ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ С УД УКРАЇНИ

УХВАЛА

"27" липня 2011 р. Справа № 50/621-б

Вищий господарський суд У країни у складі колегії судд ів:

головуючого Заріцької А.О.,

суддів Міщенка П.К.,

Поліщука В.Ю.

розглянувши матеріали кас аційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Ситон"

на постанову

та ухвали Київського апеляційного господарського суду від 1 чер вня 2011 року

господарського суду міста Києва від 29 березня 2011 року

у справі

господарського суду № 50/621-б

міста Києва

за заявою

до товариства з обмеженою ві дповідальністю "Шиндлер"

публічного акціонерного т овариства "АБС-УКР"

про

розпорядник майна

керуючий санацією визнання банкрутом

Кудель м.О.

Шнипко М.М.

ВСТАНОВИВ:

Подана ТОВ "Ситон" каса ційна скарга від 20 червня 2011 ро ку на постанову Київського а пеляційного господарського суду від 1 червня 2011 року та ухвалу господарського су ду міста Києва від 29 березня 2011 року у справі № 50/621-б не може бути прийнята до розгля ду, оскільки не відповідає ви могам розділу ХІІ1 ГПК Україн и з наступних підстав.

Згідно із ст. 5 Закону Україн и “Про відновлення платоспро можності боржника або визнан ня його банкрутом” проваджен ня у справах про банкрутство регулюється цим Законом, ГПК України, іншими законодавчи ми актами України.

Відповідно до ст. 1111 ГПК Укра їни, особа, яка подала касацій ну скаргу, надсилає іншій сто роні у справі копії касаційн ої скарги і доданих до неї док ументів, які у цієї сторони ві дсутні.

Згідно ст. 1 вказаного Закон у учасниками провадження у с праві про банкрутство є стор они, арбітражний керуючий (ро зпорядник майна, керуючий са нацією, ліквідатор), власник м айна (орган, уповноважений уп равляти майном) боржника, а та кож у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які б еруть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, де ржавний орган з питань банкр утства, представник органу м ісцевого самоврядування, пре дставник працівників боржни ка, уповноважена особа акціо нерів або учасників товарист в з обмеженою чи додатковою в ідповідальністю.

Як вбачається з матеріалів касаційної скарги, її копію б уло надіслано кредиторам у с праві, розпоряднику майна, ке руючому санацією, боржнику - П АТ "АБС-УКР", однак не надіслан о представнику трудового кол ективу ПАТ "АБС-УКР" ОСОБА_1 . та уповноваженій особі акці онерів ПАТ "АБС-УКР" ОСОБА_2

Неповідомлення сторони у с праві про звернення з касаці йною скаргою порушує процесу альні права цієї сторони, при нципи рівності та змагальнос ті сторін, закріплені ст.ст. 42, 4 3 ГПК України.

Таким чином, заявником каса ційної скарги не дотримано в имог ч. 4 ст. 111 ГПК України щ одо надіслання копії касацій ної скарги всім сторонам у сп раві про банкрутство № 50/621-б, що є підставою для повернення с карги відповідно до приписів п. 3 ч. 1 ст. 1113 ГПК України.

За таких обставин касаційн а скарга не може бути прийнят а до розгляду і підлягає пове рненню.

Після усунення вказаних о бставин касаційна скарга мож е бути подана повторно.

Керуючись п. 3 ч. 1 ст. 1113 Госпо дарського процесуального ко дексу України, суд -

У Х В А Л И В :

Касаційну скаргу това риства з обмеженою відповіда льністю "Ситон" від 20 червня 2011 р оку на постанову Київського апеляційного господарськог о суду від 1 червня 2011 року та ух валу господарського суду міс та Києва від 29 березня 2011 року у справі № 50/621-б повернути заявн ику.

Головуючий А. Заріцька

Судді П. Міщенко

В. По ліщук

Дата ухвалення рішення 27.07.2011
Оприлюднено 29.07.2011

Судовий реєстр по справі 50/621-б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.07.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.05.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.11.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.05.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 12.10.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.07.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 22.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.05.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 29.04.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 50/621-б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону