ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міс та КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельниць кого,44-Б тел. 284-18-98

У Х В А Л А

справа № 56/141 25.05.11

Господарський суд міста Києва, у складі судді Джарт и В.В., розглянувши матеріа ли

За позовом Головного управління Мін істерства України з питань н адзвичайних ситуацій та у сп равах захисту населення від наслідків Чорнобильської ка тастрофи в м. Києві

До Відкритого акціонерного товариства «Пі Сі Бі Радіоза вод»

про стягнення 20 335,91 грн.

Представники сторін:

від позивача - ОСОБА_1 дов. № 16/12/3250 від 05.05.2011 р.

від відповідача - ОСОБА_2 дов. № б/н від 20.04.2011 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Головне управління Мі ністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у с правах захисту населення від наслідків Чорнобильської ка тастрофи в м. Києві звернулос ь до Господарського суду міс та Києва з позовом до Відкрит ого акціонерного товариства «Пі Сі Бі Радіозавод»про стя гнення заборгованості у розм ірі 20 335,91 грн., з яких 4 632,41 грн. - сума штрафних санкцій та 15 703,50 грн. - с ума основної заборгованості .

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 21.04.2011 р. поруш ено провадження у справі № 56/141, а слухання справи призначен о на 25.05.2011 р.

У судове засідання 25.05.2011 р. з' явився представник позивача , частково надав суду докумен ти на виконання вимог ухвали про порушення провадження у справі та заявив клопотання про продовження строку розг ляду справи на 15 днів.

Представник відповідача з 'явився у судове засідання, за явив усне клопотання про від кладення розгляду справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 69 Господ арського процесуального код ексу України за клопотанням сторони, з урахуванням особл ивостей розгляду спору, госп одарський суд ухвалою може п родовжити строк розгляду спо ру, але не більш як на п'ятнадц ять днів.

Враховуючи вищевикладен е, заявлене клопотання про ві дкладення розгляду справи, н еподання витребуваних докум ентів, з метою створення стор онам необхідних умов для вст ановлення фактичних обстави н справи і правильного засто сування законодавства, забез печення рівності всіх учасни ків судового процесу перед з аконом і судом,

Керуючись ст. 69, 77, 86 Господ арського процесуального код ексу України, Господарський суд міста Києва, -

У Х В А Л И В :

1. Задовольнит и заявлене клопотання про пр одовження строку розгляду сп рави.

2. Продовжити строк розгляду справи на 15 днів.

3. Відкласти розгляд с прави на 01.07.2011р. о 12 год. 50 хв.

4. Судове засідання відбудеться в приміщенні гос подарського суду міста Києва за адресою 01030, м. Київ, вул. Б. Хме льницького, 44-Б, зал судових за сідань № 25 (корпус Б).

5. Зобов' язати сторо ни виконати вимоги ухвали про порушення провадження у справі.

6. Зобов' язати сторон и надати суду на підтвердж ення їх статусу юридичної ос оби належним чином засвідчен і копії (для залучення до мате ріалів справи), статуту (полож ення, засновницького договор у та ін.) свідоцтва про державн у реєстрацію (оригінали для о гляду), витяг (виписку) з Єдино го державного реєстру юридич них осіб та фізичних осіб-під приємців або довідку органів статистики про включення юр идичної особи до реєстру ста ном на день винесення цієї ух вали.

7. У разі неможливост і подання суду документів, що були витребувані ухвалою - надати суду обґрунтовані пис ьмові пояснення. Всі докумен ти подавати з клопотанням пр о залучення їх до матеріалів справи.

8. Копії письмових доказів, які подаються до суд у, оформити відповідно до вим ог ст. 36 Господарського процес уального кодексу України та п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 «Уніфікован а система організаційно-розп орядчої документації», затве рдженого Наказом Держспожив стандарту України № 55 від 07.04.2003 р .

9. Зобов'язати учасн иків процесу направити в суд ове засідання своїх представ ників, повноваження яких офо рмити у відповідності з вимо гами ст. 28 Господарського проц есуального кодексу України, а також надати належним чино м засвідчені копії документі в, що підтверджують повноваж ення представників.

10. Попередити сторо ни про передбачену п. 5 ст. 83 Гос подарського процесуального кодексу України відповідаль ність за невиконання вимог у хвали суду, а позивача - про п ередбачені п. 5. ч. 1 ст. 81 Господар ського процесуального кодек су України правові наслідки.

Суддя В.В. Джарти 01.07.2011 о 12:50.

Дата ухвалення рішення 25.05.2011
Зареєстровано 31.05.2011
Оприлюднено 31.05.2011

Судовий реєстр по справі 56/141

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.04.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.03.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.02.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.01.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.12.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.10.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.08.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 01.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.05.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 19.08.2009 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 08.07.2008 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 11.09.2007 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 56/141

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону