ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

УХВАЛА

01.07.2009 Справа № 10/44

Господарський суд Кіров оградської області у складі судді Коваленко Н.М. розгляну вши справу № 10/44 від 28.07.03 року

за заявою кредитора - Наці онального Концерну “Укрпр омконсалтинг”, 03150, м. Київ, вул. К овпака, 4,

до боржника - товариства з о бмеженою відповідальністю У країнський республіканськи й творчо-виробничий центр з і ноземними інвестиціями “Сиг ма”, м. Кіровоград, вул. Преобр аженська, 26/70,

про визнання банкрутом, -

Розглянувши наявні матері али справи, господарський су д, -

В С Т А Н О В И В:

Постановою від 12.08.2003 року гос подарський суд визнав відсут нього боржника товариство з обмеженою відповідальністю Український республіканськ ий творчо-виробничий центр з іноземними інвестиціями “Си гма” банкрутом, відкрив лікв ідаційну процедуру щодо банк рута.

Ухвалою від 01.10.2008 року господ арський суд усунув арбітражн ого керуючого Ніколаєнко В .А. від виконання нею обов' язків ліквідатора ТОВ Україн ський республіканський твор чо-виробничий центр з інозем ними інвестиціями "Сигма" у сп раві № 10/44 з 01.10.2008 року. Призначив л іквідатором ТОВ Український республіканський творчо-вир обничий центр з іноземними і нвестиціями "Сигма" арбітраж ного керуючого Новосельце ва В.П.

До господарського суду 15.06.2009 року надійшла заява № 2295 від 11.06. 2009 року ліквідатора, арбітраж ного керуючого Новосельце ва В.П. про витребування док азів в порядку ст. 38 ГПК Україн и, обґрунтована наступним. В п орядку виконання своїх обов' язків ліквідатором було вста новлено, що в:

1. Олександрівській районній державній адм іністрації було зареєстро вано Товариство з обмеже ною відповідальністю « Олександрівське експери ментальне підприємство по виробництву, збереженню і переробці сільськогоспо дарської продукції «Відродж ення»;

2. Оболонській район ній у місті Києві держ авній адміністрації було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідал ьністю науково-виробниче п ідприємство «Термікс»;

3. Виконавчому комітет і Одеської міської ради була зареєстрована фірма «Сігма- Південь» - Товариство з обмеж еною відповідальністю;

4. Виконавчому коміте ті Кіровоградської місько ї ради було зареєстровано Товариство з обмеженою в ідповідальністю телерадіо компанію «ТУ Стимул» та То вариство з обмеженою відпові дальністю «Запорізький твор чо-виробничий центр «Сигма»;

5. Свалявській районні й державній адміністрації За карпатської області було за реєстровано Свалявський тво рчо-виробничий центр “Сигма” ;

6. Виконавчому комітеті Знам 'янської міської ради було за реєстровано Товариство з об меженою відповідальністю «З ням'янський творчо-виробничи й центр «Сигма» засновником яких згідно листа від 22.05.2003 рок у «МСБ-СКИФ» виступило Товар иства з обмеженою відповідал ьністю «Український республ іканський творчо-виробничий центр з іноземними інвестиц іями «Сигма» (банкрут).

Відповідно до ч. 6 ст. 26 Закону України "Про відновлення пла тоспроможності боржника аб о визнання його банкрутом" (да лі - Закон) ліквідатор, виявивш и частку, яка належить банкру ту в спільному майні, з метою з адоволення вимог кредиторів в установленому порядку пор ушує питання про виділення ц ієї частки.

Оскільки провадження у спр аві про банкрутство ТОВ УРТВ Ц «Сигма» порушене за ст. 52 Зак ону (банкрутство відсутнього боржника), враховуючи відсут ність будь-яких документів, п ідтверджуючих корпоративні права ТОВ УРТВЦ «Сигма» в вищ евказаних товариствах, лікві датор не має можливості пров ести ряд заходів, покладених на нього Законом та задоволь нити вимоги кредиторів.

Згідно ч. 4 ст. 11 Закону Україн и "Про державну реєстрацію юр идичних осіб та фізичних осі б - підприємців" державному ре єстратору забороняється вид авати копії документів, які з находяться у відповідній реє страційній справі. Витребува ння документів з реєстраційн их справ здійснюється на під ставі судового рішення (ст. 13 З акону України "Про державну р еєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців") .

За змістом ст. 38 ГПК України о соби, які приймають участь у с праві мають право клопотати про витребування доказів, а с уд зобов'язаний витребувати від підприємств та організац ій незалежно від їх участі у с праві документи і матеріали, необхідні для вирішення спо ру. Суд може уповноважити на о держання таких доказів заінт ересовану сторону.

На підставі викладеного, вр аховуючи неможливість отрим ання необхідних документів інакше, ніж за судовим рішенн ям, ліквідатор просить госпо дарський суд:

Витребувати в державного р еєстратора:

I. Олександрівської район ної державної адміністрації (27300, вул. Леніна, 78, смт. Олексан дрівка, Олександрівський р -н, Кіровоградська обл.) нас тупні документи:

З реєстраційної справи Тов ариства з обмеженою відповід альністю «Олександрівськ е експериментальне підпри ємство по виробництву, збере женню і переробці сільського сподарської продукції «Відр одження», код ЄДРПОУ 24145588:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що пі дтверджують формування стат утного капіталу;

II. Оболонської районної у мі сті Києві державній адмініст рації (04212, вул.

Тимопіенка, 16, м. Київ ) наступні документи:

З реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю науково-в иробниче підприємство «Терм ікс», код ЄДРПОУ 24576928:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що пі дтверджують формування стат утного капіталу;

III. Виконавчого комітету Оде ської міської ради (65004, пл. Думс ька, 1, м. Одеса, Одеська обл.,) нас тупні документи:

З реєстраційної справи фір ми «Сігма-Швдень» - Товариств о з обмеженою відповідальні стю, код ЄДРПОУ 20990275:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що підтвер джують формування статутног о капіталу;

IV. Виконавчого комітету Кір овоградської міської ради (25 022, вул. К. Маркса, 41, м. Кіровогра д, Кіровоградська обл.,) наступ ні документи:

1. З реєстраційної спр ави Товариства з обмеженою відповідальністю телерад іокомпанії «ТУ Стимул», код Є ДРПОУ 30462482:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що підтвер джують формування статутног о капіталу;

2. З реєстраційної сп рави Товариства з обмежен ою відповідальністю

«За порізький творчо-виробничий центр «Сигма», код ЄДРПОУ 20488713:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що підтвер джують формування статутног о капіталу;

V. Свалявської районної держ авної адміністрації Закарпа тської області (89300, пл. Головна , 1, м. Свалява, Свалявський р-н, З акарпатська обл.,) наступні д окументи:

1. З реєстраційної справи Свалявського творчо-вироб ничого центру «Сигма», код Є ДРПОУ 20465416:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що підтвер джують формування статутног о капіталу;

VI. Виконавчого комітету Зна м'янської міської ради (27400, вул . Жовтнем, 19, м. Знам'янка, Знам'я нський р-н, Кіровоградська об л.,) наступні документи:

1. З реєстраційної справи То вариства з обмеженою відпові дальністю «Зням'янський тво рчо-виробничий центр «Сигма» , код ЄДРГТОУ 30327467:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що підтвер джують формування статутног о капіталу;

Уповноважити ліквідатора ТОВ УРТВЦ «Сигма» - арбітражн ого керуючого Новосельцев а Володимира Петровича на о тримання у державних реєстра торів: Олександрівської районної державної адмініст рації, Оболонської районної у місті Києві державної адмі ністрації, виконкому Одесько ї міської ради, виконкому Кір овоградської міської ради, С валявської районної державн ої адміністрації Закарпатсь кої області, виконкому Знам'я нської міської ради вказаних документів та їх доставку до господарського суду.

До заяви ліквідатора додан а засвідчена копія інформаці йної довідки “МСБ-СКИФ” від 22. 05.2003 року, яка містить, зокрема, в ідомості щодо підприємств - з асновником яких є банкрут.

Враховуючи викладені обст авини, господарський суд при йшов до висновку про обґрунт ованість вимоги ліквідатора , наявність підстав для її зад оволення, тобто підстав для в итребування від відповідних установ, в порядку ст. 38 ГПК Укр аїни, необхідних доказів (док ументів).

Керуючись ст. ст. 22, 32, 52 Закону У країни “Про відновлення плат оспроможності боржника або в изнання його банкрутом”, ст. с т. 4-1, 38, 86 Господарського процесу ального кодексу України, гос подарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. На підставі статті 38 ГПК Ук раїни зобов'язати державних реєстраторів:

I. Олександрівської район ної державної адміністрації (27300, вул. Леніна, 78, смт. Олексан дрівка, Олександрівський р -н, Кіровоградська обл.) нада ти господарському суду не пі зніше 20.07.2009 року належним чином засвідчені копії наступних документів:

З реєстраційної справи Тов ариства з обмеженою відповід альністю «Олександрівськ е експериментальне підпри ємство по виробництву, збере женню і переробці сільського сподарської продукції «Відр одження», код ЄДРПОУ 24145588:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що підтвер джують формування статутног о капіталу;

II. Оболонської районної у мі сті Києві державної адмініст рації (04212, вул. Тимопіенка, 16, м. Ки їв) надати господарському су ду не пізніше 20.07.2009 року належни м чином засвідчені копії нас тупних документів:

З реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю науково-в иробниче підприємство «Терм ікс», код ЄДРПОУ 24576928:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що пі дтверджують формування стат утного капіталу;

III. Виконавчого комітету Оде ської міської ради (65004, пл. Думс ька, 1, м. Одеса, Одеська обл.) над ати господарському суду не п ізніше 20.07.2009 року належним чино м засвідчені копії наступних документів:

З реєстраційної справи фір ми «Сігма-Швдень» - Товариств о з обмеженою відповідальні стю, код ЄДРПОУ 20990275:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що пі дтверджують формування стат утного капіталу;

IV. Виконавчого комітету Кір овоградської міської ради (25 022, вул. К. Маркса, 41, м. Кіровогра д, Кіровоградська обл.) надати господарському суду не пізн іше 20.07.2009 року належним чином за свідчені копії наступних док ументів:

1. З реєстраційної спр ави Товариства з обмеженою відповідальністю телерад іокомпанії «ТУ Стимул», код Є ДРПОУ 30462482:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що підтвер джують формування статутног о капіталу;

2. З реєстраційної сп рави Товариства з обмежен ою відповідальністю «Запо різький творчо-виробничий це нтр «Сигма», код ЄДРПОУ 20488713:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що підтвер джують формування статутног о капіталу;

V. Свалявської районної держ авної адміністрації Закарпа тської області (89300, пл. Головна , 1, м. Свалява, Свалявський р-н, З акарпатська обл.) надати госп одарському суду не пізніше 20.0 7.2009 року належним чином засвід чені копії наступних докумен тів:

1. З реєстраційної справи Свалявського творчо-вироб ничого центру «Сигма», код Є ДРПОУ 20465416:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що підтвер джують формування статутног о капіталу;

VI. Виконавчого комітету Зна м'янської міської ради (27400, вул . Жовтнем, 19, м. Знам'янка, Знам'я нський р-н, Кіровоградська об л.,) надати господарському суд у не пізніше 20.07.2009 року належним чином засвідчені копії наст упних документів:

1. З реєстраційної справи То вариства з обмеженою відпові дальністю "Зням'янський твор чо-виробничий центр "Сигма", ко д ЄДРГТОУ 30327467:

а) статут з усіма змінами до нього;

б) установчий договір з усім а змінами до нього;

в) протоколи загальних збор ів учасників товариства та й ого правління за весь період з моменту створення (з довіре ностями на участь в них);

г) всі документи, що підтвер джують формування статутног о капіталу.

2. Уповноважити ліквідатора ТОВ УРТВЦ "Сигма", арбітражног о керуючого Новосельцева Володимира Петровича на от римання у державних реєстрат орів: Олександрівської р айонної державної адміністр ації, Оболонської районної у місті Києві державної адмін істрації, виконкому Одеської міської ради, виконкому Кіро воградської міської ради, Св алявської районної державно ї адміністрації Закарпатськ ої області, виконкому Знам'ян ської міської ради вказаних документів та надати їх до го сподарського суду Кіровогра дської області не пізніше 20.07.20 09 року.

3. Примірники цієї ухвали на правити ініціюючому кредито ру Національному Концер ну “Укрпромконсалтинг”, відк ритому акціонерному товарис тву “Газпром” (Росія, 117393, м. Моск ва, вул. Архітектора Власова, б уд. 22, колегія адвокатів "Совєт нік", для ОСОБА_1), ДПІ у м. Кір овограді, арбітражному керую чому Новосельцеву В.П. та банкруту, державним реєстрат орам: Олександрівської р айонної державної адміністр ації, Оболонської районної у місті Києві державної адмін істрації, виконкому Одесько ї міської ради, виконкому Кір овоградської міської ради, С валявської районної державн ої адміністрації Закарпатсь кої області, виконкому Знам'я нської міської ради (замовно ю кореспонденцією з повідомл енням про вручення).

Суддя Н.М. Коваленко

Дата ухвалення рішення 01.07.2009
Зареєстровано 05.10.2009
Оприлюднено 13.07.2010

Судовий реєстр по справі 10/44

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.12.2012 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 28.11.2012 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 09.11.2012 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.05.2012 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 29.04.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 15.03.2011 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 16.12.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 25.06.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 07.05.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 20.01.2010 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 01.07.2009 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 01.07.2009 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 01.07.2009 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Постанова від 01.07.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 23.06.2009 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 01.06.2009 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 18.03.2008 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 28.02.2008 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Постанова від 14.02.2008 Господарський суд Херсонської області Господарське
Постанова від 05.02.2007 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону