Рішення
від 23.11.2009 по справі 5/277-09
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКО Ї ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23.11.09 Справа № 5/277-09.

за позовом товариства з обмеженою відповідальніст ю «Радіо Всесвіт», м. Суми

до відповідачів - 1. держав ного підприємства «Сумський науково - дослідний та прое ктний інституту землеустрою » , м. Суми

2. регіонального відділення Фонду державного майна Укра їни по Сумській області, м. Сум и

про спонукання вчинити пев ні дії

Суддя Гудим В.Д.

Представники:

Від позивача - директор Нікітіна М.В.

Від 1-го відповідача - пред ст. Вишницька - Докукіна М .В. (дов. № 2156/01-08 від 19.05.09р.)

Від 2-го відповідача - пред ст. Фадєєв В.Ю. (дов. № 56 від 30.1 2.08р.)

Суть спору: позивач подав по зовну заяву в якій просить су д визнати повернутим відпові дачам з 23.03.09р. нежитлове приміщ ення площею 44,3 кв.м. за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 25, що орендо ване за договором оренди дер жавного майна від 23.03.05р. № 503, укла деного між позивачем та друг им відповідачем; звільнити п озивача від сплати орендної плати за договором оренди де ржавного майна від 23.03.05р. № 503 з 23.03 .09р.

23.10.09р. позивач подав заяву про зміну позовних вимог в якій п росить суд визнати повернути м відповідачам з 20.05.09р. нежитло ве приміщення площею 44,3 кв.м. за адресою: м. Суми, ву л. Кірова, 25, що орендоване за до говором оренди державного ма йна № 503 від 23.03.05р., укладеного між позивачем та другим відпові дачем; визнати відсутність п равових підстав для нарахува ння орендної плати та пені за договором оренди державног о майна від 23.03.05р. № 503 з 20.05.09р.

Перший відповідач подав ві дзив на позовну заяву в якому просить суд припинити прова дження у справі. Перший відпо відач зазначає, що орендован е майно позивачем йому не пов ернуто; майно не є повернутим і не може вважатися таким, оск ільки не підписаний акт прий мання - передачі майна; оскі льки майно не є повернутим, во но не може використовуватися першим відповідачем за приз наченням (оскільки є пошкодж еним) чи передаватись в оренд у третім особам, цілком логіч ним і правомірним є стягненн я орендної плати з позивача з а користування нежитловим пр иміщенням; майно має бути пов ернуто першому відповідачев і в належному стані, не гіршом у ніж на момент передачі майн а в оренду, з урахуванням норм ального фізичного зносу та в разі погіршення стану оренд ованого майна з вини позивач а першому відповідачу мають бути відшкодовано збитки, що позивачем не зроблено.

Другий відповідач проти по зовних вимог не заперечує.

Другий відповідач подав по яснення по справі в яких зазн ачив, що даний спір виник не з його вини, другий відповідач виступає не власником, а орен додавцем державного майна (в ідповідно до ст. 5 Закону Украї ни „Про оренду державного та комунального майна"). Відпові дно договором передбачено по вернення орендованого майна балансоутримувачу, як його в ласнику, про що має бути склад ений акт приймання-передаван ня.

Розглянувши матеріали сп рави, господарський суд вста новив:

Відповідно до укладеного м іж позивачем та другим відпо відачем договору оренди держ авного майна від 23.03.05. № 503, позива чу було передано в оренду неж итлове приміщення площею 44,3 м 2 за адресою: м. Суми, вул. Кірова , 25, що перебуває на балансі пер шого відповідача.

Факт передачі другим відпо відачем позивачеві приміще ння площею 44,3 м2 за адресою: м. Су ми, вул. Кірова, 25 підтверджуєт ься матеріалами справи, зокр ема актом приймання - перед ачі від 23 березня 2005 року.(а.с. 16)

Відповідно до договору про внесення змін до договору ор енди державного майна від 23.03.05 . № 503, укладений між позивачем т а другим відповідачем догові р діє до 18 березня 2009 року.

Відповідно до п. 10.10 договору оренди державного майна від 23.03.05. № 503 з урахуванням в несених змін, у разі припинен ня або розірвання договору, м айно що є його предметом, прот ягом трьох днів повертається позивачем першому відповіда чеві; відповідно до п. 10.11. - майно вважається поверненим першо му відповідачеві з моменту п ідписання сторонами акту при ймання - передавання. Обов' язок щодо складання акта при ймання - передавання про по вернення майна покладається на позивача.

Як вбачається з матеріалів справи, 24 березня 2009 року перши м відповідачем позивачеві бу ло направлено лист, в якому пе рший відповідач вимагав звіл ьнити займані приміщення в т рьохденний термін в зв'язку з закінченням дії договору ор енди державного майна від 23.03.05 . № 503.

Позивач зазначає, що орендо ване приміщення було ним фак тично звільнене 23 бере зня 2009 року, але відповідачі ві дмовлялися підписувати акт п риймання - передавання орен дованого майна.

Другий відповідач виступа є не власником, а орендодавце м державного майна (відповід но до ст. 5 Закону України „Про оренду державного та комуна льного майна"). Відповідно дог овором передбачено повернен ня орендованого майна баланс оутримувачу, про що має бути с кладений акт приймання-перед авання.

Зазначене відповідає вимо гам ч. 3 ст. 27 Закону України „Пр о оренду державного та комун ального майна" якою передбач ено, що у разі припинення дого вору оренди за обставин, зазн ачених у частині першій цієї статті (закінчення строку йо го дії), орендар окремого інди відуально визначеного майна зобов'язаний повернути це ма йно відповідному підприємст ву, господарському товариств у, створеному в процесі прива тизації (корпоратизації), або його правонаступнику.

Як вбачається з матеріалів справи, листом № 0105-09 від 01.05.09р. по зивач направив першому відпо відачу акт приймання - пере давання нежитлового приміще ння.

11.06.09р. на адресу позивача перш им відповідачем був направле ний лист № 2088/01-08, в яком у останній зазначив, що в ході обстеження орендованих пози вачем приміщень, було виявле но, що орендоване за договоро м оренди державного майна ві д 23.03.05. № 503 майно в ході експлуата ції його позивачем зазнало к онструктивних змін, крім тог о також має місце погіршення стану орендованого державно го майна понад нормальний фі зичний знос. Перший відповід ач зазначив, що погодиться пр ийняти нежитлове приміщення та підписати акт приймання - передавання орендованого ма йна за умови усунення зазнач ених вище недоліків.

В обґрунтування позовних в имог позивач посилається на те, що перший відповідач безп ідставно відмовляється від п ідтвердження звільнення оре ндованого майна та не підпис ує жоден документ в порушенн я умов договору оренди держа вного майна від 23.03.05. № 503.

Позивач зазначає, що з квітн я 2009 року він займає інше примі щення, по вул. Привокзальна, 9 в м. Суми, на підставі договору № 11 оренди нежитлового приміщ ення від 01.04.09р., укладеного між п озивачем та ВАТ "Сумський Про мпроект" (а. с. 25-26). Факт передачі в оренду зазначеного приміщ ення позивачеві підтверджує ться матеріалами справи, зок рема відповідним актом здачі - приймання нежитлового пр иміщення (а. с. 27).

В обґрунтування своєї пози ції по справі, перший відпові дач зазначає, що 25.05.2009 року в при сутності представників пози вача та другого відповідача, ним було обстежено орендова не приміщення та складено ак т обстеження з пропозиціями щодо відновлення позивачем п ошкодженого майна, який було направлено позивачу для під пису. Підписаного акту обсте ження позивачем першому відп овідачеві повернуто не було. Орендований позивачем об'єк т знаходиться у незадовільно му стані, не відповідає саніт арним нормам та плану забудо ви. Перегородки кімнат повин ні бути приведені у відповід ність до плану забудови (демо нтовані). Стіни мають пошкодж ення, демонтована звукоізоля ційна (обшивка), стеля, підлога та плінтуси також пошкоджен і і потребують ремонту; вікон ні рами пошкоджені, мають отв ори під кондиціонери.

В обґрунтування своїх запе речень проти позовних вимог перший відповідач посилаєть ся на те, що по-перше, орендова не майно позивачем йому не по вернуто; майно не є повернути м і не може вважатися таким, ос кільки не підписаний акт при ймання - передачі майна; оск ільки майно не є повернутим, в оно не може використовуватис я першим відповідачем за при значенням (оскільки є пошкод женим) чи передаватись в орен ду третім особам, цілком логі чним і правомірним є стягнен ня орендної плати з позивача за користування нежитловим приміщенням; майно має бути п овернуто першому відповідач еві в належному стані, не гірш ому ніж на момент передачі ма йна в оренду, з урахуванням но рмального фізичного зносу та в разі погіршення стану орен дованого майна з вини позива ча першому відповідачу мають бути відшкодовано збитки, що позивачем не зроблено.

При цьому, факт звільнення п озивачем орендованого за дог овором оренди державного май на від 23.03.05р. № 503 приміщення, підт верджується матеріалами спр ави, зокрема актом обстеженн я нежитлових приміщень, що ро зміщені за адресою: м. Суми, ву л. Кірова, 25 при повернення із с трокового користування, відп овідно до якого станом на 25 тр авня 2009 року позивач виїхав з орендованих приміщень та пов ернув ключі від об'єкту першо му відповідачеві (а.с. 44).

Посилання першого відпові дача в обґрунтування своєї п озиції щодо відмови від підп исання акту приймання - пер едавання орендованого за дог овором оренди державного май на від 23.03.05р. № 503 приміщення на те , що орендований позивачем об 'єкт знаходиться у незадовіл ьному стані, не відповідає са нітарним нормам та плану заб удови, не можуть бути прийнят і судом до уваги, оскільки укл аденим договором оренди держ авного майна не передбачено умови прийняття майна від по зивача з обов'язком поліпшен ня стану пошкодженого майна та відшкодування збитків.

В даному випадку перший від повідач в разі наявності пре тензій до позивача щодо погі ршення стану майна, яке перед авалося в оренду, має право ви рішувати це питання в порядк у передбаченому чинним закон одавством.

Враховуючи викладені обст авини, в тому числі те, що мате ріалами справи підтверджуєт ься факт звільнення позиваче м орендованого за договором оренди державного майна від 23.03.05р. № 503 приміщення станом на 25 травня 2009 року, перший відпові дач безпідставно відмовляєт ься від підписання акту прий мання - передавання орендов аного приміщення, господарсь кий суд вважає вимоги позива ча обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню ш ляхом визнання повернутим ві дповідачам з 25.05.09р. нежитловог о приміщення площею 44,3 кв.м. за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 25, щ о орендоване за договором ор енди державного майна № 503 від 23.03.05р., укладеного між позиваче м та другим відповідачем; щод о визнання відсутності право вих підстав для нарахування орендної плати та пені за дог овором оренди державного ма йна від 23.03.05р. № 503 з 20.05.09р., то в даній частині позов задоволенню н е підлягає, оскільки предмет ом позову не можуть бути прав а сторони за договором стосо вно можливості захисту своїх прав. Крім того, в даному випа дку, питання про наявність пр авових підстав для нарахуван ня орендної плати та пені пов инно вирішуватись при розгля ді справи саме про стягнення цих сум.

Господарські витрати від носяться на першого відповід ача.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господа рського процесуального код ексу України,

суд вирішив:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати повернути м державному підприємству «С умський науково - дослідний та проектний інституту земл еустрою», м. Суми та регіональ ному відділенню Фонду держа вного майна України по Сумсь кій області, м. Суми з 25 травня 2 009р. нежитлове приміщення площ ею 44,3 кв.м. за адресою: м. Суми, ву л. Кірова, 25, що орендувалося т овариством з обмеженою відпо відальністю «Радіо Всесвіт» за договором оренди державн ого майна № 503 від 23.03.05р., у кладеного між регіональним в ідділенням Фонду державного майна України по Сумській об ласті, м. Суми та товариством з обмеженою відповідальністю «Радіо Всесвіт».

3. Стягнути з державно го підприємства «Сумський на уково - дослідний та проект ний інституту землеустрою», м. Суми, вул. Кірова, 25 (код 00704126) на користь товариства з обмежен ою відповідальністю «Радіо В сесвіт», м. Суми, вул. Привокза льна, 9, 2-й поверх (код ЄДРПОУ 23295475 ) 85 грн. 00 коп. державного мита, 236 г рн. 00 коп. витрат на інформацій но - технічне забезпечення судового процесу, видати нак аз.

4. В іншій частині поз овних вимог - відмовити.

Суддя В.Д. Гудим

Повний текст судового ріше ння підписано 25.11.09р.

Суддя

Дата ухвалення рішення23.11.2009
Оприлюднено25.01.2011

Судовий реєстр по справі —5/277-09

Ухвала від 27.01.2010

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Бондаренко В.П.

Ухвала від 25.02.2010

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Бондаренко В.П.

Ухвала від 12.03.2010

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Бондаренко В.П.

Рішення від 23.11.2009

Господарське

Господарський суд Сумської області

Гудим Валентин Дмитрович

Ухвала від 16.11.2009

Господарське

Господарський суд Сумської області

Заєць Світлана Володимирівна

Ухвала від 26.10.2009

Господарське

Господарський суд Сумської області

Гудим Валентин Дмитрович

Рішення від 01.09.2009

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Шевченко С.Л.

Судовий наказ від 08.09.2009

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Шевченко С.Л.

Ухвала від 27.07.2009

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Шевченко С.Л.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні