Рішення
від 07.04.2009 по справі 8/52пн-к
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГА НСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВ В, 3а. Тел. 55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.09 С права № 8/52пн-к

За позовом ОСОБА_1, м. Донецьк,

до Відкритого акціоне рного товариства «Стахановс ький завод технічного вуглецю», м. Стаханов Луганс ької області, -

про спонукання виконат и певні дії.

Суддя господарського суду Луганської області С ереда А.П.,

при секретарі судових зас ідань - Краснопольські й Т.Б.,

в присутності представник ів сторін:

від позивача - ОСОБА_3 - п редставник, - довіреність № 4346 в ід 21.05.08 року;

від відповідача - Маломе д В.П. - начальник юридичного відділу, - довіреність № 1094/16-02 ві д 23.07.08 року, -

розглянувши матеріали спр ави, -

в с т а н о в и в:

суть спору: позивачем заявлено вимоги про зобов' язання відповідача вчинити д ії, спрямовані на забезпечен ня проведення аудиторської п еревірки діяльності Відкрит ого акціонерного товариства «Стахановський завод техніч ного вуглецю»за 2007 рік аудито рською компанією «Аудиторсь ка фірма «Контроль - Аудит»» .

На підставі ст. 77 ГПК України розгляд справи було відкладено з 17 березня до 07 кві тня 2009 року - з метою надання с торонам можливості подати до суду додаткові докази.

У судовому засіданні, яке відбулося 07.04.09 року, предст авниками сторін подано клопо тання про відмову від здійсн ення фіксації судового проце су технічними засобами, яке н е суперечить вимогам ст.ст.4-4, 22 та 81-1 ГПК України, а тому його с удом задоволено.

Представник позивача позов підтримав у повному об сязі, мотивуючи його тим, що:

станом на 24.12.08 року він (позив ач), будучи акціонером Відкри того акціонерного товариств а «Стахановський завод техні чного вуглецю»(далі - ВАТ «С ЗТВ»), володів 129679 простими іме нними акціями, що становить 14, 8387% статутного капіталу цього Товариства (а.с. 49);

згідно ч. 2 ст. 162 Цивільного ко дексу України (далі - ЦКУ) ауд иторська перевірка має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш, ніж десять ма відсотками акцій;

згідно ст. 8 Закону України « Про аудиторську діяльність» проведення аудиту є обов' яз ковим у випадках, передбачен их пунктами 1 та 2 частини 1 ст. 8 н азваного Закону, а також у інш их випадках, передбачених за конами України;

він стверджує, що у звіті ВА Т «СЗТВ»про фінансові резуль тати за 2007 рік (форма 2) була відс утня інформація у рядках 300, 310, 32 0, 330 та 340 (вони повністю не запов нені), а цей розділ вказує на п рибутковість акцій (цей дово д позивача підтверджується примірником Звіту, наданим н им до матеріалів справи (а.с.15-19 );

24.12.08 року позивач звернувся д о відповідача з письмовою за явою (вих. №б/н від 24.12.08 року), в як ій, посилаючись на своє право , передбачене частиною 2 ст. 162 Ц КУ, просив здійснити вимагав проведення аудиторської пер евірки ВАТ «СЗТВ»за 2007 рік (а.с .11), але Товариство (відповідач ) відмовив у задоволенні цієї вимоги (вих.№62/16-02 від 22.01.09 року, по силаючись на те, що таку перев ірку за 2007 рік уже здійснено си лами Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторс ька фірма «Арт-Інтелект» (міс то Стаханов) (а.с.12).

Позивач не заперечив, що, ді йсно, станом на 23.02.09 року він є в ласником пакету акцій ВАТ «С ЗТВ»у розмірі 0,0166190%, що підтверд жується випискою з реєстру в ласників іменних цінних папе рів №316/1 про стан особового рах унку станом на 23.02.09 року, видано ю реєстратором - Закритим ак ціонерним товариством .C.І.»(да лі - ЗАТ .C.І.») 31.03.09 року (додана д о справи).

Представник відповідача позов не визнав (відзив за ви х. №321/16-02 від 17.03.09 року, посилаючис ь на те, що:

позивач станом на 25.02.09 року уж е не є власником пакету акцій Товариства у розмірі, який пе ревищує 10 відсотків статутно го капіталу, а тому не має прав а вимагати застосування пра вила частини 2 ст. 162 ЦКУ (а.с. 46);

у судовому засіданні він до повнив свої заперечення тим, що позивач, звертаючись до То вариства з вищезгаданою заяв ою від 24.12.08 року, жодним чином не мотивував необхідність пров едення повторної аудиторськ ої перевірки звіту про фінан сові результати за 2007 рік.

І.Заслухавши представникі в сторін, дослідивши наявні у справі докази, суд дійшов нас тупного.

Відкрите акціонерне товар иство «Стахановський завод т ехнічного вуглецю», ідентифі каційний код 05389959, зареєстрова не державним реєстратором ви конавчого комітету Стаханов ської міської ради Лугансько ї області 01.08.05 року, реєстрацій ний запис №13921200000000349 (а.с. 37-45).

Товариство є юридичною осо бою з дня його державної реєс трації (п.3.1 Статуту, затвердже ного 30.06.06 року, протокол №8; п.3.1 Ст атуту, затвердженого 06.06.08 року , протокол №10; п. 3.1 Статут, затвер дженого 08.09.08 року, протокол №11).

Пунктом 4.2 Статуту Товарист ва у кожній з вищезгаданих ре дакцій передбачено, що його а кціонери мають право брати у часть в управлінні справами Товариства в порядку, визнач еному Статутом; брати участь у розподілі прибутку Товари ства та отримувати його част ку (дивіденди). Право на отрима ння частки прибутку (дивіден дів) пропорційно частці кожн ого з акціонерів мають особи , які є акціонерами Товариств а на початок терміну виплати дивідендів; отримувати інфо рмацію про діяльність Товари ства; мати інші права, передба чені чинним законодавством У країни та цим Статутом. Інфор мація про діяльність Товарис тва має бути надана акціонер у Правлінням у відповідності із чинним законодавством.

Пунктом 9.1 Статуту у кожній з вищенаведених редакцій пере дбачено, що Товариство здійс нює оперативний та бухгалтер ський облік результатів своє ї діяльності, а також веде ста тистичну звітність та подає її у встановленому порядку т а обсязі органам державної с татистики, що узгоджується з нормою ст.19 Закону України «П ро господарські товариства» .

06.06.08 року відбулися загальні збори акціонерів ВАТ «СЗТВ» , що підтверджується протоко лом №10 цих зборів (а.с.20-33).

На зборах було прийнято ріш ення про збільшення статутн ого фонду (капіталу) ВАТ «Ста хановський завод технічного вуглецю»шляхом збільшення к ількості акцій існуючої номі нальної вартості за рахунок додаткових внесків (п.7).

Докази скасування чи зміни цього рішення станом на час р озгляду даного спору по суті сторони не надали.

Факт випуску ВАТ «СЗТВ» на виконання цього рішення а кцій на загальну суму 200218494,50 грн . підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію випуску акці й за реєстраційним номером 297/ 1/08 від 16.07.08 року, виданим Державн ою комісією з цінних паперів та фондового ринку України 17. 02.09 року.

Відповідач на підтверджен ня свого заперечення проти п озову надав до справи листа ЗАТ .C.І.»від 25.02.09 року за вих. №25-02/1, згідно якому «25.02.09 року в реєст рі ВАТ «СЗТВ»виникла подія щ одо зміни власників, чий паке т перевищує 10 відсотків стату тного капіталу. Станом на 25.02.09 р оку в реєстрі ВАТ «СЗТВ»відс утні власники, чий пакет пере вищує 10 відсотків статутного капіталу»(а.с. 47).

На думку відповідача, це є о сновним доказом, згідно яком у позов не підлягає задоволе нню.

ІІ.Заслухавши представник ів сторін, оцінивши наявні у с праві докази, суд вважає, що п озов підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбача ється, що спір виник з 24.12.08 року, тобто дати звернення позива ча до відповідача з заявою, як а містить вимогу про проведе ння аудиторської перевірки з віту про фінансові результат и ВАТ «СЗТВ»за 2007 рік, коли пози вач ще був власником пакету а кцій у розмірі 14,8387% статутного капіталу ВАТ «СЗТВ».

Позивач з цим позовом зверн увся до суду 23.02.09 року (а.с. 2-6).

Зміни до реєстру власників акцій цього Товариства внес ені лише станом на 25.02.09 року (а.с . 47).

Згідно частині 4 ст. 9 Закону У країни від 10.12.97 року №710/97-ВР «Про національну депозитарну сис тему та особливості електр онного обігу цінних паперів в Україні», ведення реєстрі в власників іменних цінни х паперів передбачає облік т а зберігання протягом певних строків інформації про вла сників іменних цінних папер ів та про операції, внаслідок яких виникає необхідність внесення змін до реєстру в ласників іменних цінних папе рів. Підставою для внесення з мін до реєстру власників і менних цінних паперів є док ументи, згідно з якими пере ходить право власності на ві дповідні іменні цінні папери . Реєстратор зобов'язаний про тягом трьох робочих днів від дати прийняття документів у порядку, визначеному Держа вною комісією з цінних папер ів та фондового ринку, внес ти зміни до реєстру власник ів іменних цінних паперів а бо надати мотивовану відпові дь про відмову у внесенні т аких змін.

За таких обставин суд при вирішенні цього спору керує ться законодавством та докум ентальними доказами щодо роз міру частки позивача у стату тному капіталі ВАТ «СЗТВ», як і були чинними на час виникне ння спору та звернення позив ача до суду з цим позовом.

Статтею 10 Закону України від 19.09.91 року №1576-ХІІ «П ро господарські товариства» визначено перелік прав акці онера акціонерного товарист ва, а саме: брати участь в упр авлінні справами товариства в порядку, визначеному в ус тановчих документах, за вин ятком випадків, передбачен их цим Законом; брати участь у розподілі прибутку товарист ва та одержувати його частку (дивіденди). Право на отрима ння частки прибутку (дивіде ндів) пропорційно частці кож ного з учасників мають особ и, які є учасниками товариств а на початок строку виплати д ивідендів; вийти в установле ному порядку з товариства; од ержувати інформацію про діял ьність товариства. На вимогу учасника товариство зобов'я зане надавати йому для озн айомлення річні баланси, зві ти товариства про його діял ьність, протоколи зборів; зді йснити відчуження часток у статутному (складеному) капі талі товариства, цінних пап ерів, що засвідчують участь у

товаристві, в порядку, вст ановленому законом.

Учасники можуть мат и також інші права, перед бачені законодавством і уста новчими документами товарис тва.

Положення цієї статт і Закону кореспондуються з п унктом 4.2 Статуту Товариства.

Згідно ч. 1 ст. 17 вищеназ ваного Закону перевірки фін ансової діяльності товари ства здійснюються державни ми податковими інспекціями , іншими державними органами у межах їх компетенції, ре візійними органами товари ства та аудиторськими орг анізаціями.

Статтею 18 Закону « Про господарські товариства »встановлено, що товариство веде бухгалтерський облік , складає і подає статистичн у інформацію та адміністра тивні дані у порядку, вста новленому законодавством. До стовірність та повнота рі чної фінансової звітності товариства повинні бути п ідтверджені аудитором (ауди торською фірмою) (ч.1).

Як встановлено статт ею 8 Закону України від 22.04.93 року №3125-ХІІ «Про аудиторську діял ьність», проведення аудиту є обов'язковим для:1) підтвердже ння достовірності та повноти річної фінансової звітност і та консолідованої фінан сової звітності відкритих а кціонерних товариств, підп риємств - емітентів обліг ацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінанс ових установ та інших суб'єкт ів господарювання, звітніст ь яких відповідно до законо давства України підлягає офіційному оприлюдненню, з а винятком установ і організ ацій, що повністю утримуютьс я за рахунок державного бюдж ету; 2) перевірки фінансовог о стану засновників банк ів, підприємств з іноземним и інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і х олдингових компаній, інститу тів спільного інвестування, довірчих товариств та інши х фінансових посередників; 3) е мітентів цінних паперів п ри отриманні ліцензії на зд ійснення професійної діяльн ості на ринку цінних паперів .

Проведення аудиту є о бов'язковим також в інших в ипадках передбачених закона ми України.

Позивач на підтвердж ення законності своїх вимог посилається на вищецитовану (останню) частині ст. 8 Закону « Про аудиторську діяльність» , а також на правила, викладені у ст. 162 Цивільного кодексу Укр аїни, згідно якому акціонерн е товариство, яке зобов'язан е відповідно до закону публі кувати для загального відома документи, передбачені стат тею 152 цього Кодексу, повинне д ля перевірки та підтвердженн я правильності річної фінанс ової звітності щорічно залуч ати аудитора, не пов'язаного м айновими інтересами з товари ством чи з його учасниками.

Аудиторська переві рка діяльності акціонерного товариства, у тому числі тако го, що не зобов'язане публіку вати для загального відома д окументи, має бути проведен а у будь-який час на вимогу акц іонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотк ами акцій.

Порядок проведення а удиторських перевірок дія льності акціонерного товар иства встановлюється стату том товариства і законом.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перев ірки, покладаються на осіб, н а вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціон ерів не буде ухвалене рішенн я про інше.

Позивач у судовому засіданні підтвердив свою з году на покладення на нього в итрат з проведення аудиторсь кої перевірки.

Спосіб захисту поруш еного права позивачем обран о у відповідності до ст. 16 ЦКУ.

Відповідач не спрост ував доводи та докази позива ча.

Таким чином, з урахува нням вищевикладеного, суд вв ажає, що докази, досліджені в х оді вирішення цього спору по суті, підтверджують факт пор ушення корпоративних прав по зивача як акціонера ВАТ «СЗТ В», з огляду на що позовні вимо ги є законними та обґрунтова ними і підлягають задоволен ню у повному обсязі.

На підставі виклад еного, керуючись ст.ст.11,16,116, 162 Ци вільного кодексу України; ст .10,17,18 Закону України від 19.09.91 ро ку №1576-ХІІ «Про господарські т овариства»; ст.ст.8 Закону Укра їни від 22.04.93 року №3125-ХІІ «Про а удиторську діяльність», керу ючись ст.ст.4-3,12,16,22,32-34,36,43,44.,47-1, 49 та 82-85 Го сподарського процесуальног о кодексу України, суд

в и р і ш и в :

1.Позов задовольнити у повному обсязі.

2.Зобов' язати Відкри те акціонерне товариство «Ст ахановський завод технічног о вуглецю», ідентифікаційний код 05389959, яке знаходиться за адр есою: місто Стаханов, вул. Чайк овського, 21 Луганської област і, вчинити дії, спрямовані на з абезпечення проведення ауди торської перевірки діяльнос ті Відкритого акціонерного т овариства «Стахановський за вод технічного вуглецю за 2007 р ік Аудиторською компанією «А удиторська фірма «Контроль-А удит», ідентифікаційний код 22022137, яка знаходиться за адресо ю: місто Донецьк, проспект Тит ова, 8-б, офіс 604.

Витрати з проведення цієї аудиторської перевірки покласти на позивача.

3.Стягнути з Відкритог о акціонерного товариства «С тахановський завод технічно го вуглецю», ідентифікаційни й код 05389959, яке знаходиться за ад ресою: місто Стаханов, вул. Чай ковського, 21 Луганської облас ті, - на користь громадянки О СОБА_1, ідентифікаційний но мер НОМЕР_1, яка мешкає за а дресою: АДРЕСА_1, судові ви трати, а саме: державне мито у сумі 85 (вісімдесят п' ять) грн . 00 коп. та витрати на інформаці йно-технічне забезпечення су дового процесу у сумі 118 (сто ві сімнадцять) грн. 00 коп.; видати н аказ після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ст.85 ГПК України за згодою пре дставників сторін у судовому засіданні 07.04.09 року оголошено тільки вступну та резолютив ну частини рішення.

Рішення набирає зако нної сили після закінчення д есятиденного строку з дня йо го підписання, оформленого в ідповідно до ст. 84 ГПК України .

Рішення може бути оск аржено до Луганського апеляц ійного господарського суду у десятиденний термін з дня йо го підписання.

Рішення складено у повному обсязі та підписано - 10 квітня 2009 року.

Суддя А.П.Середа

СудГосподарський суд Луганської області
Дата ухвалення рішення07.04.2009
Оприлюднено03.02.2011
Номер документу5252804
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —8/52пн-к

Ухвала від 23.07.2009

Господарське

Вищий господарський суд України

Гоголь Т.Г.

Постанова від 03.09.2009

Господарське

Вищий господарський суд України

Гоголь Т.Г.

Ухвала від 29.04.2009

Господарське

Луганський апеляційний господарський суд

Лaзненко Л.Л.

Рішення від 07.04.2009

Господарське

Господарський суд Луганської області

Середа А.П.

Постанова від 26.05.2009

Господарське

Луганський апеляційний господарський суд

Лaзненко Л.Л.

Ухвала від 23.02.2009

Господарське

Господарський суд Луганської області

Середа А.П.

Ухвала від 17.03.2009

Господарське

Господарський суд Луганської області

Середа А.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні