ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

УХВАЛА

25 жовтня 2010 р. № 9/184-09

Вищий господарський су д України у складі колегії су ддів:

головуючого судді: Добролюбової Т.В.

суддів Гоголь Т.Г., Дроботової Т.Б.

розглянувши матеріали ка саційної скарги Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Клен-Явір"

на постанову Київського міжобласного а пеляційного господарського суду від 09.09.10

у справі №9/184-09

за позовом Фізичної особи - підприємц я ОСОБА_4

до

третя особа Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Клен-Явір"

Державне підприємство "Біл оцерківське лісове господар ство"

про стягнення 79 598, 39 грн

Касаційна скарга Товарист ва з обмеженою відповідальні стю "Клен-Явір" від 29.09.10 б/н, яка о тримана судом 21.10.10, на постанов у Київського міжобласного ап еляційного господарського с уду від 09.09.10, не відповідає вимо гам розділу ХІІ1 Господарськ ого процесуального кодексу У країни з наступних підстав.

Відповідно до пункту 4 части ни 1 статті 111 Господарського п роцесуального кодексу Украї ни касаційна скарга за зміст ом повинна містити вимоги ос оби, що подала скаргу, із зазна ченням суті порушення або не правильного застосування но рм матеріального права. Тобт о, має чітко викладатися зміс т порушення із зазначенням п орушених норм права, конкрет них їх пунктів та статей.

Крім того, згідно з положенн ями частини 2 статті 1115 та части н 1, 2 статті 1117 Господарського п роцесуального кодексу Украї ни касаційна інстанція на пі дставі вже встановлених судо м фактичних обставин справи перевіряє судові рішення вик лючно на предмет правильност і юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встанов лення у рішенні або постанов і господарського суду. Касац ійна інстанція не має права в становлювати або вважати дов еденими обставини, що не були встановлені у судових актах господарських судів чи відх илені ним, вирішувати питанн я про достовірність того чи і ншого доказу, про перевагу од них доказів над іншими, збира ти нові докази або додатково перевіряти їх. Проте, касацій на скарга Товариства з обмеж еною відповідальністю "Клен- Явір" ґрунтується на твердже нні про незаконність судових рішень, але при цьому, скаржни к виходить з невірної оцінки судами зібраних у справі док азів та встановлених обстави н, зокрема, заявник вважає неп равильною оцінку судом акті в виконаних робіт, видаткови х касових ордерів, товарно- тр анспортних накладних. Не пог оджується скаржник і з висно вками суду, зокрема, про те, що проведення ним часткових ро зрахунків свідчить про прийн яття робіт, а прийняття відпо відачем лісопродукції від тр етьої особи свідчить про про ведення останнім розрахункі в за договором генпідряду №1.

Однак, у касаційній скарзі н е допускаються посилання на недоведеність обставин спра ви, оскільки згідно імперати вних вимог статей 1115, 1117 Господа рського процесуального коде ксу України касаційна інста нція на підставі вже встанов лених фактичних обставин спр ави перевіряє рішення місцев ого господарського суду чи п останову апеляційного госпо дарського суду виключно на п редмет правильності застосу вання згаданими господарськ ими судами норм матеріальног о і процесуального права, тоб то, в межах юридичної оцінки фактичних обставин справи.

Зважаючи на те, що у поданій касаційній скарзі посилання на порушення судом норм мате ріального і процесуального п рава, зводиться до аналізу на явних у справі доказів та вст ановлених судами обставин сп рави, наголошується на невід повідності висновків суду об ставинам справи, враховуючи наведені вище положення про цесуального законодавства, к асаційна скарга не дає підст ав для перевірки постанови у справі в касаційному порядк у та підлягає поверненню на п ідставі пункту 6 частини 1 стат ті 1113 Господарського процесуа льного кодексу України.

Разом з тим, судова колегія зазначає, що за приписами час тини 3 статті 1113 Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни, після усунення обстави н, наведених у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6 ча стини першої цієї статті, сто рона має право повторно пода ти касаційну скаргу з додерж анням стислих строків для ви правлення , а також врахо вуючи вимоги статей 53, 110 зазнач еного Кодексу.

Керуючись статтями 86, 111, пунк том 6 частини 1 статті 1113, стаття ми 1115, 1117 Господарського процес уального кодексу України, Ви щий господарський суд Україн и

У Х В А Л И В :

Касаційну скаргу на поста нову Київського міжобласног о апеляційного господарсько го суду від 09.09.10 у справі №9/ 184-09 повернути скаржников і без розгляду.

Справу №9/184-09 скерувати до господарськ ого суду Київської області.

Головуючий Т.Добролюбова

Судді Т.Гого ль

Т.Дроботова

Дата ухвалення рішення 25.10.2010
Оприлюднено 02.11.2010

Судовий реєстр по справі 9/184-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 25.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Рішення від 09.02.2010 Господарський суд Київської області Господарське
Судовий наказ від 13.01.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Рішення від 22.12.2009 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 22.12.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 20.10.2009 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/184-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону