ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29.04.09р. Справа № 16/88-09

За позовом Товариств а з обмеженою відповідальніс тю “Український промисловий банк", м. Київ в особі Дніпропе тровської філії

до Суб'єкта підприємниц ької діяльності - фізичної ос оби - ОСОБА_1, м. Нікополь Д ніпропетровської області

про стягнення 797 145 грн. 08 ко п.

Суддя ЗАГИНАЙКО Т.В.

Представники:

від позивача: Ручайська А.М. - представник, дов. від 1 7.08.2006р.;

від відповідача: не з' явив ся, про час і місце судового за сідання був повідомлений нал ежним чином.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач з урахуванням ут очнених позовних вимог (заяв а, вх. №5919 від 08.04.2009р.) просить стяг нути з відповідача 797 145 грн. 08 ко п., що складає 711 960 грн. 00 коп. - забо ргованості по кредиту відпо відно до умов кредитного дог овору від 05.04.2007р. №23/К-07, 69 340 грн. 98 к оп. - заборгованості по відс откам за користування кредит ом, 11 160 грн. 68 коп. - заборгов аності за щомісячною комісіє ю, 4 093 грн. 77 коп. - пені по відсотка м по кредиту та 589 грн. 65 коп. - п ені за щомісячною комісією.

Відповідач відзиву на позо в та інших витребуваних госп одарським судом документів н е надав, у судове засідання не з' явився, а звернувся з черг овим клопотанням про відклад ення розгляду справи через х воробу на кінець травня до по вного одужання.

Суд не вбачає підстав для за доволення клопотання відпов ідача та відкладення розгляд у справи, о с к і л ь к и, по-перше , 04.05.2009р. закінчується встановле ний частиною 1 статті 69 Господ арського процесуального код ексу України двомісячний стр ок вирішення спору, по-дру ге, відповідно до параграфа 1 с татті 6 Конвенції про захист п рав людини та основоположних свобод, 1950р., кожен має право на розгляд його справи протяго м розумного строку, по-третє, я кщо відповідачу завідомо від омо, що вона одужає наприкінц і травня, то її інтереси міг пр едставляти представник на пі дставі виданої довіреності.

Позивач у заяві (вх. №7137 від 27.04. 2009р.) про забезпечення позову п росить забезпечити шляхом на кладення арешту на грошові с уми відповідача, що містятьс я на п/р №26005110032511 та п/р 260501100325 11, відкритих у Дніпропетровсь кій обласні філії АКБ “Укрсо цбанк”, а також на п/р №26002050215578, від критому в ЗАТ КБ “ПриватБанк ”.

В обґрунтування заяви про з абезпечення позову позивач п осилається на те, що відповід ач ігнорує його вимоги, жодни х дій по погашенню заборгова ності не здійснює, внаслідок чого є підстави вважати, що не вжиття заходів щодо забезпеч ення позову утруднить чи вза галі зробить неможливим вико нання рішення суду.

Суд не вбачає підстав для за доволення заяви позивача про забезпечення позову, о с к і л ь к и:

- відповідно до статті 66 Г осподарського процесуаль ного кодексу України госпо дарський суд за заявою сторо ни, прокурора чи його заступн ика, який подав позов або за св оєї ініціативи має право вжи ти заходів до забезпечення п озову; забезпечення позову д опускається в будь-якій стад ії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможл ивим виконання рішення госпо дарського суду;

- відповідно до статті 67 Гос подарського процесуального кодексу України позов забез печується: - накладенням ареш ту на майно або грошові суми, щ о належать відповідачеві; - за бороною відповідачеві вчиня ти певні дії; - забороною іншим особам вчиняти дії, що стосую ться предмета спору; - зупинен ням стягнення на підставі ви конавчого документа або іншо го документа, за яким стягнен ня здійснюється у безспірном у порядку; про забезпечення п озову виноситься ухвала;

- за своєю правовою природою забезпечення позову є засоб ом запобігання можливим пору шенням майнових чи охоронюва них законом інтересів юридич ної або фізичної особи;

- умовою застосуванн я заходів до забезпечення по зову є достатньо обґрунтован е припущення, що майно (грошов і кошти), яке є у відповідача н а момент пред' явлення позов у до нього, може зникнути, змен шитися за кількістю або погі ршитися за якістю на момент в иконання рішення;

- відповідно до Інформацій ного листа Вищого господарсь кого суду України від 12.12.2006р. №01-8 /2776 "Про деякі питання практики забезпечення позову" з ураху ванням загальних вимог, пере дбачених статтею 33 Господарс ького процесуального кодекс у України обов'язковим є пода ння доказів наявності фактич них обставин, з якими пов'язує ться застосування певного за ходу до забезпечення позову;

- до заяви про забезпеченн я позову Товариством з обмеж еною відповідальністю "Украї нський промисловий банк" не н адано жодного доказу наявнос ті таких обставин.

Оригінали документів, огля нуті у судовому засіданні ві дповідають копіям, залученим до матеріалів справи.

Клопотання про застосуван ня засобів технічної фіксаці ї судового процесу представн иком позивача заявлено не бу ло.

За згодою представника поз ивача у судовому засіданні б уло оголошено вступну та рез олютивну частини рішення.

Дослідивши матеріал и справи, вислухавши пояснен ня представника позивача гос подарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

- 05.04.2007р. між позивачем - Т овариством з обмеженою відпо відальністю “Український пр омисловий банк” (банком) та ві дповідачем - фізичною особо ю-підприємцем ОСОБА_1 (поз ичальником) було укладено кр едитний договір №23/К-07 (надалі - Кредитний договір), відповід но до пункту 1.1 якого (в редакці ї договору від 20.10.2008р. про внесе ння змін та доповнень №5 до кре дитного договору №23/К-07 (в націо нальній валюті) від 05.04.2007р.) банк надає позичальнику кредит в грошовій формі у сумі 950 000 грн. 0 0 коп. з метою поповнення обіго вих коштів; кінцева дата пове рнення кредиту 04.04.2012 р.; процент на ставка - 19% річних; - комісія за підготовку та оформлення договору - 150 грн. 00 коп.; - коміс ія за зміну суттєвих умов кре дитного договору за ініціати вою позичальника (пролонгаці я, зміна графіку погашення кр едиту, зміна процентної став ки) у розмірі 50 грн. 00 коп., без ПД В; комісія за управління кред итною лінією у розмірі 3% річни х у гривні від фактичної забо ргованості за кредитом, без П ДВ;

- відповідно до пунктів 2.1, 2.2 К редитного договору для облік у строкової заборгованості п озичальника за кредитом банк відкриває позичальнику пози чковий рахунок №2063802300494 в Дніпро петровській філії ТОВ “Укрпр омбанк”; надання кредиту мож е здійснюватися шляхом перер ахування коштів з позичковог о рахунку на поточний рахуно к позичальника №НОМЕР_3 в Дніпропетровській філії ТОВ “Укрпромбанк” або шляхом оп лати з позичкового рахунку р озрахункових документів поз ичальника;

- як вбачається з матеріалів справи та не спростовано сто ронами на виконання умов Кре дитного договору позивачем б уло надано відповідачеві кре дитні кошти у сумі 949 960г рн. 00 коп.;

- відповідачем частково бул о повернено кредитні кошти п озивачу, у зв' язку з чим забо ргованість по кредиту станов ить 711 960 грн. 00 коп.;

- відповідно до пункту 4.3 Кред итного договору нарахування процентів банком здійснюєть ся щомісячно за період з 28 чис ла минулого місяця по 27 число поточного місяця включно та у день остаточного поверненн я кредиту; якщо 28 число поточн ого місяця припадає на вихід ний, святковий або інший неро бочий день, нарахування здій снюється напередодні; нараху вання банком комісії за упра вління кредитною лінією здій снюється щомісячно за період з 28 числа минулого місяця по 27 число поточного місяця включ но та у день остаточного пове рнення кредиту; день поверне ння кредитних коштів в часов ий інтервал при розрахунку к омісії не включається;

- відповідно до пункту 4.4 Кред итного договору сплата позич альником процентів здійснює ться щомісячно в строк з 28-го ч исла по останній робочий ден ь поточного місяця; сплата по зичальником комісії за управ ління кредитом здійснюється щомісячно в строк з 28 числа по останній робочий день поточ ного місяця;

- у зв' язку з несплатою від повідачем відсотків за періо д з 01.08.2008р. по 31.03.2009р. виникла забор гованість по відсоткам, яка з гідно наданого розрахунку ст ановить 69 340 грн. 98 коп .;

- також не сплачується відпо відачем і встановлена Кредит ним договором комісія за упр авління кредитною лінією, за боргованість по якій згідно наданого розрахунку склала 11 160 грн. 68 коп. (з 28.07.2008р. по 31.03.2009р.);

- відповідно до пункту 6.1.3 Кре дитного договору позичальни к зобов' язаний достроково п овернути всю заборгованість за цим договором, а саме: пове рнути всю суму Кредиту, сплат ити усі нараховані проценти, штрафні санкції (за наявност і), а також сплатити усі інші п латежі, передбачені даним До говором, у випадках та в поряд ку, передбачених пунктом 9.2 ць ого Договору; невиконання по зичальником зобов' язань, пе редбачених цим пунктом, є під ставою для примусового стягн ення (у тому числі шляхом звер нення стягнення на заставлен е майно) всієї заборгованост і за цим Договором;

- відповідно до пункту 9.2 Кред итного договору банк має пра во зупинити подальше кредиту вання позичальника та/або ви магати дострокового поверне ння кредиту, сплати проценті в, комісій та штрафних санкці й, що передбачені даним Догов ором, а також відшкодування з битків, завданих банку внасл ідок невиконання або неналеж ного виконання позичальнико м та/або іншими особами, що є п оручителями позичальника (в т.ч. гарантами, майновими пору чителями, заставодавцями та ін.) умов даного договору та/аб о угод (договорів), укладених у забезпечення виконання пози чальником зобов' язань за ци м договором, а позичальник зо бов' язаний протягом 10-ти кал ендарних днів, а у випадку, якщ о зобов' язання позичальник а за цим договором забезпечу ються заставою майнових прав на грошові кошти, розміщені н а депозитному рахунку в ТОВ “ Укрпромбанк” - не пізніше на ступного робочого дня, з дати надіслання банком відповідн ої вимоги, повернути суму заб оргованості по кредиту, що за лишилась, сплатити проценти, комісії та штрафні санкції, а також відшкодувати збитки, з авдані банку, у разі поруше ння позичальником строків (т ермінів) платежів, що встанов лені даним Договором;

- як вбачається позивачем бу ло направлено відповідачу ви могу про усунення порушення (лист від 05.12.2008р. №5460/1), в якій вимаг ав достроково повернути забо ргованість по Кредитному дог овору у зв' язку з невиконан ням зобов' язань, передбачен их кредитним договором;

- зазначену вимогу про усуне ння порушення було отримано відповідачем 10.12.2008р.;

- отже, враховуючи приписи п ункту 9.2 Кредитного договору с трок погашення кредиту відпо відачем вважається таким, що настав;

- на момент розгляду справи доказів погашення заборгова ності перед позивачем відпов ідачем не надано;

- пунктом 1 статті 193 Господар ського кодексу України встан овлено, що суб' єкти господа рювання повинні виконувати г осподарські зобов' язання н алежним чином, відповідно до закону, інших правових актів , договору;

- згідно статті 526 Цивільног о кодексу України зобов' яз ання повинні виконуватися на лежним чином відповідно до в имог договору та вимог Цивіл ьного кодексу, інших актів ци вільного законодавства, а за відсутності таких умов та ви мог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших в имог, що звичайно ставляться ;

- відповідно до пункту 8.1 Кре дитного договору у випадку п орушення строків (термінів) п овернення кредиту та/або спл ати нарахованих процентів за користування ним та/або комі сій позичальник сплачує банк у пеню в розмірі подвійної об лікової ставки Національног о банку України, що діяла в пер іод прострочення, від невчас но сплаченого платежу за кож ен день прострочення;

- таким чином, пеня за несвоє часну сплату відсотків стано вить 4 093 грн. 77 коп. (з 01.08.2008р. п о 31.03.2009р.), а пеня за несвоєчасну с плату комісії за управління кредитною лінією становить 5 89 грн. 65 коп. (з 01.09.2008р. по 31.03.2009р.);

- отже, загальна сума пені ст ановить 4 683 грн. 42 коп.

З урахуванням викладеног о позовні вимоги обґрунтован і і підлягають задоволенню.

Згідно із статтею 49 Господ арського процесуального код ексу України судові витрати у справі слід покласти на від повідача.

Керуючись статтями 49, 82-85, 116 Гос подарського процесуального кодексу України, господарсь кий суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Суб' єкта підпр иємницької діяльності - фіз ичної особи ОСОБА_1 (АДРЕ СА_1; ідентифікаційний номе р НОМЕР_1; п/р НОМЕР_3 в Дн іпропетровській філії ТОВ “У крпромбанк”, МФО 307208) на ко ристь Товариства з обмеженою відповідальністю “Українсь кий промисловий банк” (01133, м. Ки їв, бульвар Лесі Українки, 26; ко д ЄДРПОУ 19357325; п/р 2909591173 в Дніпр опетровській філії ТОВ “Укрп ромбанк”, МФО 307208) 711 960 грн. 00 коп. - забор гованості по кредиту, 69 340 грн. 98 коп. - заборгованості по від соткам, 11 160 грн. 68 коп. - заборго ваності по комісії, 4 683 грн. 42 коп . - пені, 7 971 грн. 45 коп. - витрати по сплаті державн ого мита та 118 грн. 00 коп. - витр ати на інформаційно-технічне забезпечення судового проце су, видати наказ.

Наказ видати після набранн я рішенням законної сили.

Рішення господарського су ду набирає законної сили піс ля закінчення десятиденного строку з дня його підписання .

СУДДЯ Т.В. ЗАГИНАЙКО

Дата підписання рішення,

оформленого відповідно д о статті 84 ГПК України,

“12” травня 2009р.

Дата ухвалення рішення 29.04.2009
Оприлюднено 08.07.2010

Судовий реєстр по справі 16/88-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.11.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.10.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 02.08.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.07.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 29.04.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 06.03.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 05.03.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 12.02.2009 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 16/88-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону