ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківськ а, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.10 С права№ 26/148 (10)

За позовом: Фізичної осо би - підприємця ОСОБА_1, м . Пустомити Львівської облас ті

до відповідача: Товарис тва з обмеженою відповідальн істю «Український інвестиці йний центр», м. Львів

про: стягнення 91 971,94 грн.

За зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відп овідальністю «Український і нвестиційний центр», м. Львів

до відповідача: Фізично ї особи - підприємця ОСОБА _1, м. Пустомити Львівської об ласті

про: визнання недійсни м договору суборенди

Суддя Деркач Ю.Б.

при секретарі Боровець Я.

Представники:

від позивача ОСОБА_2 - представник (довіреність № 1315 від 30.11.2010 р.)

від відповідача Гало нський В.М. - представник (д овіреність б/н від 23.11.2010 р.)

Представникам сторін роз ' яснено їх права та обов' я зки

передбачені ст.ст. 20, 22 ГПК Укр аїни.

Суть спору: Фізична о соба - підприємець ОСОБА_1 , м. Пустомити Львівської об ласті звернулася до господар ського суду з позовною заяво ю до Товариства з обмеженою в ідповідальністю «Українськ ий інвестиційний центр», м. Ль вів про стягнення 91 971,94 грн. заб оргованості з орендної плати та судових витрат.

Ухвалою суду від 08.11.2010 р. прий нято позовну заяву до розгля ду, порушено провадження у сп раві та призначено її до розг ляду в судовому засіданні на 07.12.2010 р.

06.12.2010 р. Товариством з обмежен ою відповідальністю «Україн ський інвестиційний центр», м. Львів на розгляд суду подан о зустрічну позовну заяву до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м. Пустомити Львів ської області про визнання н едійсним з моменту укладення договору суборенди нежитлов ого приміщення від 20.03.2008 р. та з астосування наслідків недій сності договору суборенди, т а стягнення судових витрат.

В судовому засіданні 07.12.2010 р. о голошувалась перерва до 21.12.2010 р . Ухвалою суду від 09.12.2010 р. зустрі чний позов судом визнано вза ємно пов' язаним з первісним , об' єднано в одне проваджен ня по справі та розгляд зустр ічного позову призначено до судового розгляду на 21.12.2010 р.

Представник позивача за пе рвісним позовом в судове зас ідання з' явився, позовні ви моги підтримав, просив позов задоволити повністю з підст ав наведених у позовній заяв і. Також, представником позив ача подано відзив від 16.12.2010 р. на зустрічну позовну заяву, згі дно якого проти зустрічних п озовних вимог заперечив та п росить у задоволенні зустріч ного позову відмовити.

Представник відповідача з а первісним позовом в судове засідання з' явився, подав в ідзив № 2/12/10 від 06.12.2010 р. на первісн ий позов, проти первісних поз овних вимог заперечив з підс тав наведених у відзиві. Тако ж, представник відповідача з а первісним позовом зустрічн і позовні вимоги підтримав т а просив зустрічний позов за доволити повністю. Крім того , відповідачем за первісним п озовом подано клопотання від 21.12.2010 р. про призначення у справ і судової будівельно-технічн ої експертизи. Дане клопотан ня судом відхиляється, як так е що документально необґрунт оване, безпідставне та напра влене на затягування розгляд у справи.

Розглянувши матеріали спр ави, заслухавши пояснення пр едставників сторін, повно та об' єктивно дослідивши дока зи в їх сукупності, суд встано вив наступне:

20.03.2008 р. між сторонами укладен о договір суборенди нежитлов ого приміщення (далі по текст у - договір суборенди), строк дії якого два роки триста шіс тдесят чотири дні з моменту п ідписання акта прийому-перед ачі приміщення.

Відповідно до п. 1.1 договору с уборенди позивач за первісни м позовом зобов' язався пере дати, а відповідач прийняти в строкове платне користуванн я окреме індивідуально визна чене майно - нежитлове примі щення загальною площею 132,5 м.кв ., (далі по тексту - об' єкт су боренди), що знаходиться на 1-м у поверсі в АДРЕСА_1.

Факт передачі майна згідно договору суборенди підтверд жується підписаним обома сто ронами Актом приймання - пер едачі від 01.04.2008 р. (копія Акта зна ходиться у матеріалах справи ).

В пункті 1.2 договору суборен ди зазначено, що право переда чі приміщення в суборенду на лежить орендарю на підставі договору оренди нежитлового приміщення від 20.03.2008 р., укладен ого між ЗАТ «Світлиця»(власн ик приміщення - свідоцтво № НОМЕР_2 від 09.02.1998 р.) та ФО-П О СОБА_1.

Згідно ч. 1 ст. 530 ЦК України, як що у зобов' язанні встановле ний строк (термін) його викона ння, то воно підлягає виконан ню у цей строк (термін).

Пунктом 4.2. договору суборен ди передбачено, що орендна пл ата перераховується Орендод авцеві (позивачу) щомісячно, н е пізніше 1-го числа поточного місяця . Пунктом 4.10. договору с уборенди сторони узгодили, щ о в зазначений розмір суборе ндної плати не враховуються витрати за отримані суборенд арем комунальні послуги (за в иключенням водопостачання, к аналізації та газопостачанн я); їх компенсація здійснюєть ся суборендарем щомісячно на підставі показів приладів о бліку та/або рахунків, що дода тково виставляються Орендод авцем або відповідним надава чом послуг.

Пунктом 4.1. договору суборен ди передбачено, що щомісячна суборендна плата за приміще ння встановлюється у сумі ек вівалентній 7 950 доларів США за офіційним курсом НБУ станом на день проведення розрахун ків і сплачується Суборендар ем Орендарю незалежно від на слідків своєї діяльності.

Відповідно до ст. 526 ЦК Україн и зобов'язання має виконуват ися належним чином відповідн о до умов договору та вимог ць ого Кодексу, інших актів циві льного законодавства, а за ві дсутності таких умов та вимо г - відповідно до звичаїв ді лового обороту або інших вим ог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 1 ст. 193 ГК України, су б'єкти господарювання та інш і учасники господарських від носин повинні виконувати гос подарські зобов'язання належ ним чином відповідно до зако ну, інших правових актів, дого вору, а за відсутності конкре тних вимог щодо виконання зо бов'язання - відповідно до в имог, що у певних умовах звича йно ставляться.

З матеріалів справи вбачає ться, що відповідач за первіс ним позовом своїх зобов' яза нь перед позивачем щодо спла ти орендної плати за квітень -травень 2010 р. належним чином не виконував, внаслідок чого у н ього, станом на час подання по зовної заяви, згідно розраху нку позивача виникла заборго ваність у розмірі 91 971,94 грн.

Представник позивача за зу стрічним позовом первісний позов заперечив. В обґрунтув ання своїх зустрічних позовн их вимог у частині визнання д оговору недійсним, посилаєть ся на те, що договір суборенди не відповідає вимогам, встан овленим ч. 1 ст. 203 ЦК України, до держання яких є необхідним д ля чинності правочину.

Частинами 1, 3 ст. 215 ЦК України визначено, що підставою неді йсності правочину є недодерж ання в момент вчинення право чину стороною (сторонами) вим ог, які встановлені частинам и 1-3, 5 та 6 ст. 203 цього Кодексу. Якщ о недійсність правочину прям о не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінт ересована особа заперечує йо го дійсність на підставах, вс тановлених законом, такий пр авочин може бути визнаний су дом недійсним.

Відповідно до ст. 203 ЦК Україн и зміст правочину не може суп еречити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавс тва, а також моральним засада м суспільства; особа, яка вчин яє правочин, повинна мати нео бхідний обсяг цивільної дієз датності; волевиявлення учас ника правочину має бути віль ним і відповідати його внутр ішній волі; правочин має вчин ятися у формі, встановленій з аконом; правочин має бути спр ямований на реальне настання правових наслідків, що обумо влені ним.

Згідно роз'яснень, викладен их в постанові Пленуму Верхо вного Суду України від 06.11.2009 р. № 9 «Про судову практику розгля ду цивільних справ про визна ння правочинів недійсними», правочин може бути визнаний недійсним лише з підстав, виз начених законом, та із застос уванням наслідків недійснос ті, передбачених законом.

Порушення приписів ч. 1 ст. 203 Ц К України, відповідно до якої зміст правочину не може супе речити цьому Кодексу, іншим а ктам цивільного законодавст ва, а також моральним засадам суспільства, відповідач за п ервісним позовом вбачає в то му, що позивачем за первісним позовом не дотримані вимоги ст.ст. 759, 774 ЦК України та ст.ст. 284,2 86 ГК України, в договорі не виз начена вартість об' єкта суб оренди з врахуванням її інде ксації, орендна плата визнач ена без врахування її індекс ації, відсутні положення про відновлення майна, орендна п лата не визначена як фіксова ний платіж.

Однак такі доводи відповід ача є необґрунтовані, врахов уючи наступне:

Відповідно до ст.ст. 6, 627 ЦК Укр аїни сторони є вільними в укл аденні договору, виборі конт рагента та визначенні умов д оговору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів ци вільного законодавства, звич аїв ділового обороту, вимог р озумності та справедливості .

Згідно ч. 7 ст. 179 ГК України го сподарські договори укладаю ться за правилами, встановле ними Цивільним кодексом Укра їни з урахуванням особливост ей, передбачених цим Кодексо м, іншими нормативно-правови ми актами щодо окремих видів договорів.

Частинами 1, 3 ст. 180 ГК України передбачено, що зміст господ арського договору становлят ь умови договору, визначені у годою його сторін, спрямован ою на встановлення, зміну або припинення господарських зо бов'язань, як погоджені сторо нами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови дог овору відповідно до законода вства. При укладенні господа рського договору сторони зоб ов'язані у будь-якому разі пог одити предмет, ціну та строк д ії договору.

Предметом договору найму (о ренди), а отже і суборенди (ст. 77 4 ЦК України), відповідно до ч. 1 ст. 760 ЦК України може бути річ, яка визначена індивідуальни ми ознаками і, яка зберігає св ій первісний вигляд при неод норазовому використанні (нес поживна річ).

Пунктом 1.1 договору суборен ди сторони визначили, що пред метом Договору є приміщення площею 132,5 м.кв., що знаходиться на першому поверсі у будівлі за адресою: м. Львів, вул. Руд анського, 1.

Відповідно до ст. 761 ЦК Україн и право передання майна у най м має власник речі або особа, я кій належать майнові права. Н аймодавцем може бути також о соба, уповноважена на укладе ння договору найму.

Як вбачається, позивач за пе рвісним позовом являється ор ендодавцем за договором субо ренди. В свою чергу, право пере дачі приміщення в суборенду останній отримав на підставі договору оренди нежитлового приміщення від 20.03.2008 р., укладен ого між ЗАТ «Світлиця»(власн ик приміщення - свідоцтво № НОМЕР_2 від 09.02.1998 р.) та позива чем за первісним позовом.

Згідно умов договору оренд и нежитлового приміщення, по зивач за первісним позовом о тримав у користування приміщ ення площею 132,5 м.кв., що знаходи ться на першому поверсі у буд івлі, розташованій за адресо ю: м. Львів, вул. Руданського, 1 з правом передачі його в субор енду (п. 9.1. Договору).

Договір оренди нежитловог о приміщення від 20.03.2008 року підп исаний представниками сторі н, відповідає вимогам, передб аченим ст.ст. 628, 639, 759 ЦК України щ одо змісту та форми договору , не розірваний сторонами та н е визнаний недійсним в судов ому порядку, отже, є чинним і д іючим на момент розгляду спр ави у суді.

Посилання відповідача за п ервісним позовом на порушенн я вимог ст. 284 ГК України, якою в изначено, умови договору, спр остовується самим Договором , у п. 1.1 якого зазначено об' єкт оренди, у п. 3.1 - строк дії Дого вору, у п. 4.1. - орендна плата, а с тан приміщення на момент пер едачі в суборенду відображен ий в Акті приймання-передачі приміщення, який є невід'ємно ю частиною договору, і в якому вказано, що приміщення знахо диться в належному стані. Вка заний акт підписано сторонам и та скріплено печатками.

При укладанні договору суб оренди від 20.03.2008 р. досягнуто ст оронами згоди з усіх суттєви х умов спірного договору.

Згідно ст. 638 ЦК України, дого вір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли зго ди з усіх істотних умов догов ору. Істотними умовами догов ору є умови про предмет догов ору, умови, що визначені закон ом як істотні або є необхідни ми для договорів даного виду , а також усі ті умови, щодо яки х за заявою хоча б однієї із ст орін має бути досягнуто згод и.

За своєю правовою природою спірний договір є господарс ьким, при укладанні якого бул и застосовані спеціальні пра вила складання, в яких поєдна нні майнові та організаційні елементи, притаманні господ арським договорам.

Умови спірного господарсь кого договору мають містити як загальні ознаки майнового договору, характерні такому виду договору як суборенда, т ак і особливі його ознаки, від ображені у господарському за конодавстві.

Таким чином сторонами при у кладенні та підписанні 20 бере зня 2008 року договору суборенд и нежитлового приміщення бул о узгоджено об`єкт оренди, тер мін дії договору оренди, орен дна плата, а крім того відпові дно до п. 9.4. Договору cторони ді йшли згоди, що у випадках непе редбачених цим договором, ст орони керуються чинним закон одавством.

Відповідно до ст. 33 ГПК Украї ни кожна сторона повинна дов ести ті обставини, на які вона посилається як на підставу с воїх вимог і заперечень. Дока зи подаються сторонами та ін шими учасниками судового про цесу.

Згідно ст. 34 ГПК України госп одарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відпо відно до законодавства повин ні бути підтверджені певними засобами доказування, не мож уть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи наведене, суд в важає, що позовні вимоги за пе рвісним позовом обгрунтован і, підставні та такі, що підляг ають до задоволення повністю .

Оскільки відповідачем за первісним позовом не доведе но ті обставини, на які він пос илається як на підставу свої х зустрічних позовних вимог про визнання недійсним догов ору суборенди нежитлового пр иміщення від 20.03.2008 року з часу й ого укладення, та не подані ві дповідні докази в підтвердже ння того, що Договір суперечи ть вимогам Цивільного кодекс у України, іншим актам цивіль ного законодавства, а також м оральним засадам суспільств а, що особи, які вчинили правоч ин, не мали необхідного обсяг у цивільної дієздатності, що волевиявлення учасників пра вочину не було вільним та не в ідповідало їх внутрішній вол і, а також того, що правочин не був спрямований на реальне н астання правових наслідків, що були ним обумовлені, то у за доволенні зустрічного позов у слід відмовити повністю.

З огляду на викладене, кер уючись Конституцією України , ст.ст. 6, 203, 215, 526, 530, 627, 628, 638, 639, 759, 760, 774 ЦК Укра їни, ст.ст. 179, 180, 193 ГК України та ст .ст. 4, 33, 34, 35, 44, 49, 75, 82, 83, 84, 85, 115, 116 ГПК Україн и, господарський суд -

В И Р І Ш И В:

1. Первісний поз ов задоволити повністю.

2. Стягнути з Товари ства з обмеженою відповідаль ністю «Український інвестиц ійний центр», м. Львів, пл. Мала нюка, 2, офіс 2А (р/р 2600301078641 в ПЛФ ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, код ЄДРПО У 34606273) на користь Фізичної особ и - підприємця ОСОБА_1, А ДРЕСА_2, Львівська область (р /р НОМЕР_3 у ПАТ «Ерсте-Банк »м. Київ, МФО НОМЕР_4, іденти фікаційний номер платника по датків НОМЕР_1) 91 971 грн . 94 коп. заборгованості з оренд ної плати, 919 грн. 72 коп. державно го мита та 236 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забез печення судового процесу.

3. Наказ видати згід но ст. 116 ГПК України.

4. У задоволенні зус трічного позову відмовити по вністю.

5. Судові витрати за зустріч ним позовом покласти на пози вача за зустрічним позовом.

Суддя

Дата ухвалення рішення 21.12.2010
Зареєстровано 05.01.2011
Оприлюднено 05.01.2011

Судовий реєстр по справі 26/148 (10)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 02.03.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.01.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 21.12.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Рішення від 21.12.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 09.12.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 07.12.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 08.11.2010 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 26/148 (10)

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону