ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківськ а, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.11 С права№ 5015/1793/11

За позовом: публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Львівської обл асної дирекції публічного ак ціонерного товариства "Райфф айзен Банк Аваль" (надалі - Ба нк), м. Львів,

до відповідача 1: комерційно-виробничої пр иватної фірми "Будекстра", м. Л ьвів,

до відповідача 2: приватне підприємство "Га л-Експресія", м. Львів,

про: стягнення 349 698,79 доларів США .

Суддя Т. Рим

За участю представників:

позивача: ОСОБА_1. - довіреність 05.1 1.2009 р.,

відповідача 1: не з'явився,

відповідача 2: не з'явився.

На розгляд господарськ ого суду Львівської області подано позов публічного акці онерного товариства "Райффай зен Банк Аваль" в особі Львівс ької обласної дирекції публі чного акціонерного товарист ва "Райффайзен Банк Аваль" до к омерційно-виробничої приват ної фірми "Будекстра" та прива тного підприємства "Гал-Експ ресія" про стягнення 349 698,79 дола рів США. Ухвалою від 04.04.2011 р. пров адження у справі порушено, по зовну заяву прийнято до розг ляду, розгляд справи признач ено на 18.04.2011 р. Рух справи відобр ажено в попередніх ухвалах с уду.

Позовні вимоги обґрунтову ються наступним. Між позивач ем та відповідачем 1 укладено кредитний договір №010/08-4/171/в від 10.07.2008 року. Внаслідок невиконан ня умов цього договору у відп овідача 1 виникла заборгован ість перед позивачем в сумі 349 698,79 доларів США, а саме: 321 820,87 дола рів США - прострочена заборг ованість за кредитом, 18 125,05 дола рів США - прострочена заборг ованість за відсотками, 9 752,87 до ларів США - пеня за порушенн я строків повернення кредиту . З огляду на те, що у позивача в иникло право вимоги до відпо відача 1, враховуючи факт укла дення між позивачем та відпо відачем 2 договору поруки №010/08- 4/171/в/2 від 05.02.2010 року, позивач вима гає стягнення зазначених вищ е сум заборгованості з обох в ідповідачів солідарно.

Відповідачі в судові засід ання не з'являлися, хоч були належним чином повідомлені про час та місце судового зас ідання, про що свідчать долуч ені до матеріалів справи пов ідомлення про вручення пошто вих відправлень, проти позов у у встановленому порядку не заперечили.

Суд, керуючись статтею 75 Гос подарського процесуального кодексу України, вважає за мо жливе розглянути справу за в ідсутності пояснень (запереч ень) відповідача щодо заявле них позовних вимог та предст авника відповідача у судовом у засіданні, за наявними у спр аві матеріалами, яких достат ньо для встановлення обстави н і вирішення спору по суті.

Вислухавши представників сторін, проаналізувавши мат еріали справи, суд установив таке.

Між Банком та відповідаче м 1 укладено кредитний догові р №010/08-4/171/в від 10.07.2008 року (надалі - Кредитний договір). За умовам и цього договору кредитор (по зивач у справі) зобов'язуєт ься надати позичальнику кред ит у формі відновлювальної к редитної лінії лімітом 600 000,00 до ларів США, а позичальник (відп овідач 1 у договорі) зобов'яз ується отримати кредит, вико ристати його за цільовим при значенням, повернути кредито ру суму кредиту, сплатити про центи за користування кредит ом та комісії, а також виконат и інші обов'язки, визначені цим договором. Кінцевий терм ін погашення кредиту позичал ьником - 03 липня 2009 року. Плата за користування кредитом ро зраховується на основі проце нтної ставки в розмірі 11,5% річн их.

Зазначена сума кредиту (600 000,0 0 доларів США) була виплачена в ідповідачу 1, про що свідчать в иписки з рахунку відповідача 1 за період з 01.07.2008 р. до 01.02.2011 р., долу чені до матеріалів справи.

В подальшому сторонами змі нювались умови Кредитного до говору. Так, за умовами додатк ового договору №1 від 05.11.2008 р. кре дитор підвищив позичальнику відсоткову ставку за корист ування кредитними коштами на 2% та встановив її у розмірі 13,5% р ічних з 28 листопада 2008 року.

Відповідно до положень дод аткового договору №2 від 03.07.2009 р . з 03.07.2009 року зменшено ліміт кре дитування на 76 000,00 доларів США т а встановлено його у розмірі 524 000,00 доларів США; кінцевий тер мін погашення кредиту позича льником - 03 грудня 2009 року; вик онання зобов'язання забезп ечується іпотекою земельної ділянки, загальною площею 0,3558 га., що знаходиться за адресою : Львівська область, Пустомит івський район, село Зубра (над алі - предмет застави). На мом ент укладення цього договору предмет застави належить ві дповідачу 2. У новій редакції в икладено графік погашення кр едитної заборгованості.

Згідно з додатковим догово ром №3 від 05.02.2010 р. змінено форму к редитної лінії на невідновлю вальну; зменшено ліміт креди тування до 392 205,79 доларів США; об умовлено кінцевий термін пог ашення кредиту - 03 серпня 2010 ро ку; виконання зобов'язання додатково забезпечено порук ою між кредитором та фізично ю особою ОСОБА_2, порукою м іж кредитором та відповідаче м 2, майновими правами по догов ору підряду №02/03/08 від 07.03.2008 року (у кладеним між відповідачем 1 т а відповідачем 2). У новій реда кції викладено графік погаше ння кредитної заборгованост і.

Відповідно до положень дод аткового договору №4 від 31.08.2010 р . зменшено ліміт кредитуванн я до 352 205,79 доларів США; обумовле но кінцевий термін погашення кредиту - 02 лютого 2011 року. У но вій редакції викладено графі к погашення кредитної заборг ованості.

Усі додаткові договори є не від'ємною частиною Кредитног о договору.

Між позивачем та відповіда чем 2 також було укладено дого вір поруки №010/08-4/171/в/2 від 05.02.2010 року (надалі - Договір поруки). За умовами цього договору поруч итель (відповідач 2 у справі) з обов'язується відповідати перед кредитором (позивач у с праві) солідарно з боржником (відповідач 1 у справі) за вико нання кредитних зобов'язан ь, у тому числі тих, що виникну ть у майбутньому, які виплива ють з умов Кредитного догово ру. Додатковим договором №1 ві д 31.08.2010 року до Договору поруки, кредит визначено у розмірі 352 205,79 доларів США.

При винесенні рішення суд виходив з такого.

Відповідно до частини 1, п ункту 1 частини 2 статті 11 Цивіл ьного кодексу України цивіль ні права та обов'язки виникаю ть із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодав ства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цив ільні права та обов'язки. Підс тавами виникнення цивільних прав та обов'язків є договори та інші правочини.

Згідно з частинами 1, 2 статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовіднош ення, в якому одна сторона (бор жник) зобов'язана вчинити на к ористь другої сторони (креди тора) певну дію (передати майн о, виконати роботу, надати пос лугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а к редитор має право вимагати в ід боржника виконання його о бов'язку; зобов'язання виника ють з підстав, встановлених с таттею 11 цього Кодексу.

Між Банком та відповідаче м 1 виникли правові відносини на підставі укладеного Кред итного договору. Частиною 1 ст атті 1054 Цивільного кодексу Ук раїни передбачено, що за кред итним договором банк або інш а фінансова установа (кредит одавець) зобов'язується нада ти грошові кошти (кредит) пози чальникові у розмірі та на ум овах, встановлених договором , а позичальник зобов'язуєтьс я повернути кредит та сплати ти проценти.

Згідно з частиною 1 статті 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний пов ернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій с умі або речі, визначені родов ими ознаками, у такій самій кі лькості, такого самого роду т а такої самої якості, що були п ередані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встанов лені договором.

Пунктом 10.1 Кредитного догов ору визначено, що позичальни к зобов'язується використа ти кредит на зазначені у дого ворі цілі і забезпечити пове рнення одержаного кредиту та сплату нарахованих проценті в, комісії, пені, штрафів та ін ших платежів, на умовах, перед бачених Договором. Як устано влено судом, відповідно до по ложень додаткового договору №4 від 31.08.2010 р. кінцевий термін по гашення кредиту - 02 лютого 2011 р оку.

Відповідно до статті 526 Цив ільного кодексу України зобо в'язання має виконуватися на лежним чином відповідно до у мов договору та вимог цього К одексу, інших актів цивільно го законодавства, а за відсут ності таких умов та вимог - від повідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що зв ичайно ставляться. Аналогічн е положення передбачено част иною 1 пункту 1 статті 193 Господа рського кодексу України: суб 'єкти господарювання та інш і учасники господарських від носин повинні виконувати гос подарські зобов'язання нал ежним чином відповідно до за кону, інших правових актів, до говору, а за відсутності конк ретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах з вичайно ставляться.

Відповідно до статті 611 Цив ільного кодексу України пору шенням зобов'язання є його не виконання або виконання з по рушенням умов, визначених зм істом зобов'язання (неналежн е виконання). Таким чином, як у бачається з поданого позивач ем розрахунку позовних вимог та не спростовано відповіда чами, заборгованість відпові дача 1 в частині повернення кр едиту станом на 31.03.2011 року стано вить 321 820,87 доларів США. Таким чи ном, вимоги позивача про спла ту 321 820,87 доларів США заборгован ості за кредитом та 18 125,05 доларі в США заборгованості за відс отками є правомірною та відп овідає умовам Кредитного дог овору.

Відповідно до пункту 14.4 Кре дитного договору за простроч ення виконання будь-яких гро шових зобов'язань за цим до говором позичальник (відпові дач 1 у справі) сплачує кредито ру (позивач у управі) пеню у ро змірі подвійної облікової ст авки Національного банку Укр аїни, що діяла на час виникнен ня заборгованості, від суми п ростроченого платежу за коже н календарний день простроче ння. Нарахування пені здійсн юється починаючи з наступног о календарного дня після дат и, коли відповідне грошове зо бов'язання мало бути викона ним, і по день виконання позич альником простроченого зобо в'язання включно.

Враховуючи наведені довод и, факт порушення відповідач ем 1 умов Кредитного договору в частині своєчасного повер нення кредиту та сплати відс отків за користування ним, су д дійшов висновку про обґрун тованість позовних вимог в ч астині стягнення 9 752,87 доларів США пені.

Частиною 1 статті 546 Цивільно го кодексу України виконання зобов'язання може забезпечу ватися порукою. Відповідно д о частини 1 статті 553 Цивільног о кодексу України за договор ом поруки поручитель поручає ться перед кредитором боржни ка за виконання ним свого обо в'язку. Поручитель відповіда є перед кредитором за поруше ння зобов'язання боржником.

Відповідно до частин 1 та 2 ст атті 554 Цивільного кодексу Укр аїни у разі порушення боржни ком зобов'язання, забезпечен ого порукою, боржник і поручи тель відповідають перед кред итором як солідарні боржники , якщо договором поруки не вст ановлено додаткову (субсидіа рну) відповідальність поручи теля. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обс язі, що і боржник, включаючи сп лату основного боргу, процен тів, неустойки, відшкодуванн я збитків, якщо інше не встано влено договором поруки. Укла дений між Банком та відповід ачем 2 Договір поруки не місти ть винятків із зазначеного в ище правила, а тому відповіда ч 2 відповідає перед Банком у т ому ж обсязі, що і боржник.

Відповідно до статей 33, 38 Го сподарського процесуальног о кодексу України кожна стор она повинна довести ті обста вини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і з аперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасника ми судового процесу. Сторона або прокурор у разі неможлив ості самостійно надати доказ и вправі подати клопотання п ро витребування господарськ им судом доказів. У разі задов олення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідн і докази.

Зазначені вище норми проце суального закону спрямовані на реалізацію статті 43 Господ арського процесуального код ексу України. Згідно з положе ннями цієї статті судочинств о у господарських судах здій снюється на засадах змагальн ості. Сторони та інші особи, як і беруть участь у справі, обґр унтовують свої вимоги і запе речення поданими суду доказа ми. Господарський суд створю є сторонам та іншим особам, як і беруть участь у справі, необ хідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування за конодавства.

Враховуючи наведені довод и, факт порушення відповідач ем 1 умов Кредитного договору в частині повернення кредит у та сплати відсотків за кори стування ним, а також на підст аві Договору поруки суд дійш ов висновку про обґрунтовані сть позовних вимог. Відповід ачами не спростовано доводів позовної заяви, не надано суд у доказів про наявність інши х обставин, що мають суттєве з начення для прийняття рішенн я.

Відповідно до частини 1 стат ті 49 Господарського процесуа льного кодексу України держа вне мито покладається у спор ах, що виникають при виконанн і договорів та з інших підста в, - на сторони пропорційно роз міру задоволених вимог. При з адоволенні позову витрати на інформаційно-технічне забез печення судового процесу пок ладаються на відповідача. Та ким чином, оскільки судове рі шення прийнято на користь по зивача, державне мито та витр ати на інформаційно-технічне забезпечення судового проце су потрібно покласти на відп овідача.

Враховуючи наведене, керую чись статтею 193 Господарськог о кодексу України, статтями 11, 611, 1049, 1050, 1054 Цивільного кодексу Ук раїни, статтями 49, 82, 83, 84, 85 Господа рського процесуального коде ксу України, суд

В И Р І Ш И В :

1. Позов задоволит и повністю.

2. Стягнути солідарно з комерційно-виробничої прива тної фірми "Будекстра" (адре са: 79069, Львівська область, міст о Львів, Шевченківський райо н, вулиця Шевченка, будинок 366 Б , квартира 15; ідентифікаційний код 22369473) та приватного підп риємства "Гал-Експресія" (ад реса:79049, Львівська область, міс то Львів, Сихівський район, ву лиця Коломийська, будинок 7, кв артира 58; ідентифікаційний ко д 32711959) на користь публічного акціонерного товариства "Ра йффайзен Банк Аваль" в особі Л ьвівської обласної дирекції публічного акціонерного тов ариства "Райффайзен Банк Ава ль" (адреса: 79000, місто Львів, Г алицький район, вулиця Матей ка, будинок 8; ідентифікаційни й код 20846070) 321 820,87 доларів США про строченої заборгованості за кредитом, 18 125,05 доларів США про строченої заборгованості за відсотками, 9 752,87 доларів США пе ні, 3 203,52 доларів США відшкодува ння витрат на оплату державн ого мита, 236,00 грн. відшкодуванн я витрат на інформаційно-тех нічне забезпечення судового процесу.

3. Наказ видати відпові дно до статті 116 Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни.

Повний текст рішення ск ладено та підписано 22.07.2011 року.

Суддя Рим Т.Я.

Дата ухвалення рішення 20.07.2011
Оприлюднено 27.07.2011

Судовий реєстр по справі 5015/1793/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.09.2012 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 30.08.2012 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 15.08.2012 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 02.08.2012 Господарський суд Львівської області Господарське
Рішення від 20.07.2011 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 13.07.2011 Господарський суд Львівської області Господарське
Постанова від 08.06.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.05.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.05.2011 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5015/1793/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону