ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОН СЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

___________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2010 Справа № 9/99-10

Господарський суд Херсон ської області у складі судді Ребристої С. В. при се кретарі Шибінській А.Л., розгл янувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Фізичної о соби-підприємця ОСОБА_1, с . Чорноморівка Каховського р айону Херсонської області

до Закритого акціонер ного товариства "ДСУ-12", м. Кахов ка Херсонської області

про стягнення 9680,20 грн.

За участю представників с торін:

від позивача - ОСОБА_2 - пр едставник, довіреність від 17.0 8.2010р;

від відповідача - не прибув.

Розпорядженням в.о . голови господарського суду Херсонської області від 11.08.2010р . № 305 справу № 9/99-10 передано на роз гляд судді Ребристій С.В.

Позивач 02.08.2010р. звернувс я до суду з позовною заявою в я кій просить стягнути з відпо відача 9680,20 грн. заборгованості за надані транспортні послу ги. Також позивач просить стя гнути з відповідача понесені судові витрати по справі.

Свої позовні вимоги п озивач обґрунтовує посиланн ями на умови договору про над ання транспортних послуг по перевезенню будівельних мат еріалів №2/15-03 від 15.03.2010р., положенн я ст.ст. 174, 193 ГК України, ст.ст. 11, 15, 1 6, 526 ЦК України.

Розгляд справи було п ризначено на 17.08.2010р.

У судовому засіданні 17.08.2010р. представник позивача пі дтримав позовні вимоги в пов ному обсязі.

Відповідач у судове з асідання не прибув, але 17.08.2010р. н адіслав до суду відзив на поз овну заяву в якому повідомля є, що позовні вимоги визнає у п овному обсязі, але на даний ча с не має змоги розрахуватися з позивачем, у зв'язку з відсу тністю фінансування та обсяг у робіт. З тих же причин предст авник відповідача не має мож ливості прибути на розгляд с прави та просить суд розглян ути справу за відсутності пр едставника відповідача.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши поясненн я представника позивача, суд

в с т а н о в и в:

Матеріали справи с відчать, що між позивачем та в ідповідачем на підставі ст. 11 ЦК України виникли цивільно- правові правовідносини, які виразились в тому, що 15.03.2010р. між ФОП ОСОБА_1 (перевізник) та ЗАТ «ДСУ - 12» (замовник) було ук ладено договір про надання т ранспортних послуг по переве зенню будівельних матеріалі в № 2/15-03.

Відповідно до пункту 1.1. договору № 2/15-03 позивач зобов 'язався надати, а відповідач п рийняти та оплатити послуги з перевезення вантажу.

На виконання умов дог овору позивач надав відповід ачу послуги по перевезенню в антажу на загальну суму 9680,20 гр н., що підтверджується актом з дачі-прийняття робіт (наданн я послуг) № ОУ-00003 від 07.04.2010 року (а.с . 9).

Пунктом 3.3. договору ст орони погодили, що остаточни й розрахунок замовника з пер евізником проводиться протя гом трьох банківських днів п о закінченню перевезень вант ажів.

07.04.2010 року позивачем на адресу відповідача було наді слано рахунок фактуру №3 на оп лату наданих послуг в сумі 9680,20 грн., що підтверджується відм іткою відповідача про прийня ття вказаного рахунку (а.с. 10).

Станом 27.07.2010 року відпов ідач за надані позивачем пос луги по перевезенню вантажу в сумі 9680,20 грн. не розрахувався .

Проаналізувавши заяв лені позовні вимоги з положе ннями чинного законодавства суд дійшов висновку, що позов ні вимоги підлягають задовол енню в повному обсязі.

Відповідно до припис ів ч.1, ч.2 ст. 909 Цивільного кодекс у України, за договором перев езення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується д оставити довірений їй другою стороною (відправником) вант аж до пункту призначення та в идати його особі, яка має пра во на одержання вантажу (одер жувачеві), а відправник зобов 'язується сплатити за переве зення вантажу встановлену пл ату.

Відповідно до положе нь ст. 193 ГК України суб' єкти г осподарювання та інші учасни ки господарських відносин по винні виконувати господарсь кі зобов' язання належним чи ном відповідно до закону, інш их правових актів, договору, а за відсутності конкретних в имог щодо виконання зобов' я зання-відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ста вляться.

До виконання господ арських договорів застосову ються відповідні положення Ц ивільного кодексу України з урахуванням особливостей, пе редбачених ГК України.

Нормами ст. 509 ЦК Укр аїни визначено поняття зобо в' язання та підстави його в иникнення. Зобов' язанням є правовідношення, в якому одн а сторона (боржник) зобов' яз ана вчинити на користь друго ї сторони (кредитора) певну ді ю (передати майно, виконати ро боту, надати послугу, сплатит и гроші тощо) або утриматися в ід певної дії, а кредитор має п раво вимагати від боржника в иконання його обов' язку.

Зобов' язання вин икають з підстав, встановлен их ст. 11 ЦК України.

Положеннями ст.ст . 525, 526 ЦК України встановлено, що одностороння відмова від зо бов' язання або односторонн я зміна його умов не допускає ться, якщо інше не встановлен о договором або законом.

Зобов' язання ма є виконуватися належним чино м відповідно до умов договор у та вимог ЦК України, інших ак тів цивільного законодавств а, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звича їв ділового обороту або інши х вимог, що звичайно ставлять ся.

Доказів погашення заявленої до стягнення суми боргу у розмірі 9680,20 грн. відпов ідачем суду не надано.

З огляду на викладене , позовні вимоги є доведеними і обґрунтованими.

Відповідно до положе нь ст.ст. 33, 34 ГПК України кожна с торона повинна довести ті об ставини, на які вона посилаєт ься як на підставу своїх вимо г і заперечень.

Докази подаються с торонами та іншими учасникам и судового процесу.

Господарський суд п риймає тільки ті докази, які м ають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені п евними засобами доказування , не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування .

Позовні вимоги обґру нтовані, підтверджені належн ими доказами і підлягають за доволенню в повному обсязі.

Понесені позивачем в итрати зі сплати державного мита в сумі 102,00 грн. та 236,00 грн. вит рат на інформаційно-технічне забезпечення судового проце су відшкодовуються йому за р ахунок відповідача, з вини як ого спір доведено до врегулю вання в судовому порядку.

У судовому засіданні проголошено вступну та резо лютивну частини судового ріш ення і повідомлено представн ика позивача про дату складе ння повного рішення.

На підставі ст. 193 Госпо дарського кодексу України, с т.ст. 509, 525, 526, 909 Цивільного кодексу України, керуючись ст.ст. 44, 49, 65, 8 2, 84, 85 Господарського процесуал ьного кодексу України, суд -

в и р і ш и в:

1. Прийняти справ у № 9/99-10 до провадження судді Ре бристої С.В.

2. Позовні вимоги задо вольнити повністю.

3. Стягнути з закритого акціонерного товариства "ДС У-12" (74800, Херсонська область, м. Ка ховка, вул. Мелітопольська, 52, к од ЄДРПОУ 03450258, р/р №26003223541001 в ХФ ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 352479 ) на кори сть фізичної особи-підприємц я ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, іден тифікаційний номер НОМЕР_1 , р/р №НОМЕР_2 в ПАТ “УкрСи ббанк”, МФО 351005) заборгованість у розмірі 9680,20 грн., 102,00 грн. держав ного мита та 236,00 грн. витрат на і нформаційно-технічне забезп ечення судового процесу.

4. Копію рішення надісл ати сторонам по справі.

5. Наказ видати стягува чу після набрання рішенням з аконної сили.

Суддя С.В. Ребриста

Дата складення повного рішення - 18.08.2010р.

Дата ухвалення рішення 17.08.2010
Оприлюднено 30.08.2010

Судовий реєстр по справі 9/99-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.11.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 06.09.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 26.08.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Постанова від 16.08.2010 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.08.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Рішення від 29.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 22.06.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.04.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.03.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/99-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону