Ухвала
від 04.11.2009 по справі 9/184-09
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВ СЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м.Київ-32, вул. Комінтерну , 16 тел. 235- 24-26

УХВАЛА

"05" листопада 2009 р. № 9/184-09

За позовом фі зичної особи-підприємця ОС ОБА_1,

с. Матвіїха , Володарський район, Київськ а область

до відповідача товарис тва з обмеженою відповідальн істю «Клен-Явір»,

с. Дрозди, Бі лоцерківський район, Київськ а область

третя особа державне підприємство «Білоцерківсь ке лісове господарство», м . Біла Церква

про стягнен ня 79598,39 грн.

Голова господарського с уду

Київської області А.С. Г рєхов

Представники сторін: не ви кликались.

Обставини справи:

В провадженні судді гос подарського суду Київської о бласті Л.В.Сокуренко знаходи ться справа №9/184-09 за позовом фі зичної особи-підприємця ОС ОБА_1 до відповідача товари ства з обмеженою відповідаль ністю «Клен-Явір», третя особ а - державне підприємство «Бі лоцерківське лісове господа рство»про стягнення 79598,39 грн.

Відповідач - товариство з об меженою відповідальністю «К лен-Явір»звернувся до господ арського суду з заявою (за вх. суду №246 від 03.11.2009 року) про відві д судді Л.В.Сокуренко від розг ляду справи №9/184-09 з мотивів її у передженості, що полягає, на д умку заявника, у розгляді суд дею справи одноособово.

Відповідно до ст.20 ГПК Украї ни, суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо ві н є родичем осіб, які беруть уч асть в судовому процесі, або буде встановлено інші обстав ини, що викликають сумнів у йо го неупередженості. Відвід п овинен бути мотивованим, зая влятись у письмовій формі до початку вирішення спору. Зая вляти відвід після цього мож на лише у разі, якщо про підста ву відводу сторона чи проку рор дізналися після початку розгляду справи по суті.

Розглянувши зазначену зая ву, вивчивши матеріали справ и, суд будь-яких обставин, пере дбачених ст. 20 ГПК України та, щ о викликають сумнів в неупер едженості судді Л.В.Сок уренко, не встановив.

Відповідно до ч. 1 ст.33 ГПК Укр аїни, кожна сторона повинна д овести ті обставини, на які во на посилається як на підстав у своїх вимог і заперечень. Су д вважає, що жодна із перерахо ваних у статті 20 ГПК України п ідстав відводу судді заявник ом не обґрунтована і не довед ена.

Як передбачено ст. 43 ГПК Укра їни господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім п ереконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єк тивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись за коном.

Згідно ст. 14 Закону України “ Про судоустрій України” судд і при здійсненні правосуддя незалежні від будь-якого впл иву, нікому не підзвітні і під коряються лише закону; суддя м забезпечується свобода неу передженого вирішення судов их справ відповідно до їх вну трішнього переконання, що ґр унтується на вимогах закону.

Слід додатково наголосити , що згідно зі ст. 46 Господарськ ого процесуального кодексу У країни справи у місцевих гос подарських судах розглядают ься суддею одноособово. Будь -яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, зале жно від категорії і складнос ті справи, може бути розгляну то колегіально у складі трьо х суддів.

Також, стаття 127 Конституції України та, зокрема, частина т ретя вказаної статті, на витя г з якої посилається заявник для доведення власної позиц ії, стосується відправлення правосуддя певною категоріє ю суддів. Суддя Л.В.Сокуренко д о даної категорії суддів не н алежить.

Заявник повинен також врах овувати, що в разі незгоди з рі шенням суду учасники судовог о процесу та інші особи у випа дках і порядку, передбачених процесуальним законом, маю ть право на апеляційне та кас аційне оскарження судового р ішення.

Беручи наведене вище до ува ги, керуючись ст. 14, 24 Закону Укр аїни „Про судоустрій України ” ст.ст. 20, 43, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву товариства з обме женою відповідальністю «Кле н-Явір»про відвід судді Л.В.Со куренко від розгляду справи №9/184-09 залишити без задоволення .

Голова

господарського суду

Київської області

Дата ухвалення рішення04.11.2009
Оприлюднено12.01.2011

Судовий реєстр по справі —9/184-09

Постанова від 19.01.2011

Господарське

Вищий господарський суд України

Добролюбова Т.В.

Ухвала від 09.01.2011

Господарське

Вищий господарський суд України

Добролюбова Т.В.

Ухвала від 24.10.2010

Господарське

Вищий господарський суд України

Добролюбова Т.В.

Судовий наказ від 12.01.2010

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Ребриста С. В.

Ухвала від 26.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Рішення від 08.02.2010

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 21.12.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 04.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 04.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 10.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні