ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківськ а, 128

УХВАЛА

11.05.11 Справа № 5015/1793/11

За позовом: публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Львівської обл асної дирекції публічного ак ціонерного товариства "Райфф айзен Банк Аваль", м. Львів,

до відповідача 1: комерційно-виробничої пр иватної фірми "Будекстра", м. Л ьвів,

до відповідача 2: приватне підприємство "Га л-Експресія", м. Львів,

про: стягнення 349 698,79 доларів США .

Суддя Т. Рим

За участю представників:

позивача: ОСОБА_1 - довіреність ві д 05.11.2009 р.,

відповідача 1: не з' явився,

відповідача 2: ОСОБА_2 - довіреність ві д 21.04.2011 р.

На розгляд господарськ ого суду Львівської області подано позов публічного акці онерного товариства "Райффай зен Банк Аваль" в особі Львівс ької обласної дирекції публі чного акціонерного товарист ва "Райффайзен Банк Аваль" до к омерційно-виробничої приват ної фірми "Будекстра" та прива тне підприємство "Гал-Експре сія" про стягнення 349 698,79 доларі в США. Ухвалою від 04.04.2011 р. провад ження у справі порушено, позо вну заяву прийнято до розгля ду, розгляд справи призначен о на 18.04.2011 р. Розгляд справи відк ладено на 11.05.2011 р.

В судовому засіданні 11.05.2011 р. п редставник відповідача 2 под ав клопотання про зупинення провадження у справі до розг ляду справи №5015/2330/11 за позовом п риватного підприємства "Гал- Експресія" до ПуАТ "Райффайзе н Банк Аваль" в особі Львівськ ої обласної дирекції ПуАТ "Ра йффайзен Банк Аваль" та комер ційно-виробничої приватної ф ірми "Будекстра" про визнання недійсними кредитного догов ору №010/08-4/171/в від 10.07.2008 року. Позива ч щодо зупинення провадження заперечив.

Подане відповідачем клопо тання від 23.02.2011 р. про зупинення провадження у даній справі п ідлягає до задоволення у зв' язку з наступним.

Позовні вимоги обґрунтову ються наступним. Між позивач ем та відповідачем 1 укладено кредитний договір №010/08-4/171/в від 10.07.2008 року. Внаслідок неналежно го виконання умов цього дого вору у відповідача 1 виникла з аборгованість в таких розмір ах: 349 698,79 доларів США - заборго ваність за кредитом, 18 125,05 долар ів США - заборгованість за в ідсотками, 9 752,87 грн. - сума пені . У зв' язку з укладенням між п озивачем та відповідачем 2 до говору поруки від 05.02.2010 року, по зивач просить стягнути з обо х відповідачів зазначену заб оргованість за кредитним дог овором.

На розгляд господарського суду Львівської області под ано позовну заяву приватного підприємства "Гал-Експресія " до ПуАТ "Райффайзен Банк Авал ь" в особі Львівської обласно ї дирекції ПуАТ "Райффайзен Б анк Аваль" та комерційно-виро бничої приватної фірми "Буде кстра" про визнання недійсни ми кредитного договору №010/08-4/171/ в від 10.07.2008 року. Ухвалою від 28.04.2011 року №5015/2330/11 провадження у спра ві порушено, справу призначе но до розгляду.

Таким чином, у господарсько му суду Львівської області з находиться справа №5015/2330/11 про в изнання недійсним кредитног о договору №010/08-4/171/в від 10.07.2008 року , який слугує підставою для по зовних вимог.

Відповідно до частини 1 стат ті 79 Господарського процесуа льного кодексу України госпо дарський суд зупиняє провадж ення у справі в разі неможлив ості розгляду даної справи д о вирішення пов' язаної з не ю іншої справи, що розглядаєт ься іншим судом.

Пов' язаність справ поляг ає у тому, що рішення іншого су ду, який розглядає справу, вст ановлює обставини, що вплива ють на збирання та оцінку док азів у певній справі, зокрема факти, що мають преюдиційне з начення. Ці обставини мають б ути такими, що мають значення для даної справи. Таким чином , зупинення провадження у спр аві процесуальний закон пов' язує із неможливістю розгляд у справи, що розглядається, до вирішення іншої справи.

Враховуючи ту обставину, що результатом розгляду справи №5015/2330/11 буде вирішення питання щодо дійсності або недійсно сті кредитного договору та, я к наслідок, правомірність на рахування та стягнення з від повідачів спірної заборгова ності, суд дійшов висновку пр о взаємопов' язаність справ та можливий суттєвий вплив н а рішення у справі №5015/1793/11.

Взаємопов' язаність цих с прав випливає також із понят тя підстав позову. Так, підста вою позову є фактичні обстав ини, на яких ґрунтується вимо га позивача. Такими обставин ами (доказами) у цій справі є, з окрема, факт укладення та фак т (презумпція) дійсності кред итного договору. В силу статт і 32 Господарського процесуал ьного кодексу України доказа ми у справі є будь-які фактичн і дані, на підставі яких госпо дарський суд у визначеному з аконом порядку встановлює на явність чи відсутність обста вин, на яких ґрунтуються вимо ги і заперечення сторін, а так ож інші обставини, які мають з начення для правильного вирі шення господарського спору.

Як убачається з тексту позо ву, неналежне виконання умов кредитного договору стало п ередумовою та підставою для звернення до суду з позовом, а сам договір є доказом, який сл угує підтвердженням факту ви никнення взаємних прав та об ов' язків на підставі пункту 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України (підставами виникнення цивільних прав т а обов' язків є договори та і нші правочини).

Крім того, предметом доказу вання у справі визнається су купністю юридичних фактів, щ о мають матеріально-правове значення, встановлення яких необхідне для винесення зако нного та обґрунтованого ріше ння по справі.

Що стосується факту укладе ння договору, то в силу статті 204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не вс тановлена законом або якщо в ін не визнаний судом недійсн им. Таким чином, враховуючи за конодавчо закріплену презум пцію правомірності правочин у, факт укладення та дійсност і договору у справі про стягн ення на його підставі заборг ованості не входить до предм ету доказування у цій справі . У той же час відповідач скори стався своїм правом, вважаюч и укладений кредитний догові р недійсним, та подав окремий позов про визнання його неді йсним. Підставою позову та пр едметом доказування у такій справі вже виступають обстав ини, з якими закон пов' язує н едійсність правочину.

Враховуючи наведені вище д оводи, суд вважає неможливим подальший розгляд справи №5015 /1793/11, оскільки рішення суду у сп раві №5015/2330/11 може вплинути на до слідження, встановлення та о цінку доказів, що містяться у цій справі. З огляду на це суд дійшов висновку про необхід ність зупинення провадження у справі.

Враховуючи наведене та кер уючись статтями 79, 86 Господарс ького процесуального кодекс у України, суд

У Х В А Л И В:

1. Зупинити прова дження у справі №5015/1793/11 до виріш ення господарським судом Льв івської області пов' язаної з нею справи №5015/2330/11.

2. Сторонам повідом ити суд про результати розгл яду справи №5015/2330/11.

Суддя

Дата ухвалення рішення10.05.2011
Оприлюднено17.05.2011

Судовий реєстр по справі —5015/1793/11

Ухвала від 17.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цікало А.І.

Ухвала від 30.08.2012

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цікало А.І.

Ухвала від 17.08.2012

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рим Т.Я.

Ухвала від 02.08.2012

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рим Т.Я.

Рішення від 26.07.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рим Т.Я.

Ухвала від 15.07.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рим Т.Я.

Постанова від 15.06.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мурська Х.В.

Ухвала від 01.06.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мурська Х.В.

Ухвала від 17.05.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рим Т.Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні