населення від на слідків Чорнобильської ката строфи і Державного комітету зв'язку та інформатизації Ук раїни від 16.08.00 № 210/119, затверджено Інструкцію про порядок експ луатаційно-технічного обслу говування апаратури та інших технічних засобів оповіщенн я і зв'язку цивільної оборони підприємствами електрозв'яз ку України (далі Інструкція).

У відповідності до пункту 2. 1 зазначеної Інструкції експ луатаційно-технічне обслуго вування апаратури та інших т ехнічних засобів оповіщення і зв'язку цивільної оборони з дійснюється на підставі дого вору.

Так, відповідно до п.п. 55, 56 Пол оження про організацію опові щення і зв'язку у надзвичайни х ситуаціях, затвердженого п остановою Кабінету Міністрі в України від 15.02.99 за №192, капітал ьний ремонт апаратури і техн ічних засобів оповіщення та зв'язку цивільної оборони ви конується підприємствами ел ектрозв'язку за рахунок кошт ів власника на підставі окре мих договорів.

На виконання вищезазначен ої постанови Кабінету Мініст рів України, між Головним упр авлінням з питань надзвичайн их ситуацій обласної державн ої адміністрації та Харківсь кою філією ВАТ “Укртелеком”0 1.09.02 укладено договір № 36-24 про ек сплуатаційно-технічне обслу говування апаратури та інших технічних засобів оповіщенн я і зв'язку ЦО (далі договір), ді я якого відповідно до умов ць ого договору подовжувалася н а кожний наступний рік. Даний договір розірваний у встано вленому порядку не був.

Позивач свої зобов'язання в иконав, щомісяця, у встановле ний Договором термін направл яв на адресу відповідача акт виконаних робіт та рахунок з гідно затвердженого коштори су, що підтверджується матер іалами справи та не заперечу ється відповідачем. Відповід ач свої договірні зобов' яза ння належним чином не викона в, внаслідок чого утворилась заборгованість в сумі 263450,29грн . сума заборгованості відпов ідачем не заперечується. Фак тично відповідач відмовляєт ься прийняти роботи з огляду на відсутність у нього кошті в для їх оплати (а.с. 90,т.1).

Відповідно до 193 Господарсь кого кодексу України суб'єкт и господарювання та інші уча сники господарських відноси н повинні виконувати господа рські зобов'язання належним чином відповідно до закону, і нших правових актів, договор у, а за відсутності конкретни х вимог щодо виконання зобов 'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно с тавляться. Кожна сторона пов инна вжити усіх заходів, необ хідних для належного виконан ня нею зобов'язання, враховую чи інтереси другої сторони т а забезпечення загальногосп одарського інтересу.

Згідно зі статтею 527 Цивільн ого кодексу України, боржник зобов'язаний виконати свій о бов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інш е не встановлено договором а бо законом, не випливає із сут і зобов'язання чи звичаїв діл ового обороту. За умовами час тини 1 статті 530 Цивільного код ексу України якщо у зобов'яза нні встановлений строк (терм ін) його виконання, то воно під лягає виконанню у цей строк (т ермін).Стаття 525 Цивільного ко дексу України встановлює, що одностороння відмова від зо бов'язання або одностороння зміна його умов не допускаєт ься, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зі змісту вищевказаних ста тей вбачається, що порушення договірних зобов'язань відп овідачем (не підписання ним а ктів приймання-передачі посл уг та ненадання обґрунтовано ї відмови від їх підписання) н е може тягнути за собою наста ння для нього позитивних нас лідків у вигляді звільнення від зобов'язання оплатити от римані послуги.

За таких обставин місцевий суд позовні вимоги про стягн ення суми правомірно задовол ьнив. У апеляційного суду не б уло підстав для скасування з аконного і обґрунтованого рі шення в цій частині. Тому в час тині позовних вимог про стяг нення суми заборгованості по станову Харківського апеляц ійного господарського суду с лід скасувати, а рішення госп одарського суду Харківської області в цій частині - залиш ити без змін.

На підставі наведеного, кер уючись ст.ст. 1115, 1117, 1119, 11111 ГПК Украї ни Вищий господарський суд У країни,

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Публі чного акціонерного товарист ва "Укртелеком" в особі Харків ської філії задовольнити час тково.

Постанову Харківського ап еляційного господарського с уду від 17.10.11 у справі №11/35-10 в части ні відмови в позові щодо стяг нення з Головного управління з питань надзвичайних ситуа цій Харківської облдержадмі ністрації на користь ВАТ “Ук ртелеком” в особі Харківсько ї філії ВАТ “Укртелеком” заб оргованість у сумі 263450,29 грн. ска сувати. Рішення господарсько го суду Харківської області від 06.12.10 у справі №11/35-10 в цій части ні залишити без змін.

В частині відмови в позові щ одо зобов'язання Головного у правління з питань надзвичай них ситуацій Харківської обл держадміністрації виконати умови договору №36-24 від 01.09.02 в ча стині підписання актів викон аних робіт за : січень 2009 року, л ютий 2009 року, березень 2009 року, к вітень 2009 року, травень 2009 року, червень 2009 року, липень 2009 року, серпень 2009 року, вересень 2009 рок у, жовтень 2009 року, грудень 2009 ро ку, постанову Харківського а пеляційного господарського суду від 17.10.11 у справі №11/35-10 залиш ити без змін.

Головуючий - суддя В. Дерепа

Судді С. Бондар

Б. Грек

Дата ухвалення рішення01.02.2012
Оприлюднено05.02.2012

Судовий реєстр по справі —11/35-10

Ухвала від 09.02.2017

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Пуль О.А.

Ухвала від 30.06.2016

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Бабакова Л.М.*

Ухвала від 27.10.2015

Господарське

Господарський суд Сумської області

Левченко Павло Іванович

Ухвала від 20.09.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Черленяк М.І.

Ухвала від 20.09.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Черленяк М.І.

Ухвала від 20.09.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Черленяк М.І.

Ухвала від 20.09.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Черленяк М.І.

Ухвала від 20.09.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Черленяк М.І.

Ухвала від 20.09.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Черленяк М.І.

Ухвала від 08.09.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Черленяк М.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні