ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕ ЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2009 року Справа № 16/88-09

Дніпропетровський апеля ційний господарський суд у с кладі колегії суддів:

головуючого судді : Білецької Л.М.- доповідач а

суддів: Науменка І.М., Го ляшкіна О.В.,

при секретарі судового зас ідання: Прокопець Т.В.,

від позивача: Ручайсь ка Анастасія Михайлівна, до віреність № 7897 від 17.08.06р., предст авник;

від відповідача: предст авник відповідача у судове з асідання не з' явився, про ча с та місце судового засіданн я повідомлений належним чино м.

розглянувши матеріали апеляційної скарги суб ”єкта підприємницької діяль ності-фізичної особи ОСОБА _2, м. Нікополь

на рішення господарс ького суду Дніпропетровсько ї області від 29.04.2009р. у спра ві

№ 16/88-09

за позовом: товарис тва з обмеженою відповідальн істю “Український промислов ий банк” м. Київ в особі Дніпро петровської філії, м. Київ

до: суб”єкта підприємни цької діяльності-фізичної ос оби ОСОБА_2, м. Нікополь

про стягнення 797 145 грн. 08 к оп.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської обла сті від 29.04.2009р. (суддя За гинайко Т.В.) у справі № 16/88-09 позов ТОВ Український промисловий банк” м. Київ в ос обі Дніпропетровської філії до суб' єкта підприємницько ї діяльності-фізичної особи ОСОБА_2 про стягнення 797 145 гр н. 08 коп. задоволено. Стягнуто з суб' єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_2 на користь ТОВ Український промисловий бан к” м. Київ в особі Дніпропетро вської філії 711 960 грн. - заборг ованості по кредиту, 69 340,98 грн. - заборгованості по відсоткам , 11 160 грн. 68 коп. - заборгованост і по комісії, 4 683,42 грн. - пені, 7 971 ,45 грн. - витрат по сплаті держ авного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забез печення судового процесу.

Не погодившись з рішенням г осподарського суду Дніпропе тровської області відповіда ч суб' єкт підприємницької д іяльності-фізична особа ОС ОБА_2 звернулась до Дніпроп етровського апеляційного го сподарського суду з апеляцій ною скаргою. Посилаючись на т е, що судом першої інстанції н еповно з' ясовано усі обстав ини, що мають значення для спр ави та недоведеність обстави н, які суд визнав встановлени ми, також неправильно застос овані норми матеріального та процесуального права, проси ть скасувати рішення господа рського суду та прийняти нов е рішення.

Ухвалою Дніпропетровськ ого апеляційного господарсь кого суду від 30.07.2009р. зазначена вище апеляційна скарга була прийнята до розгляду.

На виконання ухвали Дніпро петровського апеляційного г осподарського суду ТОВ Украї нський промисловий банк” м. К иїв в особі Дніпропетровсько ї філії надано відзив, позива ч вважає вимоги, викладені ві дповідачем в апеляційній ска рзі є незаконними та необґру нтованими, просить залишити рішення господарського суду без змін, а скаргу без задовол ення.

Вивчивши матеріали справи , колегія суддів дійшла висно вку, що апеляційна скарга зад оволенню не підлягає, з огляд у на наступне.

Як видно із матеріа лів справи, 05.04.2007р. між позиваче м - товариством з обмеженою ві дповідальністю "Український промисловий банк" (банком) та відповідачем фізичною особо ю-підприємцем ОСОБА_2 (поз ичальником) було укладено кр едитний договір № 23/К-07 (надалі - Кредитний договір). У ві дповідності до пункту 1.1 яког о (в редакції договору від 20.10.2008 р. про внесення змін та доповн ень №5 до кредитного договору №23/К-07 (в національній валюті) в ід 05.04.2007р.) банк надає позичальн ику кредит в грошовій формі у сумі 950 000 грн. 00 коп. з метою попов нення обігових коштів: кінце ва дата повернення кредиту 04.0 4.2012 p.; процентна ставка - 19% річних ; - комісія за підготовку та оф ормлення договору -150 грн. 00 коп .; - комісія за зміну суттєвих у мов кредитного договору за і ніціативою позичальника (про лонгація, зміна графіку пога шення кредиту, зміна процент ної ставки) у розмірі 50 грн. 00 ко п., без ПДВ; комісія за управлі ння кредитною лінією у розмі рі 3% річних у гривні від факти чної заборгованості за креди том, без ПДВ. Відповідно до пун ктів 2.1. 2.2 Кредитного договору для обліку строкової заборго ваності позичальника за кред итом банк відкриває позичаль нику позичковий рахунок № 20638023 00494 в Дніпропетровській філії ТОВ "Укрпромбанк"; надання кре диту може здійснюватися шлях ом перерахування коштів з по зичкового рахунку на поточни й рахунок позичальника № 260060130049 4 в Дніпропетровській філії Т ОВ "Укрпромбанк" або шляхом о плати з позичкового рахунку розрахункових документів по зичальника.

Позивачем було надано в ідповідачеві кредитні кошти у сумі 949 960грн. 00 коп. на виконанн я умов Кредитного договору. В ідповідачем частково було по вернено кредитні кошти позив ачу, у зв'язку з чим заборгован ість по кредиту становить 711 960 грн. 00 коп.

Відповідно до пункт у 4.3 Кредитного договору нарах ування процентів банком здій снюється щомісячно за період з 28 числа минулого місяця по 27 число поточного місяця включ но та у день остаточного пове рнення кредиту; якщо 28 число п оточного місяця припадає на вихідний, святковий або інши й неробочий день, нарахуванн я здійснюється напередодні; нарахування банком комісії з а управління кредитною лініє ю здійснюється щомісячно за період з 28 числа минулого міся ця по 27 число поточного місяця включно та у день остаточног о повернення кредиту; день по вернення кредитних коштів в часовий інтервал при розраху нку комісії не включається. П унктом 4.4 Кредитного договору сплата позичальником процен тів здійснюється щомісячно в строк з 28-го числа по останній робочий день поточного міся ця; сплата позичальником ком ісії за управління кредитом здійснюється щомісячно в стр ок з 28 числа по останній робоч ий день поточного місяця:

У зв'язку з несплатою в ідповідачем відсотків за пер іод з 01.08.2008р. по 31.03.2009р. виникла заб оргованість по відсоткам, як а згідно наданого розрахунку становить 69 340 грн. 98 коп. Також н е сплачується відповідачем і встановлена Кредитним догов ором комісія за управління к редитною лінією, заборговані сть по якій згідно наданого р озрахунку склала 11 160 грн. 68 коп. (з 28.07.2008р. по 31.03.2009р.);

Згідно пункту 6.1.3 Кредитног о договору позичальник зобов 'язаний

достроково поверн ути всю заборгованість за ци м договором, а саме: повернути всю суму Кредиту, сплатити ус і нараховані проценти, штраф ні санкції (за наявності), а та кож сплатити усі інші платеж і, передбачені даним Договор ом, у випадках та в порядку, пе редбачених пунктом 9.2 цього До говору; невиконання позичаль ником зобов'язань, передбаче них цим пунктом, є підставою для примусового стягнення (у тому числі шляхом звернення стягнення на заставлене май но) всієї заборгованості за ц им Договором.

Відповідно до пункту 9.2 Кред итного договору банк має пра во зупинити подальше кредиту вання позичальника або вимаг ати дострокового повернення кредиту, сплати процентів, ко місій та штрафних санкцій, що передбачені даним Договором , а також відшкодування збитк ів, завданих банку внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником або іншими особами, що є поручите лями позичальника (вт.ч. гаран тами, майновими поручителями , заставодавцями та ін.) умов д аного договору або угод (дого ворів), укладених у забезпече ння виконання позичальником зобов'язань за цим договором , а позичальник зобов'язаний п ротягом 10-ти календарних днів , а у випадку, якщо зобов'язанн я позичальника за цим догово ром забезпечуються заставою майнових прав на грошові кош ти, розміщені на депозитному рахункув ТОВ "Укрпромбанк" - не пізніше наступного робоч ого дня, з дати надіслання бан ком відповідної вимоги, пове рнути суму заборгованості по кредиту, що залишилась, сплат ити проценти, комісії та штра фні санкції, а

також відшк одувати збитки, завдані банк у, у разі порушення позичальн иком строків (термінів) плате жів, що встановлені даним Дог овором.

Позивачем було направлено відповідачу вимогу про усун ення

порушення (лист від 05.1 2.2008р. № 5460/1) в якій вимагав достро ково повернути

заборгова ність по Кредитному договору у зв'язку з невиконанням зобо в'язань, передбачених кредит ним договором.

Отже, враховуючи приписи пункту 9.2 Кредитного договору строк погашення кредиту від повідачем вважається таким, що настав на момент розгляду справи доказів погашення за боргованості перед позиваче м відповідачем не надано.

п.1 статті 193 ГК Украї ни встановлено, що суб'єкти го сподарювання повинні викону вати господарські зобов'язан ня належним чином, відповідн о до закону, інших правових ак тів, договору.

Згідно статті 526 ЦК Ук раїни зобов'язання повинні в иконуватися належним чином в ідповідно до вимог договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного зако нодавства, а за відсутності т аких умов та вимог - відповідн о до звичаїв ділового оборот у або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до пункт у 8.1 Кредитного договору у вип адку порушення строків (терм інів) повернення кредиту та/а бо сплати нарахованих процен тів за користування ним та/аб о комісій позичальник сплачу є банку пеню в розмірі подвій ної облікової ставки Націона льного банку України, що діял а в період прострочення, від н евчасно сплаченого платежу з а кожен день прострочення:

Таким чином, пеня за не своєчасну сплату відсотків с тановить 4 093 грн. 77 коп. (з 01.08.2008р. по 31.03.2009р.), а пеня за несвоєчасну сп лату комісії за управління к редитною лінією становить 589 г рн. 65 коп. (з 01.09.2008р. по 31.03.2009р.), отже, за гальна сума пені становить 4 68 3 грн. 42 коп.

З огляду на наведене вище , судова колегія вважає довод и, викладені в апеляційній ск арзі суб' єктом підприємниц ької діяльності-фізичної осо би ОСОБА_2, необґрунтовани ми та спростованими документ ально, а відповідно, рішення господарського суду Дніпроп етровської області від 29.04.2009р. у справі № 16/88-09 таким, що прийнято з дотриманням вимог чинного законодавства України, а том у, підстав для його скасуванн я не знаходить.

Керуючись ст.ст.101, 103-105 ГПК Укр аїни, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського с уду Дніпропетровської облас ті від 29.04.2009р. у справі № 16/88-09 - залишити без змін, а апеляційну скаргу суб ' єкта підприємницької діял ьності-фізичної особи ОСОБ А_2 - без задоволення.

Постанова може бути оскар жена до Вищого господарськог о суду України.

Головуючий суддя Л.М. Білецька

Суддя І.М. На уменко

Суддя О.В. Голяшкін

Дата ухвалення рішення28.09.2009
Оприлюднено14.07.2010

Судовий реєстр по справі —16/88-09

Ухвала від 12.01.2021

Господарське

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 12.01.2021

Господарське

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 22.12.2020

Господарське

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 01.01.2017

Господарське

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 22.12.2016

Господарське

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 03.12.2016

Господарське

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 17.11.2016

Господарське

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 27.10.2016

Господарське

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 09.08.2011

Господарське

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 22.07.2011

Господарське

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні