ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙО ННИЙ СУД

Справа № 2-3484/09

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2009 року

Тернопільський міськрайон ний суд Тернопільської облас ті в складі:

-головуючого судді Юрдиги О .С.

-при секретарі Бєлоусовій К .О.

розглянувши у відкритому попередньому судовому засід анні в залі суду в місті Терно полі цивільну справу за позо вом ОСОБА_1 до Тернопільсь кого районного госпрозрахун кового бюро технічної інвент аризації, третьої особи Терн опільської районної державн ої нотаріальної контори про визнання права власності на спадкове майно, -

встановив:

Позивач ОСОБА_1 зверн увся до суду із позовом до Тер нопільського районного госп розрахункового бюро технічн ої інвентаризації, третьої о соби Тернопільської районно ї державної нотаріальної кон тори про визнання права влас ності на спадкове майно за за повітом, після померлої ІНФ ОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2, а саме н а незавершений будівництвом житловий будинок АДРЕСА_1 .

Позовні вимоги обгрунтову є тим, що після смерті ОСОБА _2, відкрилася спадщина на вк азаний незавершений будівни цтвом житловий будинок, одна к, через відсутність правовс тановлюючих документів, він не може оформити спадщину у в становленому законом порядк у через нотаріальну контору.

У судовому засіданні позив ач позовні вимоги підтримав з мотивів викладених в позов ній заяві та просив позов зад овольнити.

Представник Тернопільсько го районного госпрозрахунко вого бюро технічної інвентар изації в судове засідання не з»явився, проте подав заяву п ро слухання справи у відсутн ості їхнього представника.

Представник Тернопільсько ї районної Державної нотаріа льної контори в судове засід ання не з»явився, однак подав заяву про розгляд справи у ві дсутності представника вище вказаної контори.

Дослідивши та оцінивши зіб рані по справі докази, суд вст ановив наступні обставини сп рави.

Як вбачається з виписки ріш ення Великогаївської сільсь кої ради № 74 від 06.12.1990 року ОСОБ А_2 дозволено побудувати на своїй присадибній ділянці і ндивідуальний житловий буди нок.

Згідно Державного акту на п раво власності на земельну д ілянку серії ЯЕ 298390 від 10.07.2008 року ОСОБА_1 належить зельна д ілянка площею 0, 2153 га в АДРЕСА _2, на якій знаходиться незав ершений будівництвом житлов ий будинок АДРЕСА_1.

13.09.2007р. ОСОБА_2, склала запо віт на все своє майно, яке на д ень смерті їй належало, де б во но не знаходилось і у чому не п олягало в користь ОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 по мерла, що стверджується свід оцтвом про смерть НОМЕР_1, виданим Великогаївською сіл ьською радою.

Позивач ОСОБА_1 на протя зі шестимісячного терміну з моменту смерті ОСОБА_2 зве рнувся в нотконтору для прий няття спадщини за заповітом.

27.01.2009р. Тернопільською районн ою державною нотаріальною ко нторою ОСОБА_1 відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом на н езавершений будівництвом жи тловий будинок АДРЕСА_1 у зв»язку з відсутністю правов становлюючих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1223 ЦК Укр аїни, право на спадкування ма ють особи, визначені у запові ті. Право на спадкування вини кає у день відкриття спадщин и. (ч.3 ст. 1223 ЦК України).

Згідно ст. 392 ЦК України власн ик може пред'явити позов про в изнання його права власності , якщо це право оспорюється аб о не визнається іншою особою , а також у разі втрати ним док умента, який засвідчує його п раво власності.

Аналізуючи вище наведені о бставини, суд вважає, що позов слід задовольнити, визнати з а ОСОБА_1 право власності на незавершений будівництво м житловий будинок АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 4, 10, 60, 215, 215, 223 Цив ільного процесуального коде ксу, ст. ст. 331, 392, 1223 Цивільного код ексу України суд, -

вирішив:

Позов задовольнити.

Визнати за ОСОБА_1 прав о власності на незавершений будівництвом житловий будин ок АДРЕСА_1, в порядку спад кування за заповітом.

Рішення суду набирає закон ної сили після закінчення ст року подання заяви про апеля ційне оскарження або апеляці йної скарги.

Заяву про апеляційне оскар ження або апеляційна скарга може бути подано протягом 10 дн ів з дня проголошення рішенн я, а апеляційну скаргу протяг ом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження до апеляційного суду Тернопіль ської області через Тернопіл ьський міськрайонний суд.

Дата ухвалення рішення23.04.2009
Оприлюднено19.05.2011

Судовий реєстр по справі —2-3484/09

Постанова від 12.02.2022

Цивільне

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Здрилюк О. І.

Постанова від 07.02.2022

Цивільне

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Здрилюк О. І.

Ухвала від 26.01.2022

Цивільне

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Здрилюк О. І.

Ухвала від 12.01.2022

Цивільне

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Здрилюк О. І.

Ухвала від 27.12.2021

Цивільне

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кихтюк Р. М.

Ухвала від 25.12.2021

Цивільне

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кихтюк Р. М.

Ухвала від 25.11.2021

Цивільне

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кихтюк Р. М.

Ухвала від 01.11.2021

Цивільне

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Філюк Т. М.

Ухвала від 21.11.2018

Цивільне

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Присяжнюк Л. М.

Ухвала від 19.11.2018

Цивільне

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Присяжнюк Л. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні