ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел.230-31-34

УХВАЛА

Справа № 50/621-б 29.04.2011

За заявою товариств а з обмеженою відповідальніс тю "Шиндлер"

до приватно го акціонерного товариства "АБС - УКР"

про банкрутс тво

Суддя Головатюк Л.Д.

Представники:

Від заявника - не прибув;

Від боржника - Ящук О.О.(дов . від 12.04.2011)

Чурікова Т.Ю .(дов. від 28.04.2010)

Сидорчук О.М .(дов. від 25.01.2011)

Розпорядник майна - Куделя М.О.(ціц. серії НОМЕР_1 від 15. 12.2008)

Від ТОВ «Виробничий Вектор » Гура Р.М.(дов. від 04.01.2011)

Від ТОВ «Ситон» Горєлов О.Л.(дов. ві д 01.12.2010)

Від ПАТ «АК «Київводоканал » Рясько В.О.(дов. ві д 31.03.2011)

Арбітражний керуючий Шнипко М.М.

Предст. арб. кер. Шнипка М.М. Земницький Д.П.(дов. від 14.04.2011)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Кредитор звернувся до су ду із заявою про порушення сп рави про банкрутство боржник а, оскільки Приватне акціоне рне товариство «АБС-УКР»несп роможне сплатити борг у сумі 1 339 045,35 грн. протягом трьох міся ців після встановленого для його сплати строку.

Ухвалою господарського су ду м. Києва від 19.11.2010 порушено пр овадження у справі №50/621-б та пр изначено підготовче засідан ня на 26.11.2010.

У підготовчому засіданні 26.11.2010 представник заявника під тримав подану заяву про пору шення справи про банкрутство , дав пояснення та надав додат кові докази по суті справи.

Заявлені вимоги товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Шиндлер»в сумі 1 339 045,35 грн. є безспірними та ґрунтуються на підставі наказу господарс ького суду м. Києва у справі №3 8/323 від 22.07.2010, виданого на виконан ня постанови Київського апел яційного господарського суд у від 24.03.2010.

Ухвалою підготовчого засі дання господарського суду м. Києва від 26.11.2010 було визнано ро змір вимог кредитора - товари ства з обмеженою відповідаль ністю “Шиндлер”, з метою забе зпечення майнових вимог кред иторів розпорядником майна п ризначено арбітражного керу ючого Куделю Марію Олександр івну (ліцензія Державного де партаменту з питань банкрутс тва, серія НОМЕР_1 від 15.12.2008, і дентифікаційний номер фізич ної особи - платника податкі в та інших обов' язкових пла тежів НОМЕР_2), яку зобов' язано не пізніше двох місяці в та десяти днів після дати пр оведення підготовчого засід ання суду надати суду на затв ердження реєстр вимог кредит орів боржника.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 19.01.2011 апеляційну скаргу приватного акціонерного тов ариства "АБС-УКР" на ухвалу під готовчого засідання господа рського суду м. Києва від 26.11.2010 п о справі № 50/621-б було залишено б ез задоволення, ухвалу підго товчого засідання господарс ького суду м. Києва від 26.11.2010 по с праві №50/621-б залишено без змін, матеріали справи повернуто господарському суду м. Києва .

Постановою Вищого господ арського суду України від 24.02.20 11 касаційну скаргу приватног о акціонерного товариства "А БС-УКР" залишено без задоволе ння, ухвалу господарського с уду м. Києва від 26.11.2010 та постано ву Київського апеляційного г осподарського суду від 19.01.2011 у с праві №50/621-б залишено без змін.

Розпорядженням заступника Голови господарського суду м. Києва Шевченка Е.О. від 04.03.2011 сп раву № 50/621-б передано судді Гол оватюку Л.Д. для подальшого ро згляду.

Попереднє засідання, яке б уло призначено на 25.02.2011, не відб улося у зв' язку із знаходже нням справи у Вищому господа рському суді України.

09.03.2011 від розпорядника майн а боржника надійшло клопотан ня про затвердження реєстру вимог кредиторів приватного акціонерного товариства "АБ С-УКР" та наданий даний реєстр .

З огляду на викладене суд ухвалою від 11.03.2011 призначив роз гляд справи у судовому засід анні з викликом представникі в сторін, розпорядника майна та кредиторів на 29.03.2011.

Ухвалою попереднього засі дання господарського суду м. Києва від 29.03.2011 затверджено реє стр вимог кредиторів приватн ого акціонерного товариства "АБС-УКР" на загальну суму 438 985 11 8,84 грн., зобов' язано розпоряд ника майна приватного акціон ерного товариства "АБС-УКР" ар бітражного керуючого Куделю М.О. надати суду протокол збор ів кредиторів боржника, на як их обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол за сідання комітету кредиторів , на якому вирішено питання пр о відкриття ліквідаційної пр оцедури або процедури санаці ї боржника, призначення лікв ідатора або керуючого санаці єю боржника.

19.04.2011 через канцелярію суду в ід розпорядника майна приват ного акціонерного товариств а "АБС-УКР" надійшли протокол з агальних зборів кредиторів в ід 12.04.2011 та протокол засідання к омітету кредиторів від 15.04.2011 з п ропозицією введення процеду ри санації та призначення ке руючим санацією боржника арб ітражного керуючого - Шнипка Максима Миколайовича (ліцен зія Державного департаменту з питань банкрутства серії НОМЕР_3 від 12.04.2011).

Ухвалою Київського апеляц ійного господарського суду в ід 20.04.2011 було задоволено клопот ання ТОВ "Виробничий вектор" т а повернуто оригінали справи № 50/621-б до господарського суду м. Києва, залишивши для розгля ду апеляційних скарг копії н еобхідних матеріалів.

22.04.2011 матеріали справи № 50/621-б були передані судді Головат юку Л.Д. для розгляду, який ухв алою від 22.04.2011 призначив розгля д справи у судовому засіданн і з викликом представників с торін, розпорядника майна та кредиторів на 29.04.2011.

У судове засідання 29.04.2011 з' я вилися представники: боржник а - Ящук О.О., Чурікова Т.Ю., Сидо рчук О.М., розпорядник майна - К уделя М.О., ТОВ «Виробничий Век тор»- Гура Р.М., ТОВ «Ситон»- Гор єлов О.Л., ПАТ «АК «Київводокан ал»- Рясько В.О., арбітражний к еруючий Шнипко М.М. та його пре дставник Земницький Д.П.

В судовому засіданні пред ставником боржника було пода но усне клопотання про відкл адення розгляду справи у зв' язку з тим, що ним до Київськог о апеляційного господарсько го суду було подано заяву про вжиття заходів забезпечення , а саме: заборонити господарс ькому суду м. Києва проводити судові засідання в справі № 50 /621-б, в т.ч. щодо запровадження п роцедури санації та призначе ння керуючого санацією до мо менту проголошення Київськи м апеляційним господарським судом постанови, винесеної з а результатами розгляду апел яційних скарг ПрАТ „АБС-УКР" ОСОБА_1., ОСОБА_2, ОСОБА_3 ., ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОС ОБА_6. на ухвалу попередньог о засідання від 29.03.2011 у справі № 50/621-б.

Суд відмовив в задоволенні даного клопотання, оскільки згідно чинного в Україні зак онодавства Київський апеляц ійний господарський суд не м ає таких повноважень як забо ронити господарському суду м . Києва проводити судові засі дання. Таким чином, подальший розгляд справи № 50/621-б жодним ч ином не стосується розгляду заяви про вжиття заходів заб езпечення Київським апеляці йним господарським судом, бі льш того, подальший розгляд с прави приведе до порушення п рав законних інтересів інших учасників провадження по сп раві № 50/621-б, в тому числі кредит орів боржника.

Судом встановлено, що 12.04.2011 з агальними зборами кредиторі в приватного акціонерного то вариства "АБС-УКР" було обрано комітет кредиторів боржника , до якого увійшли кредитори з найбільшою кількістю голосі в, а саме: ТОВ «МГ-капітал», ТОВ «Ситон», ПАТ «Інтеграл - бан к»та ТОВ «Виробничий вектор» .

15.04.2011 року на засіданні комі тету кредиторів боржника, оф ормленого протоколом №1, було вирішено:

1) обрати головою коміт ету кредиторів товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничий вектор»;

2) ввести процедуру с анації приватного акціонерн ого товариства "АБС-УКР" та зве рнутись до господарського су ду з відповідним клопотанням ;

3) керуючим санацією бо ржника погодити кандидатуру арбітражного керуючого Шнип ка М.М. та звернутися до суду з відповідним клопотанням.

Також через канцелярію с уду 27.04.2011 від голови комітету кр едиторів боржника надійшло к лопотання про введення проце дури санації боржника та при значення керуючим санацією п риватного акціонерного това риства "АБС-УКР" арбітражного керуючого Шнипка М.М.

Окрім цього, 27.04.2011 від арбітра жного керуючого Шнипка М.М. на дійшла заява щодо надання зг оди на призначення його керу ючим санацією приватного акц іонерного товариства "АБС-УК Р". В даній заяві Шнипко М.М. заз начив, що він не є зацікавлено ю особою щодо боржника, має ви щу юридичну освіту та значни й досвід роботи у сфері будів ництва.

Також в судовому засіданні 29.04.2011 Шнипком М.М. була надана до відка щодо того, що він є студе нтом п' ятого курсу факульте ту автоматизації і інформаці йних технологій Київського н аціонального університету б удівництва і архітектури, на дані чотири сертифікати що в ін пройшов різного роду трен інги щодо управління проекта ми. Суд за його клопотанням за лучив дані документи до мате ріалів справи.

Усно в судовому засіданні Ш нипко М.М. дав пояснення щодо с воїх автобіографічних даних , освіти - закінчив Харківсь ку юридичну академію, в даний час навчається на п' ятому к урсі факультету автоматизац ії і інформаційних технологі й Київського національного у ніверситету будівництва і ар хітектури та розповів про до свід своєї роботи, а також пов ідомив, що не має судимостей, н е здійснював раніше управлін ня цим боржником - юридичною о собою, йому не заборонено зді йснювати цей вид підприємниц ької діяльності або займати керівні посади.

Відповідно до п. 6 ст. 16 Закону України “Про відновлення пл атоспроможності боржника аб о визнання його банкрутом” н а час дії процедур банкрутст ва збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше семи осіб.

Згідно ч. 9 вказаної статті. р ішення зборів (комітету) кред иторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторі в, якщо за нього проголосувал и присутні на зборах (комітет і) кредитори, кількість голос ів яких визначається відпові дно до частини четвертої ціє ї статті.

Частиною 4 статті 16 Закону Ук раїни “Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом” встан овлено, що кредитори, у тому ч ислі і органи державної пода ткової служби, інші державні органи, які здійснюють контр оль за правильністю та своєч асністю справляння страхови х внесків на загальнообов'яз кове державне пенсійне страх ування та інші види загально обов'язкового державного соц іального страхування, податк ів і зборів (обов'язкових плат ежів), мають на зборах кредито рів кількість голосів, пропо рційну сумі вимог кредиторів , включених до реєстру вимог к редиторів, кратній тисячі гр ивень.

На зборах комітету кредито рів були присутні кредитори, кількість голосів яких стан овить 437 476 голосів. За всі питан ня повістки денної комітет к редиторів голосував більшіс тю голосів кредиторів. Отже, н а думку суду, протокол коміте ту кредиторів № 1 від 15.042011 є легі тимним, а рішення прийняті на даних зборах правомірними. У зв' язку з цим у суду немає пі дстав відмовляти у відкритті процедури санації приватног о акціонерного товариства "А БС-УКР".

Заслухавши учасників пров адження, дослідивши матеріал и справи, враховуючи фінансо ве становище боржника, суд пр иходить до висновку про задо волення клопотання комітет у кредиторів боржника з наст упних підстав.

Статтею 1 Закону про банкрут ство визначено, що санація - це система заходів, що здійсн юється під час провадження у справі про банкрутство з мет ою запобігання визнання борж ника банкрутом та його лікві дації, спрямована на оздоров лення фінансово-господарськ ого становища боржника, а так ож задоволення в повному обс язі або частково вимог креди торів шляхом кредитування, р еструктуризації підприємст ва, боргів і капіталу та (або) з міну організаційно-правової та виробничої структури бор жника.

Суд враховує, що основним за вданням провадження у процед урах у справах про банкрутст во є відновлення платоспромо жності боржника, можливість якого, на думку суду, для борж ника не втрачена.

Пунктом 8 статті 16 Закону Укр аїни "Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом" передб ачено, що до компетенції комі тету кредиторів належить при йняття рішення про звернення до господарського суду з кло потанням про відкриття проце дури санації.

Пункт 2 статті 17 Закону Украї ни "Про відновлення платоспр оможності боржника або визна ння його банкрутом" передбач ає, що комітет кредиторів при ймає рішення про погодження кандидатури керуючого санац ією, вибір інвестора (інвесто рів), схвалення плану санації .

Кандидатури керуючого сан ацією та інвестора (інвестор ів) можуть бути запропонован і комітету кредиторів будь-я ким із кредиторів, представн иком органу, уповноваженого управляти майном боржника.

Згідно зі ст. 17 Закону Україн и “Про відновлення платоспро можності боржника або визнан ня його банкрутом” господарс ький суд за клопотанням комі тету кредиторів у строк, що не перевищує строку дії процед ури розпорядження майном, ус тановленого відповідно до ць ого закону, має право винести ухвалу про проведення санац ії боржника та призначення к еруючого санацією.

Одночасно з винесенням ухв али про санацію господарськи й суд своєю ухвалою признача є керуючого санацією за наяв ності у нього ліцензії, крім в ипадків, передбачених цим За коном.

З огляду на викладене, суд п риходить до висновку про обґ рунтованість задоволення в ищезазначеного клопотання к омітету кредиторів боржника , оскільки воно належно обгру нтоване та достатньо мотивов ане.

В судовому засіданні 29.04.2011 пр едставником боржника Чуріко вою Т.Ю. була подана заява про призначення керуючим санаці єю іншого арбітражного керую чого, ніж запропонований ком ітетом кредиторів боржника. Дана заява обґрунтована тим, що на порядку денному зборів комітету кредиторів боржник а не було розглянуто питання про розгляд кандидатури інш ого арбітражного керуючого. Суд зазначає, що в протоколі № 1 засідання комітету кредито рів приватного акціонерного товариства "АБС-УКР" від 15.04.2011 ст орони, які були незгідні з пев ними питаннями засідання, ви словили свої заперечення, од нак комітет кредиторів перев ажною кількістю голосів вирі шив погодити кандидатуру арб ітражного керуючого Шнипка М .М. як керуючого санацією борж ника, оскільки він має достат ній досвід роботи у галузі бу дівництва та вищу юридичну о світу, а також ліцензію арбіт ражного керуючого. Більш тог о, в протоколі № 1 засідання ко мітету кредиторів приватног о акціонерного товариства "А БС-УКР" від 15.04.2011 зазначено, що бо ржник не має можливості в дан ий час укласти мирову угоду з усіма кредиторами і негайне невирішення питання щодо са нації боржника та кандидатур и керуючого санацією призвед е до ліквідації боржника і ун еможливить здійснення добуд ови ЖК «Покровський посад». С уд наголошує, що засідання ко мітету кредиторів приватног о акціонерного товариства "А БС-УКР", що оформлене протокол ом № 1 від 15.04.2011, було легітимним, оскільки були присутні креди тори із правом вирішального голосу 4 кредитори із загальн ою кількістю голосів 437 476, тако ж всі питання що були прийнят і на зазначених зборах є прий нятими у відповідності до чи нного в Україні законодавств а, оскільки вони вирішувалис я переважною кількістю голос ів комітету кредиторів боржн ика.

Також у вказаній заяві пред ставника боржника Чурікової Т.Ю. було зазначено, що Шнипко М.М. у відповідності з чинним законодавством не підходить на посаду керуючого санаціє ю боржника. Однак, суд вже обґр унтував підстави його призна чення, які є цілком достатнім и для зайняття Шнипком М.М. пос ади керуючого санацією прива тного акціонерного товарист ва "АБС-УКР".

У зв' язку з наведеним суд в ідмовив представнику боржни ка Чуріковій Т.Ю. у задоволенн і заяви про призначення керу ючим санацією іншого арбітра жного керуючого, ніж запропо нований комітетом кредиторі в боржника.

Крім того, в судовому засіда нні представником ТОВ «Сітон »була подана заява про призн ачення керуючим санацією бор жника арбітражного керуючог о Сидоренка В.В. Суд відмовив у задоволенні даного клопотан ня, оскільки відповідно до ст . 17 Закону України “Про віднов лення платоспроможності бор жника або визнання його банк рутом” до виключної компетен ції комітету кредиторів борж ника належить прийняття ріше ння про погодження кандидату ри керуючого санацією. Закон ом не передбачено можливості окремого кредитора пропонув ати суду кандидатуру арбітра жного керуючого для призначе ння його керуючим санацією б оржника.

З тих же підстав не підлягає призначенню керуючим санаці єю боржника арбітражний керу ючий Долич О.В., який самостійн о 28.04.2011 через канцелярію суду по дав відповідну заяву.

Суд критично оцінює також т ой факт, що строк ліцензії арб ітражного керуючого Сидорен ка В.В. закінчує свою дію 10.07.2011, а строк ліцензії арбітражного керуючого Долич О.В. закінчує свою дію 15.01.2012.

Згідно зі ст. 17 Закону Україн и “Про відновлення платоспро можності боржника або визнан ня його банкрутом” санація в водиться на строк не більше д ванадцяти місяців.

Враховуючи викладене та ке руючись ст.ст. 14, 16, 17, 18 Закону Укр аїни “Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом”, ст. 86 Го сподарського процесуальног о кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Відмовити в задово ленні клопотання представни ка боржника Сидорчука О.М. про відкладення розгляду справи .

2. Відмовити представн ику боржника Чуріковій Т.Ю. у з адоволенні заяви про признач ення керуючим санацією іншог о арбітражного керуючого, ні ж запропонований комітетом к редиторів боржника.

3. Відмовити ТОВ «Сітон »у задоволенні заяви про при значення керуючим санацією б оржника арбітражного керуюч ого Сидоренка В.В.

4. Відмовити арбітражн ому керуючому Долич О.В. у задо воленні заяви про призначенн я його керуючим санацією бор жника.

5. Клопотання комітету кредиторів боржника - приват ного акціонерного товариств а "АБС-УКР" (ідентифікаційний к од 24720911) задовольнити.

6. Відкрити процедуру санації приватного акці онерного товариства "АБС-УКР " (ідентифікаційний код 24720911) у с праві про банкрутство №50/621-б ст роком на 12 (дванадцять) місяці в до 29.04.2012.

7. Призначити керуючим санацією приватного акціоне рного товариства "АБС-УКР" (іде нтифікаційний код 24720911) арбітр ажного керуючого Шнипка Макс има Миколайовича (ліцензія Д ержавного департаменту з пит ань банкрутства серії НОМЕ Р_3 від 12.04.2011, ідентифікаційний код НОМЕР_4).

8. Припинити повноваже ння органів управління боржн ика - приватного акціонерног о товариства "АБС-УКР" (ідентиф ікаційний код 24720911) з 29.04.2011.

9. Відсторонити керівн ика боржника - приватного акц іонерного товариства "АБС-УК Р" (ідентифікаційний код 24720911) з посади в порядку, визначеном у законодавством про працю.

10. Виконання обов' язк ів керівника приватного акці онерного товариства "АБС-УКР " (ідентифікаційний код 24720911) пок ласти на керуючого санацією - арбітражного керуючого Шн ипка Максима Миколайовича (л іцензія Державного департам енту з питань банкрутства се рії НОМЕР_3 від 12.04.2011, ідентиф ікаційний код НОМЕР_4).

11. Зобов' язати директ ора приватного акціонерного товариства "АБС-УКР" ОСОБА_6 протягом 3-х днів після засі дання суду передати керуючом у санацією - арбітражному кер уючому Шнипку Максиму Микола йовичу (ліцензія Державного департаменту з питань банкру тства серії НОМЕР_3 від 12.04.20 11) оригінали установчих докум ентів, свідоцтво про державн у реєстрацію боржника, печат ки та штампи боржника, всі док ументи, що відображують госп одарську діяльність, фінансо ву та бухгалтерську звітніст ь, матеріальні та інші ціннос ті.

12. Зобов' язати керуюч ого санацією Шнипка М.М. склас ти план санації боржника від повідно до вимог ст. 18 Закону У країни “Про відновлення плат оспроможності боржника або в изнання його банкрутом” та п одати його комітету кредитор ів для схвалення у строк до 29.07.2011.

13. Зобов' язати керую чого санацією Шнипка М.М. пода ти господарському суду на за твердження схвалений коміте том кредиторів план санації боржника та протокол засідан ня комітету кредиторів у стр ок не пізніше п' яти днів з дн я проведення засідання коміт ету кредиторів.

14. Затвердити оплату по слуг керуючого санацією Шнип ка М.М. у розмірі двох мінімаль них заробітних плат за кожен місяць виконання ним повнов ажень.

15. Попередити керуючог о санацією та комітет кредит орів про те, що відповідно до ч . 6 ст. 18 Закону України “Про від новлення платоспроможності боржника або визнання його б анкрутом”, якщо протягом шес ти місяців з дня винесення ух вали про санацію до господар ського суду не буде подано пл ану санації боржника, господ арський суд має право прийня ти рішення про визнання борж ника банкрутом і відкриття л іквідаційної процедури відп овідно до цього Закону.

16. Ухвалу направити бор жнику, всім кредиторам, керую чому санацією боржника, Держ авному реєстратору виконавч ого комітету Шевченківської районної у місті Києві Ради т а Державного органу з питань банкрутства.

17. Ухвала може бути оск аржена у встановленому поряд ку.

Суддя Головатюк Л.Д.

Дата підписання повно го тексту ухвали 29.04.2011

Дата ухвалення рішення 29.04.2011
Оприлюднено 04.05.2011

Судовий реєстр по справі 50/621-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.07.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.05.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 12.10.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.04.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 50/621-б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону