ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВ НИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

10 січня 2012 року 10:27 № 2а-13670/11/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі:

Головуючого - судді Дегт ярьової О.В.,

при секретарі судового зас ідання Безсчасній Я.С.,

за участю представників:

позивача - ОСОБА_1 (до віреність від 13.10.2011р. б/н),

відповідача - ОСОБА_2 (довіреність від 03.01.2012р. № 8/9/10-009),

розглянувши у відкритому с удовому засіданні адміністр ативну справу

за позовом Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Експо-Плюс»

до Держаної податкової інс пекції у Голосіївському райо ні міста Києва

про визнання незаконним та ск асування податкового повідо млення-рішення від 10 вересня 2 011 року № 00001332307/0, -

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Експо-Плюс»заявл ені позовні вимоги до ДПІ у Го лосіївському районі м. Києва про визнання незаконним та с касування податкового повід омлення-рішення від 10 вересня 2011 року № 00001332307/0.

В обґрунтування позовних в имог позивач посилається на те, що ним були виконані усі за конодавчі умови для формуван ня податкового кредиту, а том у спірне податкове повідомле ння - рішення є протиправним та підлягає скасуванню.

Відповідач проти позову за перечував. В обґрунтування с воїх заперечень посилається на те, що висновки акта переві рки не були спростовані пози вачем та свідчать про заниже ння позивачем сум податковог о зобов' язання з податку на додану вартість, а тому донар ахування спірним податковим повідомленням - рішення сум податку на додану вартість т а застосування штрафних (фін ансових) відповідає вимогам законодавства.

В судових засіданнях предс тавники позивача підтримали позовні вимоги та просили їх задовольнити.

Представники відповідача у судових засіданнях запереч ували проти позовних вимог т а просили відмовити в їх задо воленні.

Заслухавши пояснення пред ставників сторін, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з' ясувавши всі факти чні обставини справи, об' єк тивно оцінивши докази, які ма ють юридичне значення для ро згляду справи і вирішення сп ору по суті, суд дійшов виснов ку, що позовні вимоги підляга ють задоволенню з огляду на т аке.

В ході судового розгляду бу ло встановлено, що ТОВ «Експо -Плюс»було зареєстровано Гол осіївською районною державн ої адміністрацією у м. Києві 08 листопада 2007 року № 10681020000021330 (іден тифікаційний код 35509577).

ТОВ «Експо-Плюс»перебуває на обліку як платник податкі в в ДПІ у Голосіївському райо ні м. Києва з 09 листопада 2007 року згідно Довідки про взяття на облік платника податків (Фор ма № 4-ОПП) від 04 червня 2008 року № 53 125/10/29-218.

У період, за який проводилас ь перевірка, відповідно до Св ідоцтва про реєстрацію платн ика податку на додану вартіс ть від 17 липня 2008 року № 100129129, вида ного ДПІ у Голосіївському ра йоні м. Києва, індивідуальний податковий номер - 355095726500, ТОВ « Експо-Плюс»було зареєстрова но платником податку на дода ну вартість з 19 листопада 2007 ро ку по 27 листопада 2009 року.

Свідоцтва про реєстрацію п латника податку на додану ва ртість від 17 липня 2008 року № 100129129 б уло анульовано 27 листопада 2009 р оку.

Відповідно до Довідки з Єди ного державного реєстру підп риємств та організацій Украї ни АА № 003296 від 02 червня 2008 року до видів діяльності ТОВ «Експо -Плюс»за КВЕД відноситься, зо крема 70.12.0 Купівля та продаж вл асного нерухомого майна, 65.23.0 І нше фінансове посередництво , 74.11.2 Нотаріальна та інша юриди чна діяльність, 74.13.0 Дослідженн я кон' юнктури ринку та вияв лення суспільної думки, 74.20.1 Ді яльність у сфері інжинірингу , 74.87.0 Надання інших комерційни х послуг.

Посадові особи ДПІ у Голосі ївському районі м. Києва на пі дставі направлення від 14 липн я 2011 року № 2145/23-70 та наказу від 12 ли пня 2011 року № 2005 та на виконання постанови старшого слідчого з ОВС слідчого управління ПМ ДПА України, підполковника п одаткової міліції В.І. Небе люка від 21 березня 2011 року про вели документальну позаплан ову виїзну перевірку ТОВ «Ек спо-Плюс»(код ЄДРПОУ 35509577) стосо вно взаємовідносин з ТОВ КФ « Престиж-Трейд»(код за ЄДРПОУ 34645092), ТОВ «Сітілайн»(код за ЄДР ПОУ 32445867), ТОВ «Універсалсервіс -ЛТД»(код за ЄДРПОУ 33921977), ТОВ «Фа гот»(код за ЄДРПОУ 31608110), ТОВ «Кс оракс»(код за ЄДРПОУ 35912189), ПП «Н ота Плюс»(код за ЄДРПОУ 33401459), ТО В «Аверт-Сейл»(код за ЄДРПОУ 34 587057), ТОВ КФ «Універсал-Трейд»(к од за ЄДРПОУ 24585725), ТОВ «Стройбуд мастер»(код за ЄДРПОУ 34809090), ТОВ «Матрікс-Люкс»(код за ЄДРПОУ 36060216), ТОВ ФК «Фагот»(код за ЄДРП ОУ 32049508), ЗАТ «МПК»(код за ЄДРПОУ 32668301), ПП «Урай»(код за ЄДРПОУ 3388027 0), ПП «ТЕК»(код за ЄДРПОУ 33493230), ТО В «Клондайк»(код за ЄДРПОУ 3211378 2), ТОВ «Сільва та Гавана Груп»(код за ЄДРПОУ 34881621), ТОВ «Укрспецстрой-СК»(код за ЄДР ПОУ 33922001) та ПП «Афіна Інтернешл »(код за ЄДРПОУ 31156055) та ТОВ «Буд івельно-монтажне управління -025»(код за ЄДРПОУ 35316968) за період з 01.01.2007р. по 31.12.2009р., за результатам и якої було складено Акт в ід 29 липня 2011 року № 363/1-23-70-35509577.

В ході перевірки було встан овлено у підприємств, з якими ТОВ «Експо-Плюс»мало правов ідносини (ТОВ «Будівельно-мо нтажне управління-025»та ТОВ «К лондайк»), згідно податкової звітності відсутні трудові ресурси, виробниче обладнанн я, транспортне та торгівельн е обладнання, сировина, матер іали для здійснення основног о виду діяльності, тобто відс утні адміністративно-господ арські можливості на виконан ня господарських зобов' яза нь по укладених угодах та від сутні фактичні дії, спрямова ні на виконання взятих на себ е зобов' язань, що свідчить п ро відсутність наміру у ТОВ « Будівельно-монтажне управлі ння-025»та ТОВ «Клондайк»на ств орення правових наслідків, я кі обумовлювались цими право чинами, тобто про фіктивніст ь укладених з ТОВ «Експо-Плюс »угод.

Перевіркою було також вста новлено, що відповідно поста нови старшого слідчого з ОВС Слідчого управління податко вої міліції ДПА України підп олковника податкової міліці ї Небелюка В.І. встановлен о, що слідчим управлінням под аткової міліції ДПА України розслідується кримінальна с права № 69-0105 порушена за фактам и фіктивного підприємництва і умисного ухилення від спла ти податків, вчинених невста новленими особами за поперед ньою змовою групою осіб - учас никами очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної орга нізації, з незаконного прове дення користувачів злочинни ми послугами вказаної органі зації, з незаконного проведе ння безготівкових коштів у г отівку, за ознаками злочинів передбачених ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 2, ст . 212 ч. 3, ст. 27 ч. 5 Кримінального код ексу України.

Для функціонування зазнач еної схеми вказана група осі б, без справжнього наміру зді йснювати діяльність, пов' яз ану з виробництвом та продаж ем ТМЦ, виконання робіт або на данням послуг, в порушення вс тановленого законодавством порядку здійснення підприєм ницької діяльності, створили та придбали ряд суб' єктів п ідприємницької діяльності з ареєстрованих на «підставни х»осіб, серед яких ТОВ «Клонд айк»та ТОВ «Будівельно-монта жне управління-025», які здійсн ювали операції щодо незаконн ого переказу безготівкових к оштів, перерахованих з поточ них рахунків різних суб' єкт ів підприємницької діяльнос ті будь-якої форми власності через поточні рахунки ФСПД, у готівку.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки даних підприємств вказана група ос іб документально оформлювал а неіснуючі операції та отри мання ТМЦ, робіт, послуг, дані документи передавались замо вникам послуг для їх відобра ження в бухгалтерському і по датковому обліку, з метою нез аконного формування податко вого кредиту і валових витра т, заниження своїх податкови х зобов' язань з податку на д одану вартість і податку на п рибуток підприємства, незако нного відшкодування ПДВ.

З урахуванням викладеного в акті перевірки зроблено ви сновок про нікчемність, укла дених ТОВ «Експо-Плюс»з ТОВ « Будівельно-монтажне управлі ння-025»та ТОВ «Клондайк»угод, та зроблено висновок про пор ушення ТОВ «Експо-Плюс», зокр ема пп. 7.4.1, пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону Ук раїни «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. № 168/9/-ВР та п . 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодек су України, що призвело до зав ищення підприємством залишк у від' ємного значення, який після бюджетного відшкодува ння включається до складу по даткового кредиту наступног о податкового періоду (р. 26 Дек ларації з ПДВ) у сумі 136 256, 00 грн., а саме по періодах: у квітні 2008 р оку у сумі 42, 00 грн., у травні 2008 ро ку у сумі 50 303, 00 грн., у червні 2008 ро ку у сумі 12 464, 00 грн., у липні 2008 рок у 45 243, 00 грн., у серпні 2008 року у сум і 5 051, 00 грн., у грудні 2008 року у сум і 9 483, 00 грн., у червні 2009 року у сум і 13 670, 00 грн., а також до заниження суми ПДВ, яка підлягає нараху ванню до сплати в бюджет за пі дсумками поточного звітного періоду (р. 27 Декларації з ПДВ) на загальну суму 49 813, 00 грн., а сам е: за квітень 2008 року в розмірі 49 813, 00 грн.

Позивач подав до податково го органу заперечення на Ак т перевірки 05 серпня 2011 року № 05/01.

У висновку відповідача, скл аденого за результатами розг ляду заперечень, від 10 серпня 2011 року № 80/1-23-70-35509577, було зазначено про проведення перевірки у в ідповідності з вимогами чинн ого законодавства та відсутн ості підстав для перегляду в исновків акта перевірки.

10 серпня 2011 року ДПІ у Голосії вському районі м. Києва на під ставі Акта перевірки при йняла податкове повідомленн я - рішення № 0000133307/0, яким згідно з підпунктом 54.3.2 п. 54.3 ст. 54, абзацо м першим п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України за порушенн я вимог пп. 7.4.1, пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закон у України «Про податок на дод ану вартість»ТОВ «Експо-Плюс »збільшено суму грошового зо бов' язання з податку на дод ану вартість в розмірі 62 266, 20 гр н., у тому числі 49 813, 00 грн. - осно вний платіж та 12 453, 20 грн. - штра фні (фінансові) санкції.

При вирішенні спору суд вих одить з наступного.

Відповідно до п. 1.7 ст. 1 Закону України «Про податок на дода ну вартість»від 03 квітня 1997 рок у № 168/97-ВР (який діяв на момент ви никнення спірних правовідно син та визначав платників по датку на додану вартість, об' єкти, базу та ставки оподатку вання, перелік неоподатковув аних та звільнених від опода ткування операцій, особливос ті оподаткування експортних та імпортних операцій, понят тя податкової накладної, пор ядок обліку, звітування та вн есення податку до бюджету) (да лі - Закон № 168/97-ВР) податковий кредит - сума, на яку платник п одатку має право зменшити по даткове зобов' язання звітн ого періоду, визначена згідн о з цим Законом.

Згідно підпункту 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 З акону № 168/97-ВР податковий креди т звітного періоду визначаєт ься виходячи із договірної (к онтрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня зви чайних цін, у разі якщо догові рна ціна на такі товари (послу ги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податк ів, нарахованих (сплачених) пл атником податку за ставкою, в становленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 81 цього Закону, про тягом такого звітного період у у зв' язку з:

- придбанням або виготовлен ням товарів (у тому числі при ї х імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в о податковуваних операціях у м ежах господарської діяльнос ті платника податку;

- придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фонді в (основних засобів, у тому чис лі інших необоротних матеріа льних активів та незавершени х капітальних інвестицій в н еоборотні капітальні активи ), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використан ня у виробництві та/або поста вці товарів (послуг) для опода тковуваних операцій у межах господарської діяльності пл атника податку.

Підпунктом 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону № 168/97-ВР передбачено, що датою в иникнення права платника под атку на податковий кредит вв ажається дата здійснення пер шої з подій:

- або дата списання коштів з банківського рахунку платни ка податку в оплату товарів (р обіт, послуг), дата виписки від повідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з ви користанням кредитних дебет ових карток або комерційних чеків;

- або дата отримання податко вої накладної, що засвідчує ф акт придбання платником пода тку товарів (робіт, послуг).

Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованог о) податку у зв' язку з придба нням товарів (послуг), не підтв ерджені податковими накладн ими чи митними деклараціями (іншими подібними документам и згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту) (абзац перший підпунк ту 7.4.5 п. 7.5 ст. 7 Закону № 168/97-ВР).

Підпунктом 7.2.3 п. 7.2 ст. 7 Закону № 168/97-ВР визначено, що податков а накладна складається у мом ент виникнення податкових зо бов' язань продавця у двох п римірниках. Оригінал податко вої накладної надаються поку пцю, копія залишається у прод авця товарів (робіт, послуг).

Податкова накладна є звітн им податковим документом і о дночасно розрахунковим доку ментом.

Податкова накладна випису ється на кожну повну або част кову поставку товарів (робіт , послуг). У разі коли частка то вару (робіт, послуг) не містить відокремленої вартості, пер елік (номенклатура) частково поставлених товарів зазнача ється в додатку до податково ї накладної у порядку, встано вленому центральним органом державної податкової служби України, та враховується у ви значенні загальних податков их зобов' язань.

Обов' язкові реквізити по даткової накладної визначен і в підпункті 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону № 168/97-ВР.

Абзацом першим підпункту 7.2 .4 п. 7.2 ст. 7 Закону № 168/97-ВР передбач ено, що право на нарахування п одатку та складання податков их накладних надається виклю чно особам, зареєстрованим я к платники податку у порядку , передбаченому статтею 9 цьог о Закону.

Відповідно до абзацу першо го п. 2 Порядку заповнення пода ткової накладної, затверджен ої наказом Державної податко вої адміністрації України ві д 30 травня 1997 року № 165, зареєстро вано в Міністерстві юстиції України від 23 червня 1997 року за № 233/2037, (який діяв на момент вини кнення спірних правовідноси н)(далі - Порядок) податкову на кладну складає особа, яка зар еєстрована як платник податк у в податковому органі і якій присвоєно індивідуальний по датковий номер платника пода тку на додану вартість.

Пунктом п' ятим Порядку пе редбачено, що податкова накл адна вважається недійсною у разі її заповнення іншою осо бою, ніж вказаною у пункті 2 да ного Порядку.

Податкова накладна дає пра во покупцю, зареєстрованому як платник податку, на включе ння до податкового кредиту в итрат по сплаті податку на до дану вартість (п. 6.2 Порядку).

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерськи й облік та фінансову звітніс ть в Україні»від 16 липня 1999 рок у № 996 - ХІV (в редакції на момент с пірних правовідносин)(далі - Закон № 996 - ХІV), який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалт ерського обліку та складання фінансової звітності в Укра їні, бухгалтерський облік є о бов' язковим видом обліку, я кий ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статис тична та інші види звітності , що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на дан их бухгалтерського обліку.

В розумінні Закону № 996 - ХІV первинний документ - докумен т, який містить відомості про господарську операцію та пі дтверджує її здійснення.

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону № 996 - Х ІV підставою для бухгалтерсь кого обліку господарських оп ерацій є первинні документи, які фіксують факти здійснен ня господарських операцій. П ервинні документи повинні бу ти складені під час здійснен ня господарської операції, а якщо це неможливо - безпосере дньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування о броблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені обліко ві документи можуть бути скл адені на паперових або машин них носіях і повинні мати так і обов' язкові реквізити: на зву документа (форми); дату і м ісце складання; назву підпри ємства, від імені якого склад ено документ; зміст та обсяг г осподарської операції, одини цю виміру господарської опер ації; посади осіб, відповідал ьних за здійснення господарс ької операції і правильність її оформлення; особистий під пис або інші дані, що дають змо гу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні го сподарської операції (ч. 2 ст. 9 З акону № 996 - ХІV).

Відповідно до п. 2.1 Положення про документальне забезпече ння записів у бухгалтерськом у обліку, затвердженого нака зом Міністерства фінансів Ук раїни від 24 травня 1995 року № 88, за реєстрованого в Міністерств і юстиції України 05 червня 1995 р оку за № 168/704 (в редакції на момен т спірних правовідносин)(дал і - Положення), яке встановлю є порядок створення, прийнят тя і відображення у бухгалте рському обліку, а також збері гання первинних документів, облікових регістрів, бухгалт ерської звітності підприємс твами, їх об' єднаннями та го спрозрахунковими організац іями (крім банків) незалежно в ід форм власності (підприємс тва), установ та організацій, о сновна діяльність яких фінан сується за рахунок коштів бю джету (установи), первинні док ументи - це письмові свідоцтв а, що фіксують та підтверджую ть господарські операції, вк лючаючи розпорядження та доз воли адміністрації (власника ) на їх проведення.

Господарські операції - це ф акти підприємницької та іншо ї діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов' язань і фінансових результат ів.

Первинні документи повинн і бути складені у момент пров едення кожної господарської операції або, якщо це неможли во, безпосередньо після її за вершення. При реалізації тов арів за готівку допускається складання первинного докуме нта не рідше одного разу на де нь на підставі даних касових апаратів, чеків тощо. (п. 2.2 Поло ження).

В силу п. 2.4 Положення первинн і документи (на паперових і ма шинозчитуваних носіях інфор мації) для надання їм юридичн ої сили і доказовості повинн і мати такі обов' язкові рек візити: назва підприємства, у станови, від імені яких склад ений документ, назва докумен та (форми), код форми, дата і міс це складання, зміст господар ської операції та її вимірни ки (у натуральному і вартісно му виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення госп одарської операції і складан ня первинного документа.

Залежно від характеру опер ації та технології обробки д аних до первинних документів можуть бути включені додатк ові реквізити: ідентифікацій ний код підприємства, устано ви з Державного реєстру, номе р документа, підстава для зді йснення операцій, дані про до кумент, що засвідчує особу-од ержувача тощо.

Усі первинні документи, обл ікові регістри і бухгалтерсь ка звітність повинні складат ись українською мовою. Поряд з українською мовою може зас тосовуватися інша мова у пор ядку, визначеному статтею 11 За кону України «Про мови в Укра їні»(п. 1.3 Положення).

Аналіз викладених норм сві дчить про те, що податковий кр едиту формується за наслідка ми реальної господарської оп ерації, що підтверджується п ервинними документами, в рам ках господарської діяльност і платника податків.

В ході судового розгляду та кож було встановлено, що пози вачем було укладено з ТОВ «Бу дівельно-монтажне управлінн я-025»Договір про виконання роб іт від 07 квітня 2008 року № б/н (дал і - Договір), за умовами п. 2.1 Ро зділу 2 якого ТОВ «Будівельно -монтажне управління-025»(Викон авець) зобов' язується викон ати за поетапними завданнями ТОВ «Експо-Плюс»(Замовника), я кі складаються окремими дода тками до Договору, а Замовник зобов' язується прийняти до оплати ремонтно-оздоблюваль ні роботи по Об' єкту.

Відповідно до Розділу 1 Дого вору терміни, що вживаються в цьому договорі, означають на ступне: «Сторони»- Замовник і Виконавець, «Договір»- даний договір, включаючи всі Додат ки до нього, Доповнення і угод и, що підписані Сторонами на виконання предмету Догов ору, визначеного п. 2, «Об' єкт »- нежилі приміщення № 102,103 житл ового комплексу, розташовано го за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жи лянська, 59.

Загальна вартість робіт, як і Виконавець зобов' язаний в иконати відповідно до предме ту цього Договору, є сумою всі х додатків складених і підпи саних сторонами за період ді ї договору (п.4.1 Розділу 4 Догово ру).

Договірна ціна переглядає ться сторонами в обов' язков ому порядку в сторону збільш ення за наступних обставин: з міни обсягів і складу Проект них робіт за рішенням Замовн ика, зупинка виконання робіт за рішенням Замовника, зміна рішення або з вини Замовника строків виконання Проектних робіт ( п. 4.2 Розділу 4 Договору).

Виконавець зобов' язаний виконати передбачені предме том цього Договору ремонтні роботи строком вказаним у до датку, який обраховується ві д дати надходження коштів на рахунок Виконавця (п. 5.1 Розділ у 5 Договору).

Відповідно п. 6.1 та п. 6.2 Розділ у 6 Договору для забезпечення виконання робіт, передбачен их предметом цього Договору, Замовник не пізніше 5 (п' яти) календарних днів з дати підп исання Сторонами кожног о додатку сплачує Виконавцю в якості завдатку Аванс в розмірі 80% (вісімдесят відсот ків) від ціни вказаної у додат ку. Оплата решти 20 % (двадцяти ві дсотків) від ціни вказаної у д одатку, здійснюється Замовни ком протягом 5 (п' яти) календа рних днів після підписання Сторонами Акту приймання-п ередачі робіт.

Здача-приймання виконаних робіт оформляється Актом приймання виконаних робіт (п . 7.1 Розділу 7 Договору).

Договір вступає в силу післ я його підписання, а також усі х додатків до нього і діє до по вного його виконання Сторо нами. Усі додатки та додатк ові угоди до цього Договору є невід' ємною частиною (п. 9.7, п. 9.8 Розділу 9 Договору).

До Договору були складені с торонами Договору Додаток № 1 від 14 квітня 2008 року, Додаток № 2 від 27 травня 2008 року, Додаток № 3 від 23 липня 2008 року, Додаток № 5 в ід 03 грудня 2008 року, якими переб лагалось перелік та вартість ремонтних робіт третього ет апу по облаштуванню Об' єкту .

При цьому згідно свідоцтво про право власності від 14 гру дня 2007 року та від 10 липня 2008 року , виданих на підставі наказів Головного управління комуна льної власності від 14 грудня 2 007 року № 1617-В та від 10 липня 2008 року № 968-В, ТОВ «Експо-Плюс»(ідентиф ікаційний код 35509577) належать на праві приватної власності н ежилі приміщення з № 1 по № 4 (гру пи приміщень № 3) та № 1 (групи пр иміщень № 126) загальною площею 1151,00 кв. м. та 212,60 кв. м., які розташов ані за адресою: м. Київ, вул. Жил янська, 59 (літера А).

Фактичне виконання вказан ого договору підтверджуєтьс я Актами здачі - прийнят тя робіт (надання послуг) від 1 9 грудня 2008 року № ОУ-1512/5 на загаль ну вартість ремонтних робіт з ПДВ 56 898, 00 грн. (47 415, 00 грн. - без ПД В), від 27 серпня 2008 року № ОУ-2308/7 на загальну вартість ремонтних робіт з ПДВ 151 527, 96 грн. (126 273, 30 грн. - без ПДВ), від 09 липня 2008 року № ОУ -1803/8 на загальну вартість ремон тних робіт з ПДВ 373 911, 00 грн. (311 592, 50 г рн. - без ПДВ), від 09 липня 2008 рок у № ОУ-1803/10 на загальну вартість ремонтних робіт з ПДВ 377 270, 96 грн . (314 392, 47 грн. - без ПДВ).

Згідно вказаних актів Вико навцем були проведені роботи по Договору та згідно Додатк ів № 1, № 2, № 3 та № 5 до нього. Сторон и претензій одна до одної не м ають.

ТОВ «Будівельно-монтажне у правління-025»виписало позива чу наступні податкові наклад ні: від 08 грудня 2008 року № 209 на заг альну суму 45 518, 40 грн., в тому числ і 7 586, 40 грн. - податок на додану вартість, від 22 грудня 2008 року № 212 на загальну суму 11 379, 60 грн., в т ому числі 1 896, 60 грн. - податок н а додану вартість, від 28 серпн я 2008 року № 145 на загальну суму 30 3 05, 59 грн., в тому числі 5 050, 93 грн. - п одаток на додану вартість, ві д 09 липня 2008 року № 111 на загальну суму 74 782, 20 грн., в тому числі 12 463, 70 грн. - податок на додану варт ість, від 23 липня 2008 року № 126 на за гальну суму 121 222, 37 грн., в тому чи слі 20 203, 73 грн. - податок на дода ну вартість, від 30 липня 2008 року № 129 на загальну суму 75 454, 19 грн., в тому числі 12 575, 70 грн. - податок на додану вартість, від 30 трав ня 2008 року № 67 на загальну суму 30 1 816, 77 грн., в тому числі 50 302, 80 грн. - податок на додану вартість, в ід 14 квітня 2008 року № 50 на загаль ну суму 299 128, 80 грн., в тому числі 49 854, 80 грн. - податок на додану ва ртість, згідно яких поставле ні ремонтні роботи по Догово ру та згідно Додатків № 1, № 2, № 3 т а № 5 до нього.

В ході судового розгляду б уло також встановлено, що між ТОВ «Експо-Плюс»та ТОВ «Клон дайк»було укладено усну угод у про постачання системи вен тиляції DAIKIN RZQ 200 B8W1B.

Факт поставки підтверджує ться видатковою накладною ві д 19 червня 2009 року № КЛ-1706/01 на сист ему вентиляції DAIKIN RZQ 200 B8W1B вартіст ю 82 020, 00 грн., в тому числі 13 670, 00 грн. - податок на додану вартіст ь.

ТОВ «Клондайк»при поставц і системи вентиляції виписал о податкову накладну від 19 чер вня 2009 року № 1906/01 на загальну сум у 82 020, 00 грн., в тому числі 13 670, 00 грн. - податок на додану вартіст ь.

Відповідно до Акта прий мання - передачі (внутрішньо го переміщення)(форма № ОЗ-1) ві д 30 червня 2009 року ТОВ «Експо-Пл юс», який в силу Наказу Мініст ерства статистики України ві д 29 грудня 1995 року № 352 «Про затве рдження типових форм первинн ого обліку»застосовується д ля оформлення зарахування до складу основних засобів окр емих об' єктів, для обліку вв оду їх в експлуатацію, за виня тком тих випадків, коли введе ння об' єктів в дію повинно у відповідності з існуючим за конодавством оформлятися в о собливому порядку, для оформ лення внутрішнього переміще ння основних засобів із одно го цеху (відділу, дільниці) в і нший, для оформлення передач і основних засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію, а т акож для виключення із склад у основних засобів при перед ачі іншому підприємству (орг анізації), на підставі наказу по ТОВ «Експо-Плюс»від 30 черв ня 2009 року було введено в експл уатацію систему вентиляції D AIKIN.

Оплата вартості ремонтних робіт та вартості системи ве нтиляції підтверджується ба нківськими виписками по раху нку ТОВ «Експо-Плюс»з відміт ками банку, копії яких наявні в матеріалах справи.

Отже, позивачем придбавали сь ремонті роботи власного н ежилого приміщення та основн і фонди (системам вентиляції ).

Крім того, основний вид діял ьності позивача - Купівля та п родаж власного нерухомого ма йна.

Зазначені вище податкові н акладні містять усі законода вчо встановлені реквізити, п ередбачені підпунктом 7.2.1 п. 7.2 с т. 7 Закону № 168/97-ВР.

Відповідачем не було надан о доказів того, на момент випи ски податкових накладних ТОВ «Будівельно-монтажне управл іння-025»та ТОВ «Клондайк»або п озивач не були платниками по датку на додану вартість чи ї х реєстрація в якості платни ка податку на додану вартіст ь була анульована.

Суми податку на додану варт ість за вказаними операціями були включені до складу пода ткового кредиту відповідних періодів та відображені в по даткових деклараціях за ці п еріоди, зокрема в Додатку № 5 (Р озшифровка податкових зобов ' язань та податкового креди ту в розрізі контрагентів).

Відповідно до ч. 4 ст. 70 Кодекс у адміністративного судочин ства України обставини, які з а законом повинні бути підтв ерджені певними засобами док азування, не можуть підтверд жуватися ніякими іншими засо бами доказування, крім випад ків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

Частиною 1 ст. 70 Кодексу адмін істративного судочинства Ук раїни визначено, що належним и є докази, які містять інформ ацію щодо предмету доказуван ня. Суд не бере до розгляду док ази, які не стосуються предме ту доказування.

Предметом доказування є об ставини, якими обґрунтовують ся позовні вимоги чи запереч ення або які мають інше значе ння для вирішення справи (при чини пропущення строку для з вернення до суду тощо) та які н алежить встановити при ухвал енні судового рішення у спра ві (ч. 1 ст. 138 Кодексу адміністра тивного судочинства України ).

Посилання відповідача на о бставини господарської діял ьності контрагентів позивач а судом не беруться до уваги, о скільки вказані обставини не підтверджені належними та д опустимими доказами та самі по собі не спростовують факт здійснення господарської оп ерації.

В ході судового розгляду бу ло встановлено, що криміналь на справа, на яку є посилання в акті перевірки, по обвинувач енню ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_11, ОСОБА_12, зокр ема у фіктивному підприємниц тві та ухиленні від сплати по датків при створенні та діял ьності ТОВ «Клондайк»та ТОВ «Будівельно-монтажне управл іння-025», на даний момент переб уває на розгляді в Шевченків ському районному суді м. Києв а та рішення по справі ще не пр ийнято, що підтверджується л истом Шевченківського район ного суду м. Києва від 05 грудня 2011 року С-50, надісланому у відпо відь на судовий запит.

В розумінні кримінально-пр оцесуального законодавства України, належними засобами , які б підтверджували відпов ідні юридичні факти (зокрема , вину службових осіб ТОВ «Кло ндайк»та ТОВ «Будівельно-мон тажне управління-025»у фальсиф ікації бухгалтерських чи інш их документів), є відповідні с удові рішення, що набрали зак онної сили.

Відповідачем не надано док азів того, що на момент провед ення перевірки та розгляду с прави були прийняті такі суд ові рішення і вони набрали за конної сили.

Крім того, в силу п. 1.3 ст. 1 Зако ну № 168/97-ВР платник податку - осо ба, яка згідно з цим Законом зо бов' язана здійснювати утри мання та внесення до бюджету податку, що сплачується поку пцем, або особа, яка імпортує т овари на митну територію Укр аїни.

Згідно з п. 10.2 ст. 10 Закону № 168/97-В Р платники податку відповіда ють за дотримання достовірно сті та своєчасності визначен ня сум податку, а також за повн оту та своєчасність його вне сення до бюджету відповідно до закону.

Частиною другою ст. 61 Консти туції України встановлений і ндивідуальний характер юрид ичної відповідальності.

При цьому суд зазначає, що п оложеннями Закону № 168/97-ВР, які регулювали порядок формуван ня податкового кредиту, не бу ла передбачена залежність по даткового кредиту покупця ві д декларування сум податково го зобов' язання продавцем, а також не встановлено того, щ о платник податку несе відпо відальність за декларування та сплату податку його контр агентами.

З огляду на те, що по справі б уло встановлено реальне здій снення господарської операц ії та її зв' язок з господарс ькою діяльністю позивача, на явність належним чином оформ лених первинних документів, податкових накладних, видани х зареєстрованим платником п одатку на додану вартість, су д дійшов висновку про протип равність донарахування пози вачу сум податку на додану ва ртість та застосування штраф них (фінансових) санкцій спір ним податковим повідомлення м - рішенням.

Враховуючи вищезазначене, відповідачем не було доведе но правомірність свого рішен ня, не було надано належних та допустимих доказів нікчемно сті угод, укладених позиваче м з ТОВ «Будівельно-монтажне управління-025»та ТОВ «Клондай к», фіктивної господарської діяльності контрагентів поз ивача, безтоварності господа рської операції, відсутність зв' язку укладеної угоди з г осподарською діяльністю поз ивача та існування інших обс тавин, які б свідчили про безп ідставність формування пози вачем податкового кредиту з податку на додану вартість.

В силу ч. 2 ст. 19 Конституції Ук раїни органи державної влади та органи місцевого самовря дування, їх посадові особи зо бов' язані діяти лише на під ставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конс титуцією та законами України .

Згідно з ч. 1 ст. 71 Кодексу адмі ністративного судочинства У країни кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та зап еречення, крім випадків, вста новлених статтею 72 цього Коде ксу.

В адміністративних справа х про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб' є кта владних повноважень обов ' язок щодо доказування прав омірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладаєть ся на відповідача, якщо він за перечує проти адміністратив ного позову (ч. 2 ст. 71 Кодексу ад міністративного судочинств а України).

За таких обставин, виходячи з системного аналізу положе нь законодавства України та наданих сторонами доказів, с уд дійшов висновку про обґру нтованість позовних вимог та вважає їх такими, що підлягаю ть задоволенню у повному обс язі, а тому суд на підставі ч. 2 с т. 11, п. 1 ч. 2 ст. 162 Кодексу адмініст ративного судочинства Украї ни вважає за необхідне визна ти протиправними та скасуват и спірне по справі податкове повідомлення - рішення.

Керуючись ст. 2, ст. 9, ст. ст. 69 - 71, с т. 94, ст. ст. 158-163, ст. 167, ст. 186, ст. 254 Кодек су адміністративного судочи нства України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

1. Адміністративний поз ов Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Експо-Плюс» задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним та с касувати податкове повідомл ення-рішення Державної подат кової інспекції у Голосіївсь кому районі міста Києва від 10 вересня 2011 року № 00001332307/0.

Постанова набирає законно ї сили відповідно до ст. 254 Коде ксу адміністративного судоч инства України.

Постанова може бути оскарж ена за правилами, встановлен ими в ст. ст. 185 - 187 Кодексу адмін істративного судочинства Ук раїни відповідно.

Суддя О.В. Дегтярьова

Дата ухвалення рішення 10.01.2012
Оприлюднено 27.02.2012

Судовий реєстр по справі 2а-13670/11/2670

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.12.2013 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 15.05.2012 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 10.01.2012 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 02.11.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 17.10.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 29.09.2011 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-13670/11/2670

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону