Ухвала
від 07.12.2023 по справі 947/24688/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ


Справа № 947/24688/23

Провадження № 2/947/3774/23

УХВАЛА

про призначення судової автомобільно-товарознавчої експертизи

07.12.2023 року

Київський районний суд м. Одеси у складі :

головуючого - судді Куриленко О.М.,

з участю представника позивача ОСОБА_1

представника відповідача ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника позивача ОСОБА_3 ОСОБА_1 про призначення судової автотоварознавчої експертизи по цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про поділ спільного майна подружжя,

В С Т А Н О В И В :

07 серпня 2023 року позивач звернувся до суду з позовом та просить ухвалити рішення, яким: визнати за ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) право власності на 1/2 частки майнових прав на об`єкт нерухомості, загальною площею 65.10 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти ДС3.1.127.А, в порядку поділу спільного сумісного майна подружжя. Визнати за ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) право власності на 1/2 частки майнових прав на об`єкт нерухомості, загальною площею 65.10 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти ДСЗ. 1.127. А, в порядку поділу спільного сумісного майна подружжя. Визнати за ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) право власності на автомобіль марки Ьехш модель ЕБ 300, 2014 року випуску, державний номер - НОМЕР_3 , в порядку поділу спільного сумісного майна подружжя. Стягнути з ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на користь ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 365 686 грн. (триста шістдесят п`ять тисяч шістсот вісімдесят шість) в якості компенсації вартості його частки у спільно набутому майні, автомобілі марки Ьехш модель ЕЭ 300, 2014 року випуску, державний номер - НОМЕР_3 , в порядку поділу спільного сумісного майна подружжя. Стягнути з ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на користь ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) понесені ним судові витрати.

Ухвалою судді від 14.08.2023 року провадження по справі було відкрито та призначено підготовче засідання.

Одночасно з подачею позовної заяви, представник позивача надала до суду клопотання, в якому просила витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ БІЛДІНГ Україна» (код ЄДРПОУ 41893049, місцезнаходження: 65045, м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 55-А) інформацію щодо наявності у ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) майнових прав на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , апартаменти ДС3.1.127.А, інформацію щодо оплати за такі майнові права, щодо передачі майнових прав. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ БІЛДІНГ Україна» (код ЄДРПОУ 41893049, місцезнаходження: 65045, м. Одеса, вул. Кузнечна, буд. 55-А) належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують наявність майнових прав у ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) майнових прав на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , апартаменти ДС3.1.127.А, а саме: копії укладених договорів разом з усіма додатковими угодами, копії актів прийому-передачі майнових прав (за наявності).

Ухвалою суду від 14.08.2023 року клопотання представника позивача про витребування доказів було задоволено.

Також одночасно з подачею позовної заяви, позивач надав заяву, в якій просив забезпечити позов шляхом накладення арешту на автомобіль марки Lexus модель ES 300, 2014 року випуску, державний номер - НОМЕР_3 , зареєстрований за ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ).

Ухвалою суду від 14.08.2023 року у задоволенні заяви представника позивача про вжиття заходів забезпечення позову було відмовлено.

У дане підготовче судове засідання з`явилась представник позивача ОСОБА_3 ОСОБА_1 , яка звернулась до суду з клопотанням про призначення автотоварознавчої експертизи, на вирішення якої просить поставити наступне витання: - яка ринкова вартість автомобіля марки «LEXUS», модель ES, 300, 2014 року випуску, державний номер НОМЕР_3 , станом на 10.10.2023 року.

Представник відповідача ОСОБА_4 ОСОБА_2 у судовому засіданні заперечував проти задоволення даного клопотання, вказуючи на наявні у справі докази.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши представника позивача та представника відповідача, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про призначення автомобільно-товарознавчої експертизи, виходячи з наступного.

Згідно ч.ч. 1-4 ст. 12 ЦПК Україницивільне судочинствоздійснюється назасадах змагальностісторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом .Кожна сторонаповинна довестиобставини,які маютьзначення длясправи іна яківона посилаєтьсяяк напідставу своїхвимог абозаперечень,крім випадків,встановлених цимКодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

У відповідностідо ч.ч.1-3ст.13ЦПК Українисуд розглядаєсправи неінакше якза зверненнямособи,поданим відповіднодо цьогоКодексу,в межахзаявлених неювимог іна підставідоказів,поданих учасникамисправи абовитребуваних судому передбаченихцим Кодексомвипадках. Збираннядоказів уцивільних справахне єобов`язком суду,крім випадків,встановлених цимКодексом.Суд маєправо збиратидокази,що стосуютьсяпредмета спору,з власноїініціативи лишеу випадках,коли ценеобхідно длязахисту малолітніхчи неповнолітніхосіб абоосіб,які визнанісудом недієздатнимичи дієздатністьяких обмежена,а такожв іншихвипадках,передбачених цимКодексом. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Як вбачаєтьсяз положеньстатті 76ЦПК Українидоказами єбудь-якідані,на підставіяких судвстановлює наявністьабо відсутністьобставин (фактів),що обґрунтовуютьвимоги ізаперечення учасниківсправи,та іншихобставин,які маютьзначення длявирішення справи. Ці данівстановлюються такимизасобами: письмовими,речовими іелектронними доказами; висновкамиекспертів; показаннями свідків.

Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства (ст.1 Закону України «Про судову експертизу»).

Згідно частин1 3статті 102ЦПК Українипередбачено,що висновок експерта-це докладнийопис проведенихекспертом досліджень,зроблені урезультаті нихвисновки таобґрунтовані відповідіна питання,поставлені експертові,складений упорядку,визначеному законодавством. Предметомвисновку експертаможе бутидослідження обставин,які входятьдо предметадоказування тавстановлення якихпотребує наявниху експертаспеціальних знань.Предметом висновкуексперта неможуть бутипитання права. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

У відповідностідо частини1ст.103ЦПК Українисуд призначаєекспертизу усправі засукупності такихумов: дляз`ясування обставин,що маютьзначення длясправи,необхідні спеціальнізнання усфері іншій,ніж право,без якихвстановити відповідніобставини неможливо; сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Згідност. 105 ЦПК України, призначення експертизи судом є обов`язковим у разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами. Призначення експертизи судом є обов`язковим також за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі необхідно встановити: характер і ступінь ушкодження здоров`я; психічний стан особи; вік особи, якщо про це немає відповідних документів і неможливо їх одержати.

Згідно з п. 4ст. 129 Конституції Україниоднією з основних засад судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а відповідно дост. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободтаке конституційне право повинно бути забезпечене судовими процедурами, які повинні бути справедливими.

Вислухавши думку сторін, оглянувши матеріали справи, з метою економії процесуального часу та беручи до уваги непогодження сторін з вартістю спірного автомобіля, суд вважає, що необхідно призначити експертизу визначення вартості рухомого майна з огляду на те, що для встановлення, обставин, що мають значення для правильного, всебічного й об`єктивного розгляду справи потрібні спеціальні знання.

Частинами 4, 5, 6ст. 103 ЦПК Українипередбачено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

При призначені експертизи, суд бере за основу перелік питань, які поставлені перед експертом в клопотанні від 11.10.2023 року (а/с 108-110).

Також суд вважає доцільним проведення експертизи доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (юридична адреса 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8) так як на підставі п. 1.8 Інструкції експертизи та дослідження проводяться фахівцями, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності і внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів, попередивши експерта про кримінальну відповідальність за давання свідомо помилкового висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у відповідності зі ст.ст. 384, 385 КК України та роз`яснивши сторонам право заявляти відвід експертам та у разі необґрунтованості висновку експертів клопотати про призначення повторної експертизи.

Крім того суд вважає за необхідне роз`яснити сторонам, що у відповідності до ст. 109 ЦПК України, у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК України, суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Відповідно до ч.1,2 ст. 14 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до ч.5 ст. 124 Конституції України «Судові рішення ухвалюються іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України». Серед основних засад судочинства в Україні, згідно з п.9 ч.3 ст.129 Конституції України, є «обов`язковість рішень суду».

Керуючись ст.ст.76, 102, 103, 252 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання представника позивача ОСОБА_3 ОСОБА_1 про призначення судової автотоварознавчої експертизи по цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про поділ спільного майна подружжя - задовольнити.

Призначити по справі за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про поділ спільного майна подружжя - судову авто-товарознавчу експертизу.

На вирішення експертів поставити наступне питання:

Яка ринкова вартість автомобіля марки «LEXUS», модель ES, 300, 2014 року випуску, державний номер НОМЕР_3 , станом на 10.10.2023 року?

Витрати за проведення експертизи покласти на позивача ОСОБА_3 .

Проведення експертизи доручити експертам Одеського науково дослідного інституту судових експертиз, попередивши про кримінальну відповідальність за давання свідомо помилкового висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у відповідності зі ст.ст. 384, 385 КК України.

Якщо під час проведення судової експертизи будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких експерту не були поставлені питання, зобов`язати та надати можливість експерту у висновку викласти свої міркування і доводи щодо цих обставин.

Роз`яснити сторонам положення ст. 146 Цивільного процесуального кодексу України про наслідки ухилення від участі в експертизи.

Провадження у справі на час проведення експертизи зупинити.

Відповідно до положень ч.1 та ч.2ст. 354 Цивільного процесуального кодексу України, апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на ухвалу суду якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя Куриленко О. М.

СудКиївський районний суд м. Одеси
Дата ухвалення рішення07.12.2023
Оприлюднено11.12.2023
Номер документу115491287
СудочинствоЦивільне
КатегоріяСправи позовного провадження Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин

Судовий реєстр по справі —947/24688/23

Ухвала від 20.06.2024

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 06.03.2024

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 07.12.2023

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 14.08.2023

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 14.08.2023

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

Ухвала від 14.08.2023

Цивільне

Київський районний суд м. Одеси

Куриленко О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні