ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ С УД УКРАЇНИ

УХВАЛА

"22" березня 2012 р. Справа № 12/190-11

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого Губенко Н.М.

суддів Гольцової Л.А.

Іванової Л.Б.

перевіривши касаційну ска ргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт 7"

на ухвалу

від Київського апеляційного г осподарського суду

31.01.2012

у справі

господарського суду № 12/190-11

Київської області

за позовом Публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сб ербанку Росії"

до Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Стандарт 7"

про стягнення 32 101 594, 26 грн.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт 7" звернулось до Вищого господ арського суду України з каса ційною скаргою від 10.02.2012, в якій просить скасувати ухвалу Ки ївського апеляційного госпо дарського суду від 31.01.2012 у справ і № 12/190-11.

За результатами розгляду м атеріалів касаційної скарги Вищий господарський суд Укр аїни дійшов висновку про нео бхідність її повернення з ог ляду на наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 111 Господ арського процесуального код ексу України (далі - ГПК Укра їни) касаційна скарга підпис ується особою, яка подала ска ргу, або її уповноваженим пре дставником.

Згідно із ст. 28 ГПК України сп рави юридичних осіб в господ арському суді ведуть їх орга ни, що діють у межах повноваже нь, наданих їм законодавство м та установчими документами , через свого представника; ке рівники підприємств та орган ізацій, інші особи, повноваже ння яких визначені законодав ством або установчими докуме нтами, подають господарськом у суду документи, що посвідчу ють їх посадове становище; пр едставниками юридичних осіб можуть бути також інші особи , повноваження яких підтверд жуються довіреністю від імен і підприємства, організації.

Відповідно до пункту 1 части ни першої статті 1113 ГПК Україн и касаційна скарга не прийма ється до розгляду і повертає ться судом, якщо касаційна ск арга підписана особою, яка не має права її підписувати.

Згідно з ч. 2 ст. 36 ГПК України, письмові докази подаються в оригіналі або належним чином засвідченій копії.

Водночас касаційну скаргу від імені Товариства з обмеж еною відповідальністю "Станд арт 7" підписано ОСОБА_1 без подання належних доказів на явності у даної особи відпов ідних повноважень. Додана до касаційної скарги ксерокопі я довіреності від 02.10.2011, в поруш ення вимог ст. 36 ГПК України, не засвідчена належним чином, а відтак не може підтверджува ти повноваження ОСОБА_1 на підписання касаційної скарг и від імені Товариства з обме женою відповідальністю "Стан дарт 7". При цьому, у матеріалах справи відсутній оригінал д овіреності, або належним чин ом засвідчена її копія.

Крім того, 01.11.2011 набрав чиннос ті Закон України від 08.07.2011 № 3674-VІ "Про судовий збір", який в изначає правові засади справ ляння судового збору, порядо к сплати, звільнення від спла ти та повернення судового зб ору.

Згідно із підпунктом 8 пункт у 2 частини 2 статті 4 Закону Укр аїни "Про судовий збір", за под ання до господарського суду апеляційної, касаційної скар ги на ухвалу суду сплачуєтьс я судовий збір у розмірі 0,5 роз міру мінімальної заробітної плати.

Колегією суддів встановле но, що всупереч вимогам п. 4 ч. 1 с т. 1113 ГПК України, Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт 7" було подано касац ійну скаргу без надання дока зів сплати судового збору. Пр и цьому, серед додатків, які до даються скаржником до касаці йної скарги, не міститься пос илання на докази сплати судо вого збору.

Таким чином, Товариством з о бмеженою відповідальністю "С тандарт 7" судовий збір не спла чено, що є підставою відповід но до п. 4 ч. 1 ст. 1113 ГПК України для неприйняття касаційної скар ги до розгляду та повернення скаржникові.

Керуючись ст. 86, п. п. 1, 4 ч. 1 ст. 1113 Г осподарського процесуально го кодексу України, Вищий гос подарський суд України

УХВАЛИВ:

Не приймати до розгляду т а повернути Товариству з обм еженою відповідальністю "Ста ндарт 7" касаційну скаргу від 10.02.2012 з доданими до неї мате ріалами на ухвалу Київського апеляційного господарськог о суду від 31.01.2012 у справі № 12/190-11.

Головуючий суддя Н. М. ГУБЕНКО

Судді Л.А. Г ОЛЬЦОВА

Л.Б. ІВАНОВА

Дата ухвалення рішення21.03.2012
Оприлюднено27.03.2012

Судовий реєстр по справі —12/190-11

Постанова від 16.01.2020

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 26.12.2019

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 04.12.2019

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 10.11.2019

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Горбасенко П.В.

Ухвала від 31.10.2019

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Горбасенко П.В.

Ухвала від 28.10.2019

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Горбасенко П.В.

Ухвала від 11.09.2016

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Чонгова С.І.

Ухвала від 17.07.2016

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Чонгова С.І.

Ухвала від 19.05.2016

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Мальована Л.Я.

Ухвала від 12.06.2013

Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

Шапран В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні