Рішення
від 09.02.2010 по справі 9/184-09
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСП ОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛ АСТІ

01032, м. Київ, вул. Комі нтерну, 16 тел. 235-24-26

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

"09" лютого 2010 р. С права № 9/184-09

За позовом Фізичної о соби-підприємця ОСОБА_1

До Товариства з обмеженою відповідальніст ю «Клен-Явір»

Третя особа Державне пі дприємство «Білоцерківське лісове господарство»

Про стягнення 7959 8,39 грн.

Суддя Сокуренко Л. В.

Представники:

Позивача ОСОБА_2 (дов. № б/н від 02.09.2009 року )

Відповідача Гарагуля О.І. (дов. № 141 від 20.10.2009 року)

Третя особа не з' явився

Рішення господарського с уду Київської області у спра ві № 9/184-09 прийнято 09.02.2010 року післ я перерви, оголошеної в судов ому засіданні 30.12.2009 р. та 02.02.2010 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд Господарськ ого суду Київської області п ередані позовні вимоги Фізич ної особи-підприємця ОСОБА _1 (далі- позивач) до Товарис тва з обмеженою відповідальн істю «Клен-Явір»(далі- відпо відач) за участю третьої особ и Державного підприємства «Б ілоцерківське лісове господ арство»про стягнення заборг ованості за договором субпід ряду на виконання робіт та на дання послуг у сфері лісовог о господарства № 3 від 01 серпня 2008 року (надалі - Договір) в сумі 79598,39 грн.

Ухвалою Господарського су ду Київської області від 10.08.2009 р оку порушено провадження у с праві № 9/184-09 та призначено її ро згляд на 03.09.2009 року; зобов' язан о позивача надати в судове за сідання оригінали доданих до позовної заяви документів, к опію свідоцтва про державну реєстрацію; відповідача на д ату винесення ухвали, відзив на позов з документальним об ґрунтуванням його висновків , письмову інформацію про сво ї реєстраційні (банківські) р ахунки, інші докази, які підтв ерджують викладені у позовні й заяві обставини. Ухвалою су ду від 10.08.09 р. явка представникі в сторін в судове засідання в изнано обов' язковою.

03.09.2009 року через загальний ві дділ господарського суду Киї вської області надійшла теле грама № 1627 від 02.09.09 від директора Товариства з обмеженою відп овідальністю “Клен-Явір” про відкладення розгляду справи .

Відповідно до частин и першої п.1 ст. 77 ГПК України, в р азі нез' явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу, розгляд справи підлягає від кладенню.

Ухвалою Господарськог о суду Київської області від 03.09.2009 року розгляд справи відкл адено на 24.09.09 р.

Ухвалою Голови господар ського суду Київської област і від 24.09.2009 року продовжено стро к розгляду справи на один міс яць за заявою судді.

23.09.2009 року через загальний в ідділ господарського суду Ки ївської області надійшло кло потання № б/н від 23.09.09 про відкла дення розгляду справи, у зв' язку з чим ухвалою суду від 24.09. 09 р. розгляд справи відкладено на 20.10.09 р.

Згідно ст. 22 Господарського процесуального кодексу Укра їни позивач вправі до прийня ття рішення по справі змінит и підставу або предмет позов у, збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання вс тановленого порядку досудов ого врегулювання спору у вип адках, передбачених ст.5 цього Кодексу, в цій частині, відмов итись від позову або зменшит и розмір позовних вимог.

24.09.09 р. позивачем на виконанн я вимог ухвали господарськог о суду Київської області від 03.09.09 р. надано розрахунок суми б оргу за договором субпідряду на виконання робіт та наданн я послуг у сфері лісового гос подарства № 3 від 01.08.09 р., відпові дно до якого сума заборгован ості відповідача складає 78916,39 грн., тобто позовні вимоги зме ншені.

У судовому засіданні 20.10.09 р. представник відповідача под ав клопотання про відкладенн я розгляду справи, у зв' язку з чим ухвалою суду від 20.10.09 р. ро згляд справи відкладено на 03.1 1.09 р.

03.11.09 р. через загальний відділ канцелярії суду представник ом відповідача було подане к лопотання б/н від 03.11.09 р. про зді йснення фіксації судового пр оцесу за допомогою звукозапи сувального технічного засоб у, яке було залучено до матері алів справи 03.11.09 р.

Відповідно до ч. 6 ст. 81? ГПК Укр аїни на вимогу хоча б одного у часника судового процесу у с уді першої чи апеляційної ін станції при розгляді справи по суті або за ініціативою су ду здійснюється фіксування с удового процесу за допомогою звукозаписувального техніч ного засобу.

На підставі викладеного, за значене клопотання відповід ача судом задоволено.

03.11.09 р. представник відповіда ча подав клопотання про розг ляд справи колегією суддів, а також заяву про відвід судді у порядку ст. 20 ГПК України.

Ухвалами Голови господарс ького суду Київської області від 05.11.09 р. заявлене клопотання та заяву відповідача залише но без розгляду.

24.11.09 р. та 10.12.09 р. представник від повідача подав клопотання пр о розгляд справи колегією су ддів, а також заяву про відвід судді у порядку ст. 20 ГПК Украї ни.

Ухвалами Заступника голов и господарського суду від 26.11.09 р. та 14.12.09 р. заявлені відповіда чем клопотання про колегіаль ний розгляд справи № 9/184-09 та зая ви про відвід судді залишено без задоволення, а справу пер едано для подальшого провадж ення судді господарського су ду Київської області Сокурен ко Л.В.

Ухвалою Господарського су ду Київської області від 22.12.2009 р оку розгляд справи призначен о на 30.12.2009 року; зобов' язано пр едставників сторін виконати вимоги ухвали суду від 27.11.09 р.

У судовому засіданні 30.12.2009 р. п редставник позивача позовні вимоги підтримав та вважає ї х правомірними, обґрунтован ими та такими, що підлягають з адоволенню з підстав, виклад ених у позовній заяві; предст авник відповідача проти позо ву заперечує з підстав, викла дених у відзиві на позовну за яву та оголошено перерву до 02. 02.2010 р.

У судовому засіданні 02.02.2010 р. о голошено перерву до 09.02.2010 р. з ме тою підготовки повного текст у рішення.

Заслухавши пояснення пред ставників сторін, дослідивши наявні у справі докази, ознай омившись з правовою позицією представників сторін, що вик ладена письмово, наявна у мат еріалах справи, господарськи й суд Київської області,-

ВСТАНОВИВ:

01.08.08 р. між Товариством з обм еженою відповідальністю “Кл ен-Явір”- Генеральним підряд ником (надалі за текстом - Ві дповідач), Фізичною особою-пі дприємцем ОСОБА_1, Субпідр ядником (надалі за текстом - Позивач) та Державним підпри ємством «Білоцерківське ліс ове господарство», Замовнико м (надалі за текстом - третя о соба) був укладений договір с убпідряду на виконання робіт та надання послуг у сфері ліс ового господарства № 3 (надалі за текстом - Договір).

Даний договір укладено на в иконання основного договору № 1 від 01 серпня 2008 року, укладен ого між Замовником та Генера льним підрядником (п. 1.1 Догово ру).

Згідно з п. 1.3 Договору відпов ідач доручає, а позивач бере н а себе зобов' язання з викон ання наступних робіт: весь ко мплекс робіт по лісовому гос подарству та мисливству; вес ь комплекс по головному кори стування; комплекс робіт по с творенню, доповненню, вводу н едостаючи порід та догляду л ісових насаджень в Держлісфо нді та на землях інших землек ористувачів; заготівля та пе реробка лісового насіння; ін ші види робіт.

Відповідно до п. 1.2 Договору п озивач зобов' язується вико нати роботу за завданням від повідача, на свій ризик, відпо відач зобов' язується прийн яти та оплатити виконану роб оту позивача.

Робота вважається виконан ою після підписання уповнова женим представником Замовни ка (третьої особи) приймально -здавального акту (п. 1.4 Договор у).

Відповідач, в свою чергу, пр иймає виконану роботу та опл ачує її результат на умовах, в икладених в цьому договорі (п . 1.5 Договору).

Порядок оплати та проведен ня розрахунків визначений р озділом 3 Договору.

Згідно з п. 3.1 Договору відпов ідач зобов' язаний оплачува ти об' єми виконаної роботи на підставі актів виконаних робіт або інших документів, щ о підтверджують виконання ро біт, підписаних уповноважени ми особами від Замовника щод о якості виконання.

Відповідач зобов' язуєтьс я при необхідності проводити передоплату в розмірі до 50 % від орієнтовної (місячн ої вартості робіт та послуг, н аданих позивачем), решта кошт ів перераховується після під писання акту виконаних робіт (п. 3.2 Договору).

Статтею 837 ЦК України перед бачено, що за договором підря ду одна сторона (підрядник) зо бов' язується на свій ризик виконати певну роботу за зав данням другої сторони (замов ника), а замовник зобов' язує ться прийняти та оплатити ви конану роботу.

Як вбачається з матеріалів справи, між позивачем та відп овідачем протягом серпня - г рудня 2008 року виконано робіт т а надано послуг на загальну с уму 204 516, 39 грн., що підтверджуєть ся актами виконаних робіт, пі дписаних уповноваженими пре дставниками позивача та відп овідача, а також скріплених м окрими печатками:

- за серпень 2008 року (акт викон аних робіт від 29.08.08 р. на загальн у суму 39329,44 грн.);

- за вересень 2008 року (акт вико наних робіт від 30.09.08 р. на загаль ну суму 42949,94 грн.);

- за жовтень 2008 року (акт викон аних робіт від 31.10.08 р. на загальн у суму 51309,61 грн.);

- за листопад 2008 року (акт вико наних робіт від 28.11.08 р. на загаль ну суму 45270,44 грн.);

- за грудень 2008 року (акт викон аних робіт від 31.12.08 р. на загальн у суму 25656,96 грн.).

Відповідно до видаткових к асових ордерів за серпень-гр удень 2008 року (належним чином з асвідчені копії долучені до матеріалів справи) відповіда чем частково здійснена оплат а у сумі 125600,00 грн. за виконання р обіт та надання послуг у сфер і лісового господарства за д оговором субпідряду № 3 від 01.08. 08 р., що свідчить про прийняття відповідачем зазначених ро біт та послуг.

Крім того, позивачем двічі б уло направлено листи, відпов ідно до яких позивач інформу вав відповідача про наявніст ь заборгованості за виконані роботи з одночасним направл енням актів взаємної звірки розрахунків на суму 79598,39 грн., а потім на уточнену суму 78916,39 грн ., які отримані відповідачем 03 .09.09 р. та 02.11.09 р.; станом на 02.02.2010 р. жоден з актів взаємної з вірки розрахунків відповіда чем не підписаний та не напра влений на адресу позивача; бу дь-яких заперечень з приводу наявності заборгованості ві дповідач також не направив п озивачу.

В силу ч. 2 ст. 530 ЦК України, якщ о строк (термін) виконання бор жником обов'язку не встановл ений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредито р має право вимагати його вик онання у будь-який час. Боржни к повинен виконати такий обо в'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконан ня не випливає із договору аб о актів цивільного законодав ства

Оскільки договором субпід ряду № 3 від 01.08.08 р. не встановлен і строки оплати за виконання робіт та надання послуг, нап равлені позивачем на адресу відповідача листи б/н та дати та б/н від 02.11.09 р. про наявність з аборгованості, отримані оста ннім 03.09.09 р. та 02.11.09 р. слід розгляд ати як пред' явлення вимоги щодо виконання зобов' язанн я у розумінні ст. 530 ЦК України.

Крім того, в судових засідан нях суд неодноразово намагав ся з' ясувати у відповідача призначення сплачених кошті в у сумі 125600,00 грн., на які посилає ться відповідач в якості час ткової оплати, а також причин и щодо відмови проведення зв ірки взаєморозрахунків з поз ивачем. Відповіді на зазначе ні питання позивач не надав, щ о підтверджується протокола ми судових засідань.

09.02.2010 р. представник Державн ого підприємства «Білоцеркі вське лісове господарство»(т ретя особа) через загальний в ідділ канцелярії суду надав відзив на позовну заяву № 78 ві д 05.02.2010 р., зі змісту якого вбачає ться, що претензій, зауважень чи заперечень щодо якості ви конаних позивачем робіт трет я особа не має.

Всі роботи та послуги, визна чені актами виконаних робіт за серпень-грудень 2008 р. Замовн иком прийняті та оплачені Ге неральному підряднику, на пі дставі договору про надання послуг та виконання робіт у с фері лісового господарства № 1.

Згідно актів виконаних роб іт, підписаних між Відповіда чем і Третьою особою: за серпе нь 2008 р. - №1, за вересень 2008 р.- №2 , за жовтень 2008 р.- №3, за листоп ад 2008 р.- №4, за грудень 2008 р. - №5,- Відповідачем надано послуг т а виконано робіт у сфері лісо вого господарства на загальн у суму 2 125 189,80 грн. в т. ч. ПДВ 553 797,09 грн.

Надання послуг та виконан ня робіт у сфері лісового гос подарства проводилось у всіх лісництвах Третьої особи: Бі лоцерківському, Володарсько му, Кашперівському, Сквирськ ому, Сухоліському, Ставищанс ькому, Томилівському, Черепи нському.

Розрахунки за виконані роб оти з Відповідачем проводили сь шляхом видачі готівки за видатковими касовими ордера ми Володарського та інших лі сництв.

Крім цього, зі складу г отової продукції Третьої осо би, в рахунок погашення боргу за Договором №1 від 01 серпня 20 08 року Відповідачу відпускал ась лісопродукція.

Для прискорення наданн я послуг та виконання робіт у сфері лісового господарства в серпні 2008 року видатковими касовими ордерами (далі - ВК О) Третьою особою видано Фізи чній особі-підприємцю ОСОБ А_1 (далі - Позивач): ВКО №61 ві д 07.08.2008 року - 1100 грн.; ВКО №66 від 11.08. 2008 року - 2000 грн.; ВКО №68 від 12.08.2008 ро ку - 2280 грн.; ВКО №69 від 13.08.2008 року - 3300 грн.; ВКО №72 від 15.08.2008 року - 2400 гр н. Крім цього, в серпні 2008 року В олодарським лісництвом відп ущено представнику Відповід ача Гарагулі О.І. товарно- матеріальних цінностей на су му 12608,14 грн. Отже, Відповідачу у серпні 2008 року передано кош тів на суму 23688,14 грн.

У вересні 2008 року предс тавнику Відповідача Гараг улі О.І., Третьою особою (Воло дарським лісництвом), видатк овими касовими ордерами вида но: ВКО № 89 від 12.09.2008 року - 5000 грн.; ВКО № 91 від 16.09.2008 року - 7800 грн.; ВКО № 92 від 17.09.2008 року - 6300 грн.; ВКО № 94 в ід 18.09.2008 року - 5300 грн.; ВКО № 96 від 2 4.09.2008 року - 4500 грн.; ВКО № 97 від 25.09.2008 року - 4700 грн.; ВКО № 98 від 26.09.2008 рок у - 4470 грн.; ВКО № 100 від 29.09.2008 року - 6700 грн. Отже, Відповідачу у в ересні 2008 року передано кошті в на суму 44770 грн.

У жовтні 2008 року предст авнику Відповідача Гарагу лі О.І., Третьою особою (Волод арським лісництвом), видатко вими касовими ордерами видан о: ВКО № 107 від 03.10.2008 року - 1300 грн.; В КО № 108 від 08.10.2008 року - 4300 грн.; ВКО № 109 від 09.10.2008 року - 4000 грн.; ВКО № 110 від 10.10.2008 року - 3700 грн.; ВКО № 111 від 14.10.2008 року - 4250 грн.; ВКО № 112 від 15.10.20 08 року - 2600 грн.; ВКО № 115 від 20.10.2008 ро ку - 2400 грн.; ВКО № 118 від 22.10.2008 року - 7200 грн.; ВКО № 120 від 24.10.2008 року - 8 500 грн.; ВКО № 123 від 28.10.2008 року - 3500 гр н. Отже, Відповідачу у жовт ні 2008 року передано коштів на с уму 41750 грн.

У листопаді 2008 року пре дставнику Відповідача Гар агулі О.І., Третьою особою (Во лодарським лісництвом), вида тковими касовими ордерами ви дано: ВКО № 131 від 06.11.2008 року - 4600 гр н.; ВКО № 132 від 07.11.2008 року - 6200 грн.; В КО № 133 від 10.11.2008 року - 3700 грн.; ВКО № 136 від 13.11.2008 року - 7000 грн.; ВКО № 139 від 14.11.2008 року - 3000 грн.; ВКО № 140 від 17.11.2008 року - 4900 грн.; ВКО № 144 від 18.11.20 08 року - 4600 грн.; ВКО № 145 від 19.11.2008 ро ку - 4000 грн.; ВКО № 149 від 21.11.2008 року - 2000 грн.; ВКО № 151 від 26.11.2008 року - 3000 грн.; ВКО № 153 від 27.11.2008 року - 6000 г рн.; ВКО № 159 від 28.11.2008 року - 2000 грн. Отже, Відповідачу у листоп аді 2008 року передано коштів на суму 51000 грн.

У грудні 2008 року предст авнику Відповідача Гарагу лі О.І., Третьою особою (Волод арським лісництвом), видатко вими касовими ордерами видан о: ВКО № 163 від 05.12.2008 року - 2700 грн.; В КО № 164 від 09.12.2008 року - 3400 грн.; ВКО № 169 від 10.12.2008 року - 3700 грн.; ВКО № 166 від 11.12.2008 року - 3000 грн.; ВКО № 167 від 15.12.2008 року - 3200 грн.; ВКО № 171 від 17.12.20 08 року - 4400 грн.; ВКО № 176 від 19.12.2008 ро ку - 1500 грн.; ВКО № 177 від 22.12.2008 року - 5000 грн.; ВКО № 178 від 23.12.2008 року - 7 500 грн. Отже, Генпідряднику в гр удні 2008 року передано кошт ів на суму 34400 грн.

Всього, за серпень - г рудень 2008 року Відповідачу бу ло передано коштів на суму 195608, 14 грн.

Крім цього, для виконан ня умов Договору №1 від 01.08.2008 рок у Відповідачу відпускалась з і складу готової продукції Т ретьої особи лісопродукція :

1) за серпень 2008 рок у по товарно-транспортних накладних: № РН-0000623 від 06.08.2008 року разом з ПДВ на суму 18522 грн.; № РН-0000627 від 07.08.2008 року р азом з ПДВ на суму 23047 грн.; № Р Н-0000635 від 15.08.2008 року разом з ПДВ на суму 964,80 грн.; № РН-0000641 від 18.08.2008 року разом з ПДВ на суму 694,80 грн.; № РН-0000642 від 18.08.2008 року р азом з ПДВ на суму 23541 грн.; № Р Н-0000644 від 19.08.2008 року разом з ПДВ на суму 986,40 грн.; № РН-0000646 від 19.08.2008 року разом з ПДВ на суму 20853 грн.; № РН-0000653 від 21.08.2008 року р азом з ПДВ на суму 8046 грн.; № РН -0000654 від 21.08.2008 року разом з ПДВ н а суму 5157 грн.; № РН-0000657 від 22.0 8.2008 року разом з ПДВ на суму 1845 гр н.; № РН-0000658 від 22.08.2008 рок у разом з ПДВ на суму 1611 грн.; № РН-0000659 від 22.08.2008 року разом з ПД В на суму 1701 грн.; № РН-0000664 ві д 22.08.2008 року разом з ПДВ на суму 61 42,50 грн.; № РН-0000668 від 26.08.2008 року разом з ПДВ на суму 7038 грн.; № РН-0000678 від 28.08.2008 року разом з ПД В на суму 3135,98 грн.; № РН-0000682 ві д 29.08.2008 року разом з ПДВ на суму 28 90,98 грн. Всього, разом з ПДВ на су му 126176,96 грн.

2) за вересень 2008 рок у по товарно-транспортних накладних: № РН-0000689 від 02.09.2008 року разом з ПДВ на суму 3002,9 9 грн.; № РН-0000693 від 03.09.2008 року р азом з ПДВ на суму 9771,95 грн.; № Р Н-0000694 від 03.09.2008 року разом з ПДВ на суму 2708,99 грн.; № РН-0000695 від 03.09.2008 року разом з ПДВ на суму 3520,9 8 грн.; № РН-0000696 від 03.09.2008 року р азом з ПДВ на суму 3793,98 грн.; № РН-0000697 від 03.09.2008 року разом з ПДВ на суму 2463,98 грн.; № РН-0000698 від 03.09.2008 року разом з ПДВ на су му 2491,98 грн.; № РН-0000691 від 03.09.2008 р оку разом з ПДВ на суму 3016,98 грн.; № РН-0000692 від 03.09.2008 року разом з ПДВ на суму 3212,98 грн.; № РН-0000699 від 04.09.2008 року разом з ПДВ на су му 13292,93 грн.; № РН-0000700 від 04.09.2008 р оку разом з ПДВ на суму 10548,94 грн. ; № РН-0000704 від 04.09.2008 року разо м з ПДВ на суму 3079,98 грн.; № РН-00007 05 від 04.09.2008 року разом з ПДВ на суму 3044,99 грн.; № РН-0000707 від 05.09 .2008 року разом з ПДВ на суму 2757,98 г рн.; № РН-0000711 від 09.09.2008 року ра зом з ПДВ на суму (1545,12 грн. + 1980 грн. ) = 3525,12 грн.; № РН-0000712 від 09.09.2008 ро ку разом з ПДВ на суму (795,88 грн. + 24 26,26 грн. + 1182,60 грн.) = 4404,74 грн.; № РН-0000713 від 09.09.2008 року разом з ПДВ на с уму (163,18 грн. + 3037,50 грн. + 1155,60 грн.) = 4356,28 гр н.; № РН-0000720 від 10.09.2008 року раз ом з ПДВ на суму 10835,94 грн.; № РН- 0000721 від 10.09.2008 року разом з ПДВ н а суму 8784,95 грн.; № РН-0000726 від 1 2.09.2008 року разом з ПДВ на суму 2218,99 грн.; № РН-0000727 від 12.09.2008 року р азом з ПДВ на суму 12081,94 грн.; № Р Н-0000728 від 12.09.2008 року разом з ПДВ на суму 10856,94 грн.; № РН-0000736 ві д 16.09.2008 року разом з ПДВ на суму 30 37,98 грн.; № РН-0000739 від 18.09.2008 року разом з ПДВ на суму 7720,96 грн.; № РН-0000740 від 18.09.2008 року разом з ПД В на суму 4290,97 грн.; № РН-0000741 ві д 18.09.2008 року разом з ПДВ на суму 46 89,97 грн.; № РН-0000748 від 22.09.2008 року разом з ПДВ на суму 11164,93 грн.; № РН-0000749 від 22.09.2008 року разом з ПД В на суму 2547,98 грн.; № РН-0000750 ві д 23.09.2008 року разом з ПДВ на суму 35 13,98 грн.; № РН-0000751 від 23.09.2008 року разом з ПДВ на суму 3023,99 грн.; № РН-0000754 від 24.09.2008 року разом з ПД В на суму 3366,98 грн.; № РН-0000755 ві д 24.09.2008 року разом з ПДВ на суму 42 55,98 грн.; № РН-0000759 від 26.09.2008 року разом з ПДВ на суму 3205,98 грн.; № РН-0000760 від 26.09.2008 року разом з ПД В на суму 3786,98 грн.; № РН-0000761 ві д 26.09.2008 року разом з ПДВ на суму 35 41,98 грн. Всього, разом з ПДВ на с уму 181923,19 грн.

3) за жовтень 2008 року по товарно-транспортних накладних: № РН-0000774 від 01.10.2008 року разом з ПДВ на суму 1597,0 8 грн.; № РН-0000792 від 07.10.2008 року р азом з ПДВ на суму (4370,40 +3141 грн.) = 7511,40 грн.; № РН-0000807 від 10.10.2008 року р азом з ПДВ на суму (2034,00+5592,97+185,40 грн.) =7812,37 грн.; № РН-0000806 від 10. 10.2008 року разом з ПДВ на суму ( 430,20+3 658,50 грн.) = 4088,70 грн.; № РН-0000808 від 13.10.2008 року разом з ПДВ на суму (5877, 00+1117,80 грн.) = 6994,80 грн.; № РН-0000811 ві д 13.10.2008 року разом з ПДВ на суму (3 94,20+5139,00 грн.) = 5533,20 грн.; № РН-0000814 ві д 14.10.2008 року разом з ПДВ на суму 34 87,50 грн.; № РН-0000815 від 15.10.2008 року разом з ПДВ на суму 1350,00 грн.; № РН-0000818 від 15.10.2008 року разом з ПД В на суму 3568,50 грн.; № 025940 від 16 .10.2008 року разом з ПДВ на суму (4090,50+ 621,00 грн.) = 4711,50 грн.; № 025941 від 17.10.200 8 року разом з ПДВ на суму 3675,60 гр н.; № 025944 від 21.10.2008 року разом з ПДВ на суму 9360,00 грн.; № 025943 в ід 21.10.2008 року разом з ПДВ на суму 6924,00 грн.; № 025945 від 23.10.2008 р оку разом з ПДВ на суму 5700,00 грн.; № 025946 від 23.10.2008 року разом з П ДВ на суму 5862,00 грн.; № 025947 від 24.10.2008 року разом з ПДВ на суму 7014,0 0 грн.; № РН-0000844 від 27.10.2008 року р азом з ПДВ на суму 3636,00 грн.; № 02 5948 від 27.10.2008 року разом з ПДВ на суму 5154,00 грн.; № 029401 від 28.10.2008 р оку разом з ПДВ на суму 7614,00 грн.; № 025950 від 28.10.2008 року разом з ПДВ на суму 6834,00 грн.; № 029402 ві д 29.10.2008 року разом з ПДВ на суму 49 02,00 грн.; № 029403 від 30.10.2008 року ра зом з ПДВ на суму 12222,00 грн.; № РН -0000862 від 31.10.2008 року разом з ПДВ н а суму 5382,00 грн. Всього, разом з П ДВ на суму 130934,65 грн.

4) за листопад 2008 рок у по товарно-транспортних накладних: № 029410 від 03.11. 2008 року разом з ПДВ на суму 3438,00 гр н.; № 029409 від 03.11.2008 року разом з ПДВ на суму 4482,00 грн.; № 029408 в ід 03.11.2008 року разом з ПДВ на суму 4236,00 грн.; № 029407 від 03.11.2008 року р азом з ПДВ на суму 4326,00 грн.; № 029406 від 03.11.2008 року разом з П ДВ на суму 4170,00 грн.; № 029411 від 04.11.2008 року разом з ПДВ на суму 1527,5 0 грн.; № 029412 від 04.11.2008 року раз ом з ПДВ на суму 460,80 грн.; № 029413 від 04.11.2008 року разом з ПДВ на су му 4230,00 грн.; № 029414 від 04.11 .2008 року разом з ПДВ на суму 4170,00 г рн.; № 029415 від 05.11.2008 року разом з ПДВ на суму 3936,00 грн.; № 029416 в ід 05.11.2008 року разом з ПДВ на суму 3612,00 грн.; № 029417 від 05.11.2008 року р азом з ПДВ на суму 3258,00 грн.; № 02 9418 від 06.11.2008 року разом з ПДВ на суму (2655,00+769,50 грн.) = 3424,50 грн.; № 029420 від 06.11.2008 року разом з ПДВ на су му (2722,50+627,00 грн.) = 3349,50 грн.; № 029421 в ід 06.11.2008 року разом з ПДВ на суму (2749,50+560,50 грн.) = 3310,00 грн.; № 029422 від 07.11.2008 року разом з ПДВ на суму (2259, 00+1102,00 грн.) = 3361,00 грн.; № 029423 від 07.11 .2008 року разом з ПДВ на суму (2173,50+136 8,00 грн.) = 3541,50 грн.; № 029651 від 11.11.2008 року разом з ПДВ на суму (549,00+4256,00 г рн.) = 4805,00 грн.; № 029652 від 11.11.2008 рок у разом з ПДВ на суму (652,50+3144,50 грн.) = 3797,00 грн.; № 029655 від 13.11.2008 року р азом з ПДВ на суму (1134,00+2422,50+6,00 грн.) = 3562,50 грн.; № 029656 від 13.11.2008 року ра зом з ПДВ на суму (1264,50+2346,50+6,00 грн.) = 3617 ,00 грн.; № 029657 від 14.11.2008 року раз ом з ПДВ на суму (967,50+2555,51+6,00 грн.) = 3529,01 г рн.; № 029658 від 14.11.2008 року разом з ПДВ на суму (850,50+3040,01+6,00 грн.) = 3896,51 грн .; № 029659 від 14.11.2008 року разом з ПДВ на суму (841,50+2897,51+6,00 грн.) = 3745,01 грн.; № 029660 від 17.11.2008 року разом з П ДВ на суму (454,50+2897,51+6,00 грн.) = 3358,01 грн.; № 029661 від 17.11.2008 року разом з ПД В на суму (355,50+4930,50+6,00 грн.) = 5292,00 грн.; № 029662 від 17.11.2008 року разом з ПД В на суму (675,00+3762,01+6,00 грн.) = 4443,01 грн.; № 029663 від 18.11.2008 року разом з ПДВ на суму (414,00+3933,01+9,00 грн.) = 4356,01 грн.; № 029665 від 18.11.2008 року разом з ПДВ н а суму (382,50+3572,02+9,00 грн.) = 3963,52 грн.; № 029 666 від 18.11.2008 року разом з ПДВ на суму (783,00+2755,01+9,00 грн.) = 3547,01 грн.; № 029667 від 18.11.2008 року разом з ПДВ на с уму (859,50+2812,01+9,00 грн.) = 3680,51 грн.; № 029668 від 19.11.2008 року разом з ПДВ на су му (517,50+3895,02+9,00 грн.) = 4421,52 грн.; № 029670 від 19.11.2008 року разом з ПДВ на сум у (562,50+3439,02+9,00 грн.) = 4010,52 грн.; № 029671 в ід 19.11.2008 року разом з ПДВ на суму (1701,00+912,00+9,00 грн.) = 2622,00 грн.; № 029672 ві д 20.11.2008 року разом з ПДВ на суму (1 210,50+1957,01+9,00 грн.) = 3176,51 грн.; № 029673 від 20.11.2008 року разом з ПДВ на суму (1282, 50+2375,00+9,00 грн.) = 3666,50 грн.; № 029675 від 21.11.2008 року разом з ПДВ на суму (335,99 +634,50+2565,00+9,00 грн.) = 3544,49 грн.

№ 029951 від 21.11.2008 року разом з П ДВ на суму (1219,50+1710,01+9,00 грн.) = 2938,51 грн.; № 029952 від 21.11.2008 року разом з ПД В на суму (1440,00+1301,51+9,00 грн.) = 2750,50 грн.; № 029954 від 24.11.2008 року разом з ПДВ на суму (373,50+4351,00+9,00 грн.) = 4733,50 грн.; № 029955 від 24.11.2008 року разом з ПДВ н а суму (517,50+3895,02+9,00 грн.) = 4421,52 грн.; № 029 956 від 25.11.2008 року разом з ПДВ на суму (526,50+3543,52+9,00 грн.) = 4079,02 грн.; № 029957 від 25.11.2008 року разом з ПДВ на с уму (904,50+2631,50+9,00 грн.) = 3545,50 грн.; № 029959 від 25.11.2008 року разом з ПДВ на су му (882,00+3467,52+9,00 грн.) = 4358,52 грн.; № 029960 від 25.11.2008 року разом з ПДВ на сум у (1134,00+2185,01+9,00 грн.) = 3328,01 грн.; № 029962 в ід 25.11.2008 року разом з ПДВ на суму (792,00+2717,02+9,00 грн.) = 3518,02 грн.; № 029963 ві д 26.11.2008 року разом з ПДВ на суму (7 78,50+3002,02+9,00 грн.) = 3789,52 грн.; № 029964 від 26.11.2008 року разом з ПДВ на суму (364,5 0+3581,52+9,00 грн.) = 3955,02 грн.; № 029971 від 2 7.11.2008 року разом з ПДВ на суму (643,50+ 3619,51+9,00 грн.) = 4272,01 грн.; № 029972 від 27. 11.2008 року разом з ПДВ на суму (378,00+38 47,51+9,00 грн.) = 4234,51 грн.; № 029973 від 27.11 .2008 року разом з ПДВ на суму (558,00+3277 ,10+9,00 грн.) = 3844,10 грн.; № 029974 від 27.11.2 008 року разом з ПДВ на суму (1152,00+1482, 01+9,00 грн.) = 2643,01 грн. Всього, разом з ПДВ на суму 191392,21 грн.

5) за грудень 2008 року по товарно-транспортних накладних: № 030128 від 03.12.2 008 року разом з ПДВ на суму (130,50+4588,5 2+9,00 грн.) = 4728,02 грн.; № 030127 від 03.12.200 8 року разом з ПДВ на суму (378,00+3277,51+ 9,00 грн.) = 3664,51 грн.; № 030126 від 03.12.2008 року разом з ПДВ на суму (859,50+2774,00+9, 00 грн.) = 3642,50 грн.; № 030132 від 05.12.2008 р оку разом з ПДВ на суму (436,50+3762,01 гр н.) = 4198,51 грн.; № 030133 від 05.12 .2008 року разом з ПДВ на суму (1246,50+198 5,51 грн.) = 3232,01 грн.; № 030134 від 05.12.2008 року разом з ПДВ на суму (517,50+4075,51 г рн.) = 4593,01 грн.; № 030135 від 05.12.2008 рок у разом з ПДВ на суму (490,50+3686,02 грн.) = 4176,52 грн.; № 030136 від 05.12.2008 року разом з ПДВ на суму (625,50+3676,51 грн.) = 43 02,01 грн.; № 030137 від 10.12.2008 ро ку разом з ПДВ на суму (1305,00+351,50+9,00 гр н.) = 1665,50 грн.; № 030138 від 11.12.2008 року разом з ПДВ на суму (1183,50+1387,00+9,00 грн .) = 2579,50 грн.; № 030139 від 11.12.2008 року разом з ПДВ на суму (639,00+2603,00+9,00 грн.) = 3251,00 грн.; № 030141 від 12.12.2008 року р азом з ПДВ на суму 45,00 грн.; № 0301 42 від 15.12.2008 року разом з ПДВ на суму (1512,00+759,50+9,00 грн.) = 2290,50 грн.; № 03143 від 15.12.2008 року разом з ПДВ на с уму (805,50+2517,52=9,00 грн.) = 3332,02 грн.; № 030144 від 15.12.2008 року разом з ПДВ на су му (130,50+4702,52+9,00 грн.) = 4842,02 грн.; № 030145 від 15.12.2008 року разом з ПДВ на сум у (823,50+2631,52+9,00 грн.) = 3464,02 грн.; № 030147 в ід 16.12.2008 року разом з ПДВ на суму (522,00+3372,52+9,00 грн.) = 3903,52 грн.; № 030146 ві д 16.12.2008 року разом з ПДВ на суму (7 47,00+2717,02+9,00 грн.) = 3473,02 грн.; № 030148 від 17.12.2008 року разом з ПДВ на суму (1071, 50+2498,50+9,00 грн.) = 3578,50 грн.; № 030150 від 17.12.2008 року разом з ПДВ на суму (814,50 +2398,75+9,00 грн.) = 3222,25 грн.; № 030576 від 17 .12.2008 року разом з ПДВ на суму (643,50+3 809,50+9,00 грн.) = 4462,00 грн.; № 030578 від 18.1 2.2008 року разом з ПДВ на суму (292,50+375 2,50+9,00 грн.) = 4054,00 грн.; № 030581 від 18.12. 2008 року разом з ПДВ на суму (198,00+3610, 00+9,00 грн.) = 3817,00 грн.; № 030582 від 18.12.20 08 року разом з ПДВ на суму (450,00+3021,00 +9,00 грн.) = 3480,00 грн.; № 030584 від 19.12.2008 року разом з ПДВ на суму (1084,50+1947,50+ 9,00 грн.) = 3041,00 грн.; № 030585 від 19.12.2008 року разом з ПДВ на суму (799,20+9,00 гр н.) = 808,20 грн.; № 030587 від 23.12.2008 рок у разом з ПДВ на суму (1404,00+1244,50+9,00 гр н.) = 2657,50 грн.; № 030589 від 23.12.2008 року разом з ПДВ на суму (2308,51+307,20+9,00 грн. ) = 2624,71 грн.; № 030590 від 24.12.2008 року разом з ПДВ на суму (645,60+2251,51+9,00 грн. ) = 2906,11 грн.; № 030591 від 24.12.2008 року р азом з ПДВ на суму (609,60+2964,01+9,00 грн.) = 3 582,61 грн.; № 030593 від 24.12.2008 року ра зом з ПДВ на суму (3287,02+314,40+9,00 грн.) = 3610, 42 грн.; № 030594 від 24.12.2008 року раз ом з ПДВ на суму (3382,02+290,40+9,00 грн.) = 3681,42 г рн.; № 030595 від 25.12.2008 року разом з ПДВ на суму (2707,51+451,20+9,00 грн.) = 3167,71 грн .; № 030596 від 25.12.2008 року разом з ПДВ на суму (640,80+2375,02+9,00 грн.) = 3024,82 грн.; № 030597 від 25.12.2008 року разом з П ДВ на суму (2337,01+482,40+9,00 грн.) = 2828,41 грн.; № 030598 від 25.12.2008 року разом з ПД В на суму (3401,02+213,60+9,00 грн.) = 3623,62 грн.; № 030599 від 26.12.2008 року разом з ПДВ на суму (2489,09+386,40+9,00 грн.) = 2884,42 грн.; № 030600 від 26.12.2008 року разом з ПДВ на суму (540,00+2964,01+9,00 грн.) = 3513,00 грн.; № 030601 від 26.12.2008 року разом з ПДВ н а суму (378,00+3277,51+9,00 грн.) = 3664,51 грн.; № 030 602 від 26.12.2008 року разом з ПДВ на суму (328,50+3600,50+9,00 грн.) = 3938,00 грн.; № 030603 від 26.12.2008 року разом з ПДВ на с уму (391,50+2878,50+9,00 грн.) = 3279,00 грн.; № 030604 від 26.12.2008 року разом з ПДВ на су му (3976,02+9,00 грн.) = 3985,02 грн.; № 030605 ві д 26.12.2008 року разом з ПДВ на суму (1 98,00+4360,52+9,00 грн.) = 4567,52 грн. Всього, раз ом з ПДВ на суму 145384,94 грн.

Таким чином, Третя особ а на виконання умов договору про надання послуг та викона ння робіт у сфері лісового го сподарства №1 від 01.08.2008 року за с ерпень - грудень 2008 року відп устила Відповідачу лісопрод укції (разом з ПДВ) на загальну суму (126176,96+181923,19+130934,65+191392,21+145384,94 грн.) = 7728 11,95 грн.

Тобто, Замовник розрахув ався з відповідачем за надан і послуги та виконані роботи за договором № 1 від 01.08.08 р. в повн ому обсязі без доповнень, зау важень або претензій та не вб ачає підстав для відмови від повідача здійснити повний р озрахунок з позивачем.

Підрядник має право, якщо і нше не встановлено договором , залучити до виконання робот и інших осіб (субпідрядників ), залишаючись відповідальни м перед замовником за резуль тат їхньої роботи. У цьому раз і підрядник виступає перед з амовником як генеральний під рядник, а перед субпідрядник ом - як замовник (ч. 1 ст. 838 ЦК Укр аїни).

Відповідно до ч. 2 ст. 838 ЦК Укра їни генеральний підрядник ві дповідає перед субпідрядник ом за невиконання або ненале жне виконання замовником сво їх обов' язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов' язку.

Статтею 629 ЦК України встан овлено, що договір є обов' яз ковим для виконання сторонам и.

Згідно з ст. 610 ЦК України пор ушенням зобов' язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов' язання.

Відповідно до ст. 193 ГК Украї ни суб' єкти господарювання та інші учасники господарсь ких відносин повинні виконув ати господарські зобов' яза ння належним чином відповідн о до закону, інших правових ак тів, договору, а за відсутност і конкретних вимог щодо вико нання зобов' язання - відпо відно до вимог, що у певних умо вах звичайно ставляться. Не д опускається одностороння ві дмова від виконання зобов' я зань, крім випадків, передбач ених законом, а також відмова від виконання або відстрочк а виконання з мотиву, що зобов ' язання другої сторони за і ншим договором не було викон ано належним чином.

Згідно зі статтею 173 ГК Укра їни господарським визнаєтьс я зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками ) відносин у сфері господарюв ання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого оди н суб'єкт (зобов'язана сторона , у тому числі боржник) зобов'я заний вчинити певну дію госп одарського чи управлінсько-г осподарського характеру на к ористь іншого суб'єкта (викон ати роботу, передати майно, сп латити гроші, надати інформа цію тощо), або утриматися від п евних дій, а інший суб'єкт (упр авнена сторона, у тому числі к редитор) має право вимагати в ід зобов'язаної сторони вико нання її обов'язку.

Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавс тва, а за відсутності таких ум ов та вимог - відповідно до з вичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно став ляться. Одностороння відмова від зобов'язання або односто роння зміна його умов не допу скається, якщо інше не встано влено договором або законом.

Оскільки, станом на день при йняття рішення розмір заборг ованості відповідає фактичн им обставинам справи, а том у вимога позивача про стягне ння з відповідача 78916,39 грн. осно вної заборгованості за догов ором субпідряду на виконання робіт та надання послуг у сфе рі лісового господарства № 3 від 01.08.09 р. підлягає задоволенн ю.

Витрати по сплаті державн ого мита та витрати на інформ аційно-технічне забезпеченн я судового процесу, відповід но до статті 49 ГПК України, пок ладаються судом на відповіда ча пропорційно розміру задов олених позовних вимог.

Враховуючи викладене, кер уючись ст. ст. 49, 82-85 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни, ст. ст. 525, 526, 838 Цивільного к одексу України, ст. 193, 230 Господа рського кодексу України, гос подарський суд Київської обл асті,-

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити по вністю.

2. Стягнути з Товариства з об меженою відповідальністю «К лен-Явір»(09130, Київська область , Білоцерківський район, с. Дро зди, вул. Польова,1/6, код ЄДРПОУ 32445207, р/р 26004301183140 у ПІБ м. Біла Церква , МФО 321057) на користь Фізичної ос оби-підприємця ОСОБА_1 (09352, К иївська область, Володарськи й район, АДРЕСА_1, р/р НОМ ЕР_2 у філії КБ «Приватбанк» МФО 320649, ідентифікаційний код НОМЕР_1) 78916 (сімдеся т вісім тисяч дев' ятсот шіс тнадцять) грн. 39 коп. основної заборгованості та судові витрати: 789 (сімсот вісімдесят дев' ять) грн. 1 6 коп. та 312 (триста дван адцять) грн. 30 коп. витрат на інформаційно-технічне за безпечення судового процесу .

Видати наказ після набранн я судовим рішенням законної сили.

Дане рішення господарсь кого суду набирає законної с или після закінчення десятид енного строку з дня його нале жного оформлення та підписан ня, і може бути оскаржено в апе ляційному або касаційному по рядку.

Суддя Сокуренк о Л. В.

Дата ухвалення рішення09.02.2010
Оприлюднено14.01.2011
Номер документу8546114
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —9/184-09

Постанова від 20.01.2011

Господарське

Вищий господарський суд України

Добролюбова Т.В.

Ухвала від 10.01.2011

Господарське

Вищий господарський суд України

Добролюбова Т.В.

Ухвала від 25.10.2010

Господарське

Вищий господарський суд України

Добролюбова Т.В.

Судовий наказ від 13.01.2010

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Ребриста С. В.

Ухвала від 27.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Рішення від 09.02.2010

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 22.12.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 05.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 05.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 11.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні