Постанова
від 20.01.2011 по справі 9/184-09
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2011 р. № 9/184-09

Вищий господарський су д України у складі колегії су ддів:

головуючого судді: Добролюбової Т.В.

суддів Гоголь Т.Г., Швеця В.О.

розглянувши матеріали ка саційної скарги Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Клен - Явір"

на постанову Київського міжобласного апеляційного господарськог о суду від 09.09.10

у справі №9/184-09

за позовом Фізичної особи - підприє мця ОСОБА_4

до

третя особа Товариства з обмежено ю відповідальністю "Клен - Я вір"

Державне підприємство "Біл оцерківське лісове господар ство"

про стягнення 78 916, 39 грн

В судовому засіданні взяли участь представники:

від позивача: ОСОБА_5 - за дов. від 02.09.10;

від відповідача: Гордіє нко Л.В. - за дов. від 22.07.10;

від третьої особи: не з'я вилися, належно повідомлені про час і місце розгляду каса ційної скарги.

Приватним підпр иємцем ОСОБА_4 у серпні 2009 р оку заявлений позов, з урахув анням змін, про стягнення з То вариства з обмеженою відпові дальністю "Клен - Явір" 78 916, 39 гр н - основної заборгованості . Обґрунтовуючи свої вимоги п озивач вказував на порушення відповідачем зобов'язань з п роведення розрахунків за дог овором субпідряду від 01.08.08 №3. Пр и цьому, позивач посилався на приписи статей 525, 526, 837, 838 Цивільн ого кодексу України.

доповідач: Добролюбов а Т.В

Рішенням господарс ького суду Київської області від 09.02.10, ухваленим суддею Соку ренко Л.В., позовні вимоги задо волено. Вмотивовуючи рішення суд установив порушення від повідачем зобов'язань зі спл ати робіт за договором від 01.08.0 8 №3. Судове рішення обґрунтов ане приписами статей 525, 526, 530, 610, 629, 837, 838 Цивільного кодексу Украї ни, статті 173 Господарського к одексу України

Київський міжоблас ний апеляційний господарськ ий суд у складі колегії судді в: Федорчука Р.В. - головуючог о, Ткаченко Б.О., Гаврилю к О.М., постановою від 09.09.10, пер евірене рішення суду першої інстанції залишив без змін, а апеляційну скаргу Товариств а з обмеженою відповідальніс тю "Клен - Явір" залишив без за доволення.

Товариство з обмежен ою відповідальністю "Клен - Явір" звернулось до Вищого го сподарського суду України з касаційною скаргою, в якій пр осить рішення та постанову у справі скасувати, а провадже ння у справі просить припини ти. Обґрунтовуючи свої вимог и скаржник вказує на порушен ня судами приписів статей 31, 42, 43, 34, 43, 84 Господарського процесу ального кодексу України, час тини 1 статті 193 Господарськог о кодексу України, статей 525, 526, 8 38 Цивільного кодексу України та незастосування положень Лісового кодексу України, По рядку спеціального використ ання лісових ресурсів, затве рдженого Постановою Кабінет у Міністрів України від 23.05.07 №761 , Інструкції з проектування , т ехнічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультур них об'єктів, затвердженої на казом Мінлісгоспу від 08.07.97 №62. Н а думку заявника, судами не н адано належної оцінки умовам договору субпідряду та не з'я совано обставин прийняття в иконаних робіт саме Державни м підприємством "Білоцерківс ьке лісове господарство", яки й є головним користувачем лі сового господарства. Скаржн ик вказує на відсутність док азів прийняття третьою особо ю виконаних позивачем робіт, та вважає безпідставним при йняття судами в якості доказ ів акти виконаних робіт від 29. 08.08, від 30.09.08, від 31.10.08, від 28.11.08, від 31.12.08, о скільки вони не містять відм іток третьої особи про прийн яття робіт. Також скаржник вв ажає невірним розрахунок сум и 11 080, 00 грн боргу за виконані по зивачем роботи. Не погоджуєт ься скаржник і з висновком пр о виконання третьою особою с воїх зобов'язань за договоро м генпідряду №1. Разом з цим, за явник зауважує на неврахуван ні апеляційним судом того, що договір субпідряду не місти ть підстав для здійснення ро зрахунків, і це, на його думку, свідчить про відсутність пр едмета спору та наявність пі дстав для припинення провадж ення у справі. Наголошує заяв ник і на тому, що мотивувальні частини судових рішень не мі стять його доводів, та мотиві в їх відхилення.

Від Приватного підпр иємця ОСОБА_4 отримано від зив на касаційну скаргу, в яко му останній просить судові р ішення у справі залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Від Державного підп риємства "Білоцерківське ліс ове господарство" відзиву на касаційну скаргу судом не от римано.

Вищий господарський с уд України, заслухавши допов ідь судді Добролюбової Т.В., та пояснення присутніх у судов ому засіданні представників сторін, переглянувши матері али справи та доводи касацій ної скарги, перевіривши прав ильність застосування судам и приписів чинного законодав ства, відзначає наступне.

Судами попередніх ін станцій установлено та підтв ерджується матеріалами спра ви, що 01.08.08 Товариство з обмежен ою відповідальністю "Клен-Яв ір"- генеральний підрядник, ук лав з Приватним підприємцем ОСОБА_4 - субпідрядником та Державним підприємством "Бі лоцерківське лісове господа рство" - замовником, договір субпідряду на виконання роб іт та надання послуг у сфері л ісового господарства № 3. Вказ аний договір підписано на ви конання основного договору в ід 01.08.08 №1, укладеного між третьо ю особою та відповідачем. Згі дно з пунктом 1.3 договору відп овідач доручає, а позивач при ймає зобов' язання з виконан ня наступних робіт: увесь ком плекс робіт з лісового госпо дарства та мисливства; увесь комплекс з головного корист ування; комплекс робіт зі ств орення, доповнення, вводу нед остаючих порід та догляду лі сових насаджень в Держлісфон ді та на землях інших землеко ристувачів; заготівля та пер еробка лісового насіння; інш і види робіт. Відповідно д о пункту 1.2 договору позивач з обов' язався виконати робот у за завданням відповідача, н а свій ризик, а відповідач пр ийняти та оплатити виконану позивачем роботу. Як убачаєт ься з матеріалів справи, пред метом судового розгляду є ви мога Приватного підприємця ОСОБА_4 про стягнення з Тов ариства з обмеженою відповід альністю "Клен - Явір" 78 916, 39 грн заборгованості за договором субпідряду від 01.08.08 №3. Відповід но до статті 180 Господарс ького кодексу України зміст господарського договору ста новлять умови договору, визн ачені угодою його сторін, спр ямованою на встановлення, зм іну або припинення господарс ьких зобов' язань, як погодж ені сторонами, так і ті, що при ймаються ними як обов' язков і умови договору відповідно до законодавства. За приписа ми статей 627, 628 вказаного Коде ксу сторони є вільними в укладенні договору, виборі к онтрагента та визначенні умов договору з урахуванн ям вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодав ства, звичаїв ділового оборо ту, вимог розумності та справ едливості. Зміст договору становлять умови, визначені на розсуд сторін і погодже ні ними, та умови, які є обов'яз ковими відповідно до актів ц ивільного законодавства. Від повідно до статті 6 Цивільног о кодексу України сторони ма ють право врегулювати у дого ворі, який передбачений акта ми цивільного законодавства , свої відносини, які не врегул ьовані цими актами. Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільног о законодавства і врегулюват и свої відносини на власний р озсуд. Сторони в договорі не м ожуть відступити від положен ь актів цивільного законодав ства, якщо в цих актах прямо вк азано про це, а також у разі, як що обов'язковість для сторін положень актів цивільного з аконодавства випливає з їх з місту або із суті відносин мі ж сторонами. За приписами ста тті 32 Господарського процесу ального кодексу України дока зами у справі є будь-які факти чні дані, на підставі яких гос подарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обс тавин, на яких ґрунтуються ви моги і заперечення сторін, а т акож інші обставини, які мают ь значення для правильного в ирішення господарського спо ру. Статями 33, 34 Господарського процесуального кодексу Укра їни унормовано, що кожна особ а повинна довести ті обстави ни, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і зап еречень; господарський суд п риймає тільки ті докази які м ають значення для справи. Від повідно до статті 43 цього ж Ко дексу наявні докази підлягаю ть оцінці у їх сукупності, і жо дний доказ не має для господа рського суду заздалегідь вст ановленої сили. Відхиляючи б удь-які доводи сторін чи спро стовуючи подані стороною док ази, господарський суд повин ен у мотивувальній частині с удового рішення навести прав ове обґрунтування і ті довед ені фактичні обставини, з огл яду на які ці доводи або доказ и не взято до уваги судом. Задо вольняючи позовні вимоги, су д першої інстанції, дійшов ви сновку про надання позивачем послуг за договором субпідр яду №3, та прийняття і погоджен ня цих послуг за якістю відпо відачем та третьою особою, пр и цьому, доказами, підтверджу ючими такі обставини суд виз нав акти виконаних робіт від 29.08.08, від 30.09.08, від 31.10.08, від 28.11.08, від 31.12.0 8. Проте, такий висновок суду є передчасним, оскільки зробл ений без повного з'ясування у сіх обставин справи. Як убача ється з матеріалів справи, та установлено судами, укладаю чи договір субпідряду сторо ни визначили, зокрема, пункто м 1.4, що робота вважається ви конаною після підписан ня уповноваженим предс тавником замовника (третьою особою) приймально-здавально го акта. Відповідно до пунк ту 1.5 договору відповідач, в св ою чергу, приймає виконану ро боту та сплачує її результат на умовах, викладених в цьому договорі. Порядок оплати та п роведення розрахунків визна чений розділом 3 Договору. Згідно з пунктом 3.1 договору в ідповідач зобов' язаний о плачувати об' єми викона ної роботи на підставі актів виконаних робіт або інших до кументів, що підтверджують в иконання робіт, підписани х уповноваженими особами від Замовника (третьої особи) щод о якості виконання. Пункто м 3.2 договору відповідач зобов ' язався при необхідності пр оводити передоплату в розмір і до 50 % від орієнтовної (місяч ної вартості робіт та послуг , наданих позивачем), решта кош тів перераховується після пі дписання акта виконаних робі т. Отже, сторони договору субп ідряду передбачили, що докум енти, підтверджуючі виконанн я робіт мають бути підписані замовником, лише після цього робота вважається виконаною . Проте, судом першої інстанці ї не надано оцінки залученим доказам та не з'ясовано підст ав не підписання замовником - Державним підприємством "Бі лоцерківське лісове господа рство" актів від 29.08.08, від 30.09.08, від 31.10.08, від 28.11.08, від 31.12.08, покладених в основу рішення. Не наведено с удом і змісту заперечень від повідача, зокрема, щодо не під писання вказаних актів замов ником та ненастання строку о плати наданих послуг, і обста вин, з огляду на які ці запереч ення не взято до уваги, адже ви кладення у судовому акті лиш е доводів та доказів сторони , на користь якої приймається рішення, є порушенням вимог с татті 42 Господарського проце суального кодексу України. В икладене унеможливлює висно вок про виникнення у відпові дача обов'язку провести розр ахунки за договором. Водноча с, господарський суд апеляці йної інстанції при ухвалені постанови порушив приписи ча стини 2 статті 101 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни щодо перевірки законно сті і обґрунтованості рішенн я місцевого господарського с уду у повному обсязі, оскільк и, не усунув порушень допущен их судом першої інстанції. На ведене свідчить про те, що поз а увагою судів залишилися пи тання, з якими пов'язане закон не вирішення спору по суті. Та ким чином, доводи, викладені в касаційній скарзі знайшли с воє підтвердження. Відповідн о до приписів статті 1117 Господ арського процесуального код ексу України касаційна інст анція не має права встановлю вати або вважати доведеними обставини, що не були встанов лені у рішення чи постанові г осподарського суду чи відхил ені ним, вирішувати питання п ро достовірність того чи інш ого доказу, про перевагу одни х доказів над іншими, збирати нові докази або додатково пе ревіряти їх. Порушення судам и процесуальних норм, та не з'я сування обставин від яких за лежить законність рішення у спорі є підставою для скасув ання переглянутих судових ак тів та скерування справи для нового розгляду. При новому р озгляді справи судові необхі дно врахувати викладене, все бічно і повно перевірити дов оди, на яких ґрунтуються вимо ги та заперечення сторін, і в з алежності від встановлених о бставин вирішити спір у відп овідності з нормами матеріал ьного права, що підлягають за стосуванню до даних правовід носин.

Враховуючи викладен е та керуючись статтями 1115, 1117, 1119 , 11110, 11111, 11112 Господарського процес уального кодексу України, Ви щий господарський суд Україн и

ПОСТАНОВИВ:

Постанову Київсько го міжобласного апеляційног о господарського суду від 09.09.10 у справі №9/184-09 і рішення господ арського суду Київської обла сті від 09.02.10 у цій справі скасув ати. Матеріали справи скерув ати для нового розгляду до Го сподарського суду Київської області.

Касаційну скаргу Тов ариства з обмеженою відповід альністю "Клен - Явір" задово льнити частково.

Повний текст постан ови виготовлено 25.01.11.

Головуючий Т. Добролюбова

Судді Т.Гоголь

В. Швець

Дата ухвалення рішення20.01.2011
Оприлюднено08.02.2011
Номер документу13652262
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —9/184-09

Постанова від 20.01.2011

Господарське

Вищий господарський суд України

Добролюбова Т.В.

Ухвала від 10.01.2011

Господарське

Вищий господарський суд України

Добролюбова Т.В.

Ухвала від 25.10.2010

Господарське

Вищий господарський суд України

Добролюбова Т.В.

Судовий наказ від 13.01.2010

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Ребриста С. В.

Ухвала від 27.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Рішення від 09.02.2010

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 22.12.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 05.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 05.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 11.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні