ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2010 р. № 9/99-10

Вищий господарський суд України у складі колегії суд дів:

головуючого - судді Грека Б.М.,

суддів Доповід ач - Жаботина Г.В.Жаботиної Г.В., Ковтонюк Л.В.

у відкритому судовому засі данні за участю представникі в сторін:

від позивача: не з' яви вся

від відповідача: Чайкін І.Б.

розглянувши касаційну с каргу Товариства з обмеже ною відповідальністю “Южавт отранс”

на постанову Дніпропет ровського апеляційного госп одарського суду від 16.08.2010р.

у справі № 9/99-10 Госпо дарського суду Дніпропетров ської області

за позовом Приватного п ідприємця ОСОБА_2

до Приватного підприєм ця ОСОБА_3

до Товариства з обмежен ою відповідальністю “Южавто транс”

про стягнення 69256,21 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Приватний підприємец ь ОСОБА_2 звернувся до Гос подарського суду Дніпропетр овської області з позовом до приватного підприємця ОСО БА_3 та Товариства з обмежен ою відповідальністю “Южавто транс” про стягнення 60652,00грн. о сновного боргу солідарно, 5494,3 1грн. пені солідарно, 805,12грн. 3% рі чних солідарно., 2304,78грн. інфляц ійні солідарно.

21.04.2010р. Приватний підприєме ць ОСОБА_2 подав уточнен у позовну заяву, у якій виклав свої позовні вимоги в новій р едакції та просить стягнути з приватного підприємця ОСОБА_3 суму 346,28грн. основно го боргу та стягнути з Това риства з обмеженою відповіда льністю “Южавтотранс” сум у 60305,72грн. основного боргу, 5494,31гр н. пені, 805,12грн. 3 % річних та 2304,78грн . встановленого індексу інфл яції за весь час простроченн я, а також судові витрати у спр аві.

Рішенням Господарського с уду Дніпропетровської облас ті від 08.06.2010р. (суддя І.М.Подобєд) позов задоволено, стягнуто з приватного підприємця ОСО БА_3 та з Товариства з обмеже ною відповідальністю “Южавт отранс” солідарно на користь приватного підприємця ОСО БА_2 346,28грн. основного боргу, с тягнуто з Товариства з обмеж еною відповідальністю “Южав тотранс” на користь приватно го підприємця ОСОБА_2 сум у 60305,72грн. основного боргу, 5494,31гр н. пені, 805,12грн. три проценти річ них, 2304,78грн. інфляційних, 689,17грн. витрат на держмито, 234,85грн. ви трат на інформаційно-технічн е забезпечення судового проц есу, стягнуто з приватного пі дприємця ОСОБА_3 на корист ь приватного підприємця ОС ОБА_2 3,39 грн. витрат на державн е мито, 1,15 грн. витрат на інформ аційно-технічне забезпеченн я судового процесу.

Не погодившись з рішенням Г осподарського суду Дніпропе тровської області від 08.06.2010р., Т овариство з обмеженою відпов ідальністю “Южавтотранс” по дало апеляційну скаргу.

Постановою Дніпропетровсь кого апеляційного господарс ького суду від 16.08.2010р. (судді: О.М. Лисенко, О.М.Виноградник, І.М.Н ауменко) апеляційну скаргу Т овариства з обмеженою відпов ідальністю “Южавтотранс” за доволено частково, рішення Г осподарського суду Дніпропе тровської області 08.06.2010р. по спр аві № 9/99-10 змінено, стягнуто з То вариства з обмеженою відпові дальністю “Южавтотранс” на користь приватного підприєм ця ОСОБА_2 60305,72грн. основног о боргу, 160,92грн. пені, 23,58грн. 3% річн их, 353,09грн. інфляційних втрат, 608 ,43грн. державного мита, 207,33грн. в итрат на інформаційно-техніч не забезпечення судового про цесу, в решті вимог та до прива тного підприємця ОСОБА_3 в ідмовлено, стягнуто з приват ного підприємця ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеже ною відповідальністю “Южавт отранс” 40,33грн. державного мит а за перегляд справи по апеля ційній скарзі.

Не погодившись з прийняти ми у даній справі судовими рі шеннями, Товариство з обмеже ною відповідальністю “Южавт отранс” подало касаційну ска ргу, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Дніпропетровської області в ід 08.06.2010р. та постанову Дніпропе тровського апеляційного гос подарського суду від 16.08.2010р. та прийняти нове рішення, яким в ідмовити позивачу в задоволе нні позовних вимог. Свою вимо гу Товариство з обмеженою ві дповідальністю “Южавтотран с” мотивує тим, що господарсь ким судом першої та апеляцій ної інстанції неправильно за стосовано норми матеріально го та процесуального права.

Позивач не скористався пр авом, наданим ст. 22 ГПК України щодо участі його представни ків у судовому засіданні. Про час і місце розгляду касацій ної скарги був повідомлений.

Розглянувши касаційну ск аргу, перевіривши правильніс ть застосування господарськ им судом першої та апеляційн ої інстанції норм матеріальн ого та процесуального права, Вищий господарський суд Укр аїни дійшов висновку, що каса ційна скарга Товариства з об меженою відповідальністю “Ю жавтотранс” не підлягає задо воленню.

Господарським судом вста новлено:

22.06.2009р. між позивачем та відпо відачем - приватним підприє мцем ОСОБА_3 (поручитель) б уло укладено договір поруки, відповідно до п. 3 якого відпо відач - приватний підприємц ь ОСОБА_3 гарантує виконан ня відповідачем - Товариство м з обмеженою відповідальніс тю “Южавторанс” всіх зобов' язань по своєчасній оплаті н а умовах, передбачених догов ором № ЮЖ 0002067 на транспортно-ек спедиційне обслуговування, т а не розповсюджується на інш і договори, що були або будуть укладені між позивачем та ві дповідачем - Товариством з об меженою відповідальністю “Ю жавторанс” у майбутньому.

Пунктом 4 наведеного догово ру поруки сторони обумовили, що у разі виникнення будь-яки х обставин або суперечностей між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ “Южа втотранс” поручитель зобов' язується вжити всіх заходів для найшвидшого подолання ро збіжностей або суперечок, як що такі виникнуть, а у разі нем ожливості виконання зобов' язань Товариством з обмежено ю відповідальністю “Южавтор анс” приватний підприємець ОСОБА_3 зобов' язується в иконати всі зобов' язання То вариства з обмеженою відпові дальністю “Южавторанс” пере д позивачем.

22.06.2009р. між позивачем та відпо відачем - Товариством з обме женою відповідальністю “Южа вторанс” укладено договір № Юж-0002067 на транспортно-експедиц ійне обслуговування, відпові дно до п. 1.1 якого в порядку та н а умовах, визначених в заявці , яка є невід' ємною частиною цього договору позивач зобо в' язався доставити автомоб ільним транспортом довірени й йому відправником вантаж - щебінь (згідно із транспортн ою накладною) з місця відправ лення до пункту призначення, вказаному в заявці.

24.06.2009р. сторонами укладено до даткову угоду, якою визначен о, що відповідач - Товариств о з обмеженою відповідальніс тю “Южавторанс” є замовником -експедитором, а вантажем, яки й перевозиться, рахувати буд ь-яку продукцію ВАТ “Янцевсь кий гранітний карєр” (щебінь , відсів, бут і т.д.).

Пунктом 4.3 додаткової угоди сторони визначили, що підтве рдженням виконаних робіт вва жати товарно-транспортні нак ладні або акти виконаних роб іт, які завірені печатками об ох сторін.

Сторонами складено акти пр иймання-передачі виконаних р обіт № 000082 від 22.07.2009р. на суму 9797,10грн ., № 000083 від 22.07.2009р. на суму 10308,80грн., № 00 0084 від 24.07.2009р. на суму 13849,90грн., № 000085 ві д 27.07.2009р. на суму 13475,90грн., № 000086 від 28.07 .2009р. на суму 13601,70грн., № 000095 від 15.08.2009р. на суму 7068,60грн.

Відповідач за надані позив ачем послуги, що прийняті ним за актами приймання-передач і, сплатив частково, тому вини кла заборгованість на загаль ну суму 60652,00грн.

Згідно ч. 1 ст. 307 ГК України за договором перевезення ванта жу одна сторона (перевізник) з обов'язується доставити ввір ений їй другою стороною (вант ажовідправником) вантаж до п ункту призначення в установл ений законодавством чи догов ором строк та видати його упо вноваженій на одержання вант ажу особі (вантажоодержувачу ), а вантажовідправник зобов'я зується сплатити за перевезе ння вантажу встановлену плат у.

Оскільки за договором пере везення вантажу відповідач - Товариство з обмеженою відпо відальністю “Южавторанс” св оє зобов' язання щодо сплати за перевезення вантажу, здій снене позивачем, не виконав, т о господарський суд дійшов п равомірного висновку щодо ст ягнення з даного відповідача заборгованость у сумі 60652,00грн .

Відповідно до ст. 625 ЦК Україн и боржник, який прострочив ви конання грошового зобов'язан ня, на вимогу кредитора зобов 'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого і ндексу інфляції за весь час п рострочення, а також три проц енти річних від простроченої суми, якщо інший розмір проце нтів не встановлений договор ом або законом.

Враховуючи наведене, слід п огодитися з висновком господ арського суду апеляційної ін станції про задоволення позо вних вимог в частині стягнен ня, 3% річних та інфляційних вт рат.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, в становлені договором або зак оном, зокрема, сплата неустой ки.

Господарським судом встан овлено, що додатковою угодою сторонами передбачено сплат у відповідачем пені за поруш ення строку оплати за переве зення позивачем вантажу.

За таких обставин, колегія п огоджується з висновком госп одарського суду апеляційної інстанції щодо стягнення з в ідповідача пені у сумі 160,92грн .

Посилання відповідача - Т овариства з обмеженою відпов ідальністю “Южавторанс” на п орушення господарським судо м ст. 15 ГПК України не може бути прийнято до уваги.

Згідно ч. 3 ст. 15 ГПК України сп рави у спорах за участю кільк ох відповідачів розглядають ся господарським судом за мі сцезнаходженням одного з від повідачів за вибором позивач а.

Оскільки позивачем подано позов до двох відповідачів, а саме: приватного підприємця ОСОБА_3 та Товариства з об меженою відповідальністю “Ю жавтотранс”, то господарськи м судом не порушено правила щ одо територіальної підсудно сті даної справи, оскільки її розглянуто за місцезнаходже нням відповідача - приватног о підприємця ОСОБА_3

Згідно ч. 2 ст. 111-7 ГПК України к асаційна інстанція не має пр ава встановлювати або вважат и доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні а бо постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішу вати питання про достовірніс ть того чи іншого доказу, про п еревагу одних доказів над ін шими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази .

Правова оцінка обставин та достовірності доказів по сп раві є виключна прерогатива першої та апеляційної інстан ції.

Доводи скаржника відхиляю ться, оскільки зводяться до в становлення інших обставин с прави та переоцінки доказів, якими ці обставини повинні п ідтверджуватися, що виходить за визначені межі касаційно го перегляду справи.

Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, п. 1 ст. 111-9, 111-10, 111-11 Господарського процесу ального кодексу України, Вищ ий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ :

Касаційну скаргу Товарис тва з обмеженою відповідальн істю “Южавтотранс” залишити без задоволення, постанову Д ніпропетровського апеляцій ного господарського суду від 16.08.2010р. у справі № 9/99-10 - без змін.

Головуючий - суддя Грек Б.М.

судді Жабот ина Г.В.

Дата ухвалення рішення 08.11.2010
Оприлюднено 25.11.2010

Судовий реєстр по справі 9/99-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.11.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 06.09.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 04.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 29.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/99-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону