ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

20/193

                                ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                  83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

                                                             Р І Ш Е Н Н Я   

                                                            іменем України

27.08.09 р.                                                                                     Справа № 20/193                               

Суддя господарського суду Донецької області  Донець О.Є.

розглянуву відкритому судовому засіданні господарського суду справу

за позовом: Відкритого акціонерного товариства “Укренерговугілля” в особі Луганської філії, м.Луганськ  

до відповідача: Державного підприємства “Укршахтгідрозахист”, м.Макіївка

про стягнення 3756679,59 грн.

За участю представників:

від позивача: Скріпкіна О.І. – дов.

від відповідача: Гусєва С.В. – дов.

СУТЬ СПОРУ:

          До господарського суду Донецької області звернулось Відкрите акціонерне товариство “Укренерговугілля” в особі Луганської філії, м.Луганськ, із позовом до Державного підприємства “Укршахтгідрозахист”, м.Макіївка, про стягнення 3756679,59 грн. – суми заборгованості за договором на постачання електроенергії № 20 від 27 грудня 2003 р., з яких 3702731,41 грн. – сума заборгованості за активну електроенергію, 53948,18 грн. – сума заборгованості за реактивну електричну енергію.

          В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на порушення відповідачем умов договору на постачання електроенергії № 20 від 27 грудня 2003 р., на приписи Цивільного кодексу України, а також на надані суду документи, що наявні в матеріалах справи.

27 липня 2009 року позивач надав суду заяву про збільшення позовних вимог № 3465, в якій просить суд стягнути з відповідача 4297082,59 грн. – суму заборгованості за договором на постачання електроенергії № 20 від 27 грудня 2003 р., з яких 4204425,23 грн. – сума заборгованості за активну електричну енергію, 92657,36 грн. – сума заборгованості за реактивну електричну енергію. В обґрунтування своє заяви позивач посилається на розрахунок заборгованості, рахунки за червень 2009 року.

26 серпня 2009 року позивач надав суду заяву про збільшення позовних вимог № 3931, в якій просив суд стягнути з відповідача 4670890,03 грн. – суму заборгованості за договором на постачання електроенергії № 20 від 27 грудня 2003 р., з яких 4547247,39 грн. – сума заборгованості за активну електричну енергію, 123642,64 грн. – сума заборгованості за реактивну електроенергію. В обґрунтування своєї заяви позивач посилається на розрахунок заборгованості, рахунки за липень 2009 р.

Відповідач проти задоволення позову не заперечив та звернувся до суду із клопотанням, в якому просив суд відстрочити виконання рішення суду на шість місяців до 01.02.2010 р. В обґрунтування свого клопотання відповідач посилається на акти звірення взаємних розрахунків.

27 серпня 2009 року позивач надав суду заперечення проти клопотання про відстрочення сплати заборгованості, в якому посилався на приписи Господарського процесуального кодексу України та Цивільного кодексу України та просив суд відмовити у задоволенні клопотання відповідача про відстрочення виконання рішення.

           Дослідивши матеріали справи та вислухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

27 грудня 2003 року між Державним підприємством “Укренерговугілля” в особі Луганської філії (далі-Постачальник) та Державним підприємством “Укршахтгідрозахист” (далі-Споживач) було укладено договір про постачання електричної енергії № 20 (далі-Договір).

Відповідно до п.1 Договору, Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача з приєднаною потужністю 4190 кВт, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами Договору.   

Згідно із п.2.3.3 Договору, Споживач зобов'язується оплачувати Постачальнику вартість електричної енергії згідно із умовами додатків “Порядок розрахунків” та “Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії”.

Пунктом 4.2.1 Договору передбачено, що за внесення платежів, передбачених додатком до Договору “Порядок розрахунків”, з порушенням термінів, визначених цим додатком, Споживач оплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, діючої в період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

Позивач свої зобов'язання за Договором виконав належним чином, постачав відповідачеві електричну енергію, що підтверджується наявними у матеріалах справи документами.

Відповідач свого обов'язку з повної та своєчасної оплати електричної енергії на користь позивача у встановлені строки не виконав, чим прошив умови Договору.

          Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

          Статтею 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

          Згідно із ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Посилаючись на неналежне виконання відповідачем зобов'язань за Договором, позивач звернувся до суду із позовними вимогами, збільшив їх та просить суд стягнути з відповідача 4670890,03 грн. – суму заборгованості за договором на постачання електроенергії № 20 від 27 грудня 2003 р., з яких 4547247,39 грн. – сума заборгованості за активну електричну енергію, 123642,64 грн. – сума заборгованості за реактивну електроенергію.

         Згідно із ст.4-2) Господарського процесуального кодексу України, правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

       Відповідно до ст.4-3) зазначеного кодексу, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Статтею 33 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.  

Згідно із ст.43 зазначеного кодексу, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

       Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Під час розгляду справи позивач надав суду заяву № 3465 про збільшення розміру позовних вимог, в якій збільшив позовні вимоги на суму 540403,00 грн., посилаючись на те, що дана сума складається із суми, яка була нарахована відповідачу у червні 2009 р. рахунками про сплату спожитої електроенергії згідно із Договором з урахуванням часткового погашення відповідачем заборгованості за лютий 2009 р. на суму 71885,98 грн., у зв'язку з чим збільшив свої позовні до 4297082,59 грн.

Також позивач надав суду заяву № 3931 про збільшення розміру позовних вимог, в якій збільшив позовні вимоги на суму 914210,44 грн., посилаючись на те, що дана сума складається із суми, яка була нарахована відповідачу у червні-липня 2009 р. рахунками про сплату спожитої електроенергії згідно із Договором з урахуванням погашення відповідачем заборгованості за лютий 2009 р., у зв'язку з чим збільшив свої позовні до 4670890,03 грн.

Відповідно до ст.22 Господарського процесуального кодексу України, позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог.

Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси.

Заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог суд приймає як такі, що узгоджуються із приписами зазначеної статті.

Свої позовні вимоги позивач підтверджує наявними в матеріалах справи договором № 20 від 27 грудня 2003 р., додатками до Договору, рахунками-фактурами з відомостями про обсяг спожитої відповідачем електроенергії.

Отже, позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 4547247,39 грн. – суми заборгованості за активну електричну енергію, 123642,64 грн. – суми заборгованості за реактивну електроенергію є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідач позовні вимоги визнав у повному обсязі, про що надав суду письмовий відзив на позов.

Відповідач звернувся до суду із клопотанням про відстрочку  виконання рішення суду строком на шість місяці до 01.02.2010 р., посилаючись на те, що підприємство фінансується за рахунок коштів державного бюджету та на те, що заборгованість перед позивачем виникла внаслідок недофінансування підприємства з боку Міністерства вугільної промисловості України. Крім того, у своєму клопотанні відповідач посилався на ст.83 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи, що відповідач не обґрунтував належним чином клопотання про відстрочку  виконання рішення суду строком на шість місяці, суд відмовляє відповідачу у задоволенні цього клопотання.

Судові витрати покладаються на відповідача.

       На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.4-2, 4-3, 33, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.509, 525, 526, 530, 625 Цивільного кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Збільшені позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства “Укренерговугілля” в особі Луганської філії, м.Луганськ, до Державного підприємства “Укршахтгідрозахист”, м.Макіївка, про стягнення 4670890,03 грн. – суму заборгованості за договором на постачання електроенергії № 20 від 27 грудня 2003 р. – задовольнити повністю.

Стягнути з Державного підприємства “Укршахтгідрозахист” (86104, Донецька область, м.Макіївка, вул.Абакумова, буд.1; поточний рахунок 35248006002457 в ГУДКУ у Донецькій області, МФО 834016, код ЄДРПОУ 32442405) на користь Відкритого акціонерного товариства “Укренерговугілля” в особі Луганської філії (91005, м.Луганськ, вул.Фрунзе, буд.136”з”; поточний рахунок із спеціальним режимом використання № 2603430110060 у філії ЛОУ ВАТ “Державний ощадний банк України”, МФО 304665, код ЄДРПОУ 26447684) 4547247,39 грн. – суму боргу за спожиту активну електричну енергію.

Стягнути з Державного підприємства “Укршахтгідрозахист” (86104, Донецька область, м.Макіївка, вул.Абакумова, буд.1; поточний рахунок 35248006002457 в ГУДКУ у Донецькій області, МФО 834016, код ЄДРПОУ 32442405) на користь Відкритого акціонерного товариства “Укренерговугілля” в особі Луганської філії (91005, м.Луганськ, вул.Фрунзе, буд.136”з”; поточний рахунок 2600812100571 у Луганській філії АБ “Укркомунбанк”, МФО 304988, код ЄДРПОУ 26447684) 123642,64 грн. – суму боргу за спожиту реактивну електричну енергію, 25500,00 грн. – суму держмита, 312,50 грн. – суму витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати накази у встановленому порядку.

                 

                                            Вступну та резолютивну частини рішення оголошено 27.08.09 р.

                                                                               Повний текст рішення підписано 01.09.09 р.

          

Суддя                                                                                              

Надруковано 3 примірники:

1-          позивачеві;

1 – відповідачеві;

1 –у справу

Вик.Канаховська В.В.

Дата ухвалення рішення 27.08.2009
Зареєстровано 29.09.2009
Оприлюднено 08.10.2009

Судовий реєстр по справі 20/193

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.07.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.07.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 31.05.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 10.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 17.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 13.10.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 09.02.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 11.01.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 27.08.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 25.08.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 14.08.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.07.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 06.07.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.01.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Судовий наказ від 17.11.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 22.02.2007 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону