Рішення
від 28.04.2010 по справі 34/534
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 34/534 28.04.10

За позовом Пр иватного акціонерного товар иства «Страхова компанія «ПЗ У Україна»

до Служби безпеки України

про с тягнення 55 290,92 грн.

та за зустрічним позовом Служби безпеки Украї ни

до 1. Приватного акціонерного товариства «Ст рахова компанія «ПЗУ Україна »

2. Української корпора ції «Телебачення і радіомовл ення «ЮТАР»

про визнання недій сним договору страхування

Суддя Сташків Р.Б.

Представники сторін:

від позивача (відповід ача-1 за зустрічним позовом) Богдан А.М., представн ик за дов. №0505 від 1401.2008;

від відповідача (позивача з а зустрічним позовом) Кириленко О.П., представник за дов. №22/469-Д від 24.03.2009;

Скрипніков Д.С., пр едставник за дов. №22/466-Д від 24.03.2009;

від відповідача-2 за зуст річним позовом не з' явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У серпні 2009 року Відкрит е акціонерне товариство «Стр ахова компанія «ПЗУ Україна» , яке змінило назву на Приватн е акціонерне товариство «Стр ахова компанія «ПЗУ Україна» (далі - позивач, або Страхова на компанія) звернулось до Го сподарського суду м. Києва з п озовом до Служби безпеки Укр аїни (далі - відповідач, або С БУ) про відшкодування шкоди, з аподіяної внаслідок ДТП в по рядку регресу в сумі 55 290,92 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що 02.08.2006 позивач на п ідставі Страхового акту №N/6.0.009 15.1.01.01 від 28.07.2006 та розрахунку суми страхового відшкодування до нього, виходячи із актів вико наних робіт №00022-80406 від 19.06.2006 та №04092 -30406 від 19.06.2006, враховуючи звіт з ви значення вартості матеріаль ного збитку, завданого власн ику транспортного засобу № 594 від 03.05.2006, здійснив виплату стра хового відшкодування на кори сть Страхувальника в розмірі 80 280,92 грн.

Враховуючи отриману від ОСОБА_4 інформацію щодо наявності полісу цивільної в ідповідальності, та керуючис ь ст.ст. 1172, 1194 Цивільного кодекс у України (далі - ЦК України) Страхова компанія звер нувся із регресною вимогою д о ЗАТ «СК «Кредо-Класик»№ 2716-03/Д ППР від 21.03.2008 про відшкодування суми в розмірі ліміту відпов ідальності страховика - 24 990 грн ., та з регресною вимогою № 2717-03/Д ППР від 21.03.2008 до ДП «Укроборонсе рвіс»про відшкодування шкод и в якості різниці між фактич ним розміром шкоди і страхов ою виплатою (страховим відшк одуванням) в розмірі 55 290,92 грн.

30.05.2008 ЗАТ «СК «Кредо-Классік» здійснено виплату страховог о відшкодування на користь п озивача в межах ліміту відповідальності страховик а та з урахуванням суми франш изи, в розмірі 24 990 грн.

З боку ж ДП «Укроборонсерві с»у відповідь на регресну ви могу № 2717-03/ДППР від 21.03.2008 надійшов лист за вих. № 29/0.0-2964 від 08.04.2008 , в якому останній повідомив, щ о на момент ДТП автомобіль НОМЕР_1 згідно з договором о ренди № 482-29011/15-05 від 18.11.2005 знах одився в повному користуванн і СБУ, та був керований співро бітником ОСОБА_4 згідно з путівкою №10550, виданою господа рським управлінням СБУ.

Відтак, позивач на підставі ст. 27 Закону України «Про стра хування», ст.ст. 993, 1187, 1188, 1172 ЦК Укра їни та 1194 ЦК України просив стя гнути з відповідача-1 (позивач а за зустрічним позовом) в рег ресному порядку шкоду, яка ст ановить 55 290,92 грн.

Відповідач-1 (позивач за зус трічним позовом) письмового відзиву, в порядку ст. 59 ГПК Укр аїни не подав.

23.02.2010 до загального відділу с уду надійшла зустрічна позов на заява Служби безпеки Укра їни за вих. №16/423 від 22.02.2010 до Прива тного акціонерного товарист ва «Страхова компанія «ПЗУ У країни»та Української корпо рації «Телебачення і радіомо влення «Ютар»про визнання не дійсним договору страхуванн я транспортного засобу від 02.1 1.2005 №V6/0/00915, укладеного між Приват ним акціонерним товариство « ПЗУ Україна»та Українською к орпорацією «Телебачення і ра діомовлення «Ютар».

Ухвалою Господарського су ду м. Києва від 24.02.2010 прийнято зу стрічний позов для спільного розгляду з первісним позово м.

Позовні вимоги за зустрічн им позовом мотивовані тим, що згідно матеріалів наданих д о суду відповідачем-1 (позивач ем за зустрічним позовом) дер жавна реєстрація Ford Mondeo, номер к узова НОМЕР_2 була здійсне на в органах ДАІ МВС України 15 .03.2006.

Оспорюваний договір було у кладено 02.11.2005 між відповідачем -1 та відповідачем-2 щодо майно вих інтересів відповідача-2, п ов' язаних із володінням, ко ристуванням і розпорядження м ТЗ торгової марки Ford моделі Mo ndeo, номер кузова НОМЕР_2.

На момент укладення оспорю ваного договору відповідач-2 не мав права користуватися з азначеним майном, тобто в кон тексті правових приписів ста тті 4 Закону України «Про стра хування», предмет за оспорюв аним договором страхування б ув відсутній.

Тобто, оспорюваний договір , всупереч статті 638 ЦК України не мав однієї суттєвої умови , а саме - предмету договору.

При цьому, позивач за зустрі чним позовом зазначив, що осп орюваний договір не містить таких істотних умов, як назву документа, назву та адресу ст раховика, відсутні будь-які ф актичні дані про власника тр анспортного засобу, реєстрац ійні документи в органах ДАІ .

Крім того, позивач за зустрі чним позовом зазначив, що іде нтифікаційний код Відкритог о акціонерного товариства «С трахова компанія «ПЗУ Україн а»та особи, яка є Страховиком за договором страхування №V6.0 .00915 від 02.11.2005, а саме ВАТ «СК «Скай д Вест»є іншим.

Відповідач-1 за зустрічним п озовом проти зустрічної позо вної заяви заперечив.

Відповідач-2 за зустрічним п озовом в судове засідання не з' явився, причини неявки су ду не відомі.

Розглянувши матеріали спр ави та подані учасниками про цесу документи, заслухавши п ояснення представників стор ін, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спор у, Господарський суд м. Києва,

ВСТАНОВИВ:

01.11.2005 між Українською корпо рацією «Телебачення і радіом овлення «ЮТАР»та Приватним а кціонерним товариством «Стр ахова компанія «ПЗУ Україна» (яке згідно Статуту позивача , затвердженого рішенням поз ачергових Загальних зборів а кціонерів ВАТ «СК «ПЗУ Украї ни»від 16.11.2009, протокол №32 створе не шляхом перетворення ЗАТ « СК «Скайд-Вест»(Товариство-п опередник), зареєстроване 11.11.19 93 (ідентифікаційний код 20785645 у В АТ «СК «Скайд-Вест», найменув ання якого було змінено на ВА Т «СК «ПЗУ Україна», найменув ання якого було змінено на ПА Т «СК «ПЗУ Україна», яке є прав онаступником всіх прав та об ов' язків Товариства-попере дника) було укладено договір страхування транспортних за собів №V6.0.00915 (далі - Договір стр ахування), предметом якого є с трахування ТЗ Ford Mondeo, номер кузо ва НОМЕР_2, 2005 року випуску, д .н. НОМЕР_3.

У відповідності до вказано го Договору страхування, як С трахувальником так і Вигодон абувачем є Українська корпор ація «Телебачення і радіомов лення ЮТАР».

Даним договором визначено , що останній вступає в дію з м оменту надходження страхово ї премії (першого платежу) в по вному розмірі на поточний ра хунок або в касу Страховика.

16.03.2006 в м. Києві на вул. Інститу тська - вул. Хрещатик трапил ась ДТП за участю застрахова ного автомобіля Ford Mondeo, 2005 року ви пуску, д.н. НОМЕР_3, під керу ванням ОСОБА_4.

Так, за наслідками вказаної ДТП інспектором ІДП управлі ння внутрішніх справ складен о протоколм про адміністрати вне правопорушення відносно ОСОБА_4, який приблизно о 12 год. 30 хв. керуючи ТЗ Mercedes S 500, д/н НОМЕР_4 проїхав перехр естя вулиць Хрещатик та Інст итутська в м. Києві на червоне світло світлофору, внаслідо к чого здійснив зіткнення з а втомобілем НОМЕР_5 під кер ування ОСОБА_5, тобто вчин ив правопорушення, передбаче не ст. 124 КпАП україни.

Постановою Шевченківськог о районного суду м. Києва від 1 0.04.2006 у справі №3-10029/2006 визнано гр. ОСОБА_4 винним у скоєнні пра вопорушення, передбаченого с т. 124 КпАП України.

З огляду на характер спірни х взаємовідносин, а також пре дмет первісного позову, за як им позивач просить суд стягн ути шкоду, заподіяну внаслід ок ДТП за Договором страхува ння, який позивач за зустрічн им позовом просить визнати н едійсним, вважає за доцільне розглянути по суті спочатку зустрічну позовну заяву.

Що стосується зустрічно ї позовної заяви суд зазнача є наступне.

Відповідно до постанови К М України, від 07.09.1998, № 1388 «Про затв ердження Порядку державної р еєстрації (перереєстрації), з няття з обліку автомобілів, а втобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоцик лів усіх типів, марок і моделе й, причепів, напівпричепів, мо токолясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»(у редакція, яка ді яла на момент укладення осво юваного Договору страхуванн я) (далі - Порядок) власники тр анспортних засобів - юридичн і та фізичні особи або їх пред ставники (далі - власники) з обов'язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбанн я або митного оформлення, чи тимчасового ввезення на т ериторію України, або виникн ення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстра ційних документів. Термін ре єстрації може бути продовжен о у разі неможливості власни ка транспортного засобу (хво роба, відрядження, інші поваж ні причини) вчасно її здійсни ти. Експлуатація транспортни х засобів, не зареєстрованих у підрозділах ДАІ, а також без номерного знака «Транзит»за бороняється.

Пунктом 8 зазначеного Поряд ку визначено, що реєстрація т ранспортних засобів здійсню ється на підставі заяви влас ника, поданої особисто, і доку ментів, що посвідчують його о собу, правомірність придбанн я транспортного засобу, оцін ку його вартості, яка провади ться спеціалістом, що пройшо в необхідну підготовку у пор ядку, встановленому МВС, Мін'ю стом, Держпромполітики, Держ митслужбою та Фондом державн ого майна і має відповідні до кументи, відповідність конст рукції транспортного засобу встановленим вимогам безпек и дорожнього руху, а також вим огам, які є підставою для внес ення змін до реєстраційних д окументів.

Згідно з п.15 Порядку на зареє стровані транспортні засоби видаються свідоцтва про реє страцію, а також номерні зн аки, що відповідають держа вному стандарту України: два номерні знаки - на автотрансп орт, один - на мототранспорт, п ричіп і напівпричіп, дозволи на встановлення на транспор тних засобах спеціальних сві тлових і (або) звукових сигнал ьних пристроїв та погодження щодо розміщення реклами від повідно до законодавства.

Отже, на момент укладення ос порюваного Договору страхув ання Ford Mondeo, 2005 року випуску, д.н. НОМЕР_3 був зареєстрований в Державтоінспекції, і це під тверджується зазначенням у Д оговорі страхування державн ого номеру, а саме НОМЕР_3, я кий був присвоєний органом Д АІ під час його реєстрації.

Що ж стосується посиланн я позивача за зустрічним поз овом на те, що в Договорі страх ування не вказано назви доку мента, назви та адреси страхо вика, фактичні дані про власн ика транспортного засобу, ре єстраційні документи в орган ах ДАІ суд зазначає наступне .

Статтею 979 ЦК України визна чено, що за договором страхув ання одна сторона (страховик ) зобов'язується у разі настан ня певної події (страхового в ипадку) виплатити другій сто роні (страхувальникові) або і ншій особі, визначеній у дого ворі, грошову суму (страхову в иплату), а страхувальник зобо в'язується сплачувати страхо ві платежі та виконувати інш і умови договору.

Статтею 16 Закону України «П ро страхування»договір стра хування - це письмова угода між страхувальником і страхо виком, згідно з якою страхови к бере на себе зобов'язання у р азі настання страхового випа дку здійснити страхову випла ту страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальнико м, на користь якої укладено до говір страхування (подати до помогу, виконати послугу тощ о), а страхувальник зобов'язує ться сплачувати страхові пла тежі у визначені строки та ви конувати інші умови договору .

Статтею 638 ЦК України визнач ено, що договір є укладеним, як що сторони в належній формі д осягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умо вами договору є умови про пре дмет договору, умови, що визна чені законом як істотні або є необхідними для договорів д аного виду, а також усі ті умов и, щодо яких за заявою хоча б о днієї із сторін має бути дося гнуто згоди.

Частиною 4 статті 16 Закону Ук раїни «Про страхування»визн ачено, що договір страхуванн я повинен містити: назву доку мента; назву та адресу страхо вика; прізвище, ім'я, по батько ві або назву страхувальника та застрахованої особи, їх ад реси та дати народження; пріз вище, ім'я, по батькові, дату на родження або назву вигодонаб увача та його адресу; зазначе ння об'єкта страхування; розм ір страхової суми за договор ом страхування іншим, ніж дог овір страхування життя; розм ір страхової суми та (або) розм іри страхових виплат за дого вором страхування життя; пер елік страхових випадків; роз міри страхових внесків (плат ежів, премій) і строки їх сплат и; страховий тариф (страховий тариф не визначається для ст рахових випадків, для яких не встановлюється страхова сум а); строк дії договору; порядок зміни і припинення дії догов ору; умови здійснення страхо вої виплати; причини відмови у страховій виплаті; права та обов'язки сторін і відповіда льність за невиконання або н еналежне виконання умов дого вору; інші умови за згодою сто рін; підписи сторін.

Тобто, укладений між сторон ами договір за своєю правово ю природою є договором страх ування.

Як слідує з матеріалів спра ви, Договір страхування укла дено на фірмову бланку Страх ової компанії, було присвоєн о відповідний номер, зазначе но дату укладення та вказано наступну інформацію:

- Про страховика:

Приватне акціонерне товар иство «Страхова компанія «ПЗ У Україна»;

04053, м. Київ, вул. Артема, 40;

тел./факс. 044/238 6 238, 246 9 625;

- Про власника транс портного засобу та вигодонаб увача:

Українська корпорація « Телебачення і радіомовлення ЮТАР»;

м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 13б;

ідентифікаційний код 24263833;

тел. 537-21-40;

- Про транспортний з асіб, який було застраховано :

Ford Mondeo, номер кузова НОМЕР _2, 2005 року випуску, д.н. НОМЕР _3.

У зазначеному Договорі с трахування сторонами було по годжено усі істотні умови, як того вимагає Закон.

Що ж стосується посиланн я позивача за зустрічним поз овом на те, що ідентифікаційн ий код у Договорі страхуванн я зазначений Київської філії , а не юридичної особи позивач а, суд зазначає наступне.

Так, Договір страхування б ув підписаний та скріплений печатками Страхувальника, Ви годонабувача та Страховика.

Як слідує з матеріалів спра ви, зокрема Положення про Киї вську філію ВАТ «СК «ПЗУ Укра їна», затвердженого 17.02.2005 рішен ням Загальних зборів акціоне рів, протокол №14 від 17.02.2005 ВАТ СК «Скайд-Вест»(Товариство) ств орене шляхом реорганізації ( перетворення) АТЗТ «Страхова компанія «Скайд-Вест», зареє строваного 11.11.1993 (код 20782312) у ВАТ «С К «Скайд-Вест», найменування кого було змінено на ВАТ «СК « ПЗУ Україна».

Товариство є правонаступн иком АТЗТ «СТ «Скайд-Вест»та до нього перейшли всі права т а обов' язки вищеназваного т овариства.

Київська філія ВАТ «СК «ПЗУ Україна»(Філія) створюється та діє для забезпечення діял ьності Товариства.

Від імені та за дорученням Т овариства Філія працює за вс іма напрямками, які передбач ені установчими документами Товариства, збирає, опрацьов ує і передає для Товариства к омерційну та іншу інформацію , яка необхідна для її нормаль ної діяльності, розповсюджує інформацію про діяльність Т овариства, забезпечує розвит ок та зміцнення матеріально- технічної бази Товариства.

Так, у статті 2 вказаного Пол оження зазначено, що Філія не юридичною особою, приймає уч асть в цивільних та інших від носинах від імені та за доруч енням Товариства. Філія є від окремленим підрозділом Това риства та виконує функції То вариства.

Відповідно до ст.3 Положення предметом діяльності Філії є здійснення різних видів ст рахування, передбачених чинн им законодавством України.

Відтак, Філія мала право на укладення договорів страхув ання від імені Товариства.

Пунктом 1 статті 1 ГПК Україн и передбачено, що підприємст ва, установи, організації, інш і юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здій снюють підприємницьку діяль ність без створення юридично ї особи і в установленому пор ядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та органі зації), мають право звертатис я до господарського суду згі дно з встановленою підвідомч істю господарських справ за захистом своїх порушен их або оспорюваних прав і охо ронюваних законом інтересів , а також для вжиття передбаче них цим Кодексом заходів, спр ямованих на запобігання прав опорушенням.

Відповідно до частини 2 стат ті 16 ЦК України, одним із спосо бів захисту цивільного права може бути зокрема, визнання п равочину недійсним. Відповід но до статті 215 ЦК України підс тавою недійсності правочину є недодержання в момент вч инення правочину стороно ю (сторонами) вимог, які встано влені частинами 1-3, 5 та 6 статті 203 ЦК України. Недійсним також є правочин, якщо його недійсн ість встановлена законом (ні кчемний правочин).

Відтак, позивач за зустрічн им позовом не довів суду, в чом у саме полягали порушення Ст раховою компанією або відпов ідачем-2 за зустрічним позово м його прав та охоронюваних з аконом інтересів при укладен ні (вчинені) Договору страхув ання. Таким чином господарсь кий суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для зад оволення позовних вимог у ці й частині.

Що стосується первісно ї позовної заяви суд зазнача є наступне.

Товариством з обмеженою в ідповідальністю «Незалежна експертна компанія»на заяву позивача було проведено оці нку встановлення вартості ма теріального збитку завданог о власнику ТЗ Ford Mondeo, та відповід но до звіту №594 вартість відно влювального ремонту складає 80 208,58 грн.

Товариство з обмеженою від повідальністю «Незалежна ек спертна компанія», яке прово дило автотоварознавче дослі дження діяло на підставі сер тифікату суб' єкта оціночно ї діяльності №2371/04, виданого Фо ндом державного майна Україн и 22.01.2004.

Як слідує з матеріалів спра ви, 02.08.2006 позивач на підста ві Страхового акту №N/6.0.00915.1.01.01 від 28.07.2006 та розрахунку суми страхо вого відшкодування до нього, виходячи із актів виконаних робіт №00022-80406 від 19.06.2006 та №04092-30406 від 19.06.2006, враховуючи звіт з визначе ння вартості матеріального з битку, завданого власнику тр анспортного засобу № 594 від 03.05.20 06, здійснив виплату страховог о відшкодування на користь С трахувальника, в розмірі 80 280,92 г рн., що підтверджується платіжним доручення № 13879 від 02 .08.2006.

У відповідності до ст. 27 Зако ну України «Про страхування» та ст. 993 ЦК України до страхови ка, який виплатив страхо ве відшкодування за договоро м майнового страхування, у ме жах фактичних витрат переход ить право вимоги, яке страхув альник або інша особа, що одер жала страхове відшкодування , має до особи, відповідальної за завдані збитки.

Позивач, керуючись ст. 27 Зако ну України «Про страхування» та ст. 993, 1187, 1188 ЦК України звертав ся до ОСОБА_4 (винного воді я) з регресною вимогою № 2184-02/ДПП Р від 29.02.2008, в якій просив здійсн ити відшкодування завданої н им шкоди.

У відповідь на регресну вим огу ОСОБА_4 надав копію по лісу обов'язкового страхуван ня цивільно-правової відпові дальності власників наземни х транспортних засобів, вида ного ЗАТ «СК «Кредо-Класик»з а № ВАЛ 957169, в якому зазначено, що власником автомобіля є юрид ична особа - ДП «Укроборонсе рвіс».

У відповідності до ст. 6 Зако ну України «Про обов'язкове с трахування цивільно-правово ї відповідальності власникі в наземних транспортних засо бів»(далі - Закон), ЗАТ «СК «Кр едо-Класик»взяло на себе обо в'язок здійснити відшкодуван ня шкоди заподіяної третім о собам під час ДТП, яка сталася за участю забезпеченого тра нспортного засобу і внаслідо к якої настає цивільна відпо відальність особи, відповіда льність якої застрахована.

У відповідності до п. 22.1. ст. 22 З акону, при настанні страхово го випадку страховик відпові дно до лімітів відшкодовує у встановленому цим Законом п орядку оцінену шкоду, яка бул а заподіяна у результаті дор ожньо-транспортної пригоди ж иттю, здоров'ю, майну третьої о соби.

Обов'язковий ліміт відпові дальності страховика за шкод у, заподіяну майну потерпіли х, становить 25 500 грн. на одного п отерпілого (п. 9.2. ст. 9 Закону).

Страхове відшкодування за вжди зменшується на суму фра ншизи, розмір якої не може пер евищувати 2% від ліміту відпов ідальності страховика, що ск ладає 510,00 грн. (п. 12.1. ст. 12 Закону).

Позивач звернувся із регре сною вимогою до ЗАТ «СК «Кред о-Класик»№ 2716-03/ДППР від 21.03.2008 про відшкодування суми в розмірі ліміту відповідальності стр аховика - 24 990 грн., та з регресною вимогою № 2717-03/ДППР від 21.03.2008 до ДП «Укроборонсервіс»про відшк одування шкоди в якості різн иці між фактичним розміром ш коди і страховою виплатою (ст раховим відшкодуванням) в ро змірі 55 290,92 грн.

30.05.2008 ЗАТ «СК «Кредо-Классік» здійснено виплату страховог о відшкодування на користь С трахової компанії в межах лі міту відповідальності страх овика та з урахуванням суми ф раншизи, в розмірі 24 990 грн.

З боку ДП «Укроборонсервіс »у відповідь на регресну вим огу № 2717-03/ДППР від 21.03.2008 надійшов лист за вих. № 29/0.0-2964 від 08.04.2008, в яком у останній повідомляє, що на м омент ДТП автомобіль НОМЕР _1 згідно з договором оренди № 482-29011/15-05 від 18.11.2005 знаходився в по вному користуванні Служби бе зпеки України, та був керован ий співробітником ОСОБА_4 згідно з путівкою №10550, видано ю господарським управлінням СБУ.

19.06.2008 позивач звернувся до СБ У з регресною вимогою №10758-06/ДПП Р, в якій запропонував відпов ідачу (позивач за зустрічним позовом) в добровільному пор ядку відшкодувати шкоду запо діяну внаслідок ДТП в розмір і 55 290,92 грн. (80 280,92 грн. - 24 990 грн. = 55 290,92 г рн.).

Отже, відповідач є особою, я ка відповідає за збиток, запо діяний автомобілю Ford Mondeo, 2005 року випуску, д.н. НОМЕР_3, в резу льтаті пошкодження цього авт омобіля при ДТП.

Згідно ч.1 ст. 1172 ЦК України юри дична або фізична особа відш кодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконан ня ним своїх трудових (службо вих) обов'язків.

Відповідно до статті 1166 ЦК Ук раїни шкода, завдана майну фі зичної або юридичної особи, в ідшкодовується в повному обс язі особою, яка її завдала.

Згідно з статтею 1192 ЦК Україн и з урахуванням обставин спр ави суд за вибором потерпіло го може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкод увати її в натурі (передати рі ч того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ т ощо) або відшкодувати завдан і збитки у повному обсязі. Роз мір збитків, що підлягають ві дшкодуванню потерпілому, виз начається відповідно до реал ьної вартості втраченого май на на момент розгляду справи або виконання робіт, необхід них для відновлення пошкодже ної речі.

Статтею 22 ЦК України передб ачено, що особа, якій завдано з битків у результаті порушенн я її цивільного права, має пра во на їх відшкодування. Збитк ами є, зокрема, втрати, яких ос оба зазнала у зв'язку зі знище нням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зроб ила або мусить зробити для ві дновлення свого порушеного п рава (реальні збитки).

Відповідно до ст. 1194 ЦК Украї ни особа, яка застрахувала св ою цивільну відповідальніст ь, у разі недостатності страх ової виплати (страхового від шкодування) для повного відш кодування завданої нею шкоди зобов'язана сплатити потерп ілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою в иплатою (страховим відшкодув анням).

Позивач виплатив Страхува льнику суму страхового відшк одування в сумі 80 280,92 грн.

Враховуючи викладене, за вс тановлених в судовому порядк у обставин, суд приходить до в исновку, що заявлений до стяг нення з СБУ розмір шкоди, запо діяної внаслідок ДТП в сумі 55 290,92 грн. є обґрунтованим, підтв ерджений наявними в матеріал ах справи документами, а тому підлягає задоволенню у повн ому розмірі.

Згідно зі статтею 33 ГПК Укра їни обов'язок доказування ти х обставин, на які посилаєтьс я сторона як на підставу свої х вимог і заперечень, поклада ється на цю сторону.

Відповідачем за первісним позовом не спростовано нале жними засобами доказування о бставин на які посилається п озивач в обґрунтування своїх позовних вимог.

Суми, які підлягають сплаті за витрати, пов' язані з розг лядом справи, при задоволенн і позову покладаються на від повідача (позивача за зустрі чним позовом) (ст. 49 ГПК України ).

Виходячи з викладеного та к еруючись статтями 32, 33, 43, 44, 49, 82-85 ГП К України, суд

ВИРІШИВ:

Первісний позов задовольн ити повністю.

Стягнути з Служби безпеки У країни (01034, м. Київ, вул. Володими рська, 33, ідентифікаційний код 00034074) на користь Приватного акц іонерного товариства «Страх ова компанія «ПЗУ Україна»(0405 3, м. Київ, вул. Артема, 40, ідентифі каційний код 20782312) 55 290 (п' ятдеся т п' ять тисяч двісті дев' я носто) грн. 92 коп. майнової шкод и, а також 552 (п' ятсот п' ятдес ят дві) грн. 91 коп. витрат по спл аті державного мита та 118 (сто в ісімнадцять) грн. витрат на ін формаційно-технічне забезпе чення судового процесу.

Видати наказ.

У задоволенні зустрічного позову відмовити.

Рішення набирає законно ї сили після закінчення деся тиденного строку з дня його п рийняття та може бути оскарж ено протягом десяти днів до К иївського апеляційного госп одарського суду або протягом місяця до Вищого господарсь кого суду України.

Суддя Сташків Р.Б.

Дата ухвалення рішення28.04.2010
Оприлюднено18.10.2010

Судовий реєстр по справі —34/534

Ухвала від 28.07.2016

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

Ухвала від 24.02.2010

Господарське

Господарський суд міста Києва

Сташків Р.Б.

Постанова від 10.03.2015

Господарське

Вищий господарський суд України

Шевчук C. Р.

Ухвала від 16.02.2015

Господарське

Вищий господарський суд України

Шевчук C. Р.

Ухвала від 28.01.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Стасюк С.В.

Постанова від 23.12.2014

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Дідиченко М.А.

Ухвала від 23.12.2014

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Дідиченко М.А.

Ухвала від 10.09.2014

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Дідиченко М.А.

Постанова від 05.11.2013

Господарське

Вищий господарський суд України

Шевчук C. Р.

Ухвала від 30.10.2013

Господарське

Вищий господарський суд України

Шевчук C. Р.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні