ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

30.03.10р. Справа № 9/99-10

За позовом Фізичної ос оби - підприємець ОСОБА_1 ,

м. Дніпропетровськ

до відповідача-1: Фізичн ої особи - підприємець ОСО БА_2,

м. Дніпропетровськ

до відповідача-2: Товариств а з обмеженою відповідальніс тю "Южавтотранс", м. Харків

про стягнення 69256 грн. 21 коп .

Суддя Подобєд І.М.

При секретарі судового зас ідання - спеціаліст Бобир Ю .В.

Представники:

Від позивача - ОСОБА_4 , адвокат, довіреність № 01 від 2 6.03.10р.

- ОСОБА_5 , представник, довіреність ВМ М № 051446 від 03.12.09р.

- ОСОБА_6 , представник, довіреність № 0 2 від 26.03.10р.

Від відповідача - 1 - пред ставник не з'явився

Від відповідача - 2 - пред ставник не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Фізична особа - підприє мець ОСОБА_1 звернувся у л ютому 2010 року із позовом до Фіз ичної особи - підприємець ОСОБА_2 та Товариства з обме женою відповідальністю "Южа втотранс", в якому просить гос подарський суд стягнути з ві дповідачів на свою користь г рошові кошти у сумі 69 256 грн. 21 ко п. заборгованості. Обґрунтов ує свої вимоги наявністю нев иконаних відповідачем зобов ' язань за договором № ЮЖ-0002067 в ід 22.06.09р. та додатковою угодою в ід 24.06.09р. до договору № ЮЖ-0002067.

Товариство з обмеженою від повідальністю "Южавтотранс" позов не визнає. У відзиві на п озов вказує, що оскільки дану справу було прийнято до пров адження господарським судом Дніпропетровської області з порушенням правил територіа льної підсудності, ухвала го сподарського суду Дніпропет ровської області від 01.03.10р. у сп раві № 9/99-10 підлягає скасуванню , а справа - передачі на розгля д до господарського суду Хар ківської області. Заявив про застосування позовної давно сті до спірних правовідносин та просить повністю відмови ти в позові.

Враховуючи, що:

- від Відповідача -1 надійшло клопотання про розгляд спра ви за відсутності свого пред ставника, яке було задоволен е судом;

- розгляд справи підлягає ві дкладенню для витребування д одаткових доказів та повторн ого виклику представників ст орін у судове засідання.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господар ського процесуального кодек су України, суд -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд справи на 21.04.10р. о 11 год. 00 хв.

Судове засідання відбу деться в приміщенні господар ського суду Дніпропетровськ ої області в каб. № 46 за адресою : 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Куй бишева, 1-а.

Зобов' язати до судового засідання:

- Позивача - надати оригіна ли доданих до справи докумен тів в судове засідання;

- Відповідача -1 - пис ьмовий відзив на позов по сут і спору із поясненням причин порушення зобов' язань (дод атково текст відзиву на елек тронному носії), докази сплат и боргу або на підтвердження заперечень на позов, якщо так і є, свідоцтво про державну ре єстрацію суб' єкту підприєм ницької діяльності, забезпеч ити звіряння взаємних розрах унків у спірному періоді (акт звірки надати в судове засід ання), за необхідності надати контррозрахунок основного боргу і штрафних санкцій.

- Відповідача -2 - надати докази сплати боргу або на пі дтвердження заперечень на по зов, якщо такі є, витяг із стат уту (1-3 аркуші), довіреність на п редставника (засвідчені копі ї документів до справи), забез печити звіряння взаємних роз рахунків у спірному періоді (акт звірки надати в судове за сідання), за необхідності над ати контррозрахунок основн ого боргу і штрафних санкцій .

Сторонам забезпечити явк у уповноважених представник ів у судове засідання.

Суддя І.М. Подобєд

Дата ухвалення рішення 30.03.2010
Оприлюднено 25.08.2010

Судовий реєстр по справі 9/99-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.11.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 06.09.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Постанова від 16.08.2010 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 29.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/99-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону