ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

РІШЕННЯ

Справа № 2-3484/09

РІШЕННЯ

Іменем України

17 листопада 2009 року Індустріальний районний с уд м. Дніпропетровськ

у складі:

головуючого судді Грищ енко В.М.

при секретарі Демч енко О.Г.,

розглянувши у ві дкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпропетровсь ка цивільну справу за позово м ОСОБА_1 до Територіально ї громади в особі виконкому І ндустріальної районної у міс ті Дніпропетровську ради, тр етя особа: Шоста Дніпропетро вська державна нотаріальна к онтора “Про визначення часто к у спільному майні”, -

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2009 року пози вач звернувся до суду із зазн аченим позовом посилаючись н а те, що згідно свідоцтва про п раво власності на житло від 16. 12.1997 року квартира АДРЕСА_1 належить йому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на праві спільної су місної власності. ІНФОРМАЦ ІЯ_1 року померла ОСОБА_3 . ІНФОРМАЦІЯ_2 року помер ОСОБА_2. При зверненні до дер жавної нотаріальної контори із заявою про прийняття спад щини, йому було запропонован о визначити частки в спільні й сумісній власності на квар тиру, а оскільки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 померли та між ним и не було досягнуто згоди про визначення часток, він вимуш ений був звернутися до суду і з зазначеним позовом та прос ить змінити правовий режим м айна, встановивши спільну ча сткову власність і визначити , що розмір часток у праві влас ності на квартиру АДРЕСА_1 між співвласниками є рівним и та встановлює за ОСОБА_2 (померлим) 1/3 частину, за ОСОБ А_3 (померлою) 1/3 частину та за ним 1/3 частину квартири.

У судовому засіданні пози вач підтримав позовні вимоги та просив суд їх задовольнит и.

Представник відпов ідача у судовому засіданні н е заперечував проти задоволе ння позову, та просив постано вити рішення на розсуд суду.

Представник третьої особа - Шостої Дніпропетро вської державної нотаріальн ої контори у судове засіданн я не з' явився, повідомлений належним чином.

Суд, заслухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали с прави, вважає, що позов підл ягає задоволенню з наступни х підстав.

Як видно з матеріалів справ и і встановлено в судовому за сіданні, відповідно до свідо цтва про право власності на ж итло від 16.12.1997 року, виданого ВА Т СМФ «Дніпроважбуд» на підс таві розпорядження від 16.12.1997 ро ку № 247-ІV/97, квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 58,8 кв.м. нале жить на праві спільної суміс ної власності ОСОБА_1, ОС ОБА_2 та ОСОБА_3.

Згідно до ст. 368 ЦК України сп ільна власність двох або біл ьше осіб без визначення част ок кожного із них у праві влас ності є спільною сумісною власністю.

Згідно до ст. 370 ЦК України у р азі виділу частки із майна, що є у спільній сумісній власно сті, вважається, що частки кож ного із співвласників у прав і спільної сумісної власност і є рівними, якщо інше не встан овлено домовленістю між ними , законом або рішенням суду.

ОСОБА_2 по мер ІНФОРМАЦІЯ_2 року, ОС ОБА_3 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 року і здійснити виділ част ки не можливо.

Як показав в судовому засі данні позивач, після смерті б атьків він звернувся до Шост ої Дніпропетровської держав ної нотаріальної контори із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину після ї х смерті, однак йому було відм овлено у видачі свідоцтва, ос кільки в свідоцтві про право власності на житло право вла сності на квартиру АДРЕСА_1 зазначено, як спільна суміс на власність.

Відповідно до п.224 Інструкці ї про порядок вчинення нотар іальних дій нотаріусами Укра їни, нотаріус може видати св ідоцтво про право на спадщин у за законом після смерті одн ого із учасників спільної су місної власності лише після виділення (визначення) част ки померлого у спільному май ні.

Відповідно до ч.1 ст. 357 ЦК Укра їни частки у праві спільної ч асткової власності вважають ся рівними, якщо інше не встан овлено за домовленістю співв ласників або законом.

Враховуючи викладене, суд в важає, що позовні вимоги зако нні, обґрунтовані та підляга ють задоволенню у повному об сязі.

Керуючись ст. ст. 368, 370 ЦК України, ст. ст. 3, 7, 14, 57, 58, 197, 208, 212, 214, 215 ЦПК , суд -

ВИРІШИВ:

Позовні ви моги ОСОБА_1 задовольнит и.

Припинити право спільної сумісної власності на кварт иру АДРЕСА_1.

Встановити спільну частко ву власність і визначити, що р озмір часток у праві власнос ті на квартиру АДРЕСА_1 мі ж співвласниками є рівними т а встановлює за ОСОБА_2 (померлим ІНФОРМАЦІЯ_2 ро ку) 1/3 частину, за ОСОБА_3 (пом ерлою ІНФОРМАЦІЯ_1 року) 1/3 частину та за ОСОБА_1 1/3 частину квартири.

Рішення може бути о скаржено в апеляційному поря дку до апеляційного суду Дні пропетровської області чере з районний суд шляхом поданн я в 10-денний строк з дня прогол ошення рішення апеляційної с карги або шляхом подання в де сятиденний строк з дня прого лошення рішення заяви про ап еляційне оскарження і поданн ям після цього протягом двад цяти днів апеляційної скарги .

Суддя: В.М.Грищенко

Дата ухвалення рішення16.11.2009
Оприлюднено06.12.2009

Судовий реєстр по справі —2-3484/09

Постанова від 12.02.2022

Цивільне

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Здрилюк О. І.

Постанова від 07.02.2022

Цивільне

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Здрилюк О. І.

Ухвала від 26.01.2022

Цивільне

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Здрилюк О. І.

Ухвала від 12.01.2022

Цивільне

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Здрилюк О. І.

Ухвала від 27.12.2021

Цивільне

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Кихтюк Р. М.

Ухвала від 25.12.2021

Цивільне

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Кихтюк Р. М.

Ухвала від 25.11.2021

Цивільне

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Кихтюк Р. М.

Ухвала від 01.11.2021

Цивільне

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Філюк Т. М.

Ухвала від 21.11.2018

Цивільне

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Присяжнюк Л. М.

Ухвала від 19.11.2018

Цивільне

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Присяжнюк Л. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні