ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

РІШЕННЯ

Справа № 2- 3484/09

категорія 2 3

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(повний текст)

28 травня 2009 р. Ленінський райо нний суд м. Севастополя в скла ді:

головуючого - судді Проце нко О.І.

при секретарі - Володіні Ю .В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Севастополі цивільну с праву за позовом Комунальног о підприємства „Севтеплоене рго” Севастопольської міськ ої Ради до ОСОБА_1, ОСОБА _2 про стягнення заборгован ості за теплову енергію,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суд у з позовом до ОСОБА_1, ОС ОБА_2, просив стягнути з них з аборгованість за теплову ене ргію, яка станом на 01.03.2009 р. склад ає 3602 грн. 30 коп. згідно представ леного розрахунку, а також су дові витрати у вигляді витра т на інформаційне-технічне з абезпечення розгляду справи у суді у розмірі 30 грн. на свою користь, судового збору у роз мірі 51 грн. на користь держави , мотивуючи свої вимоги тим, що відповідачі, будучи наймача ми квартири АДРЕСА_1, обла днаної центральним опалюван ням і гарячим водопостачання м, зобов'язані нести витрати п о її утриманню, але свої зобов ' язання не виконують, у зв' язку з чим утворилася заборг ованість, яка становить суму позовних вимог.

Сторони у судове засідання не з' явилися, про час та міс це розгляду справи повідомля лися належним чином. Предста вник позивача надав заяву пр о розгляд справи у його відсу тність, позовні вимоги підтр имав у повному обсязі, наполя гав на їх задоволенні з підст ав. викладених у позовній зая ві, не заперечував проти ухва лення заочного рішення у раз і нез' явлення відповідачів у судове засідання. Відповід ачі про причину неявки суд не повідомили.

Суд вважає за можливе розгл янути справу у відсутність в ідповідачів, при заочному ро згляді справи, що відповідає вимогам ст. 224 ЦПК України.

Д ослідивши матеріали спра ви, суд знаходить позов таким , що підлягає задоволенню, вих одячи з наступних підстав.

Відповідно до розпоряджен ня Севастопольської міської державної адміністрації від 27.05.1997 року № 898-р «Про заходи по вв еденню прямих розрахунків на селення за послуги тепло-, вод опостачання і водовідведенн я» на ім'я відповідача ОСОБ А_1 в КП «Севтеплоенерго» СМ Р відкритий лицьовий рахунок № НОМЕР_1.

Позивач надавав відповіда чам послуги з опалювання на с уму 3683 грн. 85 коп., з врахуванням перерахунку та частковою спл атою відповідачами наданих п ослуг їх заборгованість пере д позивачем станом на 01.03.2009 р. ск лала 3602 грн. 30 коп.

Згідно положенням «Правил надання послуг водо-теплопо стачання та водовідведення» , затверджених постановою КМ У від 21.07.2005 р. № 630, послуги з центра лізованого опалювання надаю ться, відповідно до договору , який оформлюється на підста ві типового договору . Також пунктів 1, 5 ч. 3 ст. 20 Закону Украї ни «Про житлово-комунальні п ослуги» зазначено, що спожив ач зобов' язаний укласти дог овір на надання житлово-кому нальних послуг, підготовлени й їх виконавцем на основі тип ового договору, та оплачуват и житлово-комунальні послуги у строки, встановлені догово ром або законом .

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачі, протяго м довгого часу споживали пос луги, що надаються позивачем , щомісячно одержували розра хунки по оплаті даних послуг , суму яких не оспорювали. При зазначених обставинах, суд п риходить до висновку, що про н аявність між сторонами догов ірних відносин, які фактично склалися між позивачем і від повідачами по наданню і спож иванню послуг, що спричинило для відповідачів та КП «Севт еплоенерго» СМР виникнення в заємних прав і обов'язків.

Згідно представленому роз рахунку борг відповідачів за надані позивачем послуги ст аном на 01.03.2009 р. склав 3602 грн. 30 коп., правильність і достовірніст ь представленого розрахунку сумнівів у суду не викликає, в ідповідачам розрахунок оспо рений не був. Оскільки в добро вільному порядку відповідач і не виконали своїх зобов'яза нь по сплаті послуг позивача , заборгованість повинна бут и стягнута з відповідачів на користь позивача у судовому порядку.

Відповідно до ст. 88 ЦПК Украї ни стягненню з відповідачів у рівних частках підлягають судові витрати: витрати на ін формаційне-технічне забезпе чення розгляду справи у суді у розмірі 30 грн. на користь поз ивача, судовий збір у розмірі 51 грн. на користь держави.

На підставі п. 8 «Правил н адання послуг з централізова ного опалювання, поставки хо лодної та гарячої оди та водо відведення», затверджених по становою КМУ від 21.07.2005 р. № 630, Прав ил користування приміщенням и житлових будинків і прибуд инковими територіями, затвер джених Постановою Кабінету М іністрів України від 08.10.1992 р. № 572 , ст. 68 ЖК України, ст. 256, 257, 509, 526, 527, 901, 903 Ц К України, керуючись ст. ст. 10, 60, 88, 212 - 215, 224 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСО БА_2 солідарно на користь КП «Севтеплоенерго” СМР (р/р №260309 45206831 в УСБ, МФО 324195, код ЄДРПОУ 03358357) з аборгованість за теплову ене ргію у розмірі 3602 грн. 30 коп.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСО БА_2 у рівних частках на кори сть КП «Севтеплоенерго” СМР витрати на інформаційне-техн ічне забезпечення розгляду с прави у суді у розмірі 30 грн. - по 15 грн. з кожного.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСО БА_2 у рівних частках на кори сть держави судовий збір у ро зміри 51 грн. - по 25 грн, 50 коп. з ко жного.

Заочне рішення може бути пе реглянуте судом, що його ухва лив, за письмовою заявою відп овідача, яку може бути подано протягом десяти днів з дня от римання його копії.

Суддя - підпис

Копія вірна.

Суддя Ленінського районно го

суду м. Севастополя О .І. Проценко

Дата ухвалення рішення27.05.2009
Оприлюднено15.07.2010

Судовий реєстр по справі —2-3484/09

Постанова від 12.02.2022

Цивільне

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Здрилюк О. І.

Постанова від 07.02.2022

Цивільне

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Здрилюк О. І.

Ухвала від 26.01.2022

Цивільне

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Здрилюк О. І.

Ухвала від 12.01.2022

Цивільне

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Здрилюк О. І.

Ухвала від 27.12.2021

Цивільне

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Кихтюк Р. М.

Ухвала від 25.12.2021

Цивільне

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Кихтюк Р. М.

Ухвала від 25.11.2021

Цивільне

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Кихтюк Р. М.

Ухвала від 01.11.2021

Цивільне

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Філюк Т. М.

Ухвала від 21.11.2018

Цивільне

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Присяжнюк Л. М.

Ухвала від 19.11.2018

Цивільне

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Присяжнюк Л. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні